Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Szczebra

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Szczebra >> Finanse i majątek >> Publiczne środki zewnętrzne

bip_logo_pl
odstep
Publiczne środki zewnętrzne

W roku 2006 Nadleśnictwo Szczebra korzystało ze środków zewnętrznych przyznanych z Budżetu Państwa na podstawie art. 54 Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991 roku z późniejszymi zmianami. Wykorzystano 12 628,67zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i 67 groszy). Całość kwoty przeznaczono na zalesienia.

W roku 2007 Nadleśnictwo Szczebra korzystało ze środków zewnętrznych przyznanych z Budżetu Państwa na podstawie art. 54 Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991 roku z późniejszymi zmianami. Wykorzystano 7 290, 00zł (słownie: siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych). Kwotę przeznaczono na pielęgnację zalesień na gruntach porolnych, zalesienia oraz edukację leśną społeczeństwa.

W roku 2008 Nadleśnictwo Szczebra korzystało ze środków zewnętrznych przyznanych z Budżetu Państwa na podstawie art. 54 Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991 roku z późniejszymi zmianami. Wykorzystano 2500, 00zł (słownie: dwa tysiące pięćset  złotych). Kwotę przeznaczono zalesienia na gruntach porolnych i nieużytkach. Korzystano również ze środków na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.  Wykorzystano 378,58 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem 58/100 złotych). Środki przeznaczono na wykonania planów zalesiena na gruntach prywatnych.

W roku 2009 nie korzystano ze środków zewnętrznych.

W roku 2010 Nadleśnictwo Szczebra skorzystało ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, oś proprytetowa V, działanie 5.1. Nadleśnictwo skorzystało ze środków w wysokości 850 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) w ramach dofinansowania projektu "Zakup specjalistycznego wyposażenia do wykrywania i gaszenia pożarów lasów" nr WND-RPPP.05.01.00-20-004/10.

W 2011 roku Nadleśnictwo Szczebra otrzymało środki zewnętrzne z następujących źródeł:
1. Umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-004/10-00 o dofinansowanie Projektu „Zakup specjalistycznego wyposażenia do wykrywania i gaszenia pożarów lasów” nr WND-RPPD.05.01.00-20-004/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Otrzymane dofinansowanie – 5553,84 zł.
2. Umowa przyznania pomocy nr 03809-69150-OR1000003/09 w ramach Programu w zakresie osi 2 „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”, działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”, schemat „I. Wsparcie dla obszarów, na których nastąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa” / „II. Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego”. W wyniku realizacji operacji został osiągnięty cel: Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej poprzez przebudowę dojazdu pożarowego nr 1 w Leśnictwach Nowinka i Busznica. Otrzymane dofinansowanie 579809,00 zł.
3. Umowa dotacji nr 102/10/B-EE/WD-668/D,  o dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Nadleśnictwo Szczebra – Kraina Puszczy, Rzek i Jezior” – zadanie upowszechniające wiedzę ekologiczną poprzez publikacje i multimedia, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Otrzymane dofinansowanie 44895,00 zł.

W 2012 roku Nadleśnictwo Szczebra otrzymało środki zewnętrzne z następujących źródeł:
1. Umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-004/10-00 o dofinansowanie Projektu „Zakup specjalistycznego wyposażenia do wykrywania i gaszenia pożarów lasów” nr WND-RPPD.05.01.00-20-004/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Otrzymane dofinansowanie –83 464,82 zł.
2. Z Budżetu Państwa na podstawie art. 54 Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991 roku z późniejszymi zmianami korzystano ze środków na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, na wykonania planów zalesienia na gruntach prywatnych.  Otrzymano dofinansowanie – 500,00 zł.

W 2013 roku Nadleśnictwo Szczebra otrzymało środki zewnętrzne z następujących źródeł:

1. Umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-004/10-00 o dofinansowanie Projektu „Zakup specjalistycznego wyposażenia do wykrywania i gaszenia pożarów lasów” nr WND-RPPD.05.01.00-20-004/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Otrzymane dofinansowanie – 87,47 zł.
2. Umowa przyznania pomocy nr 05883-69150-OR1000001/12 w ramach Programu w zakresie osi 2 „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”, działanie „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych”, schemat „II Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego”. Pierwsza transza płatności, w wyniku której osiągnięty zostanie cel: „Wzmocnienie systemu ochrony pożarowej poprzez przebudowę dojazdów pożarowych nr 15 w Leśnictwach Nowinka i Blizna oraz dojazdu pożarowego nr 24 w Leśnictwie Jaśki” – kwota 1243137,00 zł.

W 2014 roku Nadleśnictwo Szczebra otrzymało środki zewnętrzne z następujących źródeł:
1. Umowa przyznania pomocy nr 05883-69150-OR1000001/12 w ramach Programu w zakresie osi 2 „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”, działanie „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych”, schemat „II Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego”. Płatność ostateczna, w wyniku której osiągnięty został cel: „Wzmocnienie systemu ochrony pożarowej poprzez przebudowę dojazdów pożarowych nr 15 w Leśnictwach Nowinka i Blizna oraz dojazdu pożarowego nr 24 w Leśnictwie Jaśki” – kwota 455347,00 zł.


W 2015 roku Nadleśnictwo Szczebra otrzymało środki zewnętrzne z następujących źródeł:

1.       Umowa przyznania pomocy nr 06655-69150-OR1000007/13 w ramach Programu w zakresie osi 2 „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”, działanie „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych”, schemat „II Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego”. Płatność ostateczna, w wyniku której osiągnięty został cel: „Wzmocnienie systemu ochrony pożarowej poprzez przebudowę dojazdu pożarowego nr 25 „Gorczycowa” przebiegającego przez leśnictwa Blizna, Lipki, Przewięź – kwota 839587,00 zł.

2.       Umowa nr UmKszUstKFS/15/0060 o sfinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat – kwota 2320,00 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra mgr inż. Wojciech Stankiewicz
Data modyfikacji: 2016/03/15 14:52:22
Redaktor zatwierdzający: Paweł Gliński
Wprowadzający: Paweł Gliński