Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

WYKAZ TELEFONÓW I ADRESÓW POCZTY E-MAILOWEJ WYDZIAŁÓW

REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTOWYCH W BIAŁYMSTOKU

 

Imię i nazwisko

Pion/wydział

Zakres czynności

Nr tel.

E-mail

Nr pokoju

Andrzej Józef Nowak

Dyrektor RDLP
w Białymstoku
[D]

Kieruje całokształtem działalności RDLP i ponosi za nią odpowiedzialność, 
a także reprezentuje ją na zewnątrz.

85 
74-818-35

andrzej.nowak1@bialystok.lasy.gov.pl

104

Cezary Świstak

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
[E]

Kieruje realizacją zadań 
z zakresu polityki ekonomicznej i płacowej RDLP

85 
74-818-33

c.swistak@bialystok.lasy.gov.pl

106

Renata Lisowska

Sekretariat

Prowadzenie sekretariatu, rejestr korespondencji 
z Generalnej Dyrekcji LP oraz innej, Dyrektora RDLP.

85 7481834

rdlp@bialystok.lasy.gov.pl

105

Piotr Karnasiewicz

Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej [Z]

Kieruje realizacją zadań 
z zakresu zagospodarowania lasu

85 
74-818-37

piotr.karnasiewicz@bialystok.lasy.gov.pl

107

Andrzej Bogdan Gołembiewski

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju
[R]

Kieruje sprawami działalności rozwojowej oraz realizacją projektów rozwojowych na poziomie regionalnym i lokalnym oraz projektów finansowanych ze środków pomocowych.

85 
74-818-36

a.golembiewski@bialystok.lasy.gov.pl

109

Natalia Bura

Sekretariat

Prowadzenie sekretariatu, rejestr korespondencji 
z Generalnej Dyrekcji LP oraz innej, Dyrektora RDLP, rejestr delegacji pracowników.

85 7481803

natalia.bura@bialystok.lasy.gov.pl

108

Pion Dyrektora [D]

Naczelnik Marzenna Obzejta

Wydział Organizacji 
i Kadr [DO]

Prowadzenie spraw 
z zakresu kadr, organizacji, spraw socjalnych, bytowych, szkoleń.

85 
74-818-41

kadry@bialystok.lasy.gov.pl

111

Naczelnik Włodzimierz Protasiewicz

Wydział Kontroli
i Audytu Wewnętrznego [DK]

Właściwe wykorzystanie materiałów pokontrolnych, w tym ocena realizacji zadań gospodarczych 
w jednostkach organizacyjnych.

85 
74-818-88

kontrola@bialystok.lasy.gov.pl

232

Główny 
Specjalista SL Jarosław Krawczyk

Zespół ds. Promocji 
i Mediów [DR]

Prowadzenie zadań 
w zakresie informacji 
i komunikacji społecznej, współpraca z prasą, radiem 
i TV, organizacjami społecznymi i ruchami ekologicznymi oraz NGOs. Popularyzacja wiedzy 
o lasach, leśnictwie 
i wizerunku LP. Udział 
w konferencjach prasowych, wystawach, pokazach, konkursach oraz redagowanie stron internetowych 
i BIP.

85 
74-818-60

j.krawczyk@bialystok.lasy.gov.pl; promocja@bialystok.lasy.gov.pl

101

Główny
Specjalista SL Jarosław Lenkiewicz

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia [DS]

Prowadzi i koordynuje całokształt spraw związanych 
z przestrzeganiem zasad 
i przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz nadzoruje działalność związaną z bhp 
w jednostkach RDLP, a także prowadzi całokształt spraw związanych z obronnością, ochroną informacji niejawnych 
i kancelarią tajną,  przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu. 

85 
74-818-90

obronnosc@bialystok.lasy.gov.pl; jaroslaw.lenkiewicz@bialystok.lasy.gov.pl

233

Doradca ds. Edukacji Społecznej Tomasz Grzegorz  Duszkiewicz

Stanowisko ds. Współpracy z Otoczeniem Regionalnym [DW]

Kreuje, wspiera oraz opiniuje działania z zakresu kształtowania dobrych relacji z otoczeniem regionalnym RDLP w Białymstoku, a także współpracuje z lokalnymi władzami.

533730660

-

-

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej [Z]

Naczelnik 
Robert Cierech

Wydział Gospodarowania Ekosystemami [ZG]

Przygotowanie merytoryczne, koordynowanie oraz nadzór nad realizacją zadań w dziedzinie hodowli lasu, selekcji, nasiennictwa, szkółkarstwa, odnowień, zalesień 
i pielęgnacji lasu, gospodarki rolnej, wodnej i rybackiej oraz nadzoru nad lasami innej własności.

