Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia


 

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Komisji Założeń Planu w formie debaty publicznej:

„Założenia do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż zwołuje się posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP) w formie debaty publicznej oraz informuje o możliwości udziału społeczeństwa w obradach Komisji.

Posiedzenie Komisji odbędzie się dnia: 18.04.2016 r.

Rozpoczęcie obrad: godz. 1000.

Miejsce obrad: wskazane przez nadleśnictwo.

 W trakcie posiedzenia ustalane będą Założenia do projektu Planu Urządzenia Lasu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Planu Urządzenia Lasu opracowywanego na lata 2019-2028 dla Nadleśnictwa Kluczbork.

                                                       

             Dyrektor RDLP w Katowicach

                      dr inż. Kazimierz Szabla        

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Komisji Założeń Planu w formie debaty publicznej:

„Założenia do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż zwołuje się posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP) w formie debaty publicznej oraz informuje o możliwości udziału społeczeństwa w obradach Komisji.

Posiedzenie Komisji odbędzie się dnia: 19.04.2016 r.

Rozpoczęcie obrad: godz. 1000.

Miejsce obrad: wskazane przez nadleśnictwo.

 W trakcie posiedzenia ustalane będą Założenia do projektu Planu Urządzenia Lasu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Planu Urządzenia Lasu opracowywanego na lata 2019-2028 dla Nadleśnictwa Kłobuck.

                                                       

             Dyrektor RDLP w Katowicach

                      dr inż. Kazimierz Szabla   

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Komisji Założeń Planu w formie debaty publicznej:

„Założenia do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż zwołuje się posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP) w formie debaty publicznej oraz informuje o możliwości udziału społeczeństwa w obradach Komisji.

Posiedzenie Komisji odbędzie się dnia: 20.04.2016 r.

Rozpoczęcie obrad: godz. 1000.

Miejsce obrad: wskazane przez nadleśnictwo.

 W trakcie posiedzenia ustalane będą Założenia do projektu Planu Urządzenia Lasu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Planu Urządzenia Lasu opracowywanego na lata 2019-2028 dla Nadleśnictwa Olesno.

                                                       

             Dyrektor RDLP w Katowicach

                      dr inż. Kazimierz Szabla   

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Komisji Założeń Planu w formie debaty publicznej:

„Założenia do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż zwołuje się posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP) w formie debaty publicznej oraz informuje o możliwości udziału społeczeństwa w obradach Komisji.

Posiedzenie Komisji odbędzie się dnia: 21.04.2016 r.

Rozpoczęcie obrad: godz. 1000.

Miejsce obrad: wskazane przez nadleśnictwo.

 W trakcie posiedzenia ustalane będą Założenia do projektu Planu Urządzenia Lasu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Planu Urządzenia Lasu opracowywanego na lata 2019-2028 dla Nadleśnictwa Siewierz.

                                                       

             Dyrektor RDLP w Katowicach

                      dr inż. Kazimierz Szabla  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PODDANIU BADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH za 2015 r.
JEDNOSTEK NADZOROWANYCH przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych                w Katowicach
 
W wypełnieniu obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz obowiązków wynikających z Zarządzenia Nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 kwietnia 2015 r. niżej wymienione jednostki zostały zobowiązane do poddania badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2015:


