Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w KATOWICACH, Nadleśnictwo Lubliniec

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w KATOWICACH, Nadleśnictwo Lubliniec >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.


Lubliniec 03.01.2018r.

 

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) Nadleśnictwo Lubliniec przedstawia informacje dotyczące postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotu zamówienia: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w roku 2018.”

1.    Nadleśnictwo Lubliniec zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 7 379 361,72 zł.

2.    Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Lp.

Firma i adres wykonawców

Nr zadania którego dotyczy oferta

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Usługi Leśne Krystyna Jureczko, ul. Lubliniecka 4, Solarnia, 42-700 Lubliniec

1

1 969 779,42 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LARIX" - inż. Adam Golasz 42-660 Kalety ul. 30-lecia 80

4

952 811,49 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3

Łukasz Sprycha - Zakład Usług Leśnych, 42-700 Solarnia, ul. Lubliniecka 4C

2

2 446 510,90 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

4

Konsorcjum Dobrodzień: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Wyląg, ul. Dąbrówka 25, Cynków, 42-350 Koziegłowy; Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Brol Maria, ul. Nadrzeczna 12, 42-283 Boronów; Zakład Usługowo-Handlowy Krystyna Wyląg, ul. Dąbrówka 25, Cynków, 42-350 Koziegłowy;

3

2 028 907,46

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec

Zbigniew Znojek

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„WYKONYWANIE USŁUG Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ NA TERENIE

NADLEŚNICTWA LUBLINIEC W ROKU 2018.”

ZZ.270.1.2018

 

 

 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec

reprezentowane przez Zbigniewa Znojka – Nadleśniczego

siedziba Nadleśnictwa:

ul. Myśliwska 1

42-700 Lubliniec

tel. 34 351 33 38, fax 34 373 40 12

e-mail: lubliniec@katowice.lasy.gov.pl

strona internetowa zamawiającego: www.lubliniec.katowice.lasy.gov.pl

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

2.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych               przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_lubliniec/zamowienia_publiczne

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1)           Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w roku 2018.

2)           Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. 

3)           Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

4)           Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5)           Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”)”

Pakiet I – leśnictwa: Łopian, Lubliniec, Kokotek;

Pakiet II – leśnictwa: Solarnia, Koszwice, Łagiewniki;

Pakiet III – leśnictwa: Sieraków, Rędziny, Brzezinki, Wystrzyca;

Pakiet IV – leśnictwa: Bór, Ponoszów, Ciasna;

Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na jeden lub na dwa Pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na więcej niż na dwa pakiety. Oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.

6)           Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Lubliniec. Realizacja poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu.

7)           Postanowienia pkt 5 i 6 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 9 do SIWZ). 

8)           Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności dotyczących przedmiotu zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

9)           Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

77200000-2      Usługi leśnictwa

77210000-5      Usługi pozyskania drewna

77211000-2      Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211100-3      Usługi cięcia drewna

77211200-4      Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5      Usługi selekcji drzew

77211400-6      Usługi wycinania drzew

77211500-7      Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8      Sadzenie drzew

77230000-1      Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8      Usługi gospodarki leśnej

77231200-0      Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4      Usługi zalesiania

4.2 Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia

1) Podstawowe akty prawne:

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn.: Dz. U.: z 2016 r. poz. 2041 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. z 1998 r. Nr 11, poz. 39),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

2)  W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej wymienionych dokumentów:

- „Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

- „Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,

- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,

- „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

- zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),

- zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (zn. spr. OR.5113.1.2016),

- Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes),

- Zarządzenie Nr 1/2004 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec z dnia 2 stycznia 2004 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania norm dla obliczania pracochłonności przy wykonywaniu prac z zakresu melioracji agrotechnicznych.

- Zarządzenie Nr 12/2005 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania norm pracochłonności przy wykonywaniu prac z zakresu zwalczania na uprawach szeliniaka sosnowca oraz ustalenia stawki za wyrób palików do zabezpieczania sadzonek modrzewia przed czemchaniem.

- Zarządzenie Nr 10/2006 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia pracochłonności przy wykonywaniu czyszczeń późnych na powierzchniach gdzie równocześnie zrealizowane będzie pozyskanie surowca drzewnego.

