Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Ełk

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Ełk >> Zamówienia publiczne >> Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu przebudowy (modernizacji) drogi leśnej przeciwpożarowej nr 1 o nawierzchni żwirowej biegnącej przez leśnictwa Mrozy, Dąbrowskie, Helmany o długości ok. 5450m

bip_logo_pl
odstep
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu przebudowy (modernizacji) drogi leśnej przeciwpożarowej nr 1 o nawierzchni żwirowej biegnącej przez leśnictwa Mrozy, Dąbrowskie, Helmany o długości ok. 5450m

Data opublikowania: 2012/11/08
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2012/11/16

 

                                            Mrozy Wielkie, 2012-11-19
Znak sprawy: SA-2717-32/12                                                         
                                                                                                             
 
                              
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Nadleśnictwo Ełk, Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk informuje, że w wyniku postępowania przetargowego – zapytanie o cenę -  nie podlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych ogłoszonego w dniu 08.11.2012r. na:

 

Wykonanie projektu przebudowy (modernizacji) drogi leśnej przeciwpożarowej nr 1 o nawierzchni żwirowej biegnącej przez leśnictwa Mrozy, Dąbrowskie, Helmany o długości ok. 5450m

 
Została wybrana oferta firmy:

DROGART Dariusz Kirpsza, Lipina 5, 16-100 Sokółka za cenę: 7.982,70 zł brutto, (słownie: siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa 70/100 zł brutto).

 
Uzasadnienie:

Do dnia zakończenia składania ofert, to jest do dnia 16.11.2012r. godz. 9.30 wpłynęło do Nadleśnictwa Ełk dziesięć ważnych ofert. Po terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty, które bez otwierania zostały odesłane oferentom.

Wybrana oferta firmy DROGART Dariusz Kirpsza,  Lipina 5, 16-100 Sokółka jest ofertą z najniższą ceną (jedyne kryterium) i wymaganym terminem realizacji zamówienia.

W ocenie Zamawiającego wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta uzyskała 100 pkt.

 Informacja o firmach, które złożyły oferty w postepowaniu.
 

Nr. oferty

Nazwa oferenta

Termin realizacji

Cena oferty brutto

Uzyskane punkty

1.
GEOBET Sp. z o.o.
10-413 Olsztyn, ul. Towarowa 17
31.12.2012
28.290,00 zł
28,22
2.

PPI PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne Bogusław Lipiński

19-222 Wąsosz, Plac Rzędziana 17
31.12.2012
15.375,00 zł
51,92
3.
PRO STUDIO Pracownia Projektowa
Karolina Gulańczyk
09-300 Żuromin, ul. Zamojskiego 8
31.12.2012
14.760,00 zł
54,08
4.
DROGART Dariusz Kirpsza
16-100 Sokółka, Lipina 5
31.12.2012
7.982,70 zł
100,00
5.
BIPROLAS
Biuro Studiów i Projektów Leśnictwa Sp. z o.o.
90-508 Łódź, ul. Gdańska 112
31.12.2012
15.744,00 zł
50,70
6.
Małgorzata Piaścińska
07-440 Goworowo, Wólka Brzezińska 67,
31.12.2012
8.548,50 zł
93,38
7.
P-M CAMINO Paulina Krzemień
88-140 Gniewkowo, Gąski 6A
20.12.2012
12.054,00 zł
66,22
 
8.
M C DESIGN Monika Celej
17-230 Białowieża, ul. Zastawa 58
27.12.2012
8.610,00 zł
92,71
9.
USŁUGI INŻYNIERSKIE Andrzej Roman
13-100 Nidzica, Tatary 40
30.12.2012
 
10.824,00 zł
73,75
10.
Pracownia Projektowa „DROGOWNICTWO”
Lutow Paweł
19-300 Ełk, ul. Grota Roweckiego 12 lok. 2
31.12.2012
8.364,00
95,44

O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje telefonicznie zainteresowana firmę.

Informacja o ofertach, które wpłynęły po terminie składania ofert i zostały odesłane oferentom bez otwierania.

