Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Zawadzkie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Zawadzkie >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

AKTUALNE CENNIKI NA DREWNO ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE STRONY


Zawadzkie, 2014-02-25

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie uprzejmie informuje, iż w dniu 18.02.2014r. o godz. 9 00 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 – pokój nr 16 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolonowskie, działka nr 2047 z karty mapy 17, obręb ewidencyjny Kolonowskie – miasto o pow. 0,1243 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przedmiot przetargu oznaczony jest jako;
- zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem działka Nr 2047 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN2 stanowiącego tereny zabudowy jednorodzinnej projektowane,
- działka położona w Kolonowskiem, druga linia zabudowy względem trasy drogowej Ozimek – Zawadzkie, w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, uzbrojona w energię elektryczną, wodę i kanalizację. Dojazd z głównej drogi asfaltowej odcinkiem około 60 m gminnej drogi gruntowej nieurządzonej. Rozłóg regularny, zbliżony do prostokąta, powierzchnia normatywna, teren płaski
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło od jednego uczestnika wadium w kwocie 4000,00zł (słownie; cztery tysiące złotych). Jedyny uczestnik, który wpłacił wadium Pani Ewa Maria Brenzlau ul. Stawowa 12, 47-120 Zawadzkie złożyła wszystkie wymagane w ogłoszeniu z dnia 05.12.2013r. dokumenty, tym samym spełniła wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w przetargu.
Cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaży ustalono na kwotę 40 373,00 zł ( słownie; czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.
Postąpienie nie mogło wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do stu złotych tj. 500,00 zł (pięćset złotych). W wyniku przeprowadzonego postępowania uczestnik przetargu Pani Ewa Maria Brenzlau ul. Stawowa 12, 47-120 Zawadzkie zaoferowała ostatecznie cenę 40 873,00 zł (słownie; czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100), która to kwota po trzecim wywołaniu została przyjęta i tym samym nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Ewa Maria Brenzlau.


Zawadzkie, 2014-02-25

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie uprzejmie informuje, iż w dniu 18.02.2014r. o godz. 10 00 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 – pokój nr 16 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1774 z karty mapy 17, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,0138 ha gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z
Przedmiot przetargu oznaczony jest jako;
- opis użytku- drogi (Dr),
- zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem działka Nr 1774 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN1 stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adoptowanej i uzupełnianej,
- lokalizacja i opis szczegółowy: działka położona w Kolonowskiem, w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, uzbrojona w energie elektryczną, wodę i kanalizację, dojazd dogodny z głównej drogi asfaltowej. Rozłóg niekorzystny, powierzchnia mała, nienormatywna, działka nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło od jednego uczestnika wadium w kwocie 400,00zł (słownie; czterysta złotych). Jedyny uczestnik, który wpłacił wadium Państwo Andrzej Dzikowski i Ewa Dzikowska ul. Opolska 9/1, 47-110 Kolonowskie złożyli wszystkie wymagane w ogłoszeniu z dnia 05.12.2013r., dokumenty, tym samym spełnili wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w przetargu.
Cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaży ustalono na kwotę kwotę 3 587,00 zł ( słownie; trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.
Postąpienie nie mogło wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do stu złotych tj. 100,00 zł (sto złotych 00/100). W wyniku przeprowadzonego postępowania uczestnik przetargu Państwo Andrzej Dzikowski i Ewa Dzikowska ul. ul. Opolska 9/1, 47-110 Kolonowskie zaoferowali ostatecznie cenę 3 687,00 zł (słownie; trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100), która to kwota po trzecim wywołaniu została przyjęta i tym samym nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Andrzej Dzikowski i Ewa Dzikowska.Zawadzkie, 2014-02-25

