Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

 Informacja o zakończonych kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Kontroli

i Audytu Wewnętrznego w roku 2017 w jednostkach nadzorowanych przez

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku:

 

LPWyszczególnienie
1Jednostka kontrolowana

Krynki                     

 Termin kontroliluty
 Sygnatura AktDK.092.2.2017
 Zakres kontroliZbadanie legalności i celowości adaptacji kotłowni na potrzeby utworzenia sauny w 2011 roku oraz analiza formalno-prawna możliwości ewentualnego ponownego montażu i zasad użytkowania sauny           w Nadleśnictwie Krynki
2Jednostki kontrolowanePisz, Żednia
 Termin kontrolimarzec
 Sygnatura aktDK.092.3.2017
 Zakres kontroliPlanowanie i realizacja nakładów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w wybranych jednostkach LP, w tym w szczególności nakładów z funduszu leśnego - kontrola problemowa zlecona przez DGLP.
 3Jednostki kontrolowane Krynki
 Termin kontroliluty-lipiec
 Sygnatura aktDK.092.1.2017
 Zakres kontroliOcena całokształtu działalności za lata 2007-2016, zgodnie z Tematyką kontroli okresowych nadleśnictw zatwierdzoną przez Dyrektora generalnego LP w dniu 31.01.2017r. znak: GI.090.1.2017
4Jednostki kontrolowanePłaska, Browsk, Waliły
 Termin kontroliczerwiec - wrzesień
 Sygnatura aktDK.092.4.2017
 Zakres kontroliUsługi podprogowe (poniżej 14000/30000 euro) zamawiane przez jednostki LP w latach 2014-2015 (ich legalność, celowość).
5Jednostki kontrolowaneBrowsk
 Termin kontroliczerwiec
 Sygnatura aktDK.092.7.2017
 Zakres kontroliZasadność skargi w sprawie rozliczenia kosztów na modernizację dzierżawionego pensjonatu Knieja.
6Jednostki kontrolowaneNurzec
 Termin kontrolipaździernik
 Sygnatura aktDK.092.10.2017
 Zakres kontroliPrawidłowość struktury organizacyjnej nadleśnictwa. Zasady rozliczania ryczałtów z tytułu wykorzystywania pojazdów prywatnych do celów służbowych
   
   
 

 

 
Informacja o zakończonych kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych
w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w roku 2017.
 
Lp.

Wyszczególnienie

1Organ kontrolujący

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych                                 Inspekcja Lasów Państwowych

 Termin kontroliluty-lipiec
 sygnatura aktDK.091.3.2017
 Zakres kontroliPoprawność awansowania, premiowania i nagradzania w wybranych jednostkach Lasów Państwowych, za lata 2012-2015
 
Zgodnie z Art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001.112.1198, z póżniejszymi zmianami)
informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Białymstoku 
jest udostępniana na wniosek. 
 
 Informacja o zakończonych kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Kontroli 
i Audytu Wewnętrznego w roku 2016 w jednostkach nadzorowanych przez 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku:
 
Lp Wyszczególnienie
1.JednostkaNadleśnictwo Waliły
 Termin kontrolipaździernik-marzec (2015-2016)
 Sygnatura akt kontroliDK.092.4.3.2015
 Zakres kontroliOcena całokształtu działalności za lata 2008-2015, zgodnie z Tematyką kontroli okresowej nadleśnictw zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 07 stycznia 2015r. znak: GI.090.1.2015 
2JednostkaNadleśnictwo Knyszyn
 Termin kontroliluty - sierpień
 Sygnatura akt kontroliDK.092.1.2016
 Zakres kontroliOcena całokształtu działalności za lata 2006-2015, zgodnie z Tematyką kontroli okresowej nadleśnictw zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 15 stycznia 2016r. znak: GI.090.1.2016 
 3

