Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku    i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku zawiadamia 

o udostępnieniu projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Krynki sporządzonego na lata 2018 – 2027 oraz Prognozy oddziaływania  planu na środowisko do konsultacji społecznych od dnia 19 marca 2018r.   

Wskazany obszar Nadleśnictwa Krynki w całości położony jest w województwie podlaskim.       

Jednocześnie informuję się, co następuje: 

1.      Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Krynki  (m. Poczopek 6D) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

2.      Projekt planu urządzenia lasu wraz z Prognozą zostanie zamieszczony na BIP ww. nadleśnictwa oraz RDLP w Białymstoku.

3.      Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu planu urządzenia lasu w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez okres 21 dni.

4.      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Ewentualne zwołanie Komisji Projektu Planu w/w nadleśnictwa przewidywane jest na II kwartał 2018 roku. Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu Komisji Projektu Planu (wstęp jest wolny, każdy może wziąć udział w posiedzeniu). 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez: 

a) wyłożenie projektu planu, prognozy w nadleśnictwie, 

b) udostępnienie  na BIP Nadleśnictwa Krynki, RDLP w Białymstoku,

c) ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP, 

d) ogłoszenie w prasie.

Białystok, dn. 12.03.2018r.                                                                                       D Y R E K T O R

 


 

OGŁOSZENIE             

 Stosownie do obowiązujących przepisów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zaprasza na Naradę Techniczno-Gospodarczą Nadleśnictwa Krynki w sprawie opracowania projektu planu urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania planu na środowisko.

Zadaniem przedmiotowej narady będzie:

1. ocena gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu dokonana przez dyrektora rdLP, wraz z wynikającymi z tej oceny wnioskami dotyczącymi gospodarki przyszłej,

2. akceptacja zakresu i formy podstawowych założeń polityki przestrzennego zagospodarowania regionu,

3. zakres wykorzystania wskaźników spodziewanego przyrostu bieżącego, tabelarycznego oraz użytecznego, akceptacja testu kontroli pomiaru miąższości na powierzchniach próbnych,

4. stwierdzenie, że projekt planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o lasach oraz wytycznymi KZP,

5. wnioski w sprawie ogólnej ochrony lasu,

6. omówienie prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.

            Posiedzenie odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Krynki (m. Poczopek 6D, gm. Szudziałowo).  Obrady prowadzone będą w formie dyskusji na podstawie wygłoszonych referatów i koreferatów. Z przebiegu posiedzenia zostanie sporządzony protokół.

Białystok, dn 25.01.2018r.                                                                                             D Y R E K T O R

 

 


 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku zawiadamia o udostępnieniu projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Knyszyn sporządzonego na lata 2018 – 2027 oraz Prognozy oddziaływania  planu na środowisko do konsultacji społecznych od dnia 15 stycznia 2018r.   

Wskazany obszar Nadleśnictwa Knyszyn w całości położony jest w województwie podlaskim.       

Jednocześnie informuję się, co następuje: 

1.      Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Knyszyn (Mońki, Al. Niepodległości 31) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

2.      Program Ochrony Przyrody wraz z Prognozą zostanie zamieszczony na BIP ww. nadleśnictwa oraz RDLP w Białymstoku.

3.      Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu planu urządzenia lasu w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez okres 21 dni.

4.      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Ewentualne zwołanie Komisji Projektu Planu w/w nadleśnictwa przewidywane jest na I kwartał 2018 roku. Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu Komisji Projektu Planu (wstęp jest wolny, każdy może wziąć udział w posiedzeniu) 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez: 

a) wyłożenie projektu planu, prognozy w nadleśnictwie, 

b) udostępnienie  na BIP Nadleśnictwa Knyszyn, RDLP w Białymstoku,

c) ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP, 

d) ogłoszenie w prasie.

 

   Białystok, dn. 10.01.2018                                                                            D Y R E K T O R

 


 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku zawiadamia o udostępnieniu projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Rudka oraz projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Waliły sporządzonych na lata 2018 – 2027 oraz Prognozy oddziaływania  planów na środowisko do konsultacji społecznych od dnia 11 grudnia 2017r.   