- Zarządzenie Nr 19/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec z dnia 9 października 2017 roku w sprawie warunków technicznych ogrodzeń upraw i młodników w Nadleśnictwie Lubliniec.

- Zarządzenie Nr 50/07 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec z dnia 22-11-2007 r. w sprawie wprowadzenia normy zakładowej przy wykonywaniu jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny metodą GER-10 w Nadleśnictwie Lubliniec.

3) Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia następujących norm:

Normy na surowiec drzewny:

- PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole,

- PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie,

- PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania,

- PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania,

- PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe, Wspólne wymagania i badania

- PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady,

- PN-D-02006 Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej.

Normy i warunki techniczne na surowiec drzewny:

- Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe sklejkowe;

- Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste;

- Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych;

- Zarządzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia – S2AP;

- Zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B;

- Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego - M1PO;

- Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe energetyczne,

- Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzenia norm na surowiec drzewny obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe:

- Ramowe warunki techniczne na drewno okleinowe,

- Ramowe warunki techniczne na słupy teletechniczne.

Dokumenty wskazane w pkt 1 – 3 powyżej są dostępne na stronie internetowej pod adresem:

http://www.lasy.gov.pl,

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/uregulowania_wewnetrzne,

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy.

4.3 Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.

1)  Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego (dalej: „Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 9 SIWZ).

2)  Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).

3)  Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów.

4)  Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. metoda OECD 301 A-F ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

5)  Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących będzie przewidywana masa pozyskania w m3 wynikająca z planu pozyskania drewna, przy uwzględnieniu poniższych norm:

-     przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna,

-     przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna.

6)  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z „Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego” potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna. Zamawiającemu służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących, a Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań jego parametrów. Koszty badań laboratoryjnych pokryją:

-     Zamawiający, jeżeli parametr biodegradowalności jest nie niższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano powyżej,

-     Wykonawca, jeżeli parametr jest niższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano powyżej.

7)  Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (maty sorpcyjne i sorbenty) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).

8)  Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie i zrywkę oraz innych prac przewidzianych instrukcją wskazaną w pkt. 3.2. Zakup tablic leży po stronie Wykonawcy. Lokalizacja tablic przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego.

4.4 Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

4.5 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

4.6 W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

 

5. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

 

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.01.2019r. Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zpostępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP. Na podstawie:

1)  art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.);

2)  art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)  art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4)  art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

5)  art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;

6)  art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

7)  art. 24 ust. 5 pkt  8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

7.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I - 300 000 zł

II) dla Pakietu II - 370 000 zł

III) dla Pakietu III - 310 000 zł

IV) dla Pakietu IV - 140 000 zł

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

3.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

I)   dla Pakietu I - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 1 800 000 zł brutto

II) dla Pakietu II - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 2 200 000 zł brutto.

III) dla Pakietu III - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 1 800 000 zł brutto.

IV) dla Pakietu IV - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 800 000 zł brutto.

3.2. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

I)      dla Pakietu I                        

a)     co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester (w tym jedną przeznaczoną do wykonywania cięć drzewostanów rębnych wyposażoną w głowicę ścinkową o możliwości ścinki drzew, których średnica w miejscu cięcia wynosi powyżej 550 mm i jedną do cięć w drzewostanach przedrębnych wyposażona w głowicę ścinkową o możliwości ścinki drzew, których średnica w miejscu cięcia wynosi do 450 mm. W przypadku maszyny ścinkowej stosowanej do cięć przedrębnych jej maksymalna szerokość nie może przekraczać 2,50 m,

b)     co najmniej 4 szt. środków zrywkowych w tym minimum jeden środek zrywkowy typu forwarder,

c)     co najmniej 5 szt. pilarek spalinowych,

II)    dla Pakietu II       

a)     co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester (w tym jedna przeznaczona do wykonywania cięć drzewostanów rębnych wyposażona w głowicę ścinkową o możliwości ścinki drzew, których średnica w miejscu cięcia wynosi powyżej 550 mm i jedną do cięć w drzewostanach przedrębnych wyposażona w głowicę ścinkową o możliwości ścinki drzew, których średnica w miejscu cięcia wynosi do 450 mm. W przypadku maszyny ścinkowej stosowanej do cięć przedrębnych jej maksymalna szerokość nie może przekraczać 2,50 m,

