Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

szukaj >
>> Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych >> Prawo i organizacja

bip_logo_pl
odstep
Organizacja

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołanym przez Dyrektora Generalnego LP, w celu inicjowania, koordynacji i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków unijnych i funduszu leśnego w jednostkach PGL LP.

Kluczowe obszary działalności CKPŚ:

I. Koordynowanie projektów w zakresie leśnictwa, współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 

CKPŚ odpowiada za koordynację trzech projektów, które są realizowane w ramach programu zintegrowanego Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu do roku 2020. Wpisują się one w strategię wykorzystania przez jednostki Lasów Państwowych funduszy europejskich dostępnych w latach 2014-2020. 

 1. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach II osi priorytetowej POIiŚ.
 2. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich w ramach II osi priorytetowej POIiŚ.
 3. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów w ramach II osi priorytetowej POIiŚ.

II. Koordynacja przedsięwzięć rozwojowych - projektów w PGL LP

Obecnie są realizowane lub trwają prace nad przygotowaniem do wdrożenia trzech tego typu projektów:

1. Działania na rzecz zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy (Leśne Gospodarstwa Węglowe)

W tym projekcie do zadań CKPŚ będzie należało w szczególności:

 • synteza wiedzy badawczej dotyczącej bilansu węgla w ekosystemach leśnych;
 • rozpoznanie potrzeb badawczych niezbędnych do opracowania systemu monitorowania i modelowania bilansu węgla w lasach;
 • opracowanie i koordynacja działań służących zwiększeniu pochłaniania dwutlenku węgla przez polskie lasy w ramach tzw. leśnych gospodarstw węglowych;
 • wprowadzenie do obrotu tzw. jednostek pochłaniania, odzwierciedlających pochłoniętą emisję dwutlenku węgla w wyniku działań dodatkowych prowadzonych w Lasach Państwowych.

2. Określanie wartości nieruchomości leśnych wchodzących w skład Lasów Państwowych

Projekt zmierza do kompleksowego rozwiązania kwestii określania wartości nieruchomości zarządzanych przez LP w celu poprawy ich stanu, ochrony i racjonalnego wykorzystania. W tym kontekście należy wyróżnić trzy główne cele projektu:

 • ustalenie i wdrożenie nowatorskiej procedury określania wartości lasów i innych nieruchomości, wchodzących lub mających wejść w skład zasobów majątkowych Lasów Państwowych;
 • uruchomienie aplikacji służącej do określania wartości lasów oraz innych nieruchomości leśnych w ramach Systemu Informatycznego Lasów Państwowych;
 • upowszechnianie dorobku z realizacji projektu do wykorzystywania przez inne podmioty oraz instytucje.

3. Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)

Celem projektu jest zwiększenie energooszczędności budynków oraz wykorzystanie w nich OZE na większą niż dotychczas skalę, co znacząco spotęguje ich skumulowany efekt ekologiczny. W ramach projektu planowane jest m.in.:

 •     ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków;
 •     modernizację systemów grzewczych, modernizację źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach;
 •     wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

 

III. Obsługa mechanizmu wsparcia wybranych działań w parkach narodowych ze środków funduszu leśnego

Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 lutego 2016 r. określiło możliwość finansowania niektórych działań w parkach narodowych ze środków funduszu leśnego. Rolą CKPŚ jest prowadzenie naborów wniosków parków narodowych, ich ocena oraz koordynacja realizacji umów zawartych z parkami. 

Dofinansowanie mogą uzyskać działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej, badania naukowe oraz inne działania, m.in. inwestycyjne w parkach narodowych. W 2016 r. Lasy Państwowe przekazały na ten cel blisko 60 mln zł.

 

IV. Pełnienie funkcji Instytucji Wdrażającej działanie 2.4, II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, w zakresie typów projektów: 

 • 1.a Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych;
 • 2.a Rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

Na dofinansowanie projektów beneficjentów przewidziano ok. 269 mln zł. Wnioski w ogłaszanych naborach składać mogą m.in.: parki narodowe, organizacje pozarządowe, jednostki Lasów Państwowych, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe czy jednostki naukowe i badawcze. 

CKPŚ będzie wspierać przedsięwzięcia służące: 

 • ochronie in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;
 • odtwarzaniu siedlisk i kształtowaniu warunków dla ich trwałego zachowania;
 • zmniejszaniu antropopresji na gatunki i siedliska, m.in. poprzez rozwój zielonej infrastruktury;
 • ochronie ex-situ lub wprowadzeniu gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych;
 • utrzymaniu funkcjonalności korytarzy ekologicznych w szczególności o znaczeniu międzynarodowym.

Osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Bukowska
Data modyfikacji: 2017/01/13 16:28:12
Redaktor zatwierdzający: Anna Krasoń
Wprowadzający: Anna Krasoń