Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Zawadzkie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Zawadzkie >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

AKTUALNE CENNIKI NA DREWNO ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE STRONY

 

Zawadzkie, 2014-11-27
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, iż w dniu 25.11.2014r. w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 nie odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 1891 z karty mapy 11, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,3352 ha, gmina Kolonowskie.

mgr inż. Zdzisław Siewiera
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

Zawadzkie, dnia 29.10.2014r.

S-2201-2/2014


OGŁOSZENIE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, nie będących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, następującą nieruchomość:

Samodzielny lokal mieszkalny - pustostan, dwukondygnacyjny, w budynku wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 110,90m2 składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarza, klatki schodowej oraz przynależnych piwnic, garażu i strychu. Segment w budynku gospodarczym o powierzchni 21,60m2 wraz z udziałem w infrastrukturze (plac i droga, zewn. instalacja kanalizacyjna, zewn. instalacja wodna) – udział 242/1000. Położone w Kolonowskiem, 47-110, ul. Pluderska 1C/2, województwo opolskie, powiat strzelecki, na działce ewidencyjnej nr 1791/2 o powierzchni 0,2496 ha, KW OP1S/00068251/6

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana na podstawie art.40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz.1206).

Osoby uprawnione do nabycia pustostanu na podstawie przywołanej wyżej ustawy winny w terminie do 04.12.2014r. do godz. 15.00 złożyć pisemny wniosek o nabycie nieruchomości w Sekretariacie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie – osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera – za potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
  • dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art.40a ust.6 ustawy, uprawniające do obniżenia ceny sprzedaży. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy (dotyczy tylko dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy),
  • propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.
    W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek – zostanie ogłoszony pisemny przetarg ograniczony dla uprawnionych osób.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774049655 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Nadleśniczy
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 

 


OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej
I. PRZEDMIOT PRZETARGU:
działka nr 1891 o powierzchni 0,3352 ha, obręb Kolonowskie- miasto
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1891 z karty mapy 11, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,3352 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 1891, opisy użytków- grunty orne, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- R VI,
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka położona w Kolonowskiem- peryferie miasta, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg korzystny, dojazd do nieruchomości dogodny, z dwóch ulic utwardzonych. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodę i kanalizację spławną, powierzchnia ponadnormatywna z możliwością przyszłych podziałów.
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2 dla części miasta Kolonowskie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr VII/29/99 z dnia 9 marca 1999 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 18 z 1999 roku, poz. 61) działka nr 1891 położona w Kolonowskiem (k. m. 4) wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem „MNu” stanowiącego tereny zabudowy mieszkalno-usługowo-rzemieślniczej.
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00050023/0- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 99 923,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.


II. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie pokój nr 16 w dniu 25.11.2014 r. o godz. 900
2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,

W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
- dla działki nr 1891 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe– działka nr 1891”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 24.11.2014 r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 24.11.2014 r. do godz. 1500.
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 24.11.2014 r. do godz. 1500.
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 , 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 -15 00 w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
w zakładce INFORMACJE  PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIAWYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 1400.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59 z późn. zm.).
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).
11. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.


Zawadzkie, 24.09.2014 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 


 Zawadzkie, dnia 12.09.2014r.

S-2201-1/2014


OGŁOSZENIE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, nie będących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, następującą nieruchomość:

Budynek mieszkalny, pustostan o powierzchni użytkowej 109,00m2 składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarza oraz piwnic. Budynek gospodarczy o powierzchni 209,95m2. Położone w Kielczy 47-126, ul. Opolska 2, województwo opolskie, powiat strzelecki, na działce ewidencyjnej nr2167/1 o powierzchni 0,1708 ha, KW OP1S/00047512/1

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana na podstawie art.40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz.1206).

