Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w KATOWICACH, Nadleśnictwo Lubliniec

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w KATOWICACH, Nadleśnictwo Lubliniec >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

 

 

 Lubliniec 2018.03.26

Zn. spr.: ZZ.270.2.2018

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

 - o wyborze najkorzystniejszej oferty

-  wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzuceniu oferty

- o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Postępowanie przetargowe z dnia 02.03.2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Nadleśnictwo Lubliniec jako zamawiający w prowadzonym postępowaniu przetargowym
w trybie przetargu nieograniczonego, w którym przedmiotem zamówienia jest „
Karczowanie pni, rozdrabnianie gałęzi na powierzchniach po przeprowadzonych pracach z pozyskania drewna oraz przygotowanie gleby pod odnowienia”, zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje o:

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania:

Zadanie nr 1 – leśnictwa: Łopian, Lubliniec, Kokotek, Ciasna

Wybrany wykonawca:

 

Konsorcjum Knieja: Zakład Usług Leśnych "KNIEJA" inż. Strzoda Adam,
ul. Wczasowa 22/13, 42-290 Blachownia; Trans-Sprzęt Alojzy Lenart 42-700 Lubliniec ul. Hajdy Wawrzyńca

 

Zadanie nr 2 – leśnictwa: Solarnia, Koszwice, Łagiewniki, Rędziny, Brzezinki, Wystrzyca, Bór, Ponoszów. Wybrany wykonawca:

 

Konsorcjum: Usługi Zrywkarsko-Transportowe Leonard Leszczyk ul. Kościuszki 35a 47-110 Kolonowskie; Zakład Usług Leśnych "Bór" mgr Artur Kocher 42-284 Herby ul. Reymonta 28

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przeprowadzonej oceny ofert w oparciu o ustalone kryteria – cena, termin realizacji zamówienia oraz termin płatności.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta, która uzyskała największą liczbę punktów jako suma w w/w kryteriach.

 

2. Wykluczenie wykonawcy.

Z postępowania przetargowego nie wykluczono Wykonawcy.

 

3.             Odrzucenie oferty.

W postępowaniu przetargowym nie odrzucono oferty.

 

4.   Wykonawcy, którzy złożyli oferty na poszczególne zadania, punktacja przyznana ofertom.

 

Nazwa Firmy

Nr oferty

Nr zadania którego dotyczy oferta

Punktacja w kryterium cena

 

Punktacja w kryterium termin realizacji zamówienia

Punktacja w kryterium termin płatności

 

Punktacja razem

Konsorcjum Knieja Zakład Usług Leśnych "KNIEJA" inż. Strzoda Adam, ul.Wczasowa 22/13, 42-290 Blachownia; Trans-Sprzęt Alojzy Lenart 42-700 Lubliniec ul. Hajdy Wawrzyńca

2

1

60

0

0

60

Konsorcjum Usługi Zrywkarsko - Transportowe Leonard Leszczyk ul.Kościuszki 35a 47-110 Kolonowskie; Zakład Usług Leśnych "Bór" mgr Artur Kocher 42-284 Herby ul. Reymonta 28

1

2

60

20

20

100

 

 

5.             Informacja w sprawie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot zamówienia zostanie zawarta w siedzibie Nadleśnictwa Lubliniec ul. Myśliwska 1 pok. nr 13 w terminie od
28.03.2018 roku.

 

6. Informacja o unieważnieniu postępowania.

Nie unieważniono postępowania

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lubliniec 2018.03.16
 
 
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Nadleśnictwo Lubliniec przedstawia informacje dotyczące postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotu zamówienia: „Karczowanie pni, rozdrabnianie gałęzi na powierzchniach po przeprowadzonych pracach z pozyskania drewna oraz przygotowanie gleby pod odnowienia.”
    Nadleśnictwo Lubliniec zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 535 640,20 zł (Pakiet I – 253 548,52 zł, Pakiet II – 282091,68 zł)
    Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Lp.
Firma i adres wykonawców
Nr zadania którego dotyczy oferta
Cena brutto
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
Konsorcjum Firm: Usługi Zrywkarsko-Transportowe Leonard Leszczyk, ul. Kościuszki 35a, 47-110 Kolonowskie, Zakład Usług Leśnych „Bór” Artur Kocher, 42-284 Herby ul. Reymonta 28
2
257957,09 zł
15.10.2018
nie dotyczy
30 dni
2
Konsorcjum Firm Knieja: Zakład Usług Leśnych "Knieja" inż. Strzoda Adam ul. Wczasowa 22/13 42-290 Blachownia, TransSprzęt Alojzy Lenart, 42-700 Lubliniec ul. Hajdy Wawrzyńca 16
1
293724,90 zł
15.12.2018
nie dotyczy
14 dni

