Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Ełk

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Ełk >> Zamówienia publiczne >> Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z podłączeniem do budynku mieszkalnego na działce nr geod. 273/1 w Woszczelach, gmina Ełk

bip_logo_pl
odstep
Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z podłączeniem do budynku mieszkalnego na działce nr geod. 273/1 w Woszczelach, gmina Ełk

Data opublikowania: 2011/10/28
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2011/11/07

Znak sprawy: SA-2717-19/2011

                                                
 
Informacja

Nadleśnictwo Ełk, Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego o wartości poniżej 14 tys. euro nie podlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych przeprowadzonego w dniu 07.11.2011r.  na:

 
 

Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z podłączeniem do budynku mieszkalnego na działce nr geod. 273/1 w Woszczelach, gmina Ełk

 
 
Uzasadnienie:

Wartość najniższej oferta złożonej w postępowaniu przekracza o 96% środki finansowe jakie Nadleśnictwo Ełk przeznaczyło na realizację zadania. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione.

 

 

 

 

  Nadleśniczy

Marek Mądrzak

Mrozy 2011-11-08

 

 
 

Znak: SA-2717-19/2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości poniżej 14 000 EURO

nie podlegającemu ustawie Prawo Zamówień Publicznych

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – reprezentujące Skarb Państwa

Nadleśnictwo Ełk

Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk

NIP 848-000-51-01

tel. 087-6202513 fax. 087-6202513

e-mail elk@bialystok.lasy.gov.pl

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie przetargowe nie podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

 

3. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:

Dokumentację przetargową można pobrać bezpłatnie w siedzibie Nadleśnictwa Ełk w Mrozach Wielkich w pokoju nr 6 w godzinach 7.00 – 15.00. W skład dokumentacji przetargowej wchodzą:

1. wzór oferty

2. wzór umowy na roboty budowlane

3. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków

4. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

 

4. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z podłączeniem do budynku mieszkalnego na działce nr geod. 273/1 w Woszczelach, gmina Ełk

Zakres zamówienia:

1)      Wykonanie przyłącza fi 200 mm z piwnicy budynku mieszkalnego do osadnika gnilnego długości ok 38m  z zachowaniem odległości 30  m od studni wody do oczyszczalni ścieków. Zostanie rozebrane utwardzenie działki i po wykonaniu przyłącza ponownie ułożone.

2)      Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku jednorodzinnego, dla rodziny max. 6 osobowej o pojemność osadnika gnilnego min. 3,0 m3. Efektem pracy ma być dostarczenie i zmontowanie kompletnej oczyszczalni ścieków łącznie z niezbędną ilością właściwego kruszywa (żwiru) i geowłókniny. Nadmiar ziemi z wykopu zostanie odwieziony  lub rozplantowany w miejscu wskazanym przez Inwestora.

3)      Teren po wykonaniu robót zostanie uprzątnięty i uporządkowany.

4)      Zostanie wykonana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza i oczyszczalni ścieków.

5)      Zostaną dostarczone atesty i gwarancje na wbudowane elementy i wykonane roboty.

Osobą upoważniona do kontaktu z wykonawcami jest Paweł Smolańczuk  od poniedziałku do czwartku 

 w godzinach 8.00 – 15.00, tel. 087 620 25 13.

Posesję  można oglądać w dniach 31.10 – 04.11.2011r.  w godz. 8.00 – 15.00  po uprzednim uzgodnieniu.

 

5. Możliwość składania oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości

składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia: 15.12.2011 r.

 

7. Kryteria oceny ofert:

1. cena (koszt) - 100 %

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

Nadleśnictwo Ełk w Mrozach Wielkich 19-300 Ełk , Mrozy Wielkie 21 .

Termin składania ofert: 07.11.2011 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 1

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2011 r. godz. 9.15  w pokoju nr 15  Nadleśnictwa Ełk.

 

9. Termin związania ofertą:

30 dni od daty składania ofert

 Nadleśniczy

Marek Mądrzak

  Mrozy 2011-10-28

 

Pliki do pobrania:
      siwz__oczyszczalnia.zip pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Andrzej Wyłucki Nadleśniczy Nadleśnictwa Ełk
Data modyfikacji: 2011/11/08 15:10:59
Redaktor zatwierdzający: Przemysław Kumkowski
Wprowadzający: Waldemar Piela