Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Jeleśnia

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Jeleśnia >> Zamówienia publiczne >> Usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2013 roku w Nadleśnictwie Jeleśnia

bip_logo_pl
odstep
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2013 roku w Nadleśnictwie Jeleśnia

Data opublikowania: 2012/10/24
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2012/11/16
 
OGŁOSZENIE
  O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO JELEŚNIA
ul. Żywiecka 35, 34-340 Jeleśnia
tel.(033) 8636131; fax. (033) 8636131
 
Ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą
 
„Usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2013 roku w Nadleśnictwie Jeleśnia”
 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą oraz przepisami Wykonawczymi do ww. ustawy, a w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93, z późn. zm.)
 
A). Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Nadleśnictwa Jeleśnia lub na stronie internetowej Nadleśnictwa: www.katowice.lasy.gov.pl/web/jelesnia.
 
B).Przedmiotem zamówienia są prace leśne z zakresu pozyskania, zrywki drewna, zagospodarowania lasu w górskich kompleksach leśnych ujęte w planie gospodarczym na rok 2013, w leśnictwach :
Koszarawa Cicha, Koszarawa Bystra, Korbielów, Sopotnia Dolna, Soptnia Górna, Sopotnia Potok, Romanka Dolna, Romanka Górna, Zakocierz, Kocierz Rychwałdzki, Kocierz Moszczanicki, Czernichów, Ślemień, Gilowice, Kiełbasów.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
77.20.00.00 -  Usługi leśnictwa
                                   
Przedmiotu  zamówienia nie podzielono.
Usługa wykonywana będzie sukcesywnie  po otrzymaniu przez Wykonawcę zlecenia, a rozliczenie prac będzie się odbywać w okresach miesięcznych.
C). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
D). Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
 
E). Do przetargu mogą przystąpić podmioty, które:
a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
– zarejestrowaną działalność usług leśnych;
b)   posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia – dysponują środkami technicznymi w ilości:
– minimum 15 ciągników zrywkowych, (w tym co najmniej 2 ciągniki nasiębierne) i 30 koni oraz kolejkę linową do zrywki drewna;
c)    dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
– co najmniej 30 osobami które posiadają uprawnienia pilarza;
d)    wykażą się wykonaniem prac w górskich kompleksach leśnych w okresie ostatnich 3 lat, o podobnym charakterze i rozmiarze jak usługi stanowiące przedmiot oferty, oraz przedstawią referencje;
e) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. przedstawią zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 700 000 zł;
f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).
 
F). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a)        w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c)  Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocników do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych
d)      wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika konsorcjum.
G).Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a)      wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku nr 3),
b)      wypełniony formularz cenowy (wg załączonego druku nr 4)
c)    pełnomocnictwo dla przedstawiciela podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum),
d)     aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e)     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pt. 4 - 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, dotyczącą:
(a)    osób fizycznych ( współwłaścicieli spółek, właścicieli firm ),
(b)   urzędujących członków władz osób prawnych.
f)     aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
g)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
h)    oświadczenieo osobieuprawnionej do składania oświadczeń woli (załącznik nr 5);
i)     oświadczenie o dysponowaniu wykwalifikowanymi osobami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6);
j)     wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i koni, jakie posiada lub jakimi dysponuje Wykonawca z wyszczególnieniem środków do zrywki drewna (załącznik nr 7);
k)   wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat prac w górskich kompleksach leśnych, odpowiadających swym rodzajem i wartością brutto usługom stanowiącym przedmiot oferty (załącznik nr 8);
l)      zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 700 000 zł.
 
 
 H). Oferenci wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy. Wadium wynosi:   280 000 złotych
Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia 15.12.2012r.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
I). Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
A-      cena -  80 %
B - posiadanie ciągników do zrywki nasiębiernej lub przyczep samozaładowczych do przewozu drewna oraz kolejek linowych do zrywki drewna – 10%
C -zatrudnianie wyspecjalizowanej kadry nadzorującej wykonawstwo prac -10%
 
W protokole zostanie wyliczona suma punktów przyznanych przez komisję przetargową dla danego kryterium korygowana znaczeniem (wagą) wg następujących formuł:
A- kryterium ceny: A= (najniższa oferowana cena/ cena oferty) x 80 pkt,
B- kryterium posiadania ciągników do zrywki nasiębiernej, przyczep samozaładowczych, kolejek: B= posiadający 7 lub więcej maszyn otrzymuje 10 punktów, posiadający od 4 do 6 maszyn otrzymuje 5 punktów, posiadający mniej niż 3 maszyny otrzymuje 0 punktów. W  celu udokumentowania posiadania maszyn należy przedstawić kopię dowodów rejestracyjnych lub inne dokumenty potwierdzające własność (należy oświadczyć, że w/w sprzęt będzie używany do realizacji zadania objętego postępowaniem),
C-kryterium zatrudniania wyspecjalizowanego nadzoru; C= zatrudniający 3 lub więcej osób otrzymuje 10 punktów zatrudniający 1 do 2 osób otrzymuje 5 punktów, niezatrudniający żadnych osób otrzymuje 0 punktów. W celu udokumentowania zatrudnienia wykwalifikowanego nadzoru, należy przedstawić dokument potwierdzający ukończenie technikum leśnego lub studiów wyższych w zakresie leśnictwa oraz kopie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne, jeżeli właściciel lub współwłaściciel ma wykształcenie o którym mowa wyżej i pełni funkcje nadzorcze, to w celu udokumentowania wystarczy przedstawić dokument potwierdzający ukończenie technikum leśnego lub studiów wyższych w zakresie leśnictwa wraz z oświadczeniem, że w/w osoby będą brały udział w realizacji zadania objętego postępowaniem).
J).  Termin złożenia ofert: 16.11.2012 rok  do godz. 11.00
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa Jeleśnia do dnia 16.11.2012 roku, do godziny 11.00 w pokoju nr 13 Nadleśnictwa.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.11.2012 
 roku o godz. 11.05 w siedzibie Zamawiającego - sala narad Nadleśnictwa Jeleśnia. 
 
K). Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
L).  Do niniejszego zamówienia Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
M).  Do niniejszego zamówienia Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego system zakupów.
N). Do niniejszego zamówienia Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
 
O).  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego na podst.
     art. 67 ust.1 pkt.6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
P). Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 
1. Piotr Olesiak
2. Wojciech Piasecki

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00
 
R). Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
     w dniu 24.10.2012 r. oraz zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2012 r.
 
Jeleśnia, 24.10.2012 r.                                    Podpisał Nadlesniczy
                                                                  mgr inż. Andrzej Żbikowski
 

Pliki do pobrania:
      siwz_wraz_z_zalacznikami.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Andrzej Żbikowski
Data modyfikacji: 2012/10/26 11:37:56
Redaktor zatwierdzający: Wojciech Piasecki
Wprowadzający: Beata Pytel-Matuszna