Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W NADLEŚNICTWIE Strzelce Opolskie W 2017 ROKU

RODZAJ ZAMÓWIENIA

TRYB POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

PLANOWANY TERMIN

ADNOTACJE

USŁUGI

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2018 r.

14 000 000, 00 zł.

IV kw. 2017 r.

 

ROBOTY BUDOWLANE

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg leśnych

200 000, 00 zł.

15.05.2017

 

Budowa drogi leśnej w L-ctwie  Podborzany

167 000, 00 zł.

31.05.2017

 

 

 

Budowa drogi leśnej w L-ctwie Łąki Kozielskie

247 000, 00 zł.

28.07.2017

 

 Strzelce Op., dnia 02.06.2017r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za 2017 rok

(Nie jest dokonywane w trybie zamówień publicznych. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania - vide art. 4 pkt 8)

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo  Strzelce Opolskie  w Strzelcach Opolskich ma zamiar poddać badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Nadleśnictwa  za rok 2017.

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie nie posiada samodzielnych zakładów.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o podanie ceny za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, zakończonego opinią i raportem oraz danych o firmie wraz ze wskazaniem na doświadczenie
w badaniu sprawozdań finansowych  m.in.w Lasach Państwowych, a w przypadku uprawnionych podmiotów, również wskazanie nazwisk biegłych rewidentów.

Powyższe dane można przekazać na adres:

1)      PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie 47-100 Strzelce Opolskie ul.Moniuszki 7

2)      lub pocztą elektroniczną: strzelce@katowice.lasy.gov.pl ,

Jednostki PGL Lasy Państwowe działają w oparciu o:

Þ     ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.),

Þ     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowych Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. Nr 134, poz. 692),

Þ     Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadany przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zarządzeniem Nr 50 z dnia 18 maja 1994 r. (dostępny na stronie internetowej www.lp.gov.pl ).

 

Podstawowe wymogi dotyczące badania i zawartości raportu z badania sprawozdania finansowego:

1.    Jednoznaczna ocena dotycząca poprawności m.in.:

-      systemu ewidencji,

-      systemu kontroli wewnętrznej,

-      inwentaryzacji, w tym zwłaszcza spełnienie wymogów ustawowych dotyczących terminów, zakresu, metod inwentaryzacji, itp.;

2.    Analiza i ocena sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego (nie powinna zawierać nadmiaru danych liczbowych, które są zawarte w sprawozdaniu finansowym, natomiast ocena powinna wyjaśniać wyniki, które wpłynęły na zmiany podstawowych wielkości finansowych, ich dynamiki, struktury, itp.);

3.    Jednoznaczna ocena poszczególnych pozycji aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów co do ich poprawności wynikającej z ewidencji potwierdzonej inwentaryzacją.

4.    Ocena dokumentacji księgowej co do jej poprawności i rzetelności;

5.    Analiza oraz ocena przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach (funduszach) własnych;

6.    Ocena kompletności informacji dodatkowej;

7.    Objęcie szczegółowym badaniem danych do podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustalenia dotyczące ww  podatku winny być również opisane w raporcie z badania sprawozdania finansowego.

 

 

Badanie przeprowadzone zostanie w siedzibie jednostki i powinno być zakończone do dnia 11.02.2018r.

 

Szczegółowych informacji udziela– tel.: 774613485 – wew…611… lub  613………..

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 07.06.2017r. do 30.06.2017r.

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż.Ryszard Miler
Data modyfikacji: 2017/06/07 12:54:21
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Bubula
Wprowadzający: Dariusz Krzysztofowicz