Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

Ogłoszenie 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego L.P. z dn. 21.11. 2011r. §125 ust.2 pkt.6,

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zawiadamia o udostępnieniu projektu planu urządzenia lasu (PUL) Nadleśnictwa Dojlidy na lata 2017 – 2026  oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko do konsultacji społecznych.

Wskazany obszar nadleśnictwa w całości położony jest w województwie podlaskim.

Jednocześnie informuję się, co następuje:

  1. Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Dojlidy (Al. 1000-lecia PP 75, 15-950 Białystok) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
  2. Projekt PUL wraz z prognozą zostanie zamieszczony na BIP ww. nadleśnictwa oraz RDLP w Białymstoku.
  3. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu planu urządzenia lasu ww. Nadleśnictwa przez okres 21 dni od 27.03.2017 r.  w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę  i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zostanie przedstawione przez Dyrektora RDLP w Podsumowaniu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu ww. Nadleśnictwa.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez: 

a) wyłożenie projektu planu, prognozy w nadleśnictwie, 

b) udostępnienie  na BIP Nadleśnictwa Dojlidy, RDLP w Białymstoku,

c) ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP, 

d) ogłoszenie w prasie.

 

                                                                                    D Y R E K T O R

 


 

 

 

 Ogłoszenie

RDLP informuje o rozpoczęciu procedury aneksowania planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Drygały (2010-2019)

 


Ogłoszenie

 

RDLP informuje, że rozpoczęła procedurę opracowania aneksu do planu urządzenia lasu sporządzonego na lata 2009-2018 w Nadlesnictwie Nurzec oraz w Nadleśnictwie Żednia.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku odstąpili od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko aneksów do przedmiotowych planów urządzenia lasu..


Ogłoszenie

 

Na BIP RDLP można zapoznać się z projektem PUL Nadleśnictwa Giżycko i Olecko.


   Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Rudka  sporządzonego na lata 2008-2017 (pismo DL-I.611.15.2016 z dnia 06.12.2016r.)


   Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Łomża  sporządzonego na lata 2010- 2019 (pismo DL-I.611.14.2016 z dnia 06.12.2016r.)  


 

   Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Waliły sporządzonego na lata 2008- 2017 (pismo DL-I.611.5.2016 z dnia 05.10.2016r    Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Dojlidy sporządzonego na okres 2007- 2016 (pismo DLP-I.611.65.2016 z dnia 10.08.2016r.).


Ogłoszenie 

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla Nadlesnictwa Bielsk sporządzonego na lata 2009 - 2018  (pismo DLP-I.611.38.2016.LP z dn. 06.05.2016r.)

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża sporządzonego na lata 2012-2021  (pismo DLP-I.611.16.2016).   


 

 Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zamieściła na BIP w zakładce plan urządzenia lasu Decyzje oraz pisma Ministra Środowiska (stan na 31.12.2016r.) zatwierdzające plany urządzenia lasu nadleśnictw nadzorowanych.                                                  
                                             

 

 
 
Plany urządzenia lasu w 28 nadleśnictwach RDLP w Białymstoku są zatwierdzone przez Ministra Środowiska. Plany urządzania lasu Nadlesnictw Gizycko i Olecko zostały przekazane do zatwierdzenia, natomiast Nadlesnictwa Dojlidy prace są na ukończeniu.
Okres obowiązywania planów urządzenia lasu (PUL) wraz z Prognozą przedstawia poniższe zestawienie.
 