 
1)   Nadleśnictwo Andrychów, (obowiązek ustawowy),
2)   Nadleśnictwo Bielsko,
3)   Nadleśnictwo Brynek (obowiązek ustawowy),
4)   Nadleśnictwo Brzeg,
5)   Nadleśnictwo Gidle (obowiązek ustawowy)
6)   Nadleśnictwo Herby (obowiązek ustawowy),
7)   Nadleśnictwo Chrzanów (obowiązek ustawowy),
8)   Nadleśnictwo Jeleśnia (obowiązek ustawowy),
9)   Nadleśnictwo Katowice (obowiązek ustawowy),
10) Nadleśnictwo Kędzierzyn,
11)    Nadleśnictwo Kluczbork (obowiązek ustawowy),
12)    Nadleśnictwo Kłobuck (obowiązek ustawowy),
13)    Nadleśnictwo Kobiór (obowiązek ustawowy),
14)    Nadleśnictwo Zawadzkie,
15)    Nadleśnictwo Koszęcin (obowiązek ustawowy),
16)    Nadleśnictwo Kup (obowiązek  ustawowy)
17)     Nadleśnictwo Lubliniec (obowiązek ustawowy),
18)    Nadleśnictwo Namysłów (obowiązek ustawowy),
19)    Nadleśnictwo Olesno (obowiązek ustawowy),
20)    Nadleśnictwo Olkusz (obowiązek ustawowy),
21)    Nadleśnictwo Opole (obowiązek ustawowy,
22)    Nadleśnictwo Prudnik (obowiązek ustawowy),
23)    Nadleśnictwo Rudziniec (obowiązek ustawowy),
24)    Nadleśnictwo Rudy Raciborskie (obowiązek ustawowy),
25)    Nadleśnictwo Rybnik (obowiązek ustawowy),
26)    Nadleśnictwo Siewierz (obowiązek ustawowy),
27)    Nadleśnictwo Strzelce Opolskie (obowiązek ustawowy),
28)    Nadleśnictwo Sucha (obowiązek ustawowy),
29)    Nadleśnictwo Tułowice (obowiązek ustawowy),
30)    Nadleśnictwo Turawa (obowiązek ustawowy),
31)    Nadleśnictwo Ujsoły (obowiązek ustawowy),
32)    Nadleśnictwo Ustroń (obowiązek ustawowy),
33)    Nadleśnictwo Węgierska Górka (obowiązek ustawowy),
34)    Nadleśnictwo Wisła (obowiązek ustawowy),
35)    Gospodarstwo Rybackie Krogulna,
36)    Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
37)    Biuro RDLP w Katowicach (obowiązek ustawowy)


 
Badaniu przez biegłego rewidenta podlegać będzie również łączne sprawozdanie finansowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
 
Kierownicy jednostek nadzorowanych wdrożą procedury wyłonienia biegłego i w terminie do 31 lipca 2015 r. przedstawią Dyrektorowi RDLP w Katowicach do zaakceptowania propozycje w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2015 rok. Wraz z powyższą propozycją zamieszczą kopię pełnej dokumentacji z postępowania o udzielanie zamówienia.
 
Dokonany wybór podmiotu podlega akceptacji przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
 
 