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie uprzejmie informuje, iż w dniu 18.02.2014r. o godz. 11 00 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 – pokój nr 16 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kielcza, działka nr 182/11 z karty mapy 9, obręb ewidencyjny Kielcza o pow. 0,0442 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00047512/1 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przedmiot przetargu oznaczony jest jako;
- opis użytku- rola (R VI kl)
- zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Zawadzkiem działka nr 182/11 położona jest na obszarze terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenie układu komunikacyjnego – droga powiatowa klasy Z relacji Kielcza-Krupski Młyn,
- lokalizacja i opis szczegółowy: działka położona w regionie wiejskim gminy Zawadzkie w miejscowości Kielcza- peryferie wsi, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i lasu. Działka niezabudowana, uzbrojona w energie elektryczną i wodę, dojazd dogodny z drogi asfaltowej. Rozłóg zbliżony do prostokąta, powierzchnia poniżej normy dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wolnostojącego,
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło od jednego uczestnika wadium w kwocie 1200,00zł (słownie; tysiąc dwieście złotych 00/100). Jedyny uczestnik, który wpłacił wadium Pan Witold Błaszko ul. Wiosenna 8/2, 47-126 Kielcza złożył wszystkie wymagane w ogłoszeniu z dnia 05.12.2013r. dokumenty, tym samym spełnił wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w przetargu.
Cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaży ustalono na kwotę 11 784,00 zł ( słownie; jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.
Postąpienie nie mogło wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do stu złotych tj. 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100). W wyniku przeprowadzonego postępowania uczestnik przetargu Pan Witold Błaszko, ul. Wiosenna 8/2, 47-126 Kielcza zaoferował ostatecznie cenę 11 984,00 zł (słownie; jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100), która to kwota po trzecim wywołaniu została przyjęta i tym samym nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Witold Błaszko.


Zawadzkie, 2014-02-25

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie uprzejmie informuje, iż w dniu 18.02.2014r. o godz. 800 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 – pokój nr 16 nie odbył się przetarg ustny nieograniczony nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1785 z karty mapy 15, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,0857 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przedmiot przetargu oznaczony jest jako;
- opis użytku- tereny mieszkaniowe (B)
- zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem działka Nr 1785 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem podstawowym pod jednorodzinne domy mieszkalne oraz zabudowę wielorodzinną max. do 6 mieszkań w budynku,
- działka położona w Kolonowskiem- peryferie, druga linia zabudowy względem trasy drogowej Ozimek – Zawadzkie, w otoczeniu lasy i małej enklawy leśnej zabudowy mieszkaniowej. Działka niezabudowana, uzbrojona sieciowo w energię elektryczną i wodę. Rozłóg regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, powierzchnia normatywna, teren płaski. Na działce w bliskości pasa drogowego posadowiony słup linii energetycznej napowietrznej. Dojazd z głównej drogi asfaltowej odcinkiem około 75 m drogi gruntowej o szerokości 4 m, nieurządzonej stanowiącej działkę nr 2009 o powierzchni 0,0640 ha, obręb Kolonowskie-miasto, na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu w udziale 1/6 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 1785, obręb Kolonowskie-miasto na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 12.11.2013r., Zn. spr. ZS-S-2201/106/2013.
Cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaży ustalono na kwotę 23002,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwa złote 00/100).

 

 


 OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących
nieruchomości niezabudowanych
I. Przedmiot przetargu:
działka nr 1785 o powierzchni 0,0857 ha, obręb Kolonowskie- miasto
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1785 z karty mapy 15, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,0857 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 1785, opisy użytków- tereny mieszkaniowe, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- B,
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka położona w Kolonowskiem- peryferie, druga linia zabudowy względem trasy drogowej Ozimek – Zawadzkie, w otoczeniu lasy i małej enklawy leśnej zabudowy mieszkaniowej. Działka niezabudowana, uzbrojona sieciowo w energię elektryczną i wodę. Rozłóg regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, powierzchnia normatywna, teren płaski. Na działce w bliskości pasa drogowego posadowiony słup linii energetycznej napowietrznej. Dojazd z głównej drogi asfaltowej odcinkiem około 75 m drogi gruntowej o szerokości 4 m, nieurządzonej stanowiącej działkę nr 2009 o powierzchni 0,0640 ha, obręb Kolonowskie-miasto, na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu w udziale 1/6 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 1785, obręb Kolonowskie-miasto na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 12.11.2013r., Zn. spr. ZS-S-2201/106/2013.
Służebność drogowa (grunt) stanowiąca kwotę 2000,00 złotych plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie płatna jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży. Służebność drogowa (nawierzchnia) stanowiąca kwotę 100,00 złotych plus podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, płatna będzie jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna-sprzedaży oraz kwoty 100,00 złotych plus podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, płatnej corocznie poczynając od miesiąca stycznia 2014r. wraz z waloryzacją roczną o wskaźnik inflacji za rok poprzedni,
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr X/60/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 6 z dnia 30 stycznia 2004 roku, poz. 116) działka Nr 1785 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem podstawowym pod jednorodzinne domy mieszkalne oraz zabudowę wielorodzinną max. do 6 mieszkań w budynku,
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00050023/0- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23002,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwa złote 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.