Wskazany obszar Nadleśnictwa Waliły w całości położony jest w województwie podlaskim.        Wskazany obszar Nadleśnictwa Rudka położony jest w województwie podlaskim oraz mazowieckim.           

Jednocześnie informuję się, co następuje: 

1.      Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Rudka (Rudka, ul. Olendzka 31) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

2.      Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Waliły (Waliły Stacja, ul. Białostocka 3) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

3.      Program Ochrony Przyrody wraz z Prognozą zostanie zamieszczony na BIP ww. nadleśnictwa oraz RDLP w Białymstoku.

4.      Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu planu urządzenia lasu w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez okres 21 dni.

5.      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Ewentualne zwołanie Komisji Projektu Planu w/w nadleśnictwa przewidywane jest na I kwartał 2018 roku. Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu Komisji Projektu Planu (wstęp jest wolny, każdy może wziąć udział w posiedzeniu) 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez: 

a) wyłożenie projektu planu, prognozy w nadleśnictwie, 

b) udostępnienie  na BIP Nadleśnictwa Rudka, Nadleśnictwa Waliły, RDLP w Białymstoku,

c) ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP, 

d) ogłoszenie w prasie.

Białystok dn. 08.12.2017                                                                               D Y R E K T O R

 


 

Ogłoszenie 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1404) oraz Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego L.P. z dn. 21.11. 2011r. §125 ust.2 pkt.8,

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zawiadamia o zamieszczeniu na BIP protokołów z posiedzenia Komisji Założeń Projektu Planu urządzenia lasu Nadleśnictw Borki, Drygały do konsultacji społecznych.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do protokołu przez 21 dni od dnia 15.12.2017r. w formie pisemnej lub ustnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się na BIP RDLP w Białymstoku w zakładce: Plan urządzenia lasu – Plik do pobrania.

Białystok dn. 08.12.2017r.                               D Y R E K T O R

 

 


 

                                                                    Ogłoszenie 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1404) oraz Zarządzenia nr 55 DGLP z dn. 21.11. 2011r. §125 ust.2 pkt.8.    Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zawiadamia o zamieszczeniu na BIP protokołów z posiedzenia Komisji Założeń Projektu Planu urządzenia lasu Nadleśnictw Łomża, Rajgród do konsultacji społecznych.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski przez 21 dni od dnia 07.12.2017r. w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się na BIP RDLP w Białymstoku w zakładce: Plan urządzenia lasu – Plik do pobrania.

Białystok, dn. 05.12.2017r.                                                D Y R E K T O R

 


OGŁOSZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku wniosek dotyczący zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Hajnówka i Browsk na okres (2012 - 2021).

 Białystok, dn.  25.09.2017 r.                                                                                             D Y R E K T O R 


 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 39 - 42,ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2016 r. poz.353 z póź. zm.), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje o przystąpieniu do  opracowania projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictw Borki, Drygały, Łomża, Rajgród na lata 2020 – 2029 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ww. dokumentu na środowisko.

1.    Postępowanie prowadzone jest na wniosek Dyrektora RDLP w Białymstoku.

2.    Organem właściwym do dokonania uzgodnień zakresu  i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko oraz wydania opinii do projektu planu urządzenia lasu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

3.    Dyrektor zwołuje Komisję Założeń Planu, której zadaniem jest wypracowanie „Założeń do sporządzania projektu planu urządzenia lasu” oraz Programu Ochrony Przyrody wraz z prognozą oddziaływania ww. planów na środowisko.

Posiedzenie Komisji Założeń Planu urządzenia lasu

Nadleśnictwa Rajgród

odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Nadleśnictwa Rajgród w m. Tama 2.

Nadleśnictwa Łomża odbędzie się w dniu 10 października 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Nadleśnictwa Łomża w Łomży , ul. Nowogródzka 60.

Nadleśnictwa Borki odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. o godz. 9.00  w siedzibie Nadleśnictwa Borki w m. Kruklanki ul. Dworcowa 8A.