Nadleśnictwo Okres obowiązywania PUL wraz z wykonaną Prognozą
Białowieża 1.01.2012 - 31.12.2021
Browsk 1.01.2012 - 31.12.2021
Hajnówka 1.01.2012 - 31.12.2021
Głęboki Bród 1.01.2012 - 31.12.2021
Ełk 1.01.2013 - 31.12.2022
Pomorze 1.01.2013 - 31.12.2022
Suwałki 1.01.2013 - 31.12.2022
Szczebra 1.01.2014 - 31.12.2023
Czer.Dwór 1.01.2014 - 31.12.2023
Pisz 1.01.2014 - 31.12.2023
Płaska 1.01.2015 - 31.12.2024
Augustów 1.01.2015 - 31.12.2024
Gołdap 1.01.2015 - 31.12.2034
Maskulińskie 1.01.2015 - 31.12.2034
Supraśl 1.01.2016 - 31.12.2025
Cz.B-stocka 1.01.2016 - 31.12.2025
Dojlidy  1.01.2017 - 31.12.2026
Giżycko 1.01.2017 - 31.12.2026
Olecko 1.01.2017 - 31.12.2026
Waliły 1.01.2008 - 31.12.2017
Knyszyn 1.01.2008 - 31.12.2017
Rudka 1.01.2008 - 31.12.2017
Krynki 1.01.2008 - 31.12.2017
Żednia 1.01.2009 - 31.12.2018
Nurzec 1.01.2009 - 31.12.2018
Bielsk 1.01.2009 - 31.12.2018
Nowogród 1.01.2009 - 31.12.2018
Drygały 1.01.2010 - 31.12.2019
Rajgród 1.01.2010 - 31.12.2019
Łomża 1.01.2010 - 31.12.2019
Borki 1.01.2010 - 31.12.2019

 

 


 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Mapa Przeglądowa Siedlisk Leśnych - obręb leśny Katrynka (2017) pobierz
      Mapa Przeglądowa Siedlisk Leśnych - obręb leśny Dojlidy (cz. 2) (2017) pobierz
      Mapa Przeglądowa Siedlisk Leśnych - obręb leśny Dojlidy (cz. 1) (2017) pobierz
      Nadleśnictwo Dojlidy - Elaborat (2017) pobierz
      Nadleśnictwo Dojlidy - Prognoza Oddziaływania na środowisko (2017) pobierz
      Nadleśnictwo Dojlidy - Program Ochrony Przyrody (2017) pobierz
      walily___aneks_dec.pdf pobierz
      n_oleckomapa_pop.pdf pobierz
      prognoza_olecko.pdf pobierz
      prognoza_gizycko_14.12.2016.pdf pobierz
      mp_gizycko_walorow.pdf pobierz
      program_ochrony_przyrody_nadlesnictwa_gizycko4.pdf pobierz
      program_ochrony_przyrody_nadlesnictwa_olecko.pdf pobierz
      elaborat_nadl_olecko.pdf pobierz
      elaborat_gizycko_2016.pdf pobierz
      aneks_rudka.pdf pobierz
      aneks_lomza.pdf pobierz
      dec_suprasl.pdf pobierz
      dec_dojlidy.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~maskulinskie.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bielsk__aneks__2_.pdf pobierz
      czarna_bialostockal.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bielsk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~borki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~browsk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~czerwony_dwor.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~drygaly.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~elk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~gizycko.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~gleboki_brod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~goldap.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~hajnowka.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~knyszyn.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~krynki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~lomza.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~nowogrod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~nurzec.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~olecko.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~pisz.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~plaska.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~pomorze.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~rajgrod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~rudka.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~suwalki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~szczebra.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~zednia.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~augustow.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bialowieza.pdf pobierz
      dokumentacja_do_aneksu_pul_bialowieza.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~prognoza_do_aneksu_pul_bialowieza.pdf pobierz
      Protokół z komisji aneksu do PUL Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Decyzja Ministra Środowiska dot. zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża. pobierz
      Opinia RDOŚ w Białymstoku dot. aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Opinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku dot. aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aneksu planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Wniosek o zatwierdzenie aneksu do PUL - wzór 9 pobierz
      Pismo Dyrektora RDLP w Białymstoku do Ministra Środowiska z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia aneksu do PUL pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Józef Nowak
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Data modyfikacji: 2017/03/24 14:12:19
Redaktor zatwierdzający: Anna Jakimiuk
Wprowadzający: Marcin Sołoguba