II. Przedmiot przetargu:
działka nr 2047 o powierzchni 0,1243 ha, obręb Kolonowskie - miasto
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kolonowskie, działka nr 2047 z karty mapy 17, obręb ewidencyjny Kolonowskie – miasto o pow. 0,1243 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 2047, opisy użytków- grunty orne, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- RVI ,
b) lokalizacja i opis szczegółowy: działka położona w Kolonowskiem, druga linia zabudowy względem trasy drogowej Ozimek – Zawadzkie, w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, uzbrojona w energię elektryczną, wodę i kanalizację. Dojazd z głównej drogi asfaltowej odcinkiem około 60 m gminnej drogi gruntowej nieurządzonej. Rozłóg regularny, zbliżony do prostokąta, powierzchnia normatywna, teren płaski,
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr XXXII/171/97 z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 25 z dnia 10 października 1997 roku, poz. 149) wraz ze zmianą uchwały Rady Gminy w Kolonowskiem Nr XVII/140/12 z dnia 14 maja 2012 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2012 roku, poz. 807, z dnia 01.06.2012 roku) działka Nr 2047 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN2 stanowiącego tereny zabudowy jednorodzinnej projektowane,
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00050023/0- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40373,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.
III Przedmiot przetargu:
działka nr 1774 o powierzchni 0,0138 ha, obręb Kolonowskie - miasto
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1774 z karty mapy 17, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,0138 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 1774 , opisy użytków- drogi, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- Dr,
b) lokalizacja i opis szczegółowy: działka położona w Kolonowskiem, w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, uzbrojona w energie elektryczną, wodę i kanalizację, dojazd dogodny z głównej drogi asfaltowej. Rozłóg niekorzystny, powierzchnia mała, nienormatywna, działka nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej,
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr XXXII/171/97 z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 25 z dnia 10 października 1997 roku, poz. 149) wraz ze zmianą uchwały Rady Gminy w Kolonowskiem Nr XVII/140/12 z dnia 14 maja 2012 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2012 roku, poz. 807, z dnia 01.06.2012 roku) działka Nr 1774 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN1 stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adoptowanej i uzupełnianej,
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00050023/0- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3587,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.

IV Przedmiot przetargu:
działka nr 182/11 o powierzchni 0,0442 ha, obręb Kielcza
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kielcza, działka nr 182/11 z karty mapy 9, obręb ewidencyjny Kielcza o pow. 0,0442 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00047512/1 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 182/11, opisy użytków- grunty rolne, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- RVI,
b) lokalizacja i opis szczegółowy: działka położona w regionie wiejskim gminy Zawadzkie w miejscowości Kielcza- peryferie wsi, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i lasu. Działka niezabudowana, uzbrojona w energie elektryczną i wodę, dojazd dogodny z drogi asfaltowej. Rozłóg zbliżony do prostokąta, powierzchnia poniżej normy dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wolnostojącego,
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232) działka nr 182/11 położona jest na obszarze terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenie układu komunikacyjnego – droga powiatowa klasy Z relacji Kielcza-Krupski Młyn,
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00047512/1- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11784,00 zł słownie: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE;
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie dla:
- działki nr 1785 w dniu 18.02.2014 r. o godz. 800
- działki nr 2047 w dniu 18.02.2014 r. o godz. 900
- działki nr 1774 w dniu 18.02.2014 r. o godz. 1000
- działki nr 182/11 w dniu 18.02.2014 r. o godz. 1100
2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) - pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), (wyceny służebności drogowej – dotyczy tylko nabywcy działki nr 1785, obręb Kolonowskie) opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,
f) pisemną zgodę na pokrycie kosztów służebności drogowej (grunt) i służebności drogowej (nawierzchnia) dla działki nr 2009, obręb Kolonowskie-miasto stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia – obowiązuje tylko nabywcę działki nr 1785 obręb Kolonowskie-miasto.

