Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Ośrodek Kultury Leśnej

szukaj >
>> Ośrodek Kultury Leśnej >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Kontrole 2006

 • Protokół z kontroli problemowej, przeprowadzonej w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie RDLP - Poznań, w zakresie dotyczącym stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.

 


 

Kontrole 2007

 • Kontrola problemowa w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia wydatków poniesionych na nabycie wytworzenie, modernizację i remonty obiektów budowlanych za okres obejmujący 2005 - 2006 rok. Czas trwania kontroli: rozpoczęcie 12.02.2007r. zakończono w dniu 15.03. 2007r. Kontrolujacy Pan Inspektor Lasów Państwowych mgr inż. Krystian Nowak.
 • Kontrola skargi Pani E. Salik z Kalisza. Czas trawania kontroli 19.03.2007r. do 21.03.2007r. Kontrolujacy Pan Inspektor Lasów Państwowych mgr inż. Krystian Nowak.

 

 


 

Kontrole 2008

 • Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Poznaniu w dniach 5.05.2008 do 13.06.2008 roku, kontrolujący Pan Rafał Charczuk, temat kontroli "Gospodarowanie środkami funduszu leśnego". Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Leśnej można uzyskać składając wniosek.

 

 


 

Kontrole 2009

 • Kontrola przeprowadzona przez DGLP w Warsawie w dniach 2-5.03.2009 roku, kontrolujący Pan Krzysztof Taraszkiewicz - Gł. Specjalista DGLP. Temat kontroli "Audyt SILP". Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Leśnej można uzyskać składając wniosek.

 

 • Kontrola przeprowadzona przez Panią Inspektor Lasów Państwowych mgr Halinę Kubacką. Temat kontroli "Realizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakądu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej". Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Leśnej można uzyskać składając wniosek.

 

 


 Kontrole 2010

 • Kontrola przeprowadzona przez Pan Karla Andrzejewskiego  - St. archiwista na wniosek Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu w dniu 6.01.2010r. Temat kontroli "Kontrola archiwum zakładowego OKL". Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Leśnej można uzyskać składając wniosek.
 • Kontrola przeprowadzona przez Panią Małgorzatę Kule - Inspektor kontroli ZUS  na wniosek ZUS Oddział w Ostrowie WLKP  w dniach 7.01.2010r. do 19.01.2010 r.   Temat kontroli "Kontrola kompleksowa ZUS". Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Leśnej można uzyskać składając wniosek.
 • Kontrola przeprowadzona przez Panią Beatę Różańską - PPIS Pleszew w dniu 27.04.2010 r. Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Leśnej można uzyskać składając wniosek.
 • Kontrola przeprowadzona przez  Pana Inspektora Pracy - Adama Miklesa z PIP, w dniu 21,22,23.12.2010r., cel kontroli - przestrzeganie wybranych przepisów prawnej ochrony pracy oraz "szkoleniaw dziedzinie BHP".

 Kontrole 2011

 • Kontrola przeprowadzona przez Regionalą Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 26 stycznia 2011 r. , w sprawie spełnienia warunków określonych w decyzjach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Kontrolę przeprowadził:Anna Hejne oraz Ewa Homan.Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Leśnej można uzyskać składając wniosek.
 • Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzona przez Naczelnika Wydziału ds. Kontrolno - rozpoznawczo technicznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Kontrolę przeprowadził bryg. inż. Krzysztof Kurzawski, w dniu 19.08.2011 r. Obiekt kontrolowany to: "Obiekt edukacyjny z bazą noclegową OBORA"
 • Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzona przez Naczelnika Wydziału ds. Kontrolno - rozpoznawczo technicznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Kontrolę przeprowadził bryg. inż. Krzysztof Kurzawski, w dniu 24.11.2011 r. Obiekt kontrolowany to: "Muzeum Leśnictwa - Oficyna"

 


Kontrole 2012

 