Nadleśnictwa Drygały  odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Nadleśnictwa Drygały w m. Drygały ul. Grunwaldzka 22.

Zapraszam przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych, oraz organizacje zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach.

Białystok, dn.  14.09.2017 r.                                                   D Y R E K T O R

 


 

 Ogłoszenie

RDLP informuje o zatwierdzeniu aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Nowogród na okres 2009 - 2018.Pismo Ministra Środowiska DL-I.611.59.2017 z dn. 10.08.2017r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku odstąpili od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko aneksów do przedmiotowych planów urządzenia lasu.


 

Ogłoszenie
 

RDLP informuje, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu w Nadlesnictwie Krynki (2008 - 2017).

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku odstąpili od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko aneksów do przedmiotowych planów urządzenia lasu.

 

 Ogłoszenie 

RDLP informuje, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu  w Nadlesnictwie Drygały.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie odstąpili od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko aneksów do przedmiotowych planów urządzenia lasu.

 


Ogłoszenie

 

RDLP informuje, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu na lata 2009-2018 w Nadlesnictwie Nurzec oraz w Nadleśnictwie Żednia.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku odstąpili od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko aneksów do przedmiotowych planów urządzenia lasu..   Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Rudka  sporządzonego na lata 2008-2017 (pismo DL-I.611.15.2016 z dnia 06.12.2016r.)


   Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Łomża  sporządzonego na lata 2010- 2019 (pismo DL-I.611.14.2016 z dnia 06.12.2016r.)  


 

   Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Waliły sporządzonego na lata 2008- 2017 (pismo DL-I.611.5.2016 z dnia 05.10.2016r    Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Dojlidy sporządzonego na okres 2007- 2016 (pismo DLP-I.611.65.2016 z dnia 10.08.2016r.).


Ogłoszenie 

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla Nadlesnictwa Bielsk sporządzonego na lata 2009 - 2018  (pismo DLP-I.611.38.2016.LP z dn. 06.05.2016r.)

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża sporządzonego na lata 2012-2021  (pismo DLP-I.611.16.2016).   


 

 Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zamieściła na BIP w zakładce plan urządzenia lasu Decyzje oraz pisma Ministra Środowiska (stan na 31.12.2016r.) zatwierdzające plany urządzenia lasu nadleśnictw nadzorowanych.                                                  
                                             

 

 
 
Plany urządzenia lasu w 27 nadleśnictwach RDLP w Białymstoku są zatwierdzone przez Ministra Środowiska. Plany urządzania lasu Nadlesnictw Rudka, Waliły, Knyszyn zakończyły konsultacje społeczne i zostały przekazane do DGLP. Natomiast prace w Nadlesnictwie Krynki są na ukończeniu.
Okres obowiązywania planów urządzenia lasu (PUL) wraz z Prognozą przedstawia poniższe zestawienie.
 

Nadleśnictwo Okres obowiązywania PUL wraz z wykonaną Prognozą
Białowieża 1.01.2012 - 31.12.2021
Browsk 1.01.2012 - 31.12.2021
Hajnówka 1.01.2012 - 31.12.2021
Głęboki Bród 1.01.2012 - 31.12.2021
Ełk 1.01.2013 - 31.12.2022
Pomorze 1.01.2013 - 31.12.2022
Suwałki 1.01.2013 - 31.12.2022
Szczebra 1.01.2014 - 31.12.2023
Czer.Dwór 1.01.2014 - 31.12.2023
Pisz 1.01.2014 - 31.12.2023
Płaska 1.01.2015 - 31.12.2024
Augustów 1.01.2015 - 31.12.2024
Gołdap 1.01.2015 - 31.12.2034
Maskulińskie 1.01.2015 - 31.12.2034
Supraśl 1.01.2016 - 31.12.2025
Cz.B-stocka 1.01.2016 - 31.12.2025
Dojlidy  1.01.2017 - 31.12.2026
Giżycko 1.01.2017 - 31.12.2026
Olecko 1.01.2017 - 31.12.2026
Waliły 1.01.2018 - 31.12.2027
Knyszyn 1.01.2018 - 31.12.2027
Rudka 1.01.2018 - 31.12.2027
Krynki 1.01.2018 - 31.12.2027
Żednia 1.01.2009 - 31.12.2018
Nurzec 1.01.2009 - 31.12.2018
Bielsk 1.01.2009 - 31.12.2018
Nowogród 1.01.2009 - 31.12.2018
Drygały 1.01.2010 - 31.12.2019
Rajgród 1.01.2010 - 31.12.2019
Łomża 1.01.2010 - 31.12.2019
Borki 1.01.2010 - 31.12.2019

