Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 39 - 42,ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje o przystąpieniu do  opracowania projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictw Bielsk, Nurzec, Nowogród, Żednia na lata 2019 – 2028 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ww. dokumentu na środowisko.

       1.      Postępowanie prowadzone jest na wniosek Dyrektora RDLP w Białymstoku.

2.      Organem właściwym do dokonania uzgodnień zakresu  i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania projektu planu urządzenia lasu Bielsk, Nurzec, Żednia na środowisko oraz wydania opinii do projektu planu urządzenia lasu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Białymstoku oraz Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

3.      Organem właściwym do dokonania uzgodnień zakresu  i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Nowogród na środowisko oraz wydania opinii do projektu planu urządzenia lasu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Białymstoku i w Warszawie oraz Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku i w Warszawie.

4.      Zadaniem Komisji jest wypracowanie „Założeń do sporządzania projektu planu urządzenia lasu” oraz Programu Ochrony Przyrody wraz z prognozą oddziaływania ww. planów na środowisko.

Posiedzenie Komisji Założeń Planu urządzenia lasu odbędzie się: 

Nadleśnictwa Bielsk  w dniu 29 września 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Bielsk, ul Studziwodzka 39.

Nadleśnictwa Nowogród w dniu 4 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa w m. Dębniki 80.

Nadleśnictwa Nurzec  w dniu 3 października 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa. Nurzec ul.Akacjowa-3.                                                  

Nadleśnictwa Żednia odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. o godz. 9.00 na terenie szkółki leśnej w Podozieranach.