Osoby uprawnione do nabycia pustostanu na podstawie przywołanej wyżej ustawy winny w terminie do 20.10.2014r. do godz. 15.00 złożyć pisemny wniosek o nabycie nieruchomości w Sekretariacie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie – osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera – za potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
-dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art.40a ust.6 ustawy, uprawniające do obniżenia ceny sprzedaży. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy (dotyczy tylko dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy),
- propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.
W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek – zostanie ogłoszony pisemny przetarg ograniczony dla uprawnionych osób.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774049655 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Nadleśniczy
mgr inż. Zdzisław Siewiera


 

OGŁOSZENIE

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie

ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

I.             Przedmiot przetargu:

działka nr 3111/1 o powierzchni 0,9200 ha, obręb m. Zawadzkie

1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana położona w miejscowości Zawadzkie, działka nr 3111/1  z karty mapy 9, obręb ewidencyjny  m.  Zawadzkie o pow. 0,92 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00046740/1 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:

a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:

działka nr 3111/1 opisy użytków- inne tereny zabudowane, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- Bi ,

b) lokalizacja i opis szczegółowy:

działka położona przy głównej szosie przelotowej miasta Zawadzkie, w sąsiedztwie istniejącego cmentarza oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i usług. Działka wydzielona z gruntów leśnych      wg stanu po wycięciu drzewostanów. Teren płaski, rozłóg korzystny, stan zagospodarowania – działka niezabudowana, na której  wzdłuż wschodniej granicy złożone są karpy i pniaki po wyciętym drzewostanie. Działka nieuzbrojona. Sieć uzbrojenia terenu: energetyczna, wodna i kanalizacji deszczowej - znajduje się w pasie drogowym ul. Opolskiej.

c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie uchwalonego Uchwała Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia     2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232) działka nr 3111/1  oznaczona jest  symbolem A. ZC

– przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza, miejsce pochówku zmarłych

- przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiektów związanych z funkcją podstawową w tym kostnice; wewnętrzne ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe; obiekty kultu religijnego; obiekty administracji i obsługi gospodarczej cmentarza; usługi towarzyszące w formie małokubaturowych obiektów handlowych; urządzenia towarzyszące; urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze cmentarza; obiekty małej architektury; zieleń o funkcjach ochronnych.

d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00046740/1- wolne od obciążeń),

e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- od 12.01.2009 roku Najemcą działki        nr 3111/1 jest Gmina Zawadzkie. W przypadku odstąpienia od prawa pierwokupu działki nr 3111/1 przez Gminę Zawadzkie nastąpi rozwiązanie umowy najmu zawartej z Gminą Zawadzkie.

f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 248 492,00    (słownie: dwieście czterdzieści osiem  tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE;

1. Miejsce i termin przetargu;

Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem  przy ul. Strzeleckiej 6,                     47-120 Zawadzkie, pokój nr 14 w dniu 07.10.2014 r. o godz.  900

2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;

- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu

a) dowód wniesienia wadium,

b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,

c)  pisemne oświadczenie o  zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr  1 do ogłoszenia,

d) pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,

e)  pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,

 

W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;

             aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy  przed przetargiem,

W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;

             zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.

3.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium: w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć  tysięcy złotych 00/100)

Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie  lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr  50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe– działka nr 3111/1”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 06.10.2014 r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa     nie później niż do dnia 06.10.2014 r. do godz. 1500

Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia  06.10.2014 r. do godz. 1500

Wadium zwraca się w  terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.

Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.

4.  Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 , 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700  -15 00 w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są  do dnia poprzedzającego  przetarg  do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest   Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.

5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej: www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie w zakładce INFORMACJE

6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego  na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 14 00.

7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:

7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.

7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.

7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.

7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji   o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego  zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu. 

10. Zgodnie z art. 38, ust 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) gminie Zawadzkie służy prawo pierwokupu działki nr 3111/1.

11.  Podstawa prawna;

a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59 z późn. zm.).

b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).

 

12. Załączniki:

nr  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.

nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.

 

Zawadzkie, 31.07.2014 r.  

 

 Nadleśniczy

mgr inż. Zdzisław Siewiera


 

Zawadzkie, 14.07.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK

(Nie jest dokonywane w trybie zamówień publicznych. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania – vide art.4 pkt.8)


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie w Zawadzkiem przy ulicy Strzeleckiej 6 ma zamiar poddać badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe PGL LP Nadleśnictwa Zawadzkie za rok 2014.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o podanie ceny za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, zakończonego opinią i raportem oraz danych o firmie wraz ze wskazaniem na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, a w przypadku uprawnionych podmiotów, również wskazanie nazwisk biegłych rewidentów .Prosimy również o podanie czy firma badająca posiada ubezpieczenie OC.

