Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

szukaj >
>> Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep
„PROGRAM ADAPTACJI LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH”
Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, działając z upoważnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu „Programu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020. Program zintegrowany Lasów Państwowych. Perspektywa finansowa 2014-2020". Publikacja następuje na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, póz. 1227 z późn. zm.).
Dokument wraz z pisemnym podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3, oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, jest dostępny poniżej.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych za zgłoszenie konstruktywnych uwag, które umożliwiły udoskonalenie Programu.

Pliki do pobrania:
      2015_11_19_pismo_gis_ws_szczegolowosci_i_zakresu_soos.pdf pobierz
      2015_12_07_pismo_gdos_ws_szczegolowosci_i_zakresu_soos.pdf pobierz
      2016_04_06_opinia_gis_o_programie_adaptacji_lasow.pdf pobierz
      2016_04_27_opinia_gdos_o_programie_adaptacji_lasow.pdf pobierz
      pz_zatwierdzony.pdf pobierz
      pz_lp_2_adaptacja_pisemne_podsumowanie_art._55.3.pdf pobierz
      pz_lp_3_uzasadnienie_art._42.2.pdf pobierz
      soos_1_program_adaptacji_do_zmian_klimatu_lasy_panstwowe_po_konsultacjach.pdf pobierz
      soos_2_zalacznik_3_katalog_rekomendowanych_dzialan_minimalizujacych.pdf pobierz
      soos_3_streszczenie.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Bukowska
Data modyfikacji: 2016/05/31 16:35:48
Redaktor zatwierdzający: Łukasz Turek
Wprowadzający: Łukasz Turek