Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Gdańsku

ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19

80-804  Gdańsk

NIP:  583-000-76-37

tel. centrala:  58 321 22 00;   fax:  58 302 11 25 
 
 
 
 
Wydział
Stanowisko
Nr
pok
Kompetencje
Kontakt
D
mgr inż. Bartłomiej Obajtek

DYREKTOR
115
Kieruje całokształtem działalności RDLP i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje ją na zewnątrz.
Z

mgr inż. Paweł Januschewski
Z-ca Dyrektora ds.Gospodarki   Leśnej    
117
Kieruje realizacją zadań z pionu gospodarki leśnej.
 
58 32 12 220 
e-mail

R

mgr inż. Maria Brzozowska

Z-ca Dyrektora 
ds. Rozwoju

114

 Kieruje realizacją zadań z

pionu rozwoju.

58 32 12 220

e-mail

E
mgr Jan Borkowski

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
128
Kieruje realizacją zadań z  pionu ekonomicznego.
58 321 22 40
e-mail
DO

dr Ewa Pacholczyk

  Zespół Organizacji

i Kadr

109
Zajmuje się organizacją struktur biura, całokształtem spraw pracowników biura RDLP i pozostałych pracowników nadzorowanych jednostek, obsługą organizacyjną własnych organów kolegialnych, organizacją imprez własnych oraz koordynowaniem udziału dyrekcji w obcych imorezach krajowych a także koordynowaniem imprez w nadleśnictwach.
Kierownik Zespołu -
58 321 22 67
DK
 dr Sebastian Klisz

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
102
Realizowanie kontroli problemowych i doraźnych z udziałem pracowników właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych RDLP.
     Naczelnik Wydziału

58 321 22 29    
e-mail

ZG
mgr inż. Marek Kowalewski

Wydział Gospodarki Leśnej
120
Inicjowanie, merytoryczne przygotowanie oraz nadzór nad realizacją zadań w dziedzinie nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, gospodarki łowieckiej, rolnej i rybackiej oraz koordynowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.
Naczelnik Wydziału -
58 321 22 73
ZO
inż. Stanisław Kwaśnik

Wydział Ochrony Lasu
122
Merytoryczne przygotowywanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w dziedzinie utrzymania należytego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów, ochrony ppoż. terenów leśnych,  ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,  turystyki i udostępniania lasu, edukacji leśnej, certyfikacji gospodarki leśnej.
Naczelnik Wydziału -
58 321 22 12,
ZS
vacat

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi.
118
Prowadzenie całokształtu zagadnień z zakresu stanu posiadania, urządzania lasu i systemu informacji przestrzennej, .
Naczelnik Wydziału -
58 321 22 80
ED
mgr inż. Sławomir Kuliński

Wydział Gospodarki Drewnem
130
Koordynuje i nadzoruje działalność podległych jednostek w zakresie sprzedaży drewna oraz produktów wytwarzanych w ZPD LP w Lęborku, polityki cenowej i marketingowej. Prowadzi analizę rynków, sprawy związane z użytkowaniem lasu, z brakartstwem i normalizacją surowca drzewnego.
Naczelnik Wydziału -
58 321 22 64
fax 302 11 35
RR
vacat

Wydział Projektów Rozwojowych
3
 
Prowadzi sprawy związane z
rozwojem, postępem technicznym i innowacjami, jak również z
pozyskiwaniem i wdrażaniem środków pomocowch,w tym funduszy UE, koordynacją projektów rozwojowych na poziomie RDLP
oraz współpracą z Zakładami Usług Leśnych i podmiotami zagranicznymi w dziedzinie leśnictwa.
 
58 321 22 04
RI
mgr inż. Artur Andrzejewski

Wydział Informatyki
5

Prowadzi sprawy związane z organizacją, utrzymaniem, rozwojem i zapewnieniem bezpieczeństwa  Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w biurze i jednostkach organizacyjnych RDLP.

Naczelnik Wydziału-
58 321 22 97
EA

mgr inż  Jerzy Krefft

Wydział Administracji

113

Realizuje całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem biura RDLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w środki techniczne, umundurowanie, odzież  BHP, materiały biurowe, sprzęt itp. Wydział prowadzi kancelarię, sekretariat i archiwum zakładowe oraz koordynuje sprawy związane z instrukcją kancelaryjną.

Naczelnik Wydziału

58 321 22 17

e-mail

EI mgr inż. Adam Góralski

Wydział Infrastruktury Leśnej
 110

Prowadzi sprawy z zakresu inwestycji, transportu, budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego i remontów oraz wspiera i nadzoruje jednostki organizacyjne w tym zakresie. Wydział koordynuje sprawy związane z zamawianiem robót budowlanych, dostaw i usług na potrzeby RDLP, nadzoruje zamówienia publiczne w jednostkach organizacyjnych dyrekcji oraz gospodarkę mieszkaniową w podległych jednostkach

Naczelnik Wydziału

58 321 22 50

e-mail

EK
mgr Ewa Baran

Wydział Księgowości, Analiz i Planowania.
105

Wydział prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe i finansowe, w tym obsługę pracowników biura RDLP oraz pozostałych nadzorowanych jednostek organizacyjnych zgodnie z odrębnymi regulacjami z tytułu wynagrodzeń i innych rozliczeń osobowych oraz wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki organizacyjne w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania. Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem planów i analiz ekonomicznych oraz współuczestniczy w przygotowywaniu właściwych sprawozdań, opinii, a także sprawuje nadzór nad realizacją planów finansowo-gospodarczych.

Główny Księgowy -
58 321 22 53
DS
mgr inż. Rafał
Szadkowski
Zespół ds. Obronności, Ochrony Mienia i BHP
102

Wspiera, nadzoruje oraz prowadzi sprawy
 związane z obronnością, militaryzacją, ochroną przed skutkami zagrożeń nadzwyczajnych oraz ochroną informacji niejawnych. Koordynuje
i realizuje zadania z zakresu ochrony mienia. Prowadzi i koordynuje całokształt spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownik Zespołu
58 32 12 208
DR

Katarzyna Kaczmarek, Stanowisko ds. Promocji i Mediów, 
Rzecznik Prasowy

 112

Realizuje zadania związane z prowadzeniem polityki informacyjnej, działaniami public relations oraz zapewnieniem sprawnej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

58 321 22 60

e-mail

RE mgr inż. Jerzy Fijas
Stanowisko pracy ds. Projektu Energetycznego
  Do zadań stanowiska pracy należy opracowanie, wdrożenie i realizowanie w praktyce projektu rozwojowego pn.: " Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP." tworzonego na potrzeby DGLP w Warszawie. e-mail
 


 

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Gdańsku - mgr inż. Bartłomiej Obajtek
Data modyfikacji: 2018/02/22 12:12:05
Redaktor zatwierdzający: Jacek Leszewski
Wprowadzający: Jacek Leszewski