Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Szczebra

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Szczebra >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Szczebra, dn. 11.08.2017 r.

SA.270.17.2017

 

OGŁOSZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

(BEZ STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY P Z P NA PODSTAWIE ART. 4 PKT 8)

Remont stacji uzdatniania wody w Leśnik III

 

1.     Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nadleśnictwo Szczebra

Szczebra 58 , 16-304 Nowinka

NIP 846-000-21-92,  REGON 790011196

fax +48 87 6419542

szczebra@bialystok.lasy.gov.pl

Godziny urzędowania: 7:30-15:30

2.     Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 tys. euro bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.).

3.     Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest dokumentacja przetargowa.

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_szczebra/zamowienia_publiczne

Dokumentacja przetargowa dostępna jest również w siedzibie Nadleśnictwa Szczebra, w pokoju nr 17 (bezpłatnie).

4.     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest remont stacji uzdatniania wody w obiekcie Leśnik III położonym na terenie Nadleśnictwa Szczebra w leśnictwie Klonownica, gmina Nowinka, powiat Augustów, woj. podlaskie.

Zakres robót obejmuje:

a) odłączenie istniejących (niesprawnych) urządzeń stacji,

b) zakup, dostawa oraz podłączenie nowych urządzeń stacji:

- filtr MSF 25/13 -  2szt.

- filtr ERF-Greensand 25/13 – 3kpl

       - multiblock Inline 1”  - 5 szt.

- węże przyłączeniowe 1”x1”  - 5 szt.

- dezomat 60 AT.MT2  - 1 kpl

- wodomierz kontaktowy DN 32 5/4”  - 1 szt.

- nadmanganian potasu B 2 kg  - 1 szt.

- benamin Sporex 20 kg (UN-1791)  - 1 szt.

- przepływomierz FRANK Typ M23PA – DN 40 PVDF  - 1 szt.

- zawór membramowy PVC d 32  uszcz. EPDM  - 1 szt.

- materiały pomocnicze  - 1 kpl

c) mycie zbiorników hydroforowych,

d) rozruch techniczny stacji ,

e) przeszkolenie z obsługi stacji,

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.     Termin wykonywania zamówienia: 20 dni od dnia zawarcia umowy

6.     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

7.     Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

8.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena (najniższa) – waga 100 %.

9.     Opis sposobu przygotowania ofert:

a)   ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnym z treścią formularza ofertowego dostępnego na stronie internetowej nadleśnictwa oraz w siedzibie Nadleśnictwa Szczebra, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia;

b)     ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:
Oferta na „Remont stacji uzdatniania wody w Leśnik III Nie otwierać przed dniem 22.08.2017 r., do godz. 09:15”
Kopertę należy zaadresować: Nadleśnictwo Szczebra, Szczebra 58, 16-304 Nowinka

c)     koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy,

d)     koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

e)     dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

10.  Opis sposobu obliczenia ceny:

a)   podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia (równanie dróg, zakup i transport na drogi leśne oraz rozplantowanie i zagęszczenie żwiru), przeprowadzonej wizji lokalnej oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

b)     wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłączenie w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

c)     cena oferowana przez wykonawcę nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

11.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)     ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa Szczebra (Szczebra 58, 16-304 Nowinka) w sekretariacie do dnia 22.08.2017 r.,  do godz. 09:00;

b)     wykonawca na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta;

c)     oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania;

d)     otwarcie ofert nastąpi dnia 22.08.2017 r. o godz. 09:15 w siedzibie Nadleśnictwa Szczebra w sali konferencyjnej (parter);

e)     wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert;

12.  Termin związania ofertą

Okres 30 dni, liczony od dnia upływu terminu składania ofert.

13.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych szczegółowo we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

14.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Pan Jerzy Gawarecki, faks (87) 641-95-42,  e-mail j.gawarecki@bialystok.lasy.gov.pl

Pan Jacek Motybel, faks (87) 641-95-42,  e-mail   j.motybel@bialystok.lasy.gov.pl

w dniach od poniedziałku do piątku (w dni pracy biura) w godzinach 730-1530.

15.  Na postępowanie przetargowe Wykonawcom nie przysługuje prawo do protestów i odwołań.        

16.  Zamawiający może postępowanie przetargowe unieważnić lub zamknąć przetarg bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Nadleśniczy

Wojciech Stankiewicz

 


Pliki do pobrania:
      Remont stacji uzdatniania wody - załączniki pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Budowa drogi leśnej Bobrowa
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/10
więcej...
Organizacja i realizacja wycieczki samolotowej do Gruzji
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/03/01 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra mgr inż. Wojciech Stankiewicz
Data modyfikacji: 2017/08/11 09:56:01
Redaktor zatwierdzający: Paweł Gliński
Wprowadzający: Jacek Motybel