Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Ogłoszenie
 
Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla Nadlesnictwa Bielsk sporządzonego na okres 2009 - 2018  (pismo DLP-I.611.38.2016.LP z dn. 06.05.2016r.)

 
Ogłoszenie 
Dyrektor RDLP w Białymstoku powołał
  • Zarządzeniem nr 16 z dn. 19.05.2016 r. Zespół do kontroli i pomiaru miąższości na powierzchniach próbnych kołowych w Nadleśnictwie Dojlidy,
  • Zarządzeniem nr 17 z dn. 19.05.2016 r. Zespół do kontroli i pomiaru miąższości na powierzchniach próbnych kołowych w Nadleśnictwie Giżycko
  • Zarządzeniem nr 18 z dn. 19.05.2016 r. Zespół do kontroli i pomiaru miąższości na powerzchniach próbnych kołowych w Nadleśnictwie Olecko.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża sporządzonego na lata 2012-2021  (pismo DLP-I.611.16.2016).   


Ogłoszenie 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz      o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego L.P. z dn. 21.11. 2011r. §125 ust.2 pkt.6,

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zawiadamia o udostępnieniu projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Supraśl na lata 2016 – 2025  oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko do konsultacji społecznych.

Wskazany obszar nadleśnictwa w całości położony jest w województwie podlaskim.

Jednocześnie informuję się, co następuje:

  1. Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Supraśl ul. ul. Podsupraśl 8, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, a także na BIP Nadleśnictwa Supraśl.
  2. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu planu urządzenia lasu ww. Nadleśnictwa przez okres 21 dni od 30.03.2016 r.  w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę  i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zostanie przedstawione przez Dyrektora RDLP w Podsumowaniu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu ww. Nadleśnictwa.

Białystok, dn. 21.03.2016 r.                                                                                                              D Y R E K T O R                                                                                                                                               

 
Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Czarna Białostocka (pismo DLP-I.611.9.2016 dn. 02.03.2016r.)

 
                                                                        Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że rozpoczęła się procedura sporządzenia aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Bielsk, obowiązującego w latach 2009-2018. Realizację planu w granicach zadań zatwierdzonych decyzją ministra Środowiska, uniemożliwiły szkody wyrządzone przez owady i wiatry. Miąższość drewna, na którą ma być sporządzony aneks wyniesie około 60 000 m3. Teren objęty szkodami nie dotyczy obszarów Natura 2000.

Białystok, dn. 11.03.2016                                                                                                                                             D Y R E K T O R


                                                             
                                                                                                            Ogłoszenie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego L.P. z dn. 21.11. 2011r. §125 ust.2 pkt.6.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zawiadamia o udostępnieniu projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Czarna Białostocka na lata 2016 – 2025  do konsultacji społecznych. Projekt wyłożony jest w Nadleśnictwie Czarna Białostocka i RDLP w Bialymstoku.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu planu urządzenia lasu  przez okres 21 dni od 4.01.2016r. w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę  i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zostanie przedstawione przez Dyrektora RDLP w Podsumowaniu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu ww. Nadleśnictwa.

                                                                                                      D Y R E K T O R


 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zamieściła na BIP w zakładce plan urządzenia lasu Decyzje oraz pisma Ministra Środowiska (stan na 31.12.2015r.) zatwierdzające plany urządzenia lasu nadleśnictw nadzorowanych.                                                  

                                                                                                        Ogłoszenie      
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku udostępniła na BIP uzupełnioną przez Wykonawcę dokumentację aneksu planu urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża na okres 2012 - 2021 wraz z Prognozą.
 
Białystok., dn.23.12.2015r.                                                  

                                                                                                         Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje o zamieszczeniu na BIP protokołu z posiedzenia Komisji aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012 - 2021 z dn. 7 grudnia 2015r w OEL 'Jagiellońskie".

Białystok, dn. 18.11.2015r.            


                                      
                                                                                                      Ogłoszenie

Stosownie do obowiązujących przepisów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji w sprawie sporządzenia aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża.Przedmiotowa Komisja o charakterze debaty publicznej  dotyczy sporządzenia aneksu do planu urządzenia lasu ww. nadleśnictwa na lata 2012 - 2021.

Tematem Komisji będzie:

1. Prezentacja danych z zakresu aneksu do planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody, z uwzględnieniem prognozy oddziaływania aneksu do planu na środowisko i obszary Natura 2000.

2. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych.

3. Przedstawienie uzasadnienia.

Posiedzenie odbędzie się 7 grudnia 2015r.  o godz. 10.00 w Ośrodku Edukacji Leśnej "Jagiellońskie" Nadleśnictwa Białowieża.Z przebiegu posiedzenia zostanie sporządzony protokół.         