Powyższe dane można przekazać na adres:
1.PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
lub
2. pocztą elektroniczną: zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl

Jednostki PGL Lasy Państwowe działają w oparciu o :
 Ustawę z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U z 2011r. Nr 12, poz.59 z późn. Zm.),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U Nr 134, poz. 692),
 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadany przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zarządzeniem Nr 50 z dnia 18 maja 1994r. ( dostępny na stronie internetowej www.lp.gov.pl).

Podstawowe wymogi dotyczące badania i zawartości raportu z badania sprawozdania finansowego:
1. Jednoznaczna ocena dotycząca poprawności m.in.:
a. systemu ewidencji,
b. systemu kontroli wewnętrznej,
c. inwentaryzacji, w tym zwłaszcza spełnienie wymogów ustawowych dotyczących terminów, zakresu, metod inwentaryzacji, itp.;
2. Analiza i ocena sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego( nie powinna zawierać nadmiaru danych liczbowych, które SA zawarte w sprawozdaniu finansowym , natomiast ocena powinna wyjaśnić wyniki, które wpłynęły na zmiany podstawowych wielkości finansowych, ich dynamiki, struktury, itp.);
3. Jednoznacznej oceny poszczególnych pozycji aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów co do ich poprawności wynikającej z ewidencji potwierdzonej inwentaryzacją;
4. Oceny dokumentacji księgowej co do jej poprawności i rzetelności;
5. Analizy oraz oceny przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach (funduszach ) własnych;
6. Oceny kompletności informacji dodatkowej;
7. Szczegółowe badanie danych do podatku dochodowego od osób prawnych.

Badaniu poddane zostaną również dane dot. podatku dochodowego od osób prawnych. Informujemy, że działalność leśna (podstawowa działalność nadleśnictw), rolna (występuje
w ograniczonym zakresie) wyłączone są z opodatkowania na podstawie art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalenia dotyczące ww. podatku winny być również opisane
w raporcie z badania sprawozdania finansowego.

Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie jednostki i powinno być zakończone do dnia 09.02.2015r.

Szczegółowych informacji udziela –Małgorzata Woźniak, tel.: (0-77) 404 96 55 wewn.611

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 15.07.2014r. do 18.08.2014r.

Nadleśniczy
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 

 


 

OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
I. Przedmiot przetargu:
działka nr 1785 o powierzchni 0,0857 ha, obręb Kolonowskie- miasto
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1785 z karty mapy 15, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,0857 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 1785, opisy użytków- tereny mieszkaniowe, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- B,
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka położona w Kolonowskiem- peryferie, druga linia zabudowy względem trasy drogowej Ozimek – Zawadzkie, w otoczeniu lasy i małej enklawy leśnej zabudowy mieszkaniowej. Działka niezabudowana, uzbrojona sieciowo w energię elektryczną i wodę. Rozłóg regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, powierzchnia normatywna, teren płaski. Na działce w bliskości pasa drogowego posadowiony słup linii energetycznej napowietrznej. Dojazd z głównej drogi asfaltowej odcinkiem około 75 m drogi gruntowej o szerokości 4 m, nieurządzonej stanowiącej działkę nr 2009 o powierzchni 0,0640 ha, obręb Kolonowskie-miasto, na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu w udziale 1/6 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 1785, obręb Kolonowskie-miasto na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 12.11.2013r., Zn. spr. ZS-S-2201/106/2013.
Służebność drogowa (grunt) stanowiąca kwotę 2000,00 złotych plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie płatna jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży. Służebność drogowa (nawierzchnia) stanowiąca kwotę 100,00 złotych plus podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, płatna będzie jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna-sprzedaży. Niezależnie od powyższych opłat służebność drogowa (nawierzchnia) w wysokości 100,00 złotych plus podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, płatna będzie corocznie poczynając od miesiąca marca 2015r. wraz z waloryzacją roczną o wskaźnik inflacji za rok poprzedni.
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr X/60/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 6 z dnia 30 stycznia 2004 roku, poz. 116) działka Nr 1785 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem podstawowym pod jednorodzinne domy mieszkalne oraz zabudowę wielorodzinną max. do 6 mieszkań w budynku,
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00050023/0- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.
INFORMACJE DODATKOWE;
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie, pokój nr 14 w dniu 01.07.2014 r. o godz. 900
2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), wyceny służebności drogowej), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,
f) pisemną zgodę na pokrycie kosztów służebności drogowej (grunt) i służebności drogowej (nawierzchnia) dla działki nr 2009, obręb Kolonowskie-miasto stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia

W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
- dla działki nr 1785 w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe– działka nr 1785”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 30.06.2014 r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 30.06.2014 r. do godz. 1500
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 30.06.2014 r. do godz. 1500
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 , 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 -15 00 w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej: www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie w zakładce INFORMACJE
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 14 00.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Zgodnie z art. 38, ust 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) gminie Kolonowskie służy prawo pierwokupu działki nr 1785.
11. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59 z późn. zm.).
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).

12. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), wyceny służebności drogowej, opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.
nr. 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie kosztów służebności drogowej (grunt) i służebności drogowej (nawierzchnia) dla działki nr 2009, obręb Kolonowskie

Zawadzkie, 20.05.2014 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
mgr inż. Zdzisława Siewiera

 

 

 

 


 OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE!
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
I. Przedmiot przetargu:
działka nr 1785 o powierzchni 0,0857 ha, obręb Kolonowskie- miasto
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1785 z karty mapy 15, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,0857 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 1785, opisy użytków- tereny mieszkaniowe, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- B,
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka położona w Kolonowskiem- peryferie, druga linia zabudowy względem trasy drogowej Ozimek – Zawadzkie, w otoczeniu lasy i małej enklawy leśnej zabudowy mieszkaniowej. Działka niezabudowana, uzbrojona sieciowo w energię elektryczną i wodę. Rozłóg regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, powierzchnia normatywna, teren płaski. Na działce w bliskości pasa drogowego posadowiony słup linii energetycznej napowietrznej. Dojazd z głównej drogi asfaltowej odcinkiem około 75 m drogi gruntowej o szerokości 4 m, nieurządzonej stanowiącej działkę nr 2009 o powierzchni 0,0640 ha, obręb Kolonowskie-miasto, na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu w udziale 1/6 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 1785, obręb Kolonowskie-miasto na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 12.11.2013r., Zn. spr. ZS-S-2201/106/2013.
Służebność drogowa (grunt) stanowiąca kwotę 2000,00 złotych plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie płatna jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży. Służebność drogowa (nawierzchnia) stanowiąca kwotę 100,00 złotych plus podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, płatna będzie jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna-sprzedaży. Niezależnie od powyższych opłat służebność drogowa (nawierzchnia) w wysokości 100,00 złotych plus podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, płatna będzie corocznie poczynając od miesiąca marca 2015r. wraz z waloryzacją roczną o wskaźnik inflacji za rok poprzedni.
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr X/60/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 6 z dnia 30 stycznia 2004 roku, poz. 116) działka Nr 1785 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem podstawowym pod jednorodzinne domy mieszkalne oraz zabudowę wielorodzinną max. do 6 mieszkań w budynku,
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00050023/0- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.
INFORMACJE DODATKOWE;
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie, pokój nr 14 w dniu 24.06.2014 r. o godz. 900
2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), wyceny służebności drogowej), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,
f) pisemną zgodę na pokrycie kosztów służebności drogowej (grunt) i służebności drogowej (nawierzchnia) dla działki nr 2009, obręb Kolonowskie-miasto stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia

W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
- dla działki nr 1785 w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe– działka nr 1785”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 23.06.2014 r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 23.06.2014 r. do godz. 1500
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 23.06.2014 r. do godz. 1500
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 , 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 -15 00 w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej: www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie w zakładce INFORMACJE
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 14 00.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Zgodnie z art. 38, ust 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) gminie Kolonowskie służy prawo pierwokupu działki nr 1785.
11. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59 z późn. zm.).
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).

12. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), wyceny służebności drogowej, opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.
nr. 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie kosztów służebności drogowej (grunt) i służebności drogowej (nawierzchnia) dla działki nr 2009, obręb Kolonowskie

Zawadzkie, 16.05.2014 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 

 


 

Zawadzkie, 2014-02-25

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie uprzejmie informuje, iż w dniu 18.02.2014r. o godz. 9 00 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 – pokój nr 16 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolonowskie, działka nr 2047 z karty mapy 17, obręb ewidencyjny Kolonowskie – miasto o pow. 0,1243 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przedmiot przetargu oznaczony jest jako;
- zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem działka Nr 2047 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN2 stanowiącego tereny zabudowy jednorodzinnej projektowane,
- działka położona w Kolonowskiem, druga linia zabudowy względem trasy drogowej Ozimek – Zawadzkie, w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, uzbrojona w energię elektryczną, wodę i kanalizację. Dojazd z głównej drogi asfaltowej odcinkiem około 60 m gminnej drogi gruntowej nieurządzonej. Rozłóg regularny, zbliżony do prostokąta, powierzchnia normatywna, teren płaski
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło od jednego uczestnika wadium w kwocie 4000,00zł (słownie; cztery tysiące złotych). Jedyny uczestnik, który wpłacił wadium Pani Ewa Maria Brenzlau ul. Stawowa 12, 47-120 Zawadzkie złożyła wszystkie wymagane w ogłoszeniu z dnia 05.12.2013r. dokumenty, tym samym spełniła wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w przetargu.
Cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaży ustalono na kwotę 40 373,00 zł ( słownie; czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.
Postąpienie nie mogło wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do stu złotych tj. 500,00 zł (pięćset złotych). W wyniku przeprowadzonego postępowania uczestnik przetargu Pani Ewa Maria Brenzlau ul. Stawowa 12, 47-120 Zawadzkie zaoferowała ostatecznie cenę 40 873,00 zł (słownie; czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100), która to kwota po trzecim wywołaniu została przyjęta i tym samym nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Ewa Maria Brenzlau.


Zawadzkie, 2014-02-25

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie uprzejmie informuje, iż w dniu 18.02.2014r. o godz. 10 00 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 – pokój nr 16 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1774 z karty mapy 17, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,0138 ha gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z
Przedmiot przetargu oznaczony jest jako;
- opis użytku- drogi (Dr),
- zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem działka Nr 1774 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN1 stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adoptowanej i uzupełnianej,
- lokalizacja i opis szczegółowy: działka położona w Kolonowskiem, w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, uzbrojona w energie elektryczną, wodę i kanalizację, dojazd dogodny z głównej drogi asfaltowej. Rozłóg niekorzystny, powierzchnia mała, nienormatywna, działka nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło od jednego uczestnika wadium w kwocie 400,00zł (słownie; czterysta złotych). Jedyny uczestnik, który wpłacił wadium Państwo Andrzej Dzikowski i Ewa Dzikowska ul. Opolska 9/1, 47-110 Kolonowskie złożyli wszystkie wymagane w ogłoszeniu z dnia 05.12.2013r., dokumenty, tym samym spełnili wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w przetargu.
Cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaży ustalono na kwotę kwotę 3 587,00 zł ( słownie; trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.
Postąpienie nie mogło wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do stu złotych tj. 100,00 zł (sto złotych 00/100). W wyniku przeprowadzonego postępowania uczestnik przetargu Państwo Andrzej Dzikowski i Ewa Dzikowska ul. ul. Opolska 9/1, 47-110 Kolonowskie zaoferowali ostatecznie cenę 3 687,00 zł (słownie; trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100), która to kwota po trzecim wywołaniu została przyjęta i tym samym nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Andrzej Dzikowski i Ewa Dzikowska.Zawadzkie, 2014-02-25

