Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 


Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych
 
1.    Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Katowicach muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.
2.    W terminie do 5 września 2014 r., kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
2.1. absolwenci średnich szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
2.2. absolwenci wyższych szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.
2.3. W podaniu prosimy o dodatkowe podanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
3.    Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć:
3.1. Oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą     z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
3.2. Oświadczenie o nie odbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.
4.    Na żądanie RDLP w Katowicach absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.
5.    W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, RDLP w Katowicach przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, wg następujących zasad:
5.1. Egzamin będzie miał formę testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.
5.2. Zestawy testowe zostaną przygotowane odrębnie dla absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych.
5.3. O terminie i miejscu egzaminu Kandydaci zostaną powiadomieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
6.    Absolwenci szkół innych niż leśne będą przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W takim
7.    przypadku  egzamin kwalifikujący na staż będzie miał formę ustną.
8.    Zawiadomienia dotyczące wyników rekrutacji zostaną rozesłane drogą pocztową.
9.    Dokumenty należy złożyć osobiście – Wydział Organizacji i Kadr RDLP Katowice,
pokój 208  lub listownie, w kopercie dopiskiem „STAŻ”, na adres:
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH
UL. ŚW. HUBERTA 43-45
40-543 KATOWICE
Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacji i Kadr RDLP w Katowicach,
tel.(032) 609-45-10.

 


 

INFORMACJA O PODDANIU BADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2014 ROK JEDNOSTEK NADZOROWANYCH przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach

W wypełnieniu obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz obowiązków wynikających z Zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 czerwca 2007 r. zobowiązuję niżej wymienione jednostki do poddania badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2014:

 


 1.    Nadleśnictwo Andrychów (obowiązek ustawowy),
2.    Nadleśnictwo Brynek (obowiązek ustawowy),
3.    Nadleśnictwo Gidle (obowiązek ustawowy),
4.    Nadleśnictwo Herby (obowiązek ustawowy),
5.    Nadleśnictwo Chrzanów (obowiązek ustawowy),
6.    Nadleśnictwo Jeleśnia (obowiązek ustawowy),
7.    Nadleśnictwo Katowice (obowiązek ustawowy),
8.    Nadleśnictwo Kluczbork (obowiązek ustawowy)
9.    Nadleśnictwo Kłobuck ( obowiązek ustawowy)
10. Nadleśnictwo Tułowice (obowiązek ustawowy),
11. Nadleśnictwo Kobiór (obowiązek ustawowy),
12. Nadleśnictwo Koszęcin (obowiązek ustawowy),
13. Nadleśnictwo Kup (obowiązek ustawowy),
14. Nadleśnictwo Lubliniec (obowiązek ustawowy),
15. Nadleśnictwo Namysłów (obowiązek ustawowy),
16. Nadleśnictwo Olesno (obowiązek ustawowy),
17. Nadleśnictwo Olkusz ( obowiązek ustawowy
18. Nadleśnictwo Opole (obowiązek ustawowy),
19. Nadleśnictwo Prudnik (obowiązek ustawowy),
20. Nadleśnictwo Rudziniec (obowiązek ustawowy),
21. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie (obowiązek ustawowy),
22. Nadleśnictwo Rybnik (obowiązek ustawowy),
23. Nadleśnictwo Siewierz (obowiązek ustawowy),
24. Nadleśnictwo Strzelce Opolskie (obowiązek ustawowy),
25. Nadleśnictwo Sucha (obowiązek ustawowy),
26. Nadleśnictwo Turawa (obowiązek ustawowy),
27. Nadleśnictwo Ujsoły (obowiązek ustawowy),
28. Nadleśnictwo Ustroń (obowiązek ustawowy),
29. Nadleśnictwo Węgierska Górka (obowiązek ustawowy),
30. Nadleśnictwo Wisła (obowiązek ustawowy),
31. Nadleśnictwo Zawadzkie  
32. Nadleśnictwo Koniecpol
33. Nadleśnictwo Prószków
34. Nadleśnictwo Świerklaniec
35. Biuro RDLP w Katowicach (obowiązek ustawowy)
 
Badaniu przez biegłego rewidenta podlegać będzie również łączne sprawozdanie finansowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
 
Jednostki we własnym zakresie dokonają wyboru uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
 
