Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Kobiór

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Kobiór >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

  Zarządzenia i Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór

Treść Decyzji i Zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór  dostępna jest na wniosek osoby zainteresowanej.    

 

Zarządzenia Nadleśniczego ROK 2014

Zarządzenie nr 1/2014 - w sprawie numeracji dokumentów uzyskiwanych z rejestratorów leśniczych

Zarządzenie nr 2/2014 - w sprawie  cennik sprzedaży detalicznej na sprzedaż surowca drzewnego

Zarządzenie nr 3/2014 - sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej w leśnictwie Studzienice wg stanu na dzień02.01.2014

Zarządzenie nr 4/2014 - w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 5/2014 - w sprawie wprowadzenia procedur naboru na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 6/2014 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy

Zarządzenie nr 7/2014 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Królówka wg stanu na dzień 07.04.2014

Zarządzenie nr 8/2014 - w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Wyry wg stanu na dzień 07.04.2014

Aneks nr 1/2014   z dnia 8.04.2014 do zarządzenia nr 8/2014 Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 9/2014 -  w sprawie wprowadzenia aneksu do zarządzenia o przeprowadzeniu inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Wyry

Zarządzenie nr 10/2014 - w sprawie zasad wykonywania polowania w OHZ LP w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 11/2014 - w sprawie zasad dokonywania oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej oraz wyceny wstępnej trofeów pozyskanych w OHZ LP w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 12/2014 - wprowadzające Wytyczne w sprawie dzierżawy i najmu nieruchomości na terenie PGL LP Nadleśnictwa Kobiór z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych budynkami oraz lokalami mieszkalnymi będącymi własnością PGL LP a także gruntów związanych z użytkowaniem tych obiektów

Zarządzenie nr 13/2014 - wprowadzenie cennika,zasad sprzedaży usług oraz  zasad udostępnienia OHZ i EL w Jankowicach

Zarządzenie nr 14/2014 - Wprowadze Regulaminu Organizacyjnego OHZ i EL w Jankowicach

Zarządzenie nr 15/2014 - Wprowadzenie zasad profilaktyki sanitarnej i zabezpieczenia przeciw epizootycznego na terenie OHZ I EL

Zarządzenie nr 16/2014 - Ustalenia procentowego udziały wykorzystania Kwatery Osowiec

Zarządzenie nr 17/2014 - Wprowadzenie planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictwa Kobiór na 2014 r.

Zarządzenie nr 18/2014 - Zasady polityki rachunkowości w zakresie rozliczeń dotacji zewnętrznych

Zarządzenie nr 19/2014 - Wprowadzenie zasad zamawiania usług, dostaw i robót budowlanych

Zarządzenie nr 20/2014 - Zasady i procedury związane z gospodarowaniem paliwa zmagazynowanego

Zarządzenie nr 21/2014 - W sprawie cennika detalicznego surowca drzewnego

Zarądzenie nr 22/2014 - W sprawie przeprowadzenia inwestycji rocznej składników majątkowych

Zarządzenie nr 23/2014 - Wprowadzenie wytycznych w zakresie najmu i dzierzawy pozostałych w zarządzie PGL

Zarządzenie nr 24/2014 - Wprowadzenie aneksu do zarządzenia o przeprowadzeniu inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 25/2014 - Wprowadzenie stawek czynszu za korzystanie z lokali budynków mieszkalnych

Zarządzenie nr 26/2014 - Powołanie zespołu do sprzedaży nieruchomości

Zarządzenie nr 27/2014 - Aneks do Zarządzenia Inwentaryzacyjnego

Zarząfdzenie nr 28/2014 - W sprawie zasad ustalania wynagrodzenia za umowne ustanowienie służebności drogi koniecznej

Zarządzenie nr 29/2014 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 26/13 z dnia 25.03.2013

Zarządzenie nr 30/2014 - w sprawie

Zarządzenie nr 31/2014 - W sprawie stosowania właściwej polityki sprzedaży, zarządzania wierzytelonściami oraz windykacji należności

Zarządzenie nr 32/2014 - Prowizorium - Plan gospodarczy na 2015

Zarządzenie nr 33/2014 -W sprawie numeracji dokumentów uzyskiwanych z rejestratorów leśniczych

Zarządzenie nr 34/2014 - w sprawie wdrożenia instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt;

Zarządzenie nr 35/2014 - w sp;rawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Nadleśnictwie Kobiór;

 

 

 

 

DECYZJE  NADLEŚNICZEGO  ROK 2014

 

Decyzja nr 1/2014 w sprawie powołania zespołu do opracowania i wynegocjowania warunków obsługi prawnej Nadleśnictwa Kobiór w 2014 r.