 Jednostka

Nadleśnictwo Olecko
  Termin kontrolimaj-sierpień
 Sygnatura akt kontroli DK.092.2.2016
  Zakres kontroliOcena całokształtu działaności za lata 2007-2016, zgodnie z Tematyką kontroli okresowej nadleśnictw zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 15 stycznia 2016r. znak: GI.090.1.2016.
4JednostkaNadleśnictwo Giżycko
 Termin kontroliwrzesień (2016) - marzec (2017)
 Syngatura akt kontroliDK.092.3.2016
 Zakres kontroliOcena całokształtu działalności za lata 2007-2016, zgodnie z tematyką kontroli okresowej nadleśnictw zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego LP w dniu 15.01.2016r. znak: GI.090.1.2016.
 5. Jednostka Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy
 Termin kontrolipaździernik - grudzień
 Sygnatura aktDK.092.4.1,2,3.2016
 Zakres kontroliUstalenie zgodności wykorzystania dofinansowania, ze środków związanych z funduszem leśnym, udzielonego w roku 2016 na dofinansowanie działań, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt. 2,3,5a i 6 ustawy o lasach, przez PGL Lasy Państwowe, na realizację zawartych umów.
6JednostkaWydział Zarządzania Zasobami Leśnymi
 Termin kontroligrudzień
 Sygnatura aktDK.092.5.2016
  Zakres kontroli Ewidencjonowanie i obieg korespondencji za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 w zakresie wynajmowania i udostępniania lokali mieszkalnych
 
 
 
 
Informacja o zakończonych kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w biurze
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w roku 2016.
 
 
 
Lp. Wyszczególnienie
1Termin Kontroliczerwiec-wrzesień
 Organ kontrolującyDyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych
 Zakres kontroliPrawidłowość naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowanie środkami tego funduszu w latach 2014-2015
2Termin Kontrolilipiec
 Organ kontrolującyDyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych
 Zakres kontroliRozpatrzenie skargi byłego pracownika oraz podwykonawcy usług budowlanych.
3Organ kontrolującyNajwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie
 Termin kontroliczerwiec-październik
 Zakres kontroliBudowa, przebudowa oraz utrzymanie dróg leśnych przez PGL Lasy państwowe w województwie warmińsko-mazurskim.
4Organ kontrolującyDyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów państwowych
 Termin kontrolilistopad - grudzień
 Zakres kontroli

Realizacja imprez pracowniczych organizowanych    i finansowanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w latach 2015-2016                 (I półrocze).

 5 Organ kontrolujący Ministerstwo Środowiska
 Termin kontrolilistopad
 Zakres kontroliPrzygotowanie do ralizacji zadań obronnych.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z Art. 10 Ustawy o dostępie do informacji (Dz.U.01.112.1198
z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona 
w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Białymstoku jest udostępniana na wniosek.

 

 

Pliki do pobrania:
       Wyniki kontroli w biurze RDLP i jednostkach w roku 2015 pobierz
      Wyniki kontroli w biurze RDLP i jednostkach w latach 2013-2014 pobierz
      Wyniki kontroli w biurze RDLP i jednostkach w latach 2010-2012 pobierz
      archiwum_lata_2005_2009.pdf pobierz
      Wystąpienie pokontrolne NIK po kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków w zakresie likwidacji skutków huraganu z lipca 2002r. pobierz
      Wystąpienie pokontrolne NIK po kontroli wdrażania ochrony na obszarach Natura 2000 pobierz
      Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 2008-10-02 pobierz
      Wystąpienie pokontrolne w zakresie wydzierżawienia pod eksploatację kopalin gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych z dnia 27 maja 2009 r. pobierz
      Wystąpienie po przeprowadzeni kontroli PIP w Białymstoku w dniu 19.08.2009 pobierz
      WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Józef Nowak
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Data modyfikacji: 2017/11/22 14:13:45
Redaktor zatwierdzający: Jaroslaw Krawczyk
Wprowadzający: Olga Sadowska