Białystok, dn. 25.11.2015r.                                                                D Y R E K T O R


Informujemy, że w związku ze stwierdzeniem pomyłki w danych dotyczących wykonania użytkowania rębnego i przedrębnego Nadleśnictwa Białowieża, wystąpiła konieczność zmiany wartości w tabelach nr 9 i 10 na str. 36 opracowania: „Ekspertyza na potrzeby aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża zawierająca ocenę stanu lasu oraz określająca zakres niezbędnych działań gospodarczo-ochronnych dla zachowania drzewostanów świerkowych”.

Zaistniała sytuacja wynika  z błędnie zinterpretowanego raportu SILP (podsumowania planu z wykonaniem) wielkości użytkowania w okresie pomiędzy rewizjami PUL.

Jednocześnie informujemy, że wielkości te nie mają żadnego wpływu na końcowe obliczenia a rekomendowane wielkości maksymalnego użytkowania (etatu) mającego na celu przeciwdziałanie dalszemu rozpadowi drzewostanów z udziałem świerka nie ulegają zmianie.


 

Errata

Do strony nr 36 opracowania: „na potrzeby aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża zawierająca ocenę stanu lasu oraz określająca zakres niezbędnych działań gospodarczo-ochronnych dla zachowania drzewostanów świerkowych”.

 

W latach 2012-2015 nadleśnictwo prowadziło cięcia sanitarne mające na celu opanowanie gradacji kornika drukarza. W związku z bardzo niskim etatem zatwierdzonym przez Ministra Środowiska w planie na lata 2012-2021 w chwili obecnej (4 rok obowiązywania PUL) etat został zrealizowany w 89,7%.

5.1. Użytkowanie rębne

            Etat użytkowania rębnego, którego wielkość w PUL ustalono na 771 m3 grubizny netto, w chwili opracowywania tego dokumentu został zrealizowany w 41,4%.

Tab. 9. Zestawienie wykonania użytkowania rębnego w Nadleśnictwie Białowieża w latach 2012-2015

Rodzaj zabiegu

Lata realizacji planu

Razem

2012

2013

2014

do 13.10.2015

miąższość w m3

1

2

3

4

5

6

Rb III, IV

-

-

-

-

-

Przyg. Rębne

161

53

0

105

319

Ogółem

161

53

0

105

319

 

5.2. Użytkowanie przedrębne

            Etat użytkowania przedrębnego, którego wielkość w PUL ustalono na 62700 m3 grubizny netto, w chwili opracowywania tego dokumentu został zrealizowany w 90,3%.

Tab. 10. Zestawienie wykonania użytkowania przedrębnego w Nadleśnictwie Białowieża w latach 2012-2015

 

Rodzaj zabiegu

Lata realizacji planu

Razem

2012

2013

2014

do 13.10.2015

miąższość w m3

1

2

3

4

5

6

CP-P

317

412

150

103

982

TW

2785

1530

1354

1252

6921

TP

4567

5743

2997

881

14188

Przyg. Przedrębne

2669

6562

10514

14784

14784

Ogółem

10338

14247

15015

17020

56620

 

 

 


                                                                              Ogłoszenie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku zawiadamia o udostępnieniu materiałów aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża sporządzonego na lata 2012 – 2021 oraz aneksu do Prognozy oddziaływania planu na środowisko do konsultacji społecznych. Wskazany obszar nadleśnictwa w całości położony jest w województwie podlaskim.

Jednocześnie informuje się, co następuje:
Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża ul. Wojciechówka 4, pok. Nr 5 , od poniedziałku do piątku w godz. 7.10 – 15.10, a także na BIP RDLP w Białymstoku.
Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu planu urządzenia lasu w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od 10 listopada 2015 r. przez okres 21 dni.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia.
Ewentualne zwołanie Komisji do sporządzanego aneksu do planu urządzenia lasu w/w nadleśnictwa przewidywane jest w grudniu 2015 roku. Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu Komisji (wstęp jest wolny, każdy może wziąć udział w posiedzeniu)

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez:
a) wyłożenie aneksu do planu, prognozy w nadleśnictwie,
b) udostępnienie na stronie BIP RDLP w Białymstoku,
c) ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP,
d) ogłoszenie w prasie.

D Y R E K T O RBiałystok, dn. 10.11.2015 r.

 


 

 

 
Plany urządzenia lasu w 30 nadleśnictwach RDLP w Białymstoku są zatwierdzone przez Ministra Środowiska. W nadlesnictwie Supraśl projekt PUL jest konsultowany.
Okres obowiązywania planów urządzenia lasu (PUL) wraz z Prognozą przedstawia poniższe zestawienie.
 

