Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Białowieża

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Białowieża >> Zamówienia publiczne >> Usługi porządkowe i utrzymanie infrastruktury w obiektach Nadleśnictwa Białowieża w okresie 1.01.2014 r. - 31.03.2015 r.

bip_logo_pl
odstep
Usługi porządkowe i utrzymanie infrastruktury w obiektach Nadleśnictwa Białowieża w okresie 1.01.2014 r. - 31.03.2015 r.

Data opublikowania: 2013/12/19
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2013/12/30

SA-2710-10/ 13                                                                                                           Białowieża, 19.12.2013 r.

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża

ul. Wojciechówka 4,  17-230 Białowieża

 Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Usługi porządkowe i utrzymanie infrastruktury w obiektach Nadleśnictwa Białowieża

w okresie 1.01.2014 r. - 31.03.2015 r. 

 

Numer ogłoszenia: 528196 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża , Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża, woj. podlaskie, tel. 085 6812405, 6812410, faks 085 6812405.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bialystok.lasy.gov.pl/bialowieza

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi porządkowe i utrzymanie infrastruktury w obiektach Nadleśnictwa Białowieża w okresie 1.01.2014 r. - 31.03.2015 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: usługi porządkowe i utrzymanie infrastruktury w obiektach Nadleśnictwa Białowieża w okresie 1.01.2014 r - 31.03.2015 r., wg następującego podziału na części: I część - Usługi porządkowe w budynkach siedziby Nadleśnictwa w Białowieży przy ul Wojciechówka 4 oraz części ogólnodostępnej budynku przy ul. Parkowej 2, II część - Usługi porządkowe w budynkach Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie ), III część - Utrzymanie posesji Nadleśnictwa Białowieża przy ul. Wojciechówka 4 oraz infrastruktury w Czerlonce na działce nr 888/3, IV część - Utrzymanie ogrodzonej posesji Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie, rozdzielni sieci wodociągowej i biologicznej oczyszczalni ścieków, dróg wewnętrznych obiektu OEL - powierzchnia posesji 3,07 ha oraz terenu przyległego do OEL o powierzchni 0,42 ha.. Do wykonania zakresu wyżej wymienionych usług Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt, narzędzia oraz środki utrzymania czystości (myjące, czyszczące, dezynfekujące i konserwujące) Szczegółowy zakres i harmonogram prac zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8, 90.91.40.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 zamówienia na usługi o zbliżonym przedmiocie i specyfice wartości minimum 12 000 brutto (słownie: dwanaście tysięcy) zł, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bialystok.lasy.gov.pl/bialowieza
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Białowieża 17-230 Białowieża, ul. Wojciechówka 4 tel. +48 85 68-12-405 fax. +48 85 68 12 410 e-mail : bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Nadleśnictwa Białowieża, ul. Wojciechówka 4, budynek A,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługi porządkowe w budynkach siedziby Nadleśnictwa w Białowieży przy ul Wojciechówka 4 oraz części ogólnodostępnej budynku przy ul. Parkowej 2.

 Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A. Budynki biurowe Nadleśnictwa Białowieża przy ul. Wojciechówka 4: Orientacyjne zestawienie powierzchni do sprzątania: 1. Wykładziny dywanowe 202,6 m2 2. Dywany 20,4 m2 3. Parkiet 152,9 m2 4. Glazura 57,4 m2 5. Terakota 19,2 m2 6. Lustra 1,7 m2 7. Drzwi wew. Laminowane 20 szt. 8. Drzwi wew. Inne 11 szt. 9. Drzwi zewn. Drewniane 8 szt. Pow. 26,6 m2 10. Okna pow. Szyb 42,2 m2 11. Okna pow. Ram 29,6 m2 12. Panele podłogowe 19,5 m2 13. Wykładzina PCV 22,8 m2 14. Schody zewnętrzne 91,7 m2 Normatywy: odkurzanie powierzchni dywanowych - codziennie zmywanie wszystkich podłóg twardych - codziennie mycie i dezynfekcja sanitariatów - codziennie mycie umywalek, zlewu, luster, pojemników na mydło - codziennie opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków - codziennie czyszczenie osłon okablowania sieci komputerowej, kontaktów, włączników - raz na 2 tygodnie mycie parapetów (wewnątrz i na zewnątrz) - raz w tygodniu nabłyszczanie parkietów, froterowanie - raz w tygodniu odkurzanie tapicerki mebli - raz na 2 tygodnie mycie dywanów i wykładzin dywanowych - 2 razy w roku (lub wg potrzeb) utrzymanie w czystości powierzchni pionowych tj. okna, drzwi, witryny szklane, glazura - na bieżąco mycie klamek - na bieżąco mycie i czyszczenie mebli oraz sprzętu biurowego, tj. komputery, monitory, kserokopiarki, faksy, telefony - na bieżąco czyszczenie lamp - 2 razy w roku usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów - raz na miesiąc mycie grzejników - raz na 2 tygodnie pielęgnowanie i odkurzanie kwiatów żywych i sztucznych - raz w tygodniu uzupełnianie mydła w płynie w dozownikach, papieru toaletowego i ręczników papierowych w łazienkach, zaopatrywanie biur w płyn do mycia naczyń - na bieżąco mycie okien co najmniej 4 razy w roku, a w pomieszczeniach biurowych w zależności od zapotrzebowania mycie i czyszczenie szklanek i filiżanek w aneksie kuchennym (biuro A) - codziennie mycie lodówki, kuchenki - raz na 2 tygodnie czyszczenie wycieraczek przy drzwiach wejściowych - codziennie sprzątanie schodów wejściowych do budynków - codziennie sprzątanie kasy Nadleśnictwa w godzinach 7-15 - raz w tygodniu sprzątanie archiwum w obecności archiwisty w godz. 7-15 - raz w miesiącu zapewnianie wszelkich środków materiałowych i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy - na bieżąco B. Budynek administracyjny przy ul. Parkowa 2 (po stronie Poczty Polskiej ) Orientacyjne zestawienie powierzchni do sprzątania: 1. Terakota 17,4 m2 2. Wykładzina PCV 2,4 m2 3. Pow. szyb 1,5 m2 4. Drzwi zewn. drewniane 2 szt. pow. 4.3 m2 5. Powierzchnia zewnętrzna ok. 100 m2 6. Pomnik szt. 1 zmywanie podłóg i schodów w hollu na parterze i na piętrze - 3 razy w tygodniu mycie grzejnika - raz na 2 tygodnie utrzymanie w czystości powierzchni pionowych tj. okna, drzwi, - 4 razy w roku lub wg potrzeb czyszczenie wycieraczek i utrzymanie w czystości schodów przy drzwiach wejściowych - 3 razy w tygodniu czyszczenie kraty oddzielającej parter od piętra, mycie poręczy i balustrady przy schodach - wg potrzeb czyszczenie pomnika oraz koszenie trawy wokół pomnika - wg potrzeb zapewnianie wszelkich środków materiałowych i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy - na bieżąco.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi porządkowe w budynkach Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi porządkowe w budynkach Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie Orientacyjne zestawienie powierzchni do sprzątania: 1. Wykładziny dywanowe 9,7 m2 2. Parkiet 161,1 m2 3. Glazura 143,6 m2 4. Terakota 83,3 m2 5. Lustra 3,3 m2 6. Gres 20,5 m2 7. Schody zewnętrzne terakota 109,1 m2 8. Okna pow. Szyb 24,7 m2 9. Okna pow. Ram 17,1 m2 10. Drzwi zewn. Drewniane 6 szt. Pow.16,5 m2 11. Drzwi wewn. Drewniane 12 szt. 12. Drzwi wewn. Płyta malowana 6 szt. 13. Drzwi przesuwne laminowane dwustronne 15,1 m2 14. Drzwi przesuwne laminowane- szafy 30,3 m2 Normatywy: odkurzanie powierzchni dywanowych cz. Edukacyjna - codziennie odkurzanie powierzchni dywanowych cz. hotelowa - raz w tygodniu lub po wyjeździe gości zmywanie wszystkich podłóg twardych cz. Edukacyjna - codziennie zmywanie wszystkich podłóg twardych cz. hotelowa - raz w tygodniu lub po wyjeździe gości mycie i dezynfekcja sanitariatów - codziennie opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków - codziennie mycie umywalek, zlewu, luster, pojemników na mydło - codziennie czyszczenie wycieraczek przy drzwiach wejściowych - codziennie czyszczenie osłon okablowania sieci komputerowej, kontaktów, włączników - raz na 2 tygodnie mycie parapetów (wewnątrz i na zewnątrz) - raz w tygodniu nabłyszczanie parkietów, froterowanie - raz w tygodniu odkurzanie tapicerki mebli - raz na 2 tygodnie czyszczenie stołów oraz konserwacja środkami do blatów drewnianych - raz w tygodniu lub wg potrzeb mycie dywanów i wykładzin dywanowych - raz w roku lub wg potrzeb utrzymanie w czystości powierzchni pionowych tj. okna, drzwi, witryny szklane, glazura - na bieżąco mycie klamek - na bieżąco mycie lub ścieranie kurzu z mebli, sprzętu biurowego, tj. komputery, monitory, kserokopiarki, faksy, telefony, sprzętu AGD i RTV oraz trofeów myśliwskich - na bieżąco czyszczenie lamp - wg potrzeb usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów - raz na 2 tygodnie mycie grzejników - raz na 2 tygodnie pielęgnowanie i odkurzanie kwiatów żywych i sztucznych - raz na tydzień sprzątanie schodów wejściowych do budynków - codziennie uzupełnianie mydła w płynie w dozownikach, papieru toaletowego i ręczników papierowych w łazienkach, zaopatrywanie w płyn do mycia naczyń - na bieżąco mycie okien co najmniej 4 razy w roku, a w pomieszczeniach biurowych w zależności od zapotrzebowania - raz na kwartał zapewnianie wszelkich środków materiałowych i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy - na bieżąco utrzymywanie w czystości i porządku kotłowni w cz. edukacyjnej i cz. hotelowej - na bieżąco utrzymanie porządku i czystości w kuchni, zapleczu kuchennym - na bieżąco pranie i maglowanie pościeli, ścierek, firan, zasłon urządzeniami zamawiającego, materiały użyte do tego celu Wykonawcy - na bieżąco otwieranie i zamykanie pokoi gościnnych w porozumieniu z Nadleśniczym lub osobą odpowiedzialną za OEL Jagiellońskie przygotowywanie poczęstunku na narady lub spotkania służbowe (przygotowanie kawy, herbaty, wykładanie wyrobów cukierniczych - artykuły zapewni Nadleśnictwo) - wg potrzeb otwieranie i zamykanie pokoi gościnnych dla gości - wg potrzeb udostępnianie kuchni gościom w OEL - wg potrzeb.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Utrzymanie posesji Nadleśnictwa Białowieża przy ul. Wojciechówka 4 oraz infrastruktury w Czerlonce na działce nr 888/3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie posesji Nadleśnictwa Białowieża oraz infrastruktury w Czerlonce na działce nr 888/3; a) utrzymanie porządku i czystości na posesji Nadleśnictwa Białowieża, przy ul. Wojciechówka 4, oraz infrastruktury w Czerlonce na działce nr 888/3 wraz z konserwacją infrastruktury na terenie wszystkich obiektów; b) obsługa budynków biurowych w dni robocze: w godz. 6.30 - 7.30 - otwieranie biura, w tym: wyłączanie systemu alarmowego, wyłączanie oświetlenia, otwieranie bramy wjazdowej; od godz. 15.10 - zamykanie biura, w tym: włączanie systemu alarmowego, sprawdzenie czy wszystkie budynki są zamknięte, włączanie oświetlenia, zamykanie bram, dozór posesji do godz. 18.00; c) obsługa budynków biurowych w dniach wolnych od pracy i świątecznych - włączanie i wyłączanie oświetlenia na posesji, sprawdzenie czy wszystkie budynki są zamknięte; d) stała kontrola, czy nie nastąpiło włamanie do budynków; e) w czasie dyżurów p. poż. - zamykanie biura wg harmonogramu dyżurów; f) sprzątanie posesji: grabienie liści i ich wywóz, g) przycinanie żywopłotów - dl.208 mb - 2 razy w roku, h) koszenie trawników o pow. 0.8440 ha - nie rzadziej niż raz na 14 dni w okresie wegetacyjnym; i) odśnieżanie dróg wewnętrznych na posesji, chodników, parkingu, utrzymanie schodów budynków biurowych w stanie zapewniającym bezpieczne ich użytkowanie , usuwanie oblodzenia, po nocnych opadach do godz.8:00, w trakcie opadów dziennych systematycznie na bieżąco: - pow. parkingu 450 m2, długość dróg i chodników - 400 mb j) odśnieżanie wjazdu do garażu w Parku Dyrekcyjnym(dawny budynek warsztatów) posypywanie piaskiem w okresie zimy przy minusowej temperaturze alejek pieszych i jezdnych na terenie posesji, usuwanie nawisów śnieżnych i sopli lodu z dachów budynków administracyjnych poprzez bieżące ich zbijanie; k) utrzymanie oraz infrastruktury w Czerlonce na działce nr 888/3 w zakresie: obsługa - konserwacja, w tym m.in. czyszczenie filtrów, kontrola