OGŁOSZENIE

 O ZAMIARZE PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za 2015 rok
(Nie jest dokonywane w trybie zamówień publicznych. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania - vide art. 4 pkt 8)
 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ma zamiar poddać badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe za 2015 rok: biura i łączne sprawozdanie finansowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
Zainteresowanych uprzejmie prosimy o podanie ceny za przeprowadzenie badania ww. sprawozdań finansowych, zakończonych opinią i raportem oraz danych o firmie wraz ze wskazaniem na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, a w przypadku uprawnionych podmiotów, również wskazanie nazwisk biegłych rewidentów.
Powyższe dane można przekazać na adres:
1)      Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. Św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice
2)      lub poczną elektroniczną: grazyna.kowalska@katowice.lasy.gov.pl ,
Jednostki PGL Lasy Państwowe działają w oparciu:
·      ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.),
·      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowych Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. Nr 134, poz. 692),
·      Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadany przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zarządzeniem Nr 50 z dnia 18 maja 1994 r. (dostępny na stronie internetowej www.lp.gov.pl ).
Podstawowe wymogi dotyczące badania i zawartości raportu z badania sprawozdania finansowego:
1.    Jednoznaczna ocena dotycząca poprawności m.in.:
-      systemu ewidencji,
-      systemu kontroli wewnętrznej,
-      inwentaryzacji, w tym zwłaszcza spełnienie wymogów ustawowych dotyczących terminów, zakresu, metod inwentaryzacji, itp.;
2.    Analiza i ocena sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego (nie powinna zawierać nadmiaru danych liczbowych, które są zawarte w sprawozdaniu finansowym, natomiast ocena powinna wyjaśniać wyniki, które wpłynęły na zmiany podstawowych wielkości finansowych, ich dynamiki, struktury, itp.);
3.    Jednoznaczna ocena poszczególnych pozycji aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów co do ich poprawności wynikającej z ewidencji potwierdzonej inwentaryzacją.
4.    Ocena dokumentacji księgowej co do jej poprawności i rzetelności;
5.    Analiza oraz ocena przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach (funduszach) własnych;
6.    Ocena kompletności informacji dodatkowej;
Badaniu poddane zostaną również dane dot.  podatku dochodowego od osób prawnych. Informujemy, że działalność leśna (podstawowa działalność nadleśnictw), rolna (występuje w ograniczonym zakresie) i rybacka  (podstawowa działalność gospodarstw rybackich) wyłączone są z opodatkowania na podstawie art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalenia dotyczące ww. podatku winny być również opisane w raporcie z badania sprawozdania finansowego.
Na zbiorcze sprawozdanie finansowe składają się: sprawozdanie finansowe biura RDLP i sprawozdania finansowe 41 jednostek nadzorowanych, z czego za rok 2015 podlegać będzie badaniu przez biegłego rewidenta 37 sprawozdań finansowych. Biuro RDLP w Katowicach nie posiada aktywów obrotowych w postaci zapasów. Koszty działalności biura RDLP pokrywane są z wpłat, o których mowa w art. 53 ustawy o lasach.
Badanie przeprowadzone zostanie w siedzibie jednostki i powinno być zakończone: biura - do 29.02.2016 r.; łącznego RDLP – do 25.03.2016 r. .
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 6094 562 lub tel. (32) 6094 653
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od  ....05.05.2015 r...... do 20.07.2015  r.

 

 

 


 

 

 

NABÓR - OGŁOSZENIE
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach (RDLP) ogłasza nabór na stanowisko w Wydziale Organizacji i Kadr:

 

Specjalista ds. zarządzania personelem

Zasadnicze obowiązki:
1.      Współudział w procesie kształtowania polityki personalnej firmy.
2.      Przygotowywanie i wdrażanie nowych narzędzi, procedur i rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.
3.      Opracowywanie programów oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych (pełnienie funkcji trenera) dla potrzeb wdrożenia procesów personalnych.
4.      Tworzenie programów rozwojowych dla pracowników i kadry kierowniczej.
5.      Wspieranie działań organizacyjnych i logistycznych w procesie realizacji szkoleń.
6.      Tworzenie zestawień, raportów i prezentacji oraz przygotowywanie analiz i materiałów na spotkania.
Wymagania:
1.      Wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, socjologii, psychologii, zarządzania, prawa i ekonomii).
2.      Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
3.      Znajomość i umiejętność obsługi programów MS Office, w tym bardzo dobra Word, Power Point.
4.      Doświadczenie we wdrażaniu projektów z zakresu zarządzania personelem.
5.      Doświadczenie w realizowaniu procesów personalnych w dużej organizacji.
Dodatkowym atutem będzie:
·           Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
Oczekujemy:
1.      Dyspozycyjności do pracy mobilnej.
2.      Prawo jazdy kat. B.
3.      Bardzo dobrej organizacji pracy.
4.      Dokładności, odpowiedzialności, samodzielności w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
5.      Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
Oferujemy:
·           zatrudnienie na umowę o pracę,
·           wynagrodzenie adekwatne do kompetencji,
·           świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi,
·           możliwość rozwoju zawodowego.
Wykaz wymaganych dokumentów:
1.      List motywacyjny.
2.      Curriculum Vitae.
3.      Kserokopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań formalnych w zakresie wykształcenia – dyplom wyższej uczelni.
4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalnych w zakresie stażu pracy i doświadczenia.
5.      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. zarządzania personelem w RDLP w Katowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
6.      Ewentualnie inne dokumenty, poświadczające dodatkowe kwalifikacje, np. ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia, itp.