Decyzja nr 2/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy :

specjalista/stanowisko instruktor techniczny w Dziale Gospodarki Leśnej oraz stanowisko : podleśniczy

Decyzja nr 3/2014 - w sprawie powołania komisji ds. aktualizacji dotychczasowych ustaleń i wypracowania jednakowej metody określania minimalnej wysokości czynszu dzierżawnego oraz ustalenie wstępnej wartości czynszu dzierżawnego dla stawów będących w zasobach Nadleśnictwa Kobiór

Decyzja nr 4/2014 - w sprawie powołania komisji odbierającej dokumentację projektową Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 5/2014 - w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności z punktu widzenia gospodarki leśnej gruntu pod blokiem mieszkalnym, stanowiącego działkę ewid. nr 156/11 położonym w Studzionce ul. Stenclówka 34

Decyzja nr 6/2014 - w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania Budowa zagrody dla jeleni Osowiec

Decyzja nr 7/2014 -  w sprawie powołania komisji ds. odbioru jeleni europejskich dostarczanych w związku z Programem wzbogacania puli genowej jelenia europejskiego w OHZ Nadleśnictwa Kobiór

Decyzja nr 8/2014 - w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji Remont drogi leśnej Królówka

Decyzja nr 9/2014 - w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 10/2014 - w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania Budowa kancelarii leśnictwa Mokre

Decyzja nr 11/2014 - w sprawie powołania komisji ds. przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie Obsługa weterynaryjna stada żubrów w Rezerwacie Żubrowisko w Nadleśnictwie Kobiór w latach 2014-2017

Decyzja nr 12/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zakresu dokumentacji obowiązującej w kancelariach leśnictw

Decyzja nr 13/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. nowelizacji zasad zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych podprogowych, określonych w oparciu o art. 4 pkt 8 UPZP

Decyzja nr 14/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej zwierzyny płowej oraz wyceny wstępnej trofeów pozyskanych w OHZ LP w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 15/2014 - w sprawie wprowadzenia średniorocznego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2015-2018 Nadleśnictwa Kobiór

Decyzja nr 16/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. litrażowania samochodów służbowych, ciągnika i pojazdu użytkowego - stanowiących własność Nadleśnictwa Kobiór

Decyzja nr 17/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia postepowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania Modernizacja drogi leśnej Górka Wawrzyńca

Decyzja nr 18/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. analizy kosztów i przychodów Kwatery Osowiec

Decyzja nr 19/2014 - w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 20/2014 -  w sprawie kwalifikacji do przebudowy w ramach rębni stopniowej, gniazdowej udoskonalonej uszkodzonej przez gradobicie;

Decyzja nr 21/2014 - w sprawie powołania zespołu w celu odbiorukońcowego zadania : Modernizacja drogi leśnej" Nad Pszczynką"

Decyzja nr 22/2014 -  w sprawie powołania zespołu w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybórwykonawcy zadania;

Decyzja nr 23/2014 - w sprawie powołania zespołu w celu przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej;

Decyzja nr 24/2014 - w sprawie powołanie zespołu w celu przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego;

Decyzja nr 25/2014 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w tryb. pn."Dostawa,montaż i uruchomienie tuneli foliowych oraz ramp deszczujących na terenie szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór";

Decyzja nr 26/2014 - w sprawie powołania zespołu roboczego w celu opracowania ogólnych zasad projektów szlaków zrywkowych w połączeniu z szlakami brakarskimi;

Decyzja nr 27/2014 - w sprawie powołania zespołu roboczego w celu SIWZ na usługi leśne na 2015 r.

Decyzja nr 28/2014 - w sprawie powołania komisji przeprowadzenia w tryb. przet.nieogroniczonego "Dostawa linii siewu, myjni kaset oraz kaset i podkładek do szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór;

Decyzja nr 29/2014 - w sprawie stanowisk na których przysługuje prawo korzystania z telefonu służbowego oraz rozliczenia rozmów telefonicznych;

Decyzja nr 30/2014 - w sprawie powołania komisji do odbioru prac: "Modernizacja obiektów infrastruktury Rezerwatu Żubrowisko w Nadleśnictwie Kobiór;

Decyzja nr 31/2014 - w spawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na prace leśne w 2015 r.;

Decyzja nr 32/2014 - w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa kancealrii leśnictwa Mokre";

Decyzja nr 33/2014 - w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.:"Modernizacja budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczo użytkowy - Jankowice ul.Żubrów 151";\

Decyzja nr 34/2014 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tychach przy ul. Leśnej;

Decyzja nr 35/2014 - w sprawie średniorocznego Planu Inwestycji;

Decyzja nr 36/2014 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na usługi leśne w NK w 2015 r.;

Decyzja NR 37/2014 - w sprawie powołania komisji do przprowadzenia postępowania przetargowego na roboty dodatkowepn."Modernizacja drogi leśnej Górka Wawrzyńca;

Decyzja nr 38/2014 - w sprawie powołania komisji do odbioru prac -modernizacja drogi leśnej Górka Wawrzyńca;

Decyzja nr 39/2014 - w sprawie przeprowadzenia przeargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Kobiórze ul.Leśników 11;

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Decyzje z lat 2009 i 2010 pobierz
      Zarządzenia z lat 2009 i 2010 pobierz
      Decyzje z lat 2007 i 2008 pobierz
      Zarządzenia z lat 2007-2008 pobierz
      Decyzje z lat 2011-2013 pobierz
      Zarządzenia z lat 2011-2013 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Marian Pigan
Data modyfikacji: 2015/01/15 09:56:43
Redaktor zatwierdzający: Jadwiga Długajczyk
Wprowadzający: Dorota Konieczny