Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Zarządzenia  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

 

 

ROK 2017

Treść  Zarządzeń i Decyzji dostępna jest na wniosek.

(poza dostępnymi wprost do pobrania z listy plików na dole strony)

 Zarządzenia Dyrektora RDLP w Gdańsku   

 

 Nr zarządzenia

 z dnia

 w sprawie

Zarządzenie nr 1  09.01.2017 r.  w sprawie sprostowania błędów w Zarządzeniu nr 4/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytkowania „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
Zarządzenie nr 2  10.01.2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9 z 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania regionalnych instruktorów SILP na terenie RDLP w Gdańsku

Zarządzenie nr 3  10.01.2017 r.

w sprawie odwołania Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji projektu „Hardwood is Good” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Południowy Bałtyk”.

Zarządzenie nr 4 12.01.2017 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz wprowadzenia do stosowania „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane” oraz „Regulaminu pracy Komisji przetargowej” w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Zarządzenie nr 5 20.01.2017 r. 

w sprawie zmiany treści zarządzenia nr 9/2016 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku na 2016 rok. 

Zarządzenie nr 6  31.01.2017 r. 

w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz samochodów służbowych przez pracowników biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,

Zarządzenie nr 7  31.01.2017 r.   w sprawie: anulowania treści Zarządzenia nr 4/94 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 1994 r. (Zn. spr.: N-1-044-421/94) w sprawie ustanowienia warunków technicznych na trzebionke opałową i leżaninę.
Zarządzenie nr 8  07.02.2017 r. 

w sprawie: anulowania treści Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 18 lutego 2013 r. (Zn. spr.: DO-0151-2/013) w sprawie powołania Zespołu Doradczego Dyrektora ds. wspierania działalności RDLP w Gdańsku w zakresie gospodarki i handlu drewnem. 

Zarządzenie nr 9  10.02.2017 r. 

w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw współpracy z firmami usługowymi wykonującymi zadania z zakresu gospodarki leśnej na terenie RDLP w Gdańsku 

Zarządzenie nr 10  10.02.2017 r.   w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 31/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Zasad wdrażania i realizacji projektu „Najlepsze praktyki w zakresie rozwoju turystyki, marketingu i zrównoważonego gospodarowania” zwanego dalej „Attractive Hardwoods” współfinansowanego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014 – 2020 w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku
Zarządzenie nr 11  13.02.2017 r. 

w sprawie obowiązujących uregulowań wewnętrznych Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku 

Zarządzenie nr 12  15.02.2017 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia administratorów bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku  
Zarządzenie nr 13  15.02.2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku 
Zarządzenie nr 14  22.02.2017 r. 

w sprawie podjęcia działań organizacyjnych w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego, ograniczającego powstawanie i rozprzestrzenianie się pożarów w lasach i obiektach budowlanych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku  

Zarządzenie nr 15  08.03.2017 r. 

 w sprawie ustalenia ofert cenowych na sprzedaż polowań i trofeów w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w sezonie łowieckim 2017/2018.

Zarządzenie nr 16 16.03.2017 r. 

w sprawie: uruchomienia Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego (PAD) w okresie akcji bezpośredniej, tj. od 27 marca do 30 września 2017 r. w podległych jednostkach organizacyjnych oraz w biurze RDLP w Gdańsku. 

Zarządzenie nr 17  23.03.2017 r.   w sprawie zakresu i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników aktywów biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w 2017 roku oraz powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia tej inwentaryzacji
Zarządzenie nr 18 10.04.2017 r. w sprawie ustalenia treści Regulaminu Organizacyjnego biura RDLP w Gdańsku.
Zarządzenie nr 19  03.04.2017 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 35/2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej  w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku  

     
     
 

 Decyzje Dyrektora RDLP w Gdańsku.

