Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Kobiór

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Kobiór >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

  Zarządzenia i Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór

Treść Decyzji i Zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór  dostępna jest na wniosek osoby zainteresowanej.    

Zarządzenia Nadleśniczego 2016   Rok

 

Zarządzenie nr 1/2016 - w sprawie ustaleniai wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Koniór

Zarządzenie nr 2/2016 - w sprawie przeglądów drzew

Zarządzenie nr 3/2016 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacjizdawczo-odbiorczej w leśnictwie Międzyrzecze wg stanu na dzień 29.01.2016r.

Zarządzenie nr 4/2016 - w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji przez Nadleśnictwo Kobiór

Zarządzenie nr 5/2016 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Gostyń wg stanu nadzień 01.02.2016 r.

Zarządzenie nr 6/2016 - w sprawie cennika detalicznego na sprzedaż surowca drzewnego

Zarządzenie nr 7/2016 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Żwaków wg stanu na dzień 01.03.2016 r.

Zarządzenia nr 8/2016 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Gostyń wg stanu na dzień 01.03.2016 r.

Zarządzenie nr 9/2016 - w sprawie wprowadzenia stawek czynszu zakorzystanie z lokali/budynków mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych w zarządzie PGL LP nadleśnictwoKoniór

Zazrądzenie nr 10/2016 - w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich

 

 

DECYZJA  NADLEŚNICZEGO  2016  ROK

 

Decyzja nr 1/2016  -  w sprawie  powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia pn." Wykonanie nowych nasadzeń naterenie rezerwatu Żubrowisko"

Decyzja nr 2/2016 - w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia pn. " Usługi uzupełniające  do zadania podstawowego Usługi z zakresugospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kobiór w 2016 r."

Decyzja nr 3/2016 - w sprawie wprowadzenia cennika nasadzonki

Decyzja  nr 4/2016 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn.Budowastudni głębinowej dla leśniczówki Świerczyniec

Decyzja nr 5/2016 - w sprawie wyznaczenia ekosystemów referencyjnych,stref ochronnych i powierzchni ochronnych na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Kobiór

 

 

   

 

 

                                  Zarządzenia Nadleśniczego 2015 Rok

Zazrądzenie nr 1/2015  -  w sprawie cennik sprzedaży detalicznej drewna

Zarządzenie nr 2/2015  -   w spawie jednostronnego przejęcia obowiązków leśniczego leśnictwa Studzienice

Zarządzenie  nr 3/2015  -  w sprawie wewnętrznych procedur antymobbingowej

Zarządzenie  nr 4/2015  -  w sprawie wprowadzenia stawek czynszu za korzystanie z lokali/budynków mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych pozostających w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Kobiór

Zarządzenie  nr 5/2015    w sprawie Instrukcji ochrony lasu przed szkodnictwem

Zarządzenie  nr 6/2015  -  w sprawie wprowadzenia aneksu do zarządzenia o stosowaniu właściwej polityki sprzedaży,zarządzania wierzytelnościami oraz windykacji należnoci

Zarządzenie nr 7/2015  -  w sprawie zmian dp Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Kobiór wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 20.01.2014 roku

Zarządzenie nr 8/2015 - w sprawie wprowadzenie Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów Nadlśnictwa Kobiór z dnia 28.04.2015

Zarządzenie nr 9/2015  -  w sprawie zasad wykonywania polowania w OHZ LP w Nadleśnictwie Kobiór z dnia 04.05.2015

Zarządzenie nr 10/2015  z dnia 28.04.2015 - w sprawie przekazania oddziałów między leśnictwami oraz podziału na leśnictwa obrębu Kobiór

Zarządzenie nr 11/2015  z dnia 30.04.2015  - w sp[rawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Kobiór wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 20.01.2014

Zarządzenie nr 12/2015  z dnia 30.04.2015 - w sprawie ustalenia lokalizacji i wielkości powierzchni kancelarii i magazynów leśnictwa

Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 30.04.2015 - w sprawie rozpoczęcia działalności pokoju gościnnego w budynku Osowiec 1 oraz wprowadzenia cennika gości za pobyt

Zarządzenie nr 14/2015 -  w sprawie wprowadzenia planu zasadniczego na 2015 rok

Zarządzenie nr 15/2015 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacjirocznej składników majątkowych

Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 29.05.2015 - w sprawie udziału kosztów wykorzystania kwatery Osowiec

Zarządzenie nr 17/2015 z dnia 01.06.2015 - w sprawie wprowadzenia do stosowania Tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 02.06.2015 - w sprawie powołania stałej komisji do oceny wniosków "Darowizny"

Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 18.06.2015 - w zakresie wprowadzenia do stosowania " Wytycznych w sprawie dzierżawy i najmu nieruchomości na terenie PGL LP Nadleśnictwa Kobiór, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych budynkami oraz lokalami mieszkalnymi będącymi własnościa PGL LP , a także gruntów związanych z użytkiem tych obiektów"

Zarządzenie nr 20/2015 z dnia

Zarządzenie nr 21/2015  z dnia 22.07.2015 - w sprawie wprowadzenia regulaminu przetargu publicznego na sprzedaż ruchomych środków trwałych w zarządzie PGL LP nadleśnictwa Kobiór

Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 03.08.2015 - w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Kobiór wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 20.01.2014 roku

Zarządzenie nr 23/2015  z dnia 06.08.2015 - w sprawie jednostronnego przejęcia obowiązków leśniczego Leśnictwa Międzyrzecze od 06.08.2015

Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 14.08.2015 - w sprawie przejęcie obowiązków leśniczego w leśnictwie Międzrzecze od 06.08.2015 r.

Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 01.09.2015 - w sprawie cennika dla gości korzystających z pokoju gościnnego w budynku Osowiec 1

Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 28.09.205 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla stażystów kończących staż absolwencki w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 27/2015  z dnia 28.09.2015  - w sprawie nwprowadzenia aneksu do zarządzenia o przeprowadzeniu inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Nadleśnictwie Kobiór

Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 01.10.2015 - w sprawie Decyzji nr 18/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór oraz Zarządzenie ne 16/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór tracące moc z dniem podpisania zarządzenia.

Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 30.10.2015 - w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie ustalenia uprawnionemu pracownikowi wysokości świadczenia z tytułu korzystania z bezpłatnego mieszkania albo wpłacanego równoważnika pieniężnego

Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 30.10.2015 - w sprawie wprowadzenia prowizorium planu na 2016 rok

Zarządzenie nr 31/2015

Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 23,.11.2015 - w sprawieprzeprowadzeniainwentaryzacjizdawczo-odbiorczej leśnictwa Promnice z dn. 23.11.2015

Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 23.11.2015 - w sprawie wprowadzenia aneksu do zarządzenia o inwentaryzcji  23.11.2015

Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 31.12.2015 - wsprawie zasad projektowania szlaków zrywkowych w połączeniu z szacunkami brakarskimi

Zarządzenie nr nr 35/2015 z dnia 28.12.2015 - w sprawie numeracji dokumentów uzyskanych z rejestratorów  leśniczych

 

 

 

 

 

 

DECYZJE NADLEŚNICZEGO  2015

Decyzja nr 1/2015 z dnia 18.02.2015 - w sprawie powołania Zespołu roboczegods. analizyi nowelizacji regulacjiwewnętrznych dot. zasad pozyskania,obróbki,rotacji i sprzedaży drewna

Decyzja nr 2/2015 z dnia 23.03.2015 - w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki

Decyzja nr 3/2015 z dnia 23.04.2015 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości Miedżna ul.Leśna

Decyzja nr 4/2015 z dnia 29.04.2015- w sprawie powołania Zespołu roboczego ds.analizy rozmiaru pozyskania drewna

Decyzja nr 5/2015 z dnia                      - w sprawie wprowadzenia średniorocznego planu nakładów na środki trwałe

Decyzja nr 6/2015

Decyzja nr 7/2015 z dnia 24.07.2015 - w spawie powołania komisji przetargowejna sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Miedżnej

Decyzja nr 8/2015 z dnia 24.07.2015 - w sprawie powołania komisji przetargowejna wybór wykonawcy zadania : Remont wraz z modernizacją drogi leśnej " Na Buka"

Decyzja nr 9/2015 z dnia 24.07.2015 - w sprawie powołania komisji na wybór wykonawcy zadaniaModernizacja obiektów infrastruktury etap II wraz z modernizacją tras do przewozu siana Rezerwatu "Żubrowisko" w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 10/2015 z dnia 30.07.2015 - w sprawie powołanie komisji na Konserwacja dróg leśnychw Nadleśnictwie Kobiór w 2015 r."