b)     co najmniej 4 szt. środków zrywkowych w tym minimum jeden środek zrywkowy typu forwarder,

c)     co najmniej 6 szt. pilarek spalinowych,

III)  dla Pakietu III     

a)     co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester (w tym jedną przeznaczoną do wykonywania cięć drzewostanów rębnych wyposażoną w głowicę ścinkową o możliwości ścinki drzew, których średnica w miejscu cięcia wynosi powyżej 550 mm i jedną do cięć w drzewostanach przedrębnych wyposażona w głowicę ścinkową o możliwości ścinki drzew, których średnica w miejscu cięcia wynosi do 450 mm. W przypadku maszyny ścinkowej stosowanej do cięć przedrębnych jej maksymalna szerokość nie może przekraczać 2,50 m,

b)     co najmniej 4 szt. środków zrywkowych w tym minimum jeden środek zrywkowy typu forwarder,

c)     co najmniej 7 szt. pilarek spalinowych,

IV)  dla Pakietu IV     

a)     co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester (w tym jedną przeznaczoną do wykonywania cięć drzewostanów rębnych wyposażoną w głowicę ścinkową o możliwości ścinki drzew, których średnica w miejscu cięcia wynosi powyżej 550 mm i jedną do cięć w drzewostanach przedrębnych wyposażona w głowicę ścinkową o możliwości ścinki drzew, których średnica w miejscu cięcia wynosi do 450 mm. W przypadku maszyny ścinkowej stosowanej do cięć przedrębnych jej maksymalna szerokość nie może przekraczać 2,50 m,

b)     co najmniej 4 szt. środków zrywkowych w tym minimum jeden środek zrywkowy typu forwarder,

c)     co najmniej 5 szt. pilarek spalinowych,

3.3. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

I)      dla Pakietu I                        

a)     co najmniej 14 osobami uczestniczącymi w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym na umowę o pracę 1 osobę pracujące przy czyszczeniach późnych i 5 osób pracujące przy pozyskaniu drewna, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);

b)     co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim;

c)     co najmniej 4 operatorów środków zrywkowych i 2 operatorami maszyny typu harwester.

II)    dla Pakietu II       

a)     co najmniej 14 osobami uczestniczącymi w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym na umowę o pracę 1 osobę pracującą przy czyszczeniach późnych i 6 osób pracujących przy pozyskaniu drewna, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);

b)     co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim;

c)     co najmniej 4 operatorów środków zrywkowych i 2 operatorów maszyny typu harwester.

III)  dla Pakietu III     

a)     co najmniej 24 osobami uczestniczącymi w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym na umowę o pracę 3 osoby pracujące przy czyszczeniach późnych i 7 osób pracujących przy pozyskaniu drewna, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);

b)     co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim;

c)     co najmniej 4 operatorów środków zrywkowych i 2 operatorów maszyny typu harwester.

IV)  dla Pakietu IV     

a)     co najmniej 12 osobami uczestniczącymi w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym na umowę o pracę 1 osobę pracującą przy czyszczeniach późnych i 5 osób pracujących przy pozyskaniu drewna, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);

b)     co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim;

c)     co najmniej 4 operatorów środków zrywkowych i 2 operatorami maszyny typu harwester.

7.3.       Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

7.4.       W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

7.5.       Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na dwa Pakiety to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednym Pakiecie.

7.6.       Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,           uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów        technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze           wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

8.1.       W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 7.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a)                 oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 5 do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

W JEDZ należy podać następujące informacje:

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 PZP   informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz  w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ  (w zakresie przestępstw o których mowa w art. 181-188 oraz 218-221 Kodeksu karnego a także przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270-277, 278-298 oraz 300-307 Kodeksu karnego);

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP –informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP – informacje wymagane w Części III lit. . C wiersz ósmy JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ;

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej – informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B wiersz siódmy (pkt 6) JEDZ;

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę (zł brutto) nie mniejszą niż określoną w pkt. 7.2.3-3.1 dla każdego pakietu, które podać należy w Części IV lit. C wiersz drugi (pkt 1b) JEDZ;              
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – informacje nt. ilości (1) maszyn leśnych typu harwester, (2) ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna oraz (3) pilarek spalinowych, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. C wiersz dziesiąty (pkt 9) JEDZ;
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 7.2. 3) 3.2. tj. maszyna leśna typu harwester, ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna, ich opisu tj. marka, model oraz numer seryjny urządzenia oraz prawne podstawy dysponowania.