 • Kontrola przeprowadzona przez WUOZ w Poznaniu Delegatura w Klaiszu w dniu 24.02.2012 r., w sprawie stanu zachowania wystroju wnętrz OFICYNY wpisanej do rejestru zabytków, przeprowadzona przez Pana Marcina Gaja Inspektora ds. zabytków ruchomych.
 • Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 16.02.2012 do 2.03.2012 r. w zakresie inwestycji i remontów za 2010 i 2011 rok, kontrolę na postawie upoważnieneia Dyrektora RDLP w Poznaniu numer DK-0941-u1-3/12 przeprowadzili Panowie: mgr inż. Mariusz Kochanowicz, Zbigniew Błasiak, Piotr Szyszko, Roman Łagodziński.
 • Kontrola stanu sanitaro-technicznego bazy noclegowej w Obiekcie Edukacyjnym "OBORA" , przeprowadzona w dniu 22.10.2012 r. przez Panią Beate Różańską z PSSE Pleszew

 

 


 

Kontrole 2013

 • Badanie bilansu za rok 2012 r. przez firmę Saks Audit Sp. z o.o., ul. Matejki42, 87-100 Toruń, badanie przeprowadził Biegły Rewident nr ewid. 8361 Pani Starzyńska Teodezja.
 • Kontrola stanu sanitaro-technicznego bazy noclegowej w Obiekcie Edukacyjnym "OBORA" , przeprowadzona w dniu 21.05.2013 r. przez Panią Joanne Heronimczak młodszy asystent z PPIS w Pleszewie.
 • Kontrola sprawdzajaca w zakresie inwestycji i remontów przeprowadzona przez Ryszard Maciejewski i Roman Łagodziński - inspektorzy RDLP z Poznania w dniu 27.05.2013 - 7.06.2013 r.

 

 


Kontrole 2014

 • Prawna ochrona pracy w tym BHP Upowaznienie Pz-01300-kk03682-01/14, Nadispektor mgr inż. Marek Musielak Państwowa Inspekcja Pracy, w dniach 15-20.05.2014 r.
 • Kontrola doraźna projektu 155/09 w dniu 08.10.2014 CKPŚ Agata Grzybowska, Wojciech Jarzyna
 • Kontrola zachowawcza parku-arboretum - Gołuchów, WUOZ Del. Kalisz, Zofia Ważny - Inspektor ds. zabytkowej zieleni, w dniach 28.10.2014r.
 • Kontrola funkcjonalna BHP, Piotr Gotowicki - DGLP, Jacek Wiekiera - RDLP - Poznań, w dniach 11-12.12.2014 r.

 


Kontrole 2015

 

 • Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Ostrowie Wielkopolskim, w dniach 16.-2.2015 do 26.02.2015 r, w zakresie w/g protokołu, przeprowadzona przez inspektora kontroli ZUS Panią Elżbietę Przybylską nr. legitymacji służbowej 15027, na podstawie upoważnienia  nr 26015020111 z dnia 26 stycznia 2015 r.
 • Kontrola doraźna, w OKL Gołuchów, w zakresie dotyczącym planowania i zrealizowanych kosztów przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w wysokościach sfinasowanych i planowanych do sfinasowania z Funduszu Leśnego za lata 2013-2016, przeprowadzona w dniach 12 do 26 października 2015 r. przez: Inspektora LP Janusza Mentlewicza, Inspektora LP Halinę Kubacką, Inspektora LP Krzysztofa Obermüllera na podstawie upoważnienia znak: GI.092.8.12.2015

 


 Kontrole 2016

 • Kontrola WFOSiGW w Poznaniu, zakres kontroli dofinasowanie do przedsięzięcia "Utrzymanie, prowadzenie i rewaloryzacja historycznego, zabytkowego Parku-Arboretum Osrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie". Termin kontroli 16.12.2016 r. Kontrolujący Tomasz Kadziewicz - kierownik Działu Kontroli Przedsięwzięć, Hanna Jeleń_łukowska  - st. specjalista (upoważnienie nr 2016/UP/191

 

Pliki do pobrania:
      Kontrola problemowa 2006 - 3116KB pobierz
      Protokół pokontrolny z kontroli w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia wydatków poniesionych na nabycie wytworzenie, modernizację i remonty obiektów budowlanych za okres obejmujący 2005 - 2006 rok. - 348KB pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor OKL dr inż. Benedykt Roźmiarek
Data modyfikacji: 2016/12/23 07:15:54
Redaktor zatwierdzający: Adam Kozyra
Wprowadzający: Adam Kozyra