Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Gdańsk

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Gdańsk >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

1) Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy

 

Nadleśnictwo Gdańsk

ul. Morska 200, 81-006 Gdynia

ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. stanu posiadania

 

1.    Cel istnienia stanowiska pracy

           Samodzielna realizacja zadań z zakresu stanu posiadania.

                       

2.    Wymagania niezbędne

 

a)    wykształcenie wyższe lub średnie leśne

b)    min. 2 lata pracy w leśnictwie w przypadku kandydata z wyższym wykształceniem lub  4 lata pracy w leśnictwie w przypadku kandydata ze średnim wykształceniem,

c)    min.  1  rok pracy na stanowisku związanym ze stanem posiadania lub podobnym

d)    posiadanie szerokiej wiedzy, doświadczenia  oraz znajomość przepisów prawa w zakresie specjalności

e)    znajomość SILP i SIP oraz aplikacji e-Rejestr gruntów

 

3.    Wymagania preferowane

 

a)    preferowane wykształcenie w zakresie geodezji

b)    znajomość standardu LMN  i jej obsługi

c)    prawo jazdy kat. B.

a)    umiejętność obsługi MS Office              

 

 

4.    System pracy  

a)    1-zmianowy

 

5.    Warunki i środowisko pracy

a)    praca biurowa,

b)    praca w terenie

 

6.    Główne zadania

a.    Prowadzenie ewidencji stanu posiadania oraz zbieranie i archiwizowanie dokumentacji w tym zakresie.

b.    Prowadzenie rejestru gruntów.

c.    Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem, sprzedażą i kupnem oraz zamianą lasów.

d.    Realizowanie zadań związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

e.    Aktualizacja i weryfikacja danych SILP  oraz aktualizacja LMN

f.     Przygotowanie projektów wniosków i opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

g.    Sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i meldunków w zakresie merytorycznym stanowiska.                                                    

h.    Sporządzanie deklaracji na podatek leśny.                   

i.      Przygotowywanie wycen majątku lasów i gruntów na potrzeby wewnętrzne LP.

j.      Przygotowywanie danych do sporządzenia rewizji Planu Urządzenia Lasu.   

 

7.    Oferujemy

 

a)    zatrudnienie na pełen etat.

b)    pracę w stabilnej jednostce organizacyjnej;

 

c)    umowę o pracę na czas określony – jednego roku – z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

 

d)    wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji oraz zakresu zadań

 

e)    możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach.

 

8.    Wymagane dokumenty

 

a)    życiorys w formie CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska, okres pracy na określonym stanowisku);

 

b)    list motywacyjny z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i w miarę możliwości adres do korespondencji elektronicznej;

c)    kserokopie dokumentów potwierdzających:

 

·         wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

·         posiadanie stażu zawodowego

·         ukończenie kursów, szkoleń itp.

 

d)    zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

 

e)    oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182, 1662);

 

 

Wymienione wyżej wymagane dokumenty – oryginały, kserokopie i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku złożenia kserokopii wymaganego dokumentu kandydaci zobowiązani są okazać ich oryginały przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

 

9.    Przyjmowanie dokumentów

a)    wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Gdańsk w godzinach 07:30 – 15:30 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Gdańsk,                  ul. Morska 200, 81-006 Gdynia w terminie do dnia 24.06.2016 r. do godz. 15:30.

Liczy się data i godzina faktycznego wpływu oferty do nadleśnictwa;

 

b)    dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. stanu posiadania Nadleśnictwa Gdańsk”;

 

c)    na kopercie w lewym górnym rogu należy umieścić adres korespondencyjny kandydata oraz telefon kontaktowy

10.  Dodatkowe informacje

a)    nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem;

b)    w przypadku złożenia więcej niż 1 oferta do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wybrani kandydaci po pierwszym etapie, tj. po ocenie ofert kandydatów;

c)    kandydaci, których oferty zostały zakwalifikowane do procedury naboru, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub listownie (drugi etap naboru);

d)    dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani, przechowuje się przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, po tym czasie podlegają zniszczeniu;

 

e)    postępowanie i rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu i odwołaniu.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.

 

 

2) OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO - KONTENERA NA ŚMIECI w plikach do pobrania poniżej

 

3) INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W GDAŃSKU - OLIWIE PRZY UL. SPACEROWEJ 2 LOK. 1 I LOK. 2 NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ 74/2 w plikach do pobrania poniżej

 

 4) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi łąkowo-rolne

Pliki do pobrania:
      ogloszenie__specjalista_ds._stanu_posiadania.pdf pobierz
      wyniki_przetargu___sprzedaz_nieruchomosci_lokalowych_spacerowa.pdf pobierz
      zal__nr_2___wzor_zlecenia_robot.xls pobierz
      zal__nr_3___wzor_protokolu_odbioru_robot.xls pobierz
      zal__nr__1___opis_przedmiotu_zamowienia.docx pobierz
      ogloszenie_o_sprzedazy_kontenera.pdf pobierz
      wyniki_przetargu_uslugi_lakowo_rolne.docx pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Zeman
Data modyfikacji: 2016/06/16 19:23:17
Redaktor zatwierdzający: Witold Ciechanowicz
Wprowadzający: Jagoda Linkowska