Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Poniżej znajdują się informacje dotyczące kontroli w RDLP w Gdańsku :

  • zewnętrznych, prowadzonych przez uprawnione podmioty
  • wewnętrznych, prowadzonych przez jednostki nadrzędne.

Wyniki kontroli (protokoły) dostępne są na wniosek.

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w RDLP w Gdańskuw okresie od 01.01.1991 do 31.12.2006
opracowane na podstawie wpisów w "Książce kontroli" zamieszczono w załączniku.

Kontrole przeprowadzone w roku 2017.

kontrole wewnętrzne.

1. W dniu 03.02.2017 r.  Dyrekcja Generalna L.P. przeprowadziła kontrolę poprawności awansowania, premiowania i nagradzania w wybranych jednostkach Lasów Państwowych za lata 2012-2015.

 

Kontrole przeprowadzone w roku 2016. 

kontrole wewnętrzne

1. W dniu 04.05.2016 r. Dyrekcja Generalna L.P. przeprowadziła kontrolę prawidłowości naliczania odpisów na fundusz socjalny i prawidłowości gospodarowania środkami tego funduszu.

2. W dniach od 16.08.2016 r. do 02.09.2016 r. Dyrekcja Generalna L.P. przeprowadziła kontrolę realizacji imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych LP w latach 2015 - 2016.

 

kontrole zewnętrzne.

1. W dniach od 12.04.2016 r. do 14.04.2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził kontrolę realizacji umowy 443/2015/Wn-50/OP-XN-02/D w sprawie projektu "Las-drewno-człowiek-kompleksowy program podniesienia świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej na terenie RDLP w Gdańsku".

2. W dniu 25.04.2016 r. Archiwum Państwowe w Gdańsku przeprowadziło kontrolę archiwum zakładowego.

 

Kontrole przeprowadzone w roku 2015.

kontrole wewnętrzne

1. W dniu 25.05.2015 r. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie działalności nadleśnictw i sprawowanego nadzoru przez RDLP przy realizacji zadań pozyskania drewna określonych w Planach Urządzenia Lasu.

 

Kontrole przeprowadzone w roku 2014.

kontrole wewnętrzne

1. W dniach 07.01.2014 do 29.01.2014 r. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę problemową dotyczącą sprawowania kontroli instytucjonalnej w rdLP w 2013 roku.
2. W dniach 22.09.2014 r do 27.11.2014 r. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie statutowej działalności biur rdLP.

kontrole zewnętrzne

1. W dniach od 27.05.2014 r. do   12.09.2014 r.    Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku, przeprowadziła kontrolę gospodarki finansowej Lasów Państwowych.
2. W dniach od 30.06.2014 do 04.07.2014 r. Monisterstwo Środowiska przeprowadziło kontrolę wykonywania zadań obronnych.
3. W dniach 09.09.2014 do 17.09.2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Gdańsk przeprowadził kontrolę zgodnie z upoważnieniem.

 

Kontrole przeprowadzone w roku 2013

kontrole wewnętrzne

1. W dniu 30.01.2013 r. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowich przeprowadziło kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr POIS.05.03.00-00-282/10 "Plany Ochrony Rezerwatów na terenie RDLP w Gdańsku.
2. W dniu 23.07.2013 r. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę wdrożenia postanowień wynikających z zarządzeń nr 66 i 67 z dnia 01.10.2012 r.

kontrole zewnętrzne

1. W dniu 25.04.2013 r. Archiwum Państwowe w Gdańsku przeprowadziło ogólną kontrole archiwum zakładowego.

 

Kontrole przeprowadzone w roku 2012

kontrole wewnętrzne 

1. W dniach 17.01.2012 do 24.02.2012 r. Pomorski Region Inspekcyjny LP przeprowadził kontrolę problemową dotyczącą prawidłowości tworzenia planów urządzenia lasu w PGL LP dla nadleśnictw, dla których plan ekspirował w roku 2010 oraz 2011.

Kontrole przeprowadzone w roku 2011.

kontrole wewnętrzne

1. W dniach 28.04.2011 do 03.06.2011 r. Pomorski Region Inspekcyjny LP przeprowadził kontrolę problemową w zakresie projektów retencji nizinnej w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

 

Kontrole przeprowadzone w roku 2010. 

kontrole wewnętrzne

1. W dniach 11.02.2010 do 04.03.2010 Pomorski Region Inspekcyjny LP przeprowadził kontrolę problemową dot. wyłączania z produkcji gruntów leśnych w latach 2008 i 2009.  

2. W dniach 15.11.2010 - 25.11.2010 Pomorski Region Inspekcyjny LP przeprowadził kontrolę problemową w zakresie poprawności sporządzania wykazów zbędnej substancji mieszkaniowej do sprzedaży.

 kontrole zewnętrzne

1. W dniach 22.03 - 25.03.2010  Ministerstwo Środowiska przeprowadziło kontrolę dokumentacji OHZ.

Kontrole przeprowadzone w roku 2009.

kontrole wewnętrzne

1. W dniu 17.02.2009 Dyrekcja Generalna L.P. przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie dotyczącym zaopatrywania i rozliczania pracowników z sortów mundurowych w jednostkach L.P. w 2008 r.

2. W dniach 4.02.2009 do 27.03.2009 Dyrekcja Generalna L.P. przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie dotyczącym gospodarowania środkami funduszu leśnego w 2008 r.

3. W dniu 5.10.2009 r. Pomorski region Inspekcyjny L.P. przeprowadził kontrolę realizacji przez RDLP w Gdańsku obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej.

Kontrole przeprowadzone w roku 2008.

kontrole wewnętrzne

1. W dniu 13.05.2008 Dyrekcja Generalna Lasów Panstwowych przeprowadziła kontrolę doraźną w zakresie dotyczącym zmiany przeznaczenia gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Elbląg na cele nieleśne.

2. W dniach 28.07.2008 do 31.07.2008 Dyrekcja Generalna L.P. przeprowadzila kontrolę problemową w zakresie dotyczącym sprzedaży drewna w roku 2007 i I półroczu roku 2008.

3. W dniu 1.12.2008 Dyrekcja Generalna L.P. przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie wydzierżawiania pod eksploatację kopalin gruntów Skarbu Państwa znajdujących sie w zarządzie L.P.

kontrole zewnętrzne

1. W dniach 25.06.2008 do 02.07.2008 kontrolę przeprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Gdańsk. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Kontrole przeprowadzone w roku 2007.

kontrole wewnętrzne

1. Od 22.01.2007  do 08.03.2007 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie, modernizację i remonty obiektów budowlanych za okres obejmujący 2005 i 2006 r.
 
2. Od 19.02.2007 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę problemową aneksów w IV kwartale 2006 r. do umów kupna-sprzedaży drewna.
 

3. W dniach 02.04.2007 do 05.04.2007 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dokonała kontroli - audytu Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w biurze RDLP.

4. W dniach 18.09.2007 do 27.09.2007 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę doraźną w zakresie sprawowania nadzoru przez RDLP nad przekazywaniem gruntów LP w zarządzie LP przez nadzorowane nadleśnictwa na przykładzie Nadleśnictwa Choczewo. 

  

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, w tym wyniki kontroli i wnioski pokontrolne,  jest udostępniana na wniosek.

 

Pliki do pobrania:
      Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w okresie od 01.01.1991 - 31.12.2006 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Gdańsku - mgr inż. Bartłomiej Obajtek
Data modyfikacji: 2018/01/11 12:04:58
Redaktor zatwierdzający: Jacek Leszewski
Wprowadzający: Jacek Leszewski