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie uprzejmie informuje, iż w dniu 18.02.2014r. o godz. 11 00 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 – pokój nr 16 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kielcza, działka nr 182/11 z karty mapy 9, obręb ewidencyjny Kielcza o pow. 0,0442 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00047512/1 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przedmiot przetargu oznaczony jest jako;
- opis użytku- rola (R VI kl)
- zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Zawadzkiem działka nr 182/11 położona jest na obszarze terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenie układu komunikacyjnego – droga powiatowa klasy Z relacji Kielcza-Krupski Młyn,
- lokalizacja i opis szczegółowy: działka położona w regionie wiejskim gminy Zawadzkie w miejscowości Kielcza- peryferie wsi, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i lasu. Działka niezabudowana, uzbrojona w energie elektryczną i wodę, dojazd dogodny z drogi asfaltowej. Rozłóg zbliżony do prostokąta, powierzchnia poniżej normy dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wolnostojącego,
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło od jednego uczestnika wadium w kwocie 1200,00zł (słownie; tysiąc dwieście złotych 00/100). Jedyny uczestnik, który wpłacił wadium Pan Witold Błaszko ul. Wiosenna 8/2, 47-126 Kielcza złożył wszystkie wymagane w ogłoszeniu z dnia 05.12.2013r. dokumenty, tym samym spełnił wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w przetargu.
Cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaży ustalono na kwotę 11 784,00 zł ( słownie; jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.
Postąpienie nie mogło wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do stu złotych tj. 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100). W wyniku przeprowadzonego postępowania uczestnik przetargu Pan Witold Błaszko, ul. Wiosenna 8/2, 47-126 Kielcza zaoferował ostatecznie cenę 11 984,00 zł (słownie; jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100), która to kwota po trzecim wywołaniu została przyjęta i tym samym nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Witold Błaszko.


Zawadzkie, 2014-02-25

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie uprzejmie informuje, iż w dniu 18.02.2014r. o godz. 800 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 – pokój nr 16 nie odbył się przetarg ustny nieograniczony nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1785 z karty mapy 15, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,0857 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przedmiot przetargu oznaczony jest jako;
- opis użytku- tereny mieszkaniowe (B)
- zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem działka Nr 1785 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem podstawowym pod jednorodzinne domy mieszkalne oraz zabudowę wielorodzinną max. do 6 mieszkań w budynku,
- działka położona w Kolonowskiem- peryferie, druga linia zabudowy względem trasy drogowej Ozimek – Zawadzkie, w otoczeniu lasy i małej enklawy leśnej zabudowy mieszkaniowej. Działka niezabudowana, uzbrojona sieciowo w energię elektryczną i wodę. Rozłóg regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, powierzchnia normatywna, teren płaski. Na działce w bliskości pasa drogowego posadowiony słup linii energetycznej napowietrznej. Dojazd z głównej drogi asfaltowej odcinkiem około 75 m drogi gruntowej o szerokości 4 m, nieurządzonej stanowiącej działkę nr 2009 o powierzchni 0,0640 ha, obręb Kolonowskie-miasto, na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu w udziale 1/6 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 1785, obręb Kolonowskie-miasto na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 12.11.2013r., Zn. spr. ZS-S-2201/106/2013.
Cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaży ustalono na kwotę 23002,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwa złote 00/100).

 

 


 OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących
nieruchomości niezabudowanych
I. Przedmiot przetargu:
działka nr 1785 o powierzchni 0,0857 ha, obręb Kolonowskie- miasto
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1785 z karty mapy 15, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,0857 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 1785, opisy użytków- tereny mieszkaniowe, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- B,
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka położona w Kolonowskiem- peryferie, druga linia zabudowy względem trasy drogowej Ozimek – Zawadzkie, w otoczeniu lasy i małej enklawy leśnej zabudowy mieszkaniowej. Działka niezabudowana, uzbrojona sieciowo w energię elektryczną i wodę. Rozłóg regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, powierzchnia normatywna, teren płaski. Na działce w bliskości pasa drogowego posadowiony słup linii energetycznej napowietrznej. Dojazd z głównej drogi asfaltowej odcinkiem około 75 m drogi gruntowej o szerokości 4 m, nieurządzonej stanowiącej działkę nr 2009 o powierzchni 0,0640 ha, obręb Kolonowskie-miasto, na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu w udziale 1/6 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 1785, obręb Kolonowskie-miasto na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 12.11.2013r., Zn. spr. ZS-S-2201/106/2013.
Służebność drogowa (grunt) stanowiąca kwotę 2000,00 złotych plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie płatna jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży. Służebność drogowa (nawierzchnia) stanowiąca kwotę 100,00 złotych plus podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, płatna będzie jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna-sprzedaży oraz kwoty 100,00 złotych plus podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, płatnej corocznie poczynając od miesiąca stycznia 2014r. wraz z waloryzacją roczną o wskaźnik inflacji za rok poprzedni,
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr X/60/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 6 z dnia 30 stycznia 2004 roku, poz. 116) działka Nr 1785 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem podstawowym pod jednorodzinne domy mieszkalne oraz zabudowę wielorodzinną max. do 6 mieszkań w budynku,
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00050023/0- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23002,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwa złote 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.