Zainteresowane osoby prosimy o przekazanie ofert na adres:

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH
40-543 Katowice, ul. Św. Huberta 43/45
z dopiskiem „nabór na stanowisko ZZL”.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2014 r. o godzinie 10:00. W przypadku osobistego składania ofert, należy je pozostawić w sekretariacie Dyrektora RDLP w Katowicach, IV piętro. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania tego terminu ma data i godzina wpływu oferty, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Otrzymanych dokumentów nie zwracamy. Odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Dyrektor RDLP w Katowicach może unieważnić nabór na w/w stanowisko, bez podania przyczyny.
Kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, będą mogli odebrać złożone dokumenty w Wydziale Organizacji i Kadr RDLP w Katowicach w terminie do 17 grudnia 2014 r. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 


 

 

OGŁOSZENIE
 
 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Opole
 
 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu decyzją Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 roku, znak sprawy: DLP-I-611-15/10326/14/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Opole na lata 2014-2023.
Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowej decyzji, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan Urządzenia Lasu”:
oraz na stronie BIP Nadleśnictwa Opole w zakładce „Plan Urządzenia Lasu”: 
 
 
 
                      Dyrektor RDLP w Katowicach
                      dr inż. Kazimierz Szabla 

 

 

 
 
OGŁOSZENIE
 
 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Tułowice
 
 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu decyzją Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2014 roku, znak sprawy: DLP-l-611-11/6777/14/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Tułowice na lata 2014-2023.
Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowej decyzji, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan Urządzenia Lasu”:
oraz na stronie BIP
Nadleśnictwa Tułowice w zakładce „Plan Urządzenia Lasu”: 
 
 
 
                      Dyrektor RDLP w Katowicach
                      dr inż. Kazimierz Szabla             
 
 

 

 

OGŁOSZENIE
 
 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Węgierska Górka
 
 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu decyzją Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2014 roku, znak sprawy: DLP-l-611-12/6778/14/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Węgierska Górka na lata 2014-2023.
Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowej decyzji, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan Urządzenia Lasu”:
oraz na stronie BIP
Nadleśnictwa Węgierska Górka w zakładce „Plan Urządzenia Lasu”: 
 
 
                                                      
                      Dyrektor RDLP w Katowicach

                      dr inż. Kazimierz Szabla   

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Koniecpol

 

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu pismem Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 roku, znak sprawy: DLP-I-611-18/11906/15/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Koniecpol na lata 2015‑2024.

Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowego pisma, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan urządzenia lasu”: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/plan_urzadzenia_lasu,

oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Koniecpol w zakładce „Plan urządzenia lasu”: 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_koniecpol/plan_urzadzania_lasu.

 

 

                      Dyrektor RDLP w Katowicach

                dr inż. Kazimierz Szabla

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

  o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Jeleśnia

 

 Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu pismem Ministra Środowiska z dnia 7 kwietnia 2015 roku, znak sprawy: DLP-I-611-20/13833/15/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Jeleśnia na lata 2015‑2024.

Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowego pisma, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan urządzenia lasu”: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/plan_urzadzenia_lasu,

oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Jeleśnia w zakładce „Plan urządzenia lasu”: 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_jelesnia/plan_urzadzania_lasu.

                                            

 

 

                      Dyrektor RDLP w Katowicach

                                                                           dr inż. Kazimierz Szabla

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Andrychów

 

 Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu pismem Ministra Środowiska z dnia 7 kwietnia 2015 roku, znak sprawy: DLP-I-611-19/13829/15/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Andrychów na lata 2015‑2024.

Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowego pisma, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan urządzenia lasu”: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/plan_urzadzenia_lasu,

oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Andrychów w zakładce „Plan urządzenia lasu”: 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_andrychow/plan_urzadzania_lasu.

 

 

 

                      Dyrektor RDLP w Katowicach

                      dr inż. Kazimierz Szabla        

 


Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Kazimierz Szabla - dyrektor RDLP w Katowicach
Data modyfikacji: 2016/03/02 23:14:17
Redaktor zatwierdzający: Krzysztof Chojecki
Wprowadzający: Grzegorz Janas