85 
74-818-46

zagospodarowanie@bialystok.lasy.gov.pl

116

Naczelnik 
Krzysztof Oniszczuk

Wydział Ochrony Ekosystemów [ZO]

Koordynowanie zadań związanych z zachowaniem wartości przyrodniczych ekosystemów leśnych, poprawę stanu zdrowotnego i zabezpieczanie lasu przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych 
i antropogenicznych (z wyj. szkodnictwa leśnego). Sprawy związane z ochroną ppoż., ochroną przyrody, edukacją ekologiczną, udostępnieniem lasu dla ruchu turystycznego oraz gospodarka łowiecka.

85 
74-818-20

ochrona@bialystok.lasy.gov.pl

123

Naczelnik 
Marek Masłowski

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi [ZS]

Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących urządzania lasu, Programu Ochrony Przyrody, SIP. Analizowanie stanu zasobów leśnych, określania możliwości produkcyjnych lasu 
i koordynowanie planów rozmiaru cięć. Nadzór nadleśnictw 
w zakresie spraw stanu posiadania.

85 
74-818-29

zasoby@bialystok.lasy.gov.pl

213

Główny 
Specjalista SL 
Piotr Wawrzyniak

Stanowisko
ds. Łowiectwa [ZŁ]

Zajmuje się całokształtem zagadnień dotyczących gospodarki łowieckiej oraz nadzorem nad sprzedażą oferty polowań w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny.

85 
74-818-55

lowiectwo@bialystok.lasy.gov.pl

202

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych [E]

Główny Księgowy Grażyna Trusewicz

Wydział Księgowości [EK]

Kieruje całokształtem prac związanych z prowadzeniem księgowości i spraw finansowych RDLP oraz potwierdza dokonanie kontroli wewnętrznej określonej operacji gospodarczej.

85 
74-818-38

finanse@bialystok.lasy.gov.pl

121

Naczelnik 
Jan Jacewicz

Wydział Gospodarki Drewnem [ED]

Merytoryczne przygotowanie 
i realizacja zadań w skali RDLP w dziedzinie użytkowania lasu 
i stworzenia warunków do racjonalnego i efektywnego zagospodarowania pozyskanego drewna 
i produktów ubocznego użytkowania lasu oraz działalności marketingowej.

85 
74-818-77

marketing@bialystok.lasy.gov.pl

234

Naczelnik
Eliza Tychanicz-Ćwik

Wydział Analiz 
i Planowania [EP]

Koordynacja i nadzór nad jednostkami w zakresie sporządzania i realizacji planów finansowo-gospodarczych, sprawozdawczości, sporządzanie analiz 
z wnioskami dotyczących realizacji zadań wynikających 
z planów oraz prognozowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej RDLP. Nadzór nad hurtownią danych.

85 
74-818-16

planowanie@bialystok.lasy.gov.pl

129

Naczelnik 
Agnieszka Kwiatkowska

Wydział Administracji [EA]

Prowadzi całokształt spraw związanych 
z administrowaniem majątkiem RDLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, umundurowanie, sprzęt itp. oraz zaspokajaniem bieżących potrzeb.

85
748-19-00

administracja@bialystok.lasy.gov.pl

205

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju [R]

Naczelnik
Henryk Chabowski

Wydział Rozwoju 
i Innowacji [RR]

Koordynuje i nadzoruje jednostki RDLP w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego i wodnego, postępu techniczno­technologicznego, transportu, prywatyzacji prac leśnych, zamawiania robót, dostaw i usług. Prowadzi sprawy związane 
z administrowaniem majątkiem RDLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały techniczne, sprzęt, odzież roboczą i ochronną, zabezpieczeniem bieżących potrzeb RDLP, oraz ustala jednolite procedury przetargowe związane z wyborem dostawców 
i wykonawców zadań na potrzeby biura RDLP.

85 
74-818-85

infrastruktura@bialystok.lasy.gov.pl

229

Główny 
Specjalista SL Bożenna Sienkiewicz

Zespół Informatyki [RI]

Utrzymanie i rozwój SILP 
w biurze i jednostkach oraz zapewnienie jego funkcjonowania w zakresie technicznym. Monitorowanie stanu technicznego 
i prawidłowości wykorzystania sprzętu informatycznego. Nadzór nad stosowaniem ustawy 
"O prawie autorskim" aplikacji 
i oprogramowań. Administrowanie siecią Internet 
i serwerem RDLP.

85 
74-818-72

informatyka@bialystok.lasy.gov.pl

216

Główny 
Specjalista SL Koordynator Strategii Katarzyna Gurowska

Stanowisko ds. Koordynowania Strategii [RK]

Wykonuje zadania związane 
z wdrażaniem "Strategii Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
na lata 2014-2030" oraz zarządzaniem portfelem projektów na poziomie regionalnym i lokalnym.

85 
74-818-19

k.gurowska@bialystok.lasy.gov.pl

214

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Józef Nowak
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Data modyfikacji: 2017/08/02 10:57:48
Redaktor zatwierdzający: Anna Jakimiuk
Wprowadzający: Anna Jakimiuk