II. Przedmiot przetargu:
działka nr 2047 o powierzchni 0,1243 ha, obręb Kolonowskie - miasto
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kolonowskie, działka nr 2047 z karty mapy 17, obręb ewidencyjny Kolonowskie – miasto o pow. 0,1243 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 2047, opisy użytków- grunty orne, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- RVI ,
b) lokalizacja i opis szczegółowy: działka położona w Kolonowskiem, druga linia zabudowy względem trasy drogowej Ozimek – Zawadzkie, w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, uzbrojona w energię elektryczną, wodę i kanalizację. Dojazd z głównej drogi asfaltowej odcinkiem około 60 m gminnej drogi gruntowej nieurządzonej. Rozłóg regularny, zbliżony do prostokąta, powierzchnia normatywna, teren płaski,
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr XXXII/171/97 z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 25 z dnia 10 października 1997 roku, poz. 149) wraz ze zmianą uchwały Rady Gminy w Kolonowskiem Nr XVII/140/12 z dnia 14 maja 2012 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2012 roku, poz. 807, z dnia 01.06.2012 roku) działka Nr 2047 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN2 stanowiącego tereny zabudowy jednorodzinnej projektowane,
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00050023/0- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40373,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.
III Przedmiot przetargu:
działka nr 1774 o powierzchni 0,0138 ha, obręb Kolonowskie - miasto
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1774 z karty mapy 17, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,0138 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 1774 , opisy użytków- drogi, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- Dr,
b) lokalizacja i opis szczegółowy: działka położona w Kolonowskiem, w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, uzbrojona w energie elektryczną, wodę i kanalizację, dojazd dogodny z głównej drogi asfaltowej. Rozłóg niekorzystny, powierzchnia mała, nienormatywna, działka nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej,
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr XXXII/171/97 z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 25 z dnia 10 października 1997 roku, poz. 149) wraz ze zmianą uchwały Rady Gminy w Kolonowskiem Nr XVII/140/12 z dnia 14 maja 2012 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2012 roku, poz. 807, z dnia 01.06.2012 roku) działka Nr 1774 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN1 stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adoptowanej i uzupełnianej,
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00050023/0- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3587,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.

IV Przedmiot przetargu:
działka nr 182/11 o powierzchni 0,0442 ha, obręb Kielcza
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kielcza, działka nr 182/11 z karty mapy 9, obręb ewidencyjny Kielcza o pow. 0,0442 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00047512/1 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 182/11, opisy użytków- grunty rolne, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- RVI,
b) lokalizacja i opis szczegółowy: działka położona w regionie wiejskim gminy Zawadzkie w miejscowości Kielcza- peryferie wsi, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i lasu. Działka niezabudowana, uzbrojona w energie elektryczną i wodę, dojazd dogodny z drogi asfaltowej. Rozłóg zbliżony do prostokąta, powierzchnia poniżej normy dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wolnostojącego,
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232) działka nr 182/11 położona jest na obszarze terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenie układu komunikacyjnego – droga powiatowa klasy Z relacji Kielcza-Krupski Młyn,
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00047512/1- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11784,00 zł słownie: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE;
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie dla:
- działki nr 1785 w dniu 18.02.2014 r. o godz. 800
- działki nr 2047 w dniu 18.02.2014 r. o godz. 900
- działki nr 1774 w dniu 18.02.2014 r. o godz. 1000
- działki nr 182/11 w dniu 18.02.2014 r. o godz. 1100
2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) - pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), (wyceny służebności drogowej – dotyczy tylko nabywcy działki nr 1785, obręb Kolonowskie) opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,
f) pisemną zgodę na pokrycie kosztów służebności drogowej (grunt) i służebności drogowej (nawierzchnia) dla działki nr 2009, obręb Kolonowskie-miasto stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia – obowiązuje tylko nabywcę działki nr 1785 obręb Kolonowskie-miasto.