W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
- dla działki nr 1785 w wysokości 2300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100)
- dla działki nr 2047 w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
- dla działki 1774 w wysokości 400,00 (słownie: czterysta złotych 00/100)
- dla działki nr 182/11 w wysokości 1200,00 zł (słownie tysiąc dwieście złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe– działka nr …..”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 17.02.2014r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 17.02.2014r. do godz. 1500.
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 17.02.2014r. do godz. 1500.
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 , 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 -15 00 w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie oraz
http://bip.lp.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zawadzkie
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 1400.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59 z późn. zm.).
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).

11. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), ( wyceny służebności drogowej- dotyczy tylko nabywcy działki nr 1785, o. Kolonowskie-miasto), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.
nr. 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie kosztów służebności drogowej (grunt) i służebności drogowej (nawierzchnia) dla działki nr 2009, obręb Kolonowskie- dotyczy tylko nabywcy działki nr 1785, o. Kolonowskie-miasto.

Zawadzkie, 05.12.2013r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 

 Załączniki do pobrania znajdująsię na dole strony!

 


 

INFORMACJA O ZAMIARZE TRANSAKCJI ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Nadleśnictwo Zawadzkie

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013r. dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 ze zm.), Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą 16.09.2013r. uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zn. spr. ZS-D-2141/3/2013.

Data zgody na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

 

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość ( w tys. zł.)

16.09.2013r.

02-14-3-01-392-k-00

24-13-052-0001 dz. nr 92/51

Bp

0,0950

39,178

02-14-3-01-392-l-00

24-13-052-0001 dz. nr 92/52

Bp

0,1383

57,035

02-14-3-01-392-m-00

24-13-052-0001 dz. nr 92/53

Bp

0,2064

85,119

02-14-3-01-391-p-00

24-13-052-0001 dz. nr 91/22

Ls

0,3140

50,244

Przyjęto wartość w zaokrągleniu 232 tys.

 

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość (w tys. zł)

Gmina Krupski Młyn

24-13-052-0002 dz. nr 186

LsV

0,4520

13,073

24-13-052-0002 dz. nr 198

LsV

0,3482

8,988

24-13-052-0002 dz. nr 199

LsV

0,4790

12,364

24-13-052-0002 dz. nr 207

LsV

0,3670

10,405

24-13-052-0002 dz. nr 381/167

LsV

0,3225

3,486

24-13-052-0002 dz. nr 383/167

LsV

0,3559

4,534

24-13-052-0002 dz. nr 200

LsV

0,1675

4,323

24-13-052-0002 dz. nr 205

LsV

0,1084

2,798

24-13-052-0002 dz. nr 290/210

LsV

0,2245

6,365

24-13-052-0002 dz. nr 291/211

LsV

0,1957

5,051

24-13-052-0002 dz. nr 535/167

LsV

0,5397

7,657

24-13-052-0002 dz. nr 536/167

LsV

4,5020

65,793

24-13-052-0002 dz. nr 533/178

LsV

0,2221

3,151

24-13-052-0001 dz. nr 97/3

Dr

1,2674

43,218

24-13-052-0001 dz. nr 2

Dr

0,4968

16,941

24-13-052-0001 dz. nr 2

Dr

0,4657

9,687

24-13-052-0001 dz. nr 3

Dr

0,4129

14,080

Przyjęto wartość w zaokrągleniu 232 tys.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
 
mgr inż. Zdzisław Siewiera

Zawadzkie, 25 września 2013r.

 


 

 

Pliki do pobrania:
      2014_ii_kwartal_cennik_2a.pdf pobierz
      2014_ii_kwartal_cennik_2b.pdf pobierz
      2014_ii_kwartaldodatkowe_warunki.pdf pobierz
      zalaczniki__przetarg.docx pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zdzisław Siewiera
Data modyfikacji: 2014/04/03 10:34:39
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Konfederak
Wprowadzający: Tomasz Konfederak