Decyzja nr 11/2015 z dnia03.08.2015 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w trybie przetargu z wolnej ręki "Budowa zagrody dla jeleni - Osowiec"

Decyzja nr 12/2015 z dnia 27.08.2015 - w sprawie powołania komisji odbioru robót inwestycyjnych "Wykonanie ogrodzenia leśniczówki Studzenice - Piasek , Osowiec 1

Decyzja nr 13/2015 z dnia 11.09.2015 - w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji: Przebudowa budynku gospodarczego - Osowiec 1

Decyzja nr 14/2015 z dnia 22.09.2015 - w sprawie powołania komisji przeprowadzenia ustnego przetargu niograniczonego na sprzedaż środka trwałego  - mostu na rzece Gostynce

Decyzja nr 15/2015 z dnia 28.09.2015 - w sprwie powołania komisji przeprowadzenia przetargowego na wybór wykonawcy zadania : Pielęgnacja starych nasadzeń drzew na terenie rezerwatu Żubrowisko

Decyzja nr 16/2015 z dnia - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępoania przetargowego na wybór wykonawcy zadania : Wykonanie nowych nasadzeń na terenie rezerwatu Żubrowisko

Decyzja nr 17/2015 z dnia 12.10.2015 - w sprawie powołania komisji przetargowej na przygotowanie zamówienia "Dostawa kaset polipropylenowych do szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 18/2015 z dnia 12.10.2015  - w sprawie powołania Komisji ds oszacowania akody w uprawie rolnej

Decyzja nr 19/2015 z dnia 15.10.2015 - w sprawie powołania Komisji ds przetargu w trybie z wolnej ręki na Prace uzupełniające do zadania podstawowego Usługi leśne w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 20/2015 z dnia 19.10.2015 - w sprawie powołania Zespołu ds. analizy i opracowania zasad stosowania $7 PUZP dla Pracowników LP w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 21/2015 z dnia 22.10.2015 - w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji : Modernizacja obiektów infrastruktury etap II wraz z modernizacją tras do przewozu siana rezerwatu "Żubrowisko" w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 22/2015 z dnia 23.10.2015 - w sprawie powołanie komisji przetargowej do zadania : Dostawa palet stalowych do produkcji i przewozu sadzonek w kasetach na potrzeby szkółki kontenerowej

Decyzja nr 23/2015 z dnia 04.11.2015 - w sprawie wprowadzenia średniorocznego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Decyzja nr 24/2015 zdnia 30.10.2015 -  w sprawie Powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn.rozbudowa leśniczówki Mościska

Decyzja nr 25/2015 z dnia 03.11,2015  - wsprawie Powołania Komisji  ds przeprowadzenia fizycznych likwidacji rzeczowego majątku trwałego

Decyzja nr 26/2015

Decyzja nr 27/2015 z dnia 12.11.2015 w sprawie Powołania Komisji ds przeprowadzenia przetargu na Usługi Leśnr 2016

Decyzja nr 28/2015 z dnia

Decyzja nr 29/2015 z dnia 13.11.2015 w sprawie Powołania komisji przetargowej do zadania Dostawa wózka jednokołowego do szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór

Decyzja nr 30/2015  z dnia 16.11.2015 wsprawie Wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

Decyzja nr 31/2015 z dnia 10.12.2015 w sprawie Powołania Komisji odbioru robót inwestycyjnych pn. Modernizacja stacji meteo

Decyzja nr 32/2015 zdnia 10.12.2015 - w sprawie Powołania Komisji odbioruinwestycjipn.Remont wraz z modernizacją drogi leśnej na Buka

Pliki do pobrania:
      Decyzje z lat 2009 i 2010 pobierz
      Zarządzenia z lat 2009 i 2010 pobierz
      Decyzje z lat 2007 i 2008 pobierz
      Zarządzenia z lat 2007-2008 pobierz
      Decyzje z lat 2011-2013 pobierz
      Zarządzenia z lat 2011-2013 pobierz
      Decyzje 2014 rok pobierz
      Zarządzenia 2014 rok pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Marian Pigan
Data modyfikacji: 2016/04/26 14:52:20
Redaktor zatwierdzający: Jadwiga Długajczyk
Wprowadzający: Dorota Konieczny