 
Nr.
Nazwa oferenta
1.
HIGHWAY Piotr Urbański
80-180 Gdańsk, ul. Jeleniogórska 18/14
2.
Pracownia Projektowa ATTYKA
Piotr Kędzierski
42-218 Częstochowa, ul. Elsnera 4h

 Nadleśniczy Nadleśnictwa Ełk

Marek Mądrzak

 


Znak sprawy: SA-2717-32/12

                                                          
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 

Nadleśnictwo Ełk w Mrozach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu przebudowy (modernizacji) drogi leśnej przeciwpożarowej nr 1 o nawierzchni żwirowej biegnącej przez leśnictwa Mrozy, Dąbrowskie, Helmany o długości ok. 5450m

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie przebudowy (modernizacji) drogi leśnej o nawierzchni żwirowej o szerokości jezdni min. 3,00m – 3,50m z poboczami i rowami, oraz zjazdami na istniejące drogi leśne. Projekt winien obejmować zaprojektowanie mijanek przystosowanych dla samochodów ciężarowych do wywozu drewna i samochodów straży pożarnej.  

 

Zamawiający dostarczy podkład geodezyjny w skali 1:1000 do celów projektowych w wersji elektronicznej i papierowej do wykonania projektu.

 

Dokumentacja ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

 

Efektem ma być uzyskanie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na wykonanie robót oraz przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zaplanowanych robót.

  
 
II. Zakres robót:
  1. Wykonanie projektu drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami i uzgodnieniami.
  2. Specyfikacje techniczne wykonania robót
  3. Informacja BIOZ
  4. Kosztorys Inwestorski, Przedmiar robót i kosztorys ślepy.
 
III. Zawartość oferty:
  1. Wypełniony i podpisany wzór oferty. Oferta musi zawierać cenę ofertową wykonania usługi. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji i uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień do wykonania zadania.
  2. Termin wykonania dokumentacji.
  3. Parafowany wzór umowy.
  4. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  5. Kserokopia uprawnień projektowych osoby, która będzie wykonywać projekt
 
 
IV. Płatności

Płatność za usługę – 14 dni od protokolarnego odebrania robót.

 
V. Termin wykonania:
      31.12.2012r.
 
VI. Kryteria oceny ofert:
 

Przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena oferty.

 

Oferty będą oceniane wg następujących zasad:

Cena – 100%
 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium - cena

Wartość punktowa dla ceny C jest wyliczana wg wzoru:

C = CN  / COB x 100 x R

Gdzie:

CN – najniższa zaoferowana cena brutto

COB – cena brutto w ofercie badanej

R – ranga kryterium, R=1,0

 
 
VII. Termin składania ofert
 

        16.11.2012r. godz. 9.30 w pokoju nr 1

        Nadleśnictwa Ełk , Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk

 
VIII. Termin otwarcia ofert
 
         16.11.2012r. godz. 9.45 w pokoju nr 15 (sala narad)

         Nadleśnictwa Ełk, Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk

 

XI. Drogę można oglądać od poniedziałku do piątku

       w godz. od 8.00 do 14.00
 

XII. Osobą upoważniona do kontaktu z wykonawcami jest Paweł Smolańczuk od poniedziałku do czwartku    w godzinach 8.00 – 15.00, tel. 087 620 25 13.

 
 

 Nadlesniczy Nadleśnictwa Ełk

Marek Mądrzak

   Mrozy Wielkie, 2012-11-08
 
 

 

Załączniki:
1)      Formularz oferty
2)      Wzór umowy
3)      Mapa poglądowa przebiegu drogi
 

Pliki do pobrania:
      dokumentacja_przetargowa_droga_ppoz._nr_1.zip pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Andrzej Wyłucki Nadleśniczy Nadleśnictwa Ełk
Data modyfikacji: 2012/11/19 14:57:09
Redaktor zatwierdzający: Przemysław Kumkowski
Wprowadzający: Waldemar Piela