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lubliniec, dnia 2018-03-05
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
I.          Nazwa i adres zamawiającego.
 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec
ul. Myśliwska 1
42-700 Lubliniec
tel. (34) 351-33-38, 351-33-39, fax (34) 353-05-28
e mail; lubliniec@katowice.lasy.gov.pl
 
II.         Tryb udzielenia zamówienia.
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. – zwanej dalej „PZP” lub „ustawą”) oraz aktów wykonawczych do PZP.
2.2.     Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości niższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
 
III.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej; http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_lubliniec/zamowienia_publiczne
 
IV.Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem możliwości składania ofert częściowych.
 
4.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.z 2017r, poz. 788 – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu karczowania pni na powierzchniach zrębów sanitarnych, rozdrabniania gałęzi na powierzchniach po przeprowadzonych pracach z pozyskania drewna, przygotowanie gleby pod odnowienia do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w roku 2018.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające załącznika nr 2A i 2B do SIWZ.
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:
- karczowanie pni polega na wyrwaniu pni wraz z korzeniami w ilości do 50 szt. pni na ha oraz w ilości od 51 do 100 szt. pni na ha w wydzieleniach objętych zrębami sanitarnymi i złożeniu ich w pryzmy na powierzchni. W przypadku odbiegającej ilości karczowania pni przewiduje się stosowanie proporcjonalnie współczynników korygujących do ilości wykarczowanych pni.
- rozdrobnienie gałęzi polega na mechanicznym rozdrobnieniu pozostałości po przeprowadzonych pracach z pozyskania drewna na powierzchniach przeznaczonych do wykonania przygotowania gleby,
- przygotowania gleby pod odnowienia następującymi metodami:
orka pasów - przez ten sposób przygotowania gleby zamawiający rozumie wyoranie za pomocą pługa leśnego typu LPZ z pogłębiaczem bruzd o szerokości min. 70 cm i głębokości od 10 do 30 cm w odstępach mierzonych do środka bruzdy- do 180 cm. Na jednym hektarze tak przygotowanej gleby winno być około 5500 mb wyoranych bruzd;
wykonanie rabatowałków - przez ten sposób przygotowania gleby zamawiający rozumie wykonanie przy użyciu maszyn pasowych wywyższeń – rabatowałków o następujących parametrach: podstawa rabatowałka od 70 do 100 cm, wysokość rabatowałka min. 40 cm, odstęp między rabatowałkami mierzony do środka rabatowałka - do 200 cm, na jednym hektarze tak przygotowanej gleby winno być wykonanych rabatowałków w ilość nie mniejszej niż 5000 mb.
Wykonane rabatowałki wymagają wykonania mechanicznego zagęszczenia za pomocą wału.
wywyższenie w bruździe - polega na wyoraniu bruzdy pługiem typu LPZ i przy użyciu talerza aktywnego wywyższenie połowy bruzdy, na jednym hektarze tak przygotowanej gleby winno być około 5500 mb wyoranych bruzd;
pasowe przygotowanie gleby frezem aktywnym - o szer. 40 cm z jednoczesnym zagęszczeniem wałem dociskowym na jednym hektarze tak przygotowanej gleby winno być około 5500 mb wyoranych bruzd;
4) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”)”
Pakiet I – leśnictwa: Łopian, Lubliniec, Kokotek, Ciasna – szacunkowa wartość zamówienia : 234 767,15 zł netto.
Pakiet II – leśnictwa: Solarnia, Koszwice, Łagiewniki, Rędziny, Brzezinki, Wystrzyca, Bór, Ponoszów – szacunkowa wartość zamówienia: 261 196,00 zł netto.
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden Pakiet. Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.
5) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Lubliniec. Realizacja poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu.
6) Lokalizacje (adresy leśne), na których jest wstępnie planowana realizacja poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 2A i 2B.
Lokalizacje (adresy leśne), na których jest planowana realizacja poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia ma charakter wstępny i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że zawsze będzie się odbywała na obszarze danego Pakietu.
7) Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że nie przekroczy sumarycznych ilości poszczególnych rodzajów czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wynikających z załącznika nr 2A i 2B do SIWZ, przypadających do wykonania w danym Pakiecie.
8) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
77200000-2   Usługi leśnictwa
4.2. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia
1)Podstawowe akty prawne:
-            ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.z 2017r, poz. 788),
-            ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2017r, poz. 788),
-            rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),
-            rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.),
-            rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),
-            rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141),
-            rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.),
-            rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).
2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej wymienionych dokumentów:
-            „Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
-            „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
-            „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzoną zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego (dalej: „Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 6 SIWZ).
2) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach.
4.3. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
4.4. Wypełniając zapisy art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia:
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej, osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie leśnictwa zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej).
Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą w okresie realizacji umowy zatrudniani na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U.z 2002r, nr 200,poz. 1679 z późn.zm.).
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty dotyczące Pracowników w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Dokumentami takimi mogą być oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub zanonimizowane dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  
W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy , na inne posiadające co najmniej taka samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
4.5. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 9 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
 