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. ilości (1) osób które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadających odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ilości (2) osób nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadających dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa które podać należy w Części IV lit. C wiersz trzeci (pkt 2) JEDZ.

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania, a w stosunku do osób nadzoru należy podać również ich wykształcenie.

JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.

 

Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16) JEDZ w przypadku gdy zamówienia dzielą się na części (Pakiety) oraz warunki udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić JEDZ dla każdej części (Pakietu).

 

b)   dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.    

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

c)    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

d)   odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

e)   zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

f)     zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

g)   informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

h)   oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ);

i)     oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ);

j)     oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ);

k)   oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ);

l)     oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ);

Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - l Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – l powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.

8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Wzór w/w oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ.

8.3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.2. 3) pkt 3.2) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 7.2. 2) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania o oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca jest złożyć wraz z ofertą:

1)  oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ .       

2)  zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ.

Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.1. lit. d – l. Dokumenty wymienione w pkt 8.1. lit. d - l Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.

8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt 8.1. lit. d), e) i f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) o których mowa w pkt 8.1. lit. g) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.

8.5. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 8.4. ppkt 1) lit. a) oraz w pkt 8.4. ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 8.4. ppkt 1) lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 8.5. stosuje się odpowiednio.

8.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.1 lit g), składa dokument, o którym mowa w pkt 8.4 ppkt 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP oraz  art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zawarte w pkt. 8.5 zdanie pierwsze stosuje się.

8.9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

8.10. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

d) dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. lit. d – l obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

8.11.    W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 8.1. należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

8.12.    Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) jednolity europejski dokument zamówienia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

8.13.    Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.

8.14.    Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.15.    Oświadczenia wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ, dotyczące wykonawcy lub podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), należy złożyć w oryginale.

8.16.    Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ inne niż oświadczenia, o których mowa pkt 8.14, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), należy złożyć w oryginale lup kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

dla Pakietu I                     w wysokości 50 000,00 zł

dla Pakietu II                    w wysokości 60 000,00 zł

dla Pakietu III                  w wysokości 50 000,00 zł

dla Pakietu IV                  w wysokości 20 000,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A.  nr rachunku: 73 1020 1664 0000 3702 0117 1529 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w roku 2018, Pakiet nr ______. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Kasa Nadleśnictwa Lubliniec). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

9.7. Zwrot wadium

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli          jego wniesienia żądano.

2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia o odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

         1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

         2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

         3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY  I PORÓWNANIA OFERT.

10.1 Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)           Cena – 60 %,

2)           Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia – 10 %,

3)           Posiadanie przez Wykonawcę specjalistycznych maszyn typu harwester oraz specjalistycznych środków zrywkowych (typu skider, klembank, forwarder) -  30 %.

10.2 Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

1)  W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

                                                                                                 C = ------------ x100 pkt x 60 %

Co

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty dla danego Pakietu (załącznik nr 1 do SIWZ).

Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

2) W ramach kryterium „Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w ilości dla poszczególnych pakietów:

Pakiet I – minimum 9 osób w tym osoby wymienione w pkt 7.3.3.3.I,

Pakiet II – minimum 10 osób w tym osoby wymienione w pkt 7.3.3.3.II,

Pakiet III – minimum 13 osób w tym osoby wymienione w pkt 7.3.3.3.III,

Pakiet IV – minimum 8 osób w tym osoby wymienione w pkt 7.3.3.3.IV.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia którzy nie wykażą zatrudnienia na umowę o pracę wymienionej ilości osób w poszczególnych pakietach otrzymają 0 punktów.

