Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Gdańsk

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Gdańsk >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

WYBÓR OFERT NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ NADLEŚNICTWA GDAŃSK

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie publiczne w przedziale kwotowym od 6 000 do 30 000 euro Na podstawie Zarządzenia nr 15/2014 z dnia 26.05.2014r. z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad zamawiania usług, dostaw i robót budowlanych w Nadleśnictwie Gdańsk Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: obsługę prawną Nadleśnictwa Gdańsk I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Obsługa prawna Nadleśnictwa Gdańsk w zakresie: • bieżące doradztwo prawne – udzielanie opinii ustnych lub pisemnych w szczególności w zakresie: - prawa administracyjnego - prawa budowlanego - prawa pracy - prawa handlowego - prawa cywilnego - prawa gospodarczego - prawo zamówień publicznych • opracowywanie pism wymagających argumentacji prawnej • przygotowanie, bądź opiniowanie projektów umów lub innych dokumentów • prowadzenie procesów sądowych w oparciu o pełnomocnictwo procesowe • udział w negocjacjach, spotkaniach, rozmowach według zapotrzebowania • nadzór nad postepowaniami egzekucyjnymi • bieżąca informacja o obowiązujących przepisach prawa 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 II. Miejsce świadczenia obsługi prawnej oraz sposób komunikacji Telefonicznie lub drogą elektroniczną (ew. fax) oraz w siedzibie zamawiającego według bieżącego zapotrzebowania III. Forma wynagrodzenia Wynagrodzenie ryczałtowe w stałej (miesięcznej) wysokości. IV. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą; • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub potwierdzenie rejestracji CEiDG, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia, • oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej • wykazu wykonanych usług prawnych z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z oświadczeniem wykonawcy, że usługi te zostały wykonane należycie. • zaświadczenia właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych potwierdzających, że osoba lub osoby które będą wykonywać Zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wpisane są na właściwą listę adwokatów lub radców prawnych V. CPV: 79100000-5 VI. 1. Termin rozpoczęcia współpracy – 1 październik 2016 r. 2. Umowa na 4 lata (wzór - załącznik nr 2) VII. Przygotowanie oferty Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 2016.08.26 do godz. 10:00: - osobiście w siedzibie Nadleśnictwa w pokoju nr 201 (Sekretariat), - pisemnie – listem na adres Nadleśnictwa Gdańsk - poczta elektroniczną na adres: gdansk@gdansk.lasy.gov.pl ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na : obsługę prawną Nadleśnictwa Gdańsk” Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania oferty warunkowej z wydzieleniem zamówień publicznych. VIII. Kontakt z wykonawcą Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 1. W zakresie administracji - Ewa Kaliszewska tel. (58) 667 42 70 e-mail ewa.kaliszewska@gdansk.lasy.gov.pl 2. W zakresie stanu posiadania- Arkadiusz Gutowski tel. (58) 667 42 73 e-mail arkadiusz.gutowski@gdansk.lasy.gov.pl IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania postepowania lub jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania:
      zalacznik_nr_1_szczegolowy_opis_zamowienia.pdf pobierz
      zalacznik_nr_2_umowa_radca_prawny.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Zeman
Data modyfikacji: 2016/08/17 14:08:43
Redaktor zatwierdzający: Ewa Kaliszewska
Wprowadzający: Agnieszka Pawlik