V.        Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej.
 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
 
VI.      Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2018 r. Tak określony termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na zasadach określonych wyłącznie w umowie.
Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.
 
 
VII.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 
7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 4 – 8 PZP na podstawie:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2) art. 24 ust. 1 pkt 13 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
    b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
    c) skarbowe,
    d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4) art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) art. 24 ust. 1 pkt 18 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);.
14) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
15) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
16) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
17) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;
18) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
19)   art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązek dopełnienia płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać na podstawie stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.15, chyba ze wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 
7.2. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
a/.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
               b/.W odniesieniu do sytuacji finansowej warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
              wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż;
I) dla Pakietu I                                                                                                                             
50 000,00 zł
II) dla Pakietu II                                                
50 000,00 zł
W przypadku, gdy kwoty określone w dokumentach składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału wyrażone są w innych walutach niż PLN, do ich przeliczania na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs NBP dla danej waluty z dnia przekazania ogłoszenia do publikacji w BZP. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c PZP, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w punkcie 6.2.2.
2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy PZP.
4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 6.2.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
3.1 Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
 
I) dla Pakietu I                                                                                                                             
wykonywał lub wykonuje usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu rozdrabniania gałęzi na powierzchniach po przeprowadzonych pracach z pozyskania drewna oraz przygotowania gleby pod odnowienia o łącznej wartości brutto co najmniej: 100 000,00 zł
 
II) dla Pakietu II                                                
    wykonywał lub wykonuje usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu rozdrabniania gałęzi na powierzchniach po przeprowadzonych pracach z pozyskania drewna oraz przygotowania gleby pod odnowienia o łącznej wartości brutto co najmniej: 100 000,00 zł
 
3.2 Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
I) dla Pakietu I                                                                                                                             
a)    co najmniej 2 szt. ciągników o mocy 80 KM i więcej,
b) co najmniej 1 szt. maszyny z aktywnym frezem do rozdrabniania gałęzi,
c) co najmniej 1 szt. pługu leśnego typu LPZ do orki bruzd z pogłębiaczem
d) co najmniej 1 szt. maszyny z aktywnym frezem leśnym wraz z wałem dociskowym do naorywania rabatowałków.
II) dla Pakietu II                                                
a)    co najmniej 2 szt. ciągników o mocy 80 KM i więcej,
b) co najmniej 1 szt. maszyny z aktywnym frezem do rozdrabniania gałęzi,
c) co najmniej 1 szt. pługu leśnego typu LPZ do orki bruzd z pogłębiaczem
d) co najmniej 1 szt. maszyny z aktywnym frezem leśnym wraz z wałem dociskowym do naorywania rabatowałków.
 
7.3.    Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.7 niniejszej SIWZ zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega prawo weryfikacji dokumentów.
7.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W przypadku powoływania się na spełnienie warunku dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, podmiot, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP musi samodzielnie spełniać warunek.
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego - -zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.
7.5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawcę wyłącznie na jeden pakiet.
 