 

3) W ramach kryterium „Posiadanie przez Wykonawcę specjalistycznych maszyn typu harwester oraz specjalistycznych środków zrywkowych (typu skider, klembank, forwarder)” oceniane będzie następująco:

a) posiadanie maszyn typu harwester i posiadanie specjalistycznych środków zrywkowych (typu skider, klembank, forwarder) w następującej konfiguracji:

-Wykonawcy ubiegający się indywidualnie lub wspólnie o udzielenie zamówienia przy posiadaniu ilości maszyn wymienionych w pakietach uzyskają 30 punktów;

 

-Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia deklarujący dysponowanie ilością maszyn wymienionych w pakietach uzyskają 0 punktów.

Dla obliczenia wartości punktowych w tym kryterium Zamawiający uzna wyłącznie udokumentowane prawo własności lub zawartą umowę leasingową.

Dodatkowo Zamawiający wymaga posiadania decyzji zezwalającej na eksploatację w/w maszyn wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania powyższego kryterium przedstawi w formularzu JEDZ w części C.9 odpowiednie informacje.

10.3 Za najkorzystniejszą ofertę w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Kryteria wskazane w pkt 10.1. zostaną zastosowane we wszystkich Pakietach. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

10.4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

10.5 Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Pakietu.

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 03.01.2018 r. do godz. 10:00, w Nadleśnictwie Lubliniec pokój nr 9 – Sekretariat.

11.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.01.2018 r. o godz. 10:30 w Nadleśnictwie Lubliniec pokój nr 5 – Sala konferencyjna.

11.3 Otwarcie ofert jest jawne.

11.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów.

11.5 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

11.6 Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

11.7 Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

13. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW, WYBORZE OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Postępowanie przetargowe nie jest prowadzone z zamiarem zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

14. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

14.1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

14.2 Zamówienia, o których mowa w pkt 14.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 14.1. objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 14.1. nie przekroczy 100 % wartości niniejszego zamówienia.

14.3 Zamówienia, o których mowa w pkt 14.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

14.4 Zamówienia, o których mowa w pkt 14.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA LUBLINIEC

ZBIGNIEW ZNOJEK

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lubliniec 25.08.2017

 

 

Znak.spr. SR.270.3.2017

 

 

Zawiadomienie

- o wyborze najkorzystniejszej oferty

-  wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzuceniu oferty

Postępowanie przetargowe z dnia 17.08.2017 roku.

 

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec ul.Myśliwska 1, 42-700 Lubliniec jako zamawiający w przetargu nieograniczonym na;

 

Przebudowa drogi leśnej w l-ctwie Lubliniec nr 2/310000/1-9 oraz w l-ctwie Rędzina/Sieraków nr 1/170000/3-6 i 1/200000/5-13

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1  Ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.z 2015, poz. 2164 z późn.zm.) zawiadamia  o wyborze oferty wykonawcy;

 

Zadanie 1

Przebudowa drogi leśnej w l-ctwie Lubliniec nr 2/310000/1-9”

Firma Handlowa „Euro-Standard” S.C. ,Antoni i Andrzej Król ,ul.Strzelecka 53, 45-525 Opole

 

Zadanie 2

Przebudowa drogi leśnej w l-ctwie Rędzina/Sieraków nr 1/170000/3-6 i 1/200000/5-13

Firma Handlowa „Euro-Standard” S.C. ,Antoni i Andrzej Król ,ul.Strzelecka 53, 45-525 Opole

 

W przetargu nieograniczonym na;

Przebudowa drogi leśnej w l-ctwie Lubliniec nr 2/310000/1-9 oraz w l-ctwie Rędzina/Sieraków nr 1/170000/3-6 i 1/200000/5-13

wpłynęły oferty następujących firm;

 

ZADANIE 1

 

 1. PH-U „Transkom” Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1 ,47-143 Jaryszów  z ceną 657 076,58

2. RPAM  Spółka Akcyjna, ul Niegolewskich nr7, 42-700 Lubliniec z ceną 554 135,64

 3.  PP-H-U „Polmax” Jan Polaczek,  u l Św Jana 31, 42-200 Częstochowa z ceną 643 613,29

 4. PUH „Domax” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów z ceną 749 936,97

 5.  Firma Handlowa „Euro-Standard S.C. Antoni i Andrzej Król, ul. Strzelecka 53, 45-525 Opole

     z ceną 489 760,97

 6. Hucz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  SPK ,ul Częstochowska  14, 42-283 Boronów

     z ceną 738 278,63zł

 