 

 


 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      mp_siedlisk_ptakow_25krynki.pdf pobierz
      mp_siedlisk_przyrodniczych_25krynki.pdf pobierz
      krynki_50_walorow.pdf pobierz
      prognoza_krynki.pdf pobierz
      pop_krynki.pdf pobierz
      elaborat_krynki_2018.pdf pobierz
      elaborat_n_knyszyn.pdf pobierz
      program_ochrony_przyrody_nadlesnictwo_knyszyn.pdf pobierz
      prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_planu_urzadzenia_lasu_nadlesnictwa_knyszyn.pdf pobierz
      prognoza_walily_2017.pdf pobierz
      2018 - Nadleśnictwo Rudka - Projekt opisania ogólnego pobierz
      2018 - Nadleśnictwo Rudka - Projekt Programu Ochrony Przyrody pobierz
      2018 - Nadleśnictwo Rudka - Projekt prognozy OOŚ pobierz
      2018 - Nadleśnictwo Waliły - Projekt opisania ogólnego pobierz
      2018 - Nadleśnictwo Waliły - Projekt Programu Ochrony Przyrody pobierz
      2018 - Nadleśnictwo Waliły - Projekt prognozy OOŚ pobierz
      protokol_z_ntg_nadl_rudka.pdf pobierz
      protokol_drygaly_.pdf pobierz
      protokol_borki_.pdf pobierz
      protokol_lomza_.pdf pobierz
      protokol_rajgrod_.pdf pobierz
      aneks_nowogrod.pdf pobierz
      aneks_drygaly.pdf pobierz
      aneks_krynki.pdf pobierz
      aneks_zednia_.pdf pobierz
      aneks_nurzec.pdf pobierz
      dec_olecko.pdf pobierz
      dec_gizycko.pdf pobierz
      walily___aneks_dec.pdf pobierz
      aneks_rudka.pdf pobierz
      aneks_lomza.pdf pobierz
      dec_suprasl.pdf pobierz
      dec_dojlidy.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~maskulinskie.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bielsk__aneks__2_.pdf pobierz
      czarna_bialostockal.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bielsk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~borki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~browsk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~czerwony_dwor.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~drygaly.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~elk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~gleboki_brod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~goldap.pdf pobierz
      aneks_nowogrod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~hajnowka.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~knyszyn.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~krynki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~lomza.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~nowogrod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~nurzec.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~pisz.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~plaska.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~pomorze.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~rajgrod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~rudka.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~suwalki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~szczebra.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~zednia.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~augustow.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bialowieza.pdf pobierz
      dokumentacja_do_aneksu_pul_bialowieza.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~prognoza_do_aneksu_pul_bialowieza.pdf pobierz
      Protokół z komisji aneksu do PUL Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Decyzja Ministra Środowiska dot. zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża. pobierz
      Opinia RDOŚ w Białymstoku dot. aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Opinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku dot. aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aneksu planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Wniosek o zatwierdzenie aneksu do PUL - wzór 9 pobierz
      Pismo Dyrektora RDLP w Białymstoku do Ministra Środowiska z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia aneksu do PUL pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Józef Nowak
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Data modyfikacji: 2018/03/19 11:17:44
Redaktor zatwierdzający: Jaroslaw Krawczyk
Wprowadzający: Maria Protasiewicz