Nadleśnictwo Okres obowiązywania PUL wraz z wykonaną Prognozą
Białowieża 1.01.2012 - 31.12.2021
Browsk 1.01.2012 - 31.12.2021
Hajnówka 1.01.2012 - 31.12.2021
Głęboki Bród 1.01.2012 - 31.12.2021
Ełk 1.01.2013 - 31.12.2022
Pomorze 1.01.2013 - 31.12.2022
Suwałki 1.01.2013 - 31.12.2022
Szczebra 1.01.2014 - 31.12.2023
Czer.Dwór 1.01.2014 - 31.12.2023
Pisz 1.01.2014 - 31.12.2023
Płaska 1.01.2015 - 31.12.2024
Augustów 1.01.2015 - 31.12.2024
Gołdap 1.01.2015 - 31.12.2034
Maskulińskie 1.01.2015 - 31.12.2034
Supraśl 1.01.2016 - 31.12.2025
Cz.B-stocka 1.01.2016 - 31.12.2025
Dojlidy  1.01.2007 - 31.12.2016
Giżycko 1.01.2007 - 31.12.2016
Olecko 1.01.2007 - 31.12.2016
Waliły 1.01.2008 - 31.12.2017
Knyszyn 1.01.2008 - 31.12.2017
Rudka 1.01.2008 - 31.12.2017
Krynki 1.01.2008 - 31.12.2017
Żednia 1.01.2009 - 31.12.2018
Nurzec 1.01.2009 - 31.12.2018
Bielsk 1.01.2009 - 31.12.2018
Nowogród 1.01.2009 - 31.12.2018
Drygały 1.01.2010 - 31.12.2019
Rajgród 1.01.2010 - 31.12.2019
Łomża 1.01.2010 - 31.12.2019
Borki 1.01.2010 - 31.12.2019

 

 


 RDLP w Białymstoku wraz z Nadleśnictwem Supraśl w obecności przedstawicieli Instytutu Badawczego Leśnictwa i Wykonawcy (BULiGL Oddz. w Białymstoku) dokonała kontroli i odbioru prac terenowych realizowanych w ramach umowy OR.271.3.18. 2015 z dn. 7.08.2015r. "Analiza możliwości zwiększenia dokładności określania cech taksacyjnych drzewostanów w pracach urządzeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik geomatycznych". Komisja stwierdziła bardzo rzetelne wykonanie robót. 


RDLP w Białymstoku zakończyła kontrolę pomiaru miąższości na powierzchniach kołowych w Nadlesnictwach Supraśl i Czarna Białostocka. Zespół kontroli terenowej dokonał pomiaru wielkości powierzchni pródnej, wszystkich pierśnic drzew na powierzchni i wysokości średniego drzewa panującego gat. i wieku. Na 50 pow. w Obrebie Sokółka Nadlesnictwo Supraśl i 49 pow. na Obrębie Kumiałka Nadleśnictwo Czarna Białostocka Zespół nie stwierdził błedów grubych. GRATULUJEMY WYKONAWCY.

 Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdziła plan urządzenia lasu Nadlesnictwa Augustów (pismo DLP-I-611-34/21276/15/ŁP z dnia 08.06.2015r.)


 

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdziła plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Płaska (pismo DLP-I-611-31/8273/15/ŁP z dnia 14 maja 2015 r.).
 

 


Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził plany urządzenia lasu Nadlesnictw Gołdap ( pismo: DLP-I-611-8/8232/15ŁP dn. 27.02.2015r.) i Maskulińskie (pismo: DLP-I-611-9/8233/15/ŁP dn. 27.02.15r.)

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      dg~rdlp_bialystok~maskulinskie.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bielsk__aneks__2_.pdf pobierz
      czarna_bialostockal.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bielsk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~borki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~browsk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~czerwony_dwor.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~dojlidy.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~drygaly.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~elk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~gizycko.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~gleboki_brod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~goldap.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~hajnowka.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~knyszyn.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~krynki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~lomza.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~nowogrod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~nurzec.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~olecko.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~pisz.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~plaska.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~pomorze.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~rajgrod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~rudka.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~suprasl.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~suwalki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~szczebra.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~walily.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~zednia.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~augustow.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bialowieza.pdf pobierz
      dokumentacja_do_aneksu_pul_bialowieza.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~prognoza_do_aneksu_pul_bialowieza.pdf pobierz
      Protokół z komisji aneksu do PUL Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Krynki pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Knyszyn pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Waliły pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Rudka pobierz
      Decyzja Ministra Środowiska dot. zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża. pobierz
      Opinia RDOŚ w Białymstoku dot. aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Opinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku dot. aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aneksu planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Wniosek o zatwierdzenie aneksu do PUL - wzór 9 pobierz
      Pismo Dyrektora RDLP w Białymstoku do Ministra Środowiska z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia aneksu do PUL pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Andrzej Bogdan Gołembiewski
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Data modyfikacji: 2016/06/02 08:31:34
Redaktor zatwierdzający: Anna Jakimiuk
Wprowadzający: Maria Protasiewicz