ZADANIE 2

 

 1. PH-U „Transkom” Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1 ,47-143 Jaryszów  z ceną 1 351 362,07 ZŁ

2. RPAM  Spółka Akcyjna, ul Niegolewskich nr7, 42-700 Lubliniec z ceną 1 231 153,85 ZŁ

 3. PUH „Domax” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów z ceną 1 551 353,31

 4.  Firma Handlowa „Euro-Standard S.C. Antoni i Andrzej Król, ul. Strzelecka 53, 45-525 Opole

      z ceną 1 112 264,57 ZŁ

 5. Hucz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  SPK ,ul Częstochowska  14, 42-283 Boronów

     z ceną 1 258 264,02 ZŁ

 

 

Tym samym w przedmiotowym postępowaniu oferty uzyskały następujące punktację;

 

ZADANIE 1

 1. PH-U „Transkom” Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1 ,47-143 Jaryszów   

   -wg kryterium ceny- 44,72 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 5 pkt

   - ogółem – 79,72 pkt

 

2. RPAM  Spółka Akcyjna, ul Niegolewskich nr7, 42-700 Lubliniec  

   -wg kryterium ceny- 53,03pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 5pkt

   - ogółem –83,53 pkt

 

 3.  PP-H-U „Polmax” Jan Polaczek,  u l Św Jana 31, 42-200 Częstochowa  

   -wg kryterium ceny- 45,66 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

   - ogółem – 85,66 pkt

 

 4. PUH „Domax” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów  

   -wg kryterium ceny- 39,18 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

     - ogółem –79,19 pkt

 

 5.  Firma Handlowa „Euro-Standard S.C. Antoni i Andrzej Król, ul. Strzelecka 53, 45-525 Opole

   -wg kryterium ceny- 60 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

     - ogółem –100 pkt

 

6,  Hucz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  SPK ,ul Częstochowska  14, 42-283 Boronów

   -wg kryterium ceny- 39,80 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

     - ogółem –79,80 pkt

 

ZADANIE 2

 

 1. PH-U „Transkom” Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1 ,47-143 Jaryszów   

   -wg kryterium ceny- 49,38 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 5 pkt

   - ogółem – 84,38 pkt

 

2. RPAM  Spółka Akcyjna, ul Niegolewskich nr 7,  42-700 

   -wg kryterium ceny- 54,21 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 5 pkt

   - ogółem – 89, 21pkt

 

3. PUH „Domax” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów  

   -wg kryterium ceny- 43,02 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

   - ogółem – 83,02 pkt

 4.  Firma Handlowa „Euro-Standard S.C. Antoni i Andrzej Król, ul. Strzelecka 53, 45-525 Opole

     -wg kryterium ceny- 60 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

    - ogółem - 100 pkt

 

6,  Hucz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  SPK ,ul Częstochowska  14, 42-283 Boronów

   -wg kryterium ceny- 53,04 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

     - ogółem –93,04 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty;

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przeprowadzonej oceny ofert w oparciu o następujące kryteria;

-  cena

-  terminu gwarancji

-  termin wykonania robót

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

II. Wykluczenie wykonawcy.

Z postępowania przetargowego nie wykluczono Wykonawcy;

 

III. Odrzucenie oferty.

W postępowaniu przetargowym nie odrzucono Wykonawcy;

 

IV. Informacja w sprawie zawarcia umowy;

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia drogą elektroniczną tj.  04.09.2017 roku.

 

 

 

N-czego

Henryk Waga

 

                                                                

 

 


 


 

 

Pliki do pobrania:
      siwz_zal_lubliniec_2018.zip pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Osoba odpowiedzialna za treść: Henryk Waga
Data modyfikacji: 2018/01/03 14:17:34
Redaktor zatwierdzający: Przemysław Walisko
Wprowadzający: Przemysław Walisko