 Nr decyzji

 z dnia

 w sprawie

Decyzja nr 1  11.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia modułu SILPweb „Absencje i delegacje” w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
Decyzja nr 2     
Decyzja nr 3  31.01.2017 r.  w sprawie: anulowania treści Decyzji nr 21/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 23.09.2015 r. (Zn. spr.: ED.802.4.2015) w sprawie zasad sprzedaży pozostałości pozrębowych i poeksploatacyjnych na cele opałowe i energetyczne typu M2E.
Decyzja nr 5  27.02.2017 r.   w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą: Pokaz filmu ,,Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”
Decyzja nr 6  16.03.2017 r..    w sprawie opłat za korzystanie z pokoju gościnnego będącego w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


  

ROK 2016

Wykaz decyzji i zarządzeń wydanych w roku 2015 jako plik do pobrania dostępny jest na liście poniżej.

 

ROK 2015

Wykaz decyzji i zarządzeń wydanych w roku 2015 jako plik do pobrania dostępny jest na liście poniżej.

 

ROK 2014

Wykaz decyzji i zarządzeń wydanych w roku 2014 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

 

 ROK 2013 

Wykaz decyzji i zarządzeń wydanych w roku 2013 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

  

ROK 2012 

Wykaz  zarządzeń wydanych w roku 2012 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

 

 

ROK 2011 

Wykaz  zarządzeń wydanych w roku 2011 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

  

ROK 2010 

Wykaz  zarządzeń wydanych w roku 2010 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

 

ROK 2009 

Wykaz  zarządzeń wydanych w roku 2009 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

 

ROK 2008

Wykaz  zarządzeń wydanych w roku 2008 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

 

ROK 2007

Wykaz zarządzeń wydanych w roku 2007 jako plik do pobrania dostępny jest poniżej.

 

 

Akty normatywne nie zamieszczone na liście "Pliki do pobrania" dostępne są na wniosek.

 

Wykaz wszystkich obowiązujących aktów normatywnych wg stanu na dzień 13 stycznia 2010 r. jako plik do pobrania poniżej .

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2016. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2015. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2014. pobierz
      Zarządzenie nr 22/2014 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 2 lipca 2014 r w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. pobierz
      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2014 - Regulamin organizacyjny biura RDLP w Gdańsku. pobierz
      Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2014 - Schemat struktury organizacyjnej biura RDLP w Gdańsku. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2013. pobierz
      Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 18.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu obowiązujących aktów prawnych Dyrektora RDLP w Gdańsku. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2012. pobierz
      Zarządzenie nr 19/2012 w sprawie zatwierdzenia Wykazu aktualnie obowiązujących aktów prawnych Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. pobierz
      Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora RDLP w Gdańsku w sprawie ustalenia ofert cenowych na sprzedaż usług świadczonych w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny RDLP w Gdańsku oraz na sprzedaż trofeów łowieckich pozyskiwanych w tych ośrodkach w sezonioe łowieckim 2012/2013. pobierz
      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2012 Dyrektora RDLP w Gdańsku. pobierz
      Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2012 Dyrektora RDLP w Gdańsku. pobierz
      Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 28.02.2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 10/2012Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 17.02.2012 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2011. pobierz
      Zarządzenie nr 36/2011 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 15 września 2011 r w sprawie udostępniania gruntów leśnych dla realizacji podziemnych inwestycji liniowych. pobierz
      Wykaz Zarządzeń Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2010. pobierz
      Zarządzenie Nr 31/2010 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. pobierz
       Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2010. pobierz
       Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2010. pobierz
       Wykaz obowiązujących aktów normatywnych (Zarządzeń) Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku wg stanu na dzień 13.01.2010 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2009. pobierz
      Wykaz Zarządzeń Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2008 pobierz
      Wykaz Zarządzeń Dyrektora RDLP w Gdańsku wydanych w roku 2007 pobierz
      Zarządzenie nr 44/2009 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Regionalnego Zasobu Kadrowego pobierz
       Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2009 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2009 r. pobierz
       Zarządzenie nr 45/2009 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Regionalnego Zasobu Kadrowego pobierz
      Zarządzenie nr 3/2010 Dyrektora RDLP w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu realizacji Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie stażu absolwentów szkół oraz ich zatrudniania w Lasach Państwowych. pobierz
      Księga identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Gdańsku - dr inż. Adam Kwiatkowski
Data modyfikacji: 2017/06/29 08:55:35
Redaktor zatwierdzający: Jacek Leszewski
Wprowadzający: Jacek Leszewski