prawidłowej pracy hydroforów, sprężarek, płukanie odżelaziaczy, płukanie sieci wodociągowej, prace porządkowe wewnątrz pomieszczeń i w otoczeniu w/w obiektów (np. koszenie trawy), palenie w piecach w okresie zimowym, przygotowanie drewna - rąbanie, układanie w budynku gospodarczym (drewno powierzone przez Nadleśnictwo) pow. 0.1310 ha. l) wykonywanie drobnych prac montażowo - konserwatorskich, m.in.: wymiana żarówek (zakup Nadleśnictwa); czyszczenie rynien z zanieczyszczeń; smarowanie zawiasów; konserwacja i montaż zamków drzwiowych; wymiana uszczelek - konserwacja instalacji sanitarnej; naprawa ogrodzenia (z materiałów Nadleśnictwa); m) zapewnienie urządzeń, sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.40.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Utrzymanie ogrodzonej posesji Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie, rozdzielni sieci wodociągowej i biologicznej oczyszczalni ścieków, dróg wewnętrznych obiektu OEL - powierzchnia posesji 3,07 ha oraz terenu przyległego do OEL o powierzchni 0,42 ha.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie ogrodzonej posesji Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie, rozdzielni sieci wodociągowej i biologicznej oczyszczalni ścieków, dróg wewnętrznych obiektu OEL - powierzchnia posesji 3,07 ha oraz terenu przyległego do OEL o powierzchni 0,42 ha a) utrzymanie porządku i czystości na posesji OEL Jagiellońskie, utrzymanie rozdzielni sieci wodociągowej z ujęciem wody i biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z konserwacją infrastruktury na terenie obiektu oraz terenu przyległego do OEL. b) sprzątanie pod wiatami każdorazowo po użytkowaniu oraz opróżnianie koszy na śmieci do miejsca zbiorczego - 120 m2 c) utrzymywanie w należytym porządku i czystości budynków gospodarczych d) stała kontrola, czy nie nastąpiło włamanie do budynków; e) sprzątanie posesji: grabienie liści i ich wywóz, przycinanie żywopłotów o dł. 40 mb, zamiatanie alejek, opryskiwanie alejek środkiem chemicznym w celu usunięcia nadmiernego wzrostu traw, koszenie trawników 1 ha - nie rzadziej niż raz na 14 dni w okresie wegetacyjnym; f) odśnieżanie (dróg wewnętrznych na posesji i chodników o dł.330 mb, parkingu o pow. 300 m2, utrzymanie schodów w stanie zapewniającym bezpieczne ich użytkowanie , tj. usuwanie oblodzenia na bieżąco - budynek biurowy, hotelowy i edukacyjny; g) posypywanie piaskiem w okresie zimy przy minusowej temperaturze alejek pieszych i jezdnych na terenie posesji, usuwanie nawisów śnieżnych i sopli lodu z dachów budynków administracyjnych poprzez bieżące ich zbijanie; h) utrzymanie hydroforni, kotłowni, studni głębinowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w zakresie: obsługa - konserwacja, czyszczenie pieców, i) utrzymywanie i konserwacja terenu przyległego tj. terenu byłej żwirowni, terenu od strony zachodniej, wschodniej, północnej i południowej w zakresie: prace porządkowe, koszenie trawy, wycinanie zbędnych podszytów i podrostów j) utrzymywanie wiat w należytym porządku i czystości, w tym ustawianie stołów i ławek k) wykonywanie drobnych prac montażowo-konserwatorskich, m.in.: wymiana żarówek; czyszczenie rynien z zanieczyszczeń; smarowanie zawiasów; konserwacja, wymiana i montaż zamków drzwiowych; wymiana uszczelek - konserwacja instalacji sanitarnej; naprawa ogrodzenia (z materiałów Nadleśnictwa); l) przygotowanie drewna do palenia ognisk dostarczonego przez Zamawiającego (rąbanie drewna, układanie w budynku gosp, ustawienie ogniska), przygotowanie patyków na kiełbaski - wg potrzeb m) koszenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia OEL, tj. polany od strony zachodniej ogrodzenia, amfiteatru (żwirowni) i dojścia; utrzymanie w czystości terenu amfiteatru o łącznej powierzchni 2,5 ha - 4 razy w roku; n) przygotowywanie ognisk i sprzątanie terenu w dni wolne ustawowo od pracy wg potrzeb, o) udostępnianie gościom pokoi gościnnych oraz kuchni OEL wg potrzeb..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.40.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2013 r., o godz.12:15 w siedzibie Zamawiającego w Białowieży, ul Wojciechówka 4, budynek „ A „.

 

Pliki do pobrania:
      sprzatanie_siwz_2014.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Dariusz Skirko
Data modyfikacji: 2013/12/23 07:55:17
Redaktor zatwierdzający: Marek Glad
Wprowadzający: Marek Glad