VIII.      Informacje na temat wadium.
 
8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
dla Pakietu I              w wysokości 5 000,00 zł
dla Pakietu II             w wysokości 6 000,00 zł
 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami).
8.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP SA O/Lubliniec nr rachunku: 73 1020 1664 0000 3702 0117 1529 z dopiskiem: „Wadium APG - 2018, Pakiet nr ….” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
8.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
8.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – w kasie Zamawiającego (kasa Zamawiającego czynna jest w dni robocze od godziny 7:30 do 14:30). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
8.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
8.7 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
8.8. Zwrot wadium.
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 
IX Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
 
9.1. Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena                                                                                                        – 60 %,
2) Termin realizacji zamówienia                                                             - 20 %
3) Termin płatności                                                                                    - 20 %
9.2.     Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
 
            Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
            Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty dla danego Pakietu (załącznik nr 1A lub 1B do SIWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 
2) W ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” oceniane będzie przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia.
            Realizacja zamówienia do 15.10.2018 roku      - 20 pkt,
            Realizacja zamówienia do 15.12.2018 roku      - 0 pkt.
 
3) W ramach kryterium „Termin płatności” oceniane będzie przez Zamawiającego termin płatności faktury za wykonanie usługi:
            Termin płatności 30 dni – 20 pkt,
            Termin płatności poniżej 30 dni – 0 pkt.
           
9.3. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Pakiecie uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Kryteria wskazane w pkt 14.1. zostaną zastosowane we wszystkich Pakietach. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
9.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
9.5.     Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Pakietu.
 
X Miejsce i termin składania ofert.
 
10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 16.03.2018 r do godz. 9:00, w Nadleśnictwie Lubliniec pokój nr 9 – Sekretariat Nadleśnictwa.
10.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.03.2018 roku o godz. 9:30 w Nadleśnictwie Lubliniec pokój nr 5 – sala konferencyjna nadleśnictwa.
10.3. Otwarcie ofert jest jawne.
10.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych Pakietów.
10.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.
10.6. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
10.7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
 
XI Termin związania ofertą.
 
11.1 Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
11.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
XII Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
XIII Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.
 
XIV Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 
XV. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich.
 
15.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
15.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. objęte będą prace z zakresu karczowania pni, rozdrabniania rozdrabnianie gałęzi na powierzchniach po przeprowadzonych pracach z pozyskania drewna oraz przygotowanie gleby pod odnowienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy 100 % wartości niniejszego zamówienia.
15.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
15.4.   Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
 
 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec

Zbigniew Znojek

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lubliniec 25.08.2017

 

 

Znak.spr. SR.270.3.2017

 

 

Zawiadomienie

- o wyborze najkorzystniejszej oferty

-  wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzuceniu oferty

Postępowanie przetargowe z dnia 17.08.2017 roku.

 

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec ul.Myśliwska 1, 42-700 Lubliniec jako zamawiający w przetargu nieograniczonym na;

 

Przebudowa drogi leśnej w l-ctwie Lubliniec nr 2/310000/1-9 oraz w l-ctwie Rędzina/Sieraków nr 1/170000/3-6 i 1/200000/5-13

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1  Ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.z 2015, poz. 2164 z późn.zm.) zawiadamia  o wyborze oferty wykonawcy;

 

Zadanie 1

Przebudowa drogi leśnej w l-ctwie Lubliniec nr 2/310000/1-9”

Firma Handlowa „Euro-Standard” S.C. ,Antoni i Andrzej Król ,ul.Strzelecka 53, 45-525 Opole

 

Zadanie 2

Przebudowa drogi leśnej w l-ctwie Rędzina/Sieraków nr 1/170000/3-6 i 1/200000/5-13

Firma Handlowa „Euro-Standard” S.C. ,Antoni i Andrzej Król ,ul.Strzelecka 53, 45-525 Opole

 

W przetargu nieograniczonym na;

Przebudowa drogi leśnej w l-ctwie Lubliniec nr 2/310000/1-9 oraz w l-ctwie Rędzina/Sieraków nr 1/170000/3-6 i 1/200000/5-13

wpłynęły oferty następujących firm;

 

ZADANIE 1

 

 1. PH-U „Transkom” Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1 ,47-143 Jaryszów  z ceną 657 076,58

2. RPAM  Spółka Akcyjna, ul Niegolewskich nr7, 42-700 Lubliniec z ceną 554 135,64

 3.  PP-H-U „Polmax” Jan Polaczek,  u l Św Jana 31, 42-200 Częstochowa z ceną 643 613,29

 4. PUH „Domax” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów z ceną 749 936,97

 5.  Firma Handlowa „Euro-Standard S.C. Antoni i Andrzej Król, ul. Strzelecka 53, 45-525 Opole

     z ceną 489 760,97

 6. Hucz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  SPK ,ul Częstochowska  14, 42-283 Boronów

     z ceną 738 278,63zł

 