W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
- dla działki nr 1785 w wysokości 2300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100)
- dla działki nr 2047 w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
- dla działki 1774 w wysokości 400,00 (słownie: czterysta złotych 00/100)
- dla działki nr 182/11 w wysokości 1200,00 zł (słownie tysiąc dwieście złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe– działka nr …..”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 17.02.2014r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 17.02.2014r. do godz. 1500.
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 17.02.2014r. do godz. 1500.
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 , 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 -15 00 w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie oraz
http://bip.lp.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zawadzkie
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 1400.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59 z późn. zm.).
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).

11. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), ( wyceny służebności drogowej- dotyczy tylko nabywcy działki nr 1785, o. Kolonowskie-miasto), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.
nr. 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie kosztów służebności drogowej (grunt) i służebności drogowej (nawierzchnia) dla działki nr 2009, obręb Kolonowskie- dotyczy tylko nabywcy działki nr 1785, o. Kolonowskie-miasto.

Zawadzkie, 05.12.2013r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 

 Załączniki do pobrania znajdująsię na dole strony!

 


 

INFORMACJA O ZAMIARZE TRANSAKCJI ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Nadleśnictwo Zawadzkie

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013r. dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 ze zm.), Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą 16.09.2013r. uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zn. spr. ZS-D-2141/3/2013.

Data zgody na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

 

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość ( w tys. zł.)

16.09.2013r.

02-14-3-01-392-k-00

24-13-052-0001 dz. nr 92/51

Bp

0,0950

39,178

02-14-3-01-392-l-00

24-13-052-0001 dz. nr 92/52

Bp

0,1383

57,035

02-14-3-01-392-m-00

24-13-052-0001 dz. nr 92/53

Bp

0,2064

85,119

02-14-3-01-391-p-00

24-13-052-0001 dz. nr 91/22

Ls

0,3140

50,244

Przyjęto wartość w zaokrągleniu 232 tys.

 

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość (w tys. zł)

Gmina Krupski Młyn

24-13-052-0002 dz. nr 186

LsV

0,4520

13,073

24-13-052-0002 dz. nr 198

LsV

0,3482

8,988

24-13-052-0002 dz. nr 199

LsV

0,4790

12,364

24-13-052-0002 dz. nr 207

LsV

0,3670

10,405

24-13-052-0002 dz. nr 381/167

LsV

0,3225

3,486

24-13-052-0002 dz. nr 383/167

LsV

0,3559

4,534

24-13-052-0002 dz. nr 200

LsV

0,1675

4,323

24-13-052-0002 dz. nr 205

LsV

0,1084

2,798

24-13-052-0002 dz. nr 290/210

LsV

0,2245

6,365

24-13-052-0002 dz. nr 291/211

LsV

0,1957

5,051

24-13-052-0002 dz. nr 535/167

LsV

0,5397

7,657

24-13-052-0002 dz. nr 536/167

LsV

4,5020

65,793

24-13-052-0002 dz. nr 533/178

LsV

0,2221

3,151

24-13-052-0001 dz. nr 97/3

Dr

1,2674

43,218

24-13-052-0001 dz. nr 2

Dr

0,4968

16,941

24-13-052-0001 dz. nr 2

Dr

0,4657

9,687

24-13-052-0001 dz. nr 3

Dr

0,4129

14,080

Przyjęto wartość w zaokrągleniu 232 tys.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
 
mgr inż. Zdzisław Siewiera

Zawadzkie, 25 września 2013r.

 


 

 

Pliki do pobrania:
      zalaczniki__przetarg_dzialka_nr_1891.docx pobierz
      zalaczniki__przetarg_dz_3111_1.docx pobierz
      zalaczniki__przetarg_dla_dz_1785.docx pobierz
      2014_ii_kwartal_cennik_2a.pdf pobierz
      2014_ii_kwartal_cennik_2b.pdf pobierz
      2014_ii_kwartaldodatkowe_warunki.pdf pobierz
      zalaczniki__przetarg.docx pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zdzisław Siewiera
Data modyfikacji: 2014/11/28 19:55:56
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Konfederak
Wprowadzający: Agnieszka Jamrozik