Dokonany wybór podmiotu podlega akceptacji przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO   za 2014 rok
(Nie jest dokonywane w trybie zamówień publicznych. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania - vide art. 4 pkt 8)
 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ma zamiar poddać badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe za 2014 rok: biura i łączne sprawozdanie finansowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
Zainteresowanych uprzejmie prosimy o podanie ceny za przeprowadzenie badania ww. sprawozdań finansowych, zakończonych opinią i raportem oraz danych o firmie wraz ze wskazaniem na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, a w przypadku uprawnionych podmiotów, również wskazanie nazwisk biegłych rewidentów.
Powyższe dane można przekazać na adres:
1)    Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. Św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice
2)    lub poczną elektroniczną: grażyna.kowalska@katowice.lasy.gov.pl ,
Jednostki PGL Lasy Państwowe działają w oparciu:
-        ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.),
-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowych Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. Nr 134, poz. 692),
-        Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadany przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zarządzeniem Nr 50 z dnia 18 maja 1994 r. (dostępny na stronie internetowej www.lp.gov.pl ).
Podstawowe wymogi dotyczące badania i zawartości raportu z badania sprawozdania finansowego:
1.    Jednoznaczna ocena dotycząca poprawności m.in.:
-        systemu ewidencji,
-        systemu kontroli wewnętrznej,
-        inwentaryzacji, w tym zwłaszcza spełnienie wymogów ustawowych dotyczących terminów, zakresu, metod inwentaryzacji, itp.
2.    Analiza i ocena sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego (nie powinna zawierać nadmiaru danych liczbowych, które są zawarte w sprawozdaniu finansowym, natomiast ocena powinna wyjaśniać wyniki, które wpłynęły na zmiany podstawowych wielkości finansowych, ich dynamiki, struktury, itp.).
3.    Jednoznaczna ocena poszczególnych pozycji aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów co do ich poprawności wynikającej z ewidencji potwierdzonej inwentaryzacją.
4.    Ocena dokumentacji księgowej co do jej poprawności i rzetelności.
5.    Analiza oraz ocena przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach (funduszach) własnych.
6.    Ocena kompletności informacji dodatkowej.
Badaniu poddane zostaną również dane dot. podatku dochodowego od osób prawnych. Informujemy, że działalność leśna (podstawowa działalność nadleśnictw), rolna (występuje w ograniczonym zakresie) i rybacka (podstawowa działalność gospodarstw rybackich) wyłączone są z opodatkowania na podstawie art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalenia dotyczące ww. podatku winny być również opisane w raporcie z badania sprawozdania finansowego.
Badanie przeprowadzone zostanie w siedzibie jednostki i powinno być zakończone: biura - do 27.02.2015 r.; łącznego RDLP – do 24.03.2015 r. . 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 6094 562 lub tel. (32) 6094  563

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od  16.06.2014 r. do 31.08.2014 r.

 

 


 
OGŁOSZENIE
 
 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Opole
 
 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu decyzją Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 roku, znak sprawy: DLP-I-611-15/10326/14/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Opole na lata 2014-2023.
Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowej decyzji, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan Urządzenia Lasu”:
oraz na stronie BIP Nadleśnictwa Opole w zakładce „Plan Urządzenia Lasu”: 
 
 
 
                      Dyrektor RDLP w Katowicach
                      dr inż. Kazimierz Szabla 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Tułowice
 
 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu decyzją Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2014 roku, znak sprawy: DLP-l-611-11/6777/14/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Tułowice na lata 2014-2023.
Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowej decyzji, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan Urządzenia Lasu”:
oraz na stronie BIP
Nadleśnictwa Tułowice w zakładce „Plan Urządzenia Lasu”: 
 
 
 
                      Dyrektor RDLP w Katowicach
                      dr inż. Kazimierz Szabla             
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Węgierska Górka
 
 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zatwierdzeniu decyzją Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2014 roku, znak sprawy: DLP-l-611-12/6778/14/ŁP Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Węgierska Górka na lata 2014-2023.
Z treścią Planu Urządzenia Lasu i przedmiotowej decyzji, jak również z treścią Podsumowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o których mowa w art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, pok. 207 lub na stronie BIP RDLP Katowice w zakładce: „Plan Urządzenia Lasu”:
oraz na stronie BIP
Nadleśnictwa Węgierska Górka w zakładce „Plan Urządzenia Lasu”: 
 
 
                                                      
                      Dyrektor RDLP w Katowicach
                      dr inż. Kazimierz Szabla         
 

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Kazimierz Szabla - dyrektor RDLP w Katowicach
Data modyfikacji: 2014/07/11 08:46:18
Redaktor zatwierdzający: Krzysztof Chojecki
Wprowadzający: Stanisław Wypych