ZADANIE 2

 

 1. PH-U „Transkom” Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1 ,47-143 Jaryszów  z ceną 1 351 362,07 ZŁ

2. RPAM  Spółka Akcyjna, ul Niegolewskich nr7, 42-700 Lubliniec z ceną 1 231 153,85 ZŁ

 3. PUH „Domax” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów z ceną 1 551 353,31

 4.  Firma Handlowa „Euro-Standard S.C. Antoni i Andrzej Król, ul. Strzelecka 53, 45-525 Opole

      z ceną 1 112 264,57 ZŁ

 5. Hucz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  SPK ,ul Częstochowska  14, 42-283 Boronów

     z ceną 1 258 264,02 ZŁ

 

 

Tym samym w przedmiotowym postępowaniu oferty uzyskały następujące punktację;

 

ZADANIE 1

 1. PH-U „Transkom” Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1 ,47-143 Jaryszów   

   -wg kryterium ceny- 44,72 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 5 pkt

   - ogółem – 79,72 pkt

 

2. RPAM  Spółka Akcyjna, ul Niegolewskich nr7, 42-700 Lubliniec  

   -wg kryterium ceny- 53,03pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 5pkt

   - ogółem –83,53 pkt

 

 3.  PP-H-U „Polmax” Jan Polaczek,  u l Św Jana 31, 42-200 Częstochowa  

   -wg kryterium ceny- 45,66 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

   - ogółem – 85,66 pkt

 

 4. PUH „Domax” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów  

   -wg kryterium ceny- 39,18 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

     - ogółem –79,19 pkt

 

 5.  Firma Handlowa „Euro-Standard S.C. Antoni i Andrzej Król, ul. Strzelecka 53, 45-525 Opole

   -wg kryterium ceny- 60 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

     - ogółem –100 pkt

 

6,  Hucz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  SPK ,ul Częstochowska  14, 42-283 Boronów

   -wg kryterium ceny- 39,80 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

     - ogółem –79,80 pkt

 

ZADANIE 2

 

 1. PH-U „Transkom” Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1 ,47-143 Jaryszów   

   -wg kryterium ceny- 49,38 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 5 pkt

   - ogółem – 84,38 pkt

 

2. RPAM  Spółka Akcyjna, ul Niegolewskich nr 7,  42-700 

   -wg kryterium ceny- 54,21 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 5 pkt

   - ogółem – 89, 21pkt

 

3. PUH „Domax” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów  

   -wg kryterium ceny- 43,02 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

   - ogółem – 83,02 pkt

 4.  Firma Handlowa „Euro-Standard S.C. Antoni i Andrzej Król, ul. Strzelecka 53, 45-525 Opole

     -wg kryterium ceny- 60 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

    - ogółem - 100 pkt

 

6,  Hucz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  SPK ,ul Częstochowska  14, 42-283 Boronów

   -wg kryterium ceny- 53,04 pkt

   -wg kryterium termin gwarancji– 30 pkt

  - wg kryterium termin wykonania robót- 10 pkt

     - ogółem –93,04 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty;

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przeprowadzonej oceny ofert w oparciu o następujące kryteria;

-  cena

-  terminu gwarancji

-  termin wykonania robót

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

II. Wykluczenie wykonawcy.

Z postępowania przetargowego nie wykluczono Wykonawcy;

 

III. Odrzucenie oferty.

W postępowaniu przetargowym nie odrzucono Wykonawcy;

 

IV. Informacja w sprawie zawarcia umowy;

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia drogą elektroniczną tj.  04.09.2017 roku.

 

 

 

N-czego

Henryk Waga

 

                                                                

 

 


 


 

 

Pliki do pobrania:
      siwz_zal_lubliniec_2018.zip pobierz
      siwz_zalaczniki_gleba_2018.zip pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Osoba odpowiedzialna za treść: Henryk Waga
Data modyfikacji: 2018/03/26 13:50:55
Redaktor zatwierdzający: Przemysław Walisko
Wprowadzający: Przemysław Walisko