Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Zawadzkie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Zawadzkie >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

AKTUALNE CENNIKI NA DREWNO ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE STRONY

 

 

 
INFORMACJA O ZAMIARZE TRANSAKCJI ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI 
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Nadleśnictwo Zawadzkie
 
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013r. dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 ze zm.), Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą w dniu 22.10.2014 r. uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zn. spr. ZS-G-2141/90/2014.
Data zgody na zamianę
Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe
 
adres leśny
adres administracyjny
kategoria użytku
powierzchnia (w ha)
wartość
( w tys. zł.)
22.10.2014 r.
02-14-3-07-717-k-03
16-11-034-0039-2004/1
Dr
0,0152
3293,84
02-14-3-07-717-k-04
16-11-034-0039-2004/3
Dr
0,0026
563,42
02-14-3-07-717-k-05
16-11-034-0039-2004/4
Dr
0,1331
28842,77
02-14-3-07-717~h
16-11-034-0039-2004/4
Dr
02-14-3-07-717-k-06
16-11-034-0039-2004/6
Dr
0,0450
9751,50
02-14-3-07-717~i
16-11-034-0039-2004/6
Dr
 
Przyjęto wartość w zaokrągleniu 42 tys.
 
Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe
właściciel
adres administracyjny
kategoria użytku
powierzchnia (w ha)
wartość
(w tys. zł)
Gmina Kolonowskie
16-11-035-0077-929
Dr
0,2969
41803,52
Przyjęto wartość w zaokrągleniu 42 tys.
 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
 
mgr inż. Zdzisław Siewiera
Zawadzkie, 5 listopada 2014 r.

 


 

 

 

Zawadzkie, 2014-11-27
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, iż w dniu 25.11.2014r. w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 nie odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 1891 z karty mapy 11, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,3352 ha, gmina Kolonowskie.

mgr inż. Zdzisław Siewiera
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

Zawadzkie, dnia 29.10.2014r.

S-2201-2/2014


OGŁOSZENIE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, nie będących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, następującą nieruchomość:

Samodzielny lokal mieszkalny - pustostan, dwukondygnacyjny, w budynku wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 110,90m2 składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarza, klatki schodowej oraz przynależnych piwnic, garażu i strychu. Segment w budynku gospodarczym o powierzchni 21,60m2 wraz z udziałem w infrastrukturze (plac i droga, zewn. instalacja kanalizacyjna, zewn. instalacja wodna) – udział 242/1000. Położone w Kolonowskiem, 47-110, ul. Pluderska 1C/2, województwo opolskie, powiat strzelecki, na działce ewidencyjnej nr 1791/2 o powierzchni 0,2496 ha, KW OP1S/00068251/6

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana na podstawie art.40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz.1206).

Osoby uprawnione do nabycia pustostanu na podstawie przywołanej wyżej ustawy winny w terminie do 04.12.2014r. do godz. 15.00 złożyć pisemny wniosek o nabycie nieruchomości w Sekretariacie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie – osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera – za potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
  • dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art.40a ust.6 ustawy, uprawniające do obniżenia ceny sprzedaży. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy (dotyczy tylko dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy),
  • propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.
    W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek – zostanie ogłoszony pisemny przetarg ograniczony dla uprawnionych osób.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774049655 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Nadleśniczy
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 

 


OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej
I. PRZEDMIOT PRZETARGU:
działka nr 1891 o powierzchni 0,3352 ha, obręb Kolonowskie- miasto
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1891 z karty mapy 11, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,3352 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 1891, opisy użytków- grunty orne, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- R VI,
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka położona w Kolonowskiem- peryferie miasta, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg korzystny, dojazd do nieruchomości dogodny, z dwóch ulic utwardzonych. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodę i kanalizację spławną, powierzchnia ponadnormatywna z możliwością przyszłych podziałów.
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2 dla części miasta Kolonowskie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr VII/29/99 z dnia 9 marca 1999 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 18 z 1999 roku, poz. 61) działka nr 1891 położona w Kolonowskiem (k. m. 4) wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem „MNu” stanowiącego tereny zabudowy mieszkalno-usługowo-rzemieślniczej.
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00050023/0- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 99 923,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.


II. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie pokój nr 16 w dniu 25.11.2014 r. o godz. 900
2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,

W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
- dla działki nr 1891 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe– działka nr 1891”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 24.11.2014 r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 24.11.2014 r. do godz. 1500.
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 24.11.2014 r. do godz. 1500.
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 , 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 -15 00 w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
w zakładce INFORMACJE  PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIAWYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 1400.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59 z późn. zm.).
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).
11. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.


Zawadzkie, 24.09.2014 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 


 

Zawadzkie, 14.07.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK

(Nie jest dokonywane w trybie zamówień publicznych. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania – vide art.4 pkt.8)


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie w Zawadzkiem przy ulicy Strzeleckiej 6 ma zamiar poddać badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe PGL LP Nadleśnictwa Zawadzkie za rok 2014.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o podanie ceny za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, zakończonego opinią i raportem oraz danych o firmie wraz ze wskazaniem na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, a w przypadku uprawnionych podmiotów, również wskazanie nazwisk biegłych rewidentów .Prosimy również o podanie czy firma badająca posiada ubezpieczenie OC.

Powyższe dane można przekazać na adres:
1.PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
lub
2. pocztą elektroniczną: zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl

Jednostki PGL Lasy Państwowe działają w oparciu o :
 Ustawę z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U z 2011r. Nr 12, poz.59 z późn. Zm.),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U Nr 134, poz. 692),
 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadany przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zarządzeniem Nr 50 z dnia 18 maja 1994r. ( dostępny na stronie internetowej www.lp.gov.pl).

Podstawowe wymogi dotyczące badania i zawartości raportu z badania sprawozdania finansowego:
1. Jednoznaczna ocena dotycząca poprawności m.in.:
a. systemu ewidencji,
b. systemu kontroli wewnętrznej,
c. inwentaryzacji, w tym zwłaszcza spełnienie wymogów ustawowych dotyczących terminów, zakresu, metod inwentaryzacji, itp.;
2. Analiza i ocena sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego( nie powinna zawierać nadmiaru danych liczbowych, które SA zawarte w sprawozdaniu finansowym , natomiast ocena powinna wyjaśnić wyniki, które wpłynęły na zmiany podstawowych wielkości finansowych, ich dynamiki, struktury, itp.);
3. Jednoznacznej oceny poszczególnych pozycji aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów co do ich poprawności wynikającej z ewidencji potwierdzonej inwentaryzacją;
4. Oceny dokumentacji księgowej co do jej poprawności i rzetelności;
5. Analizy oraz oceny przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach (funduszach ) własnych;
6. Oceny kompletności informacji dodatkowej;
7. Szczegółowe badanie danych do podatku dochodowego od osób prawnych.

Badaniu poddane zostaną również dane dot. podatku dochodowego od osób prawnych. Informujemy, że działalność leśna (podstawowa działalność nadleśnictw), rolna (występuje
w ograniczonym zakresie) wyłączone są z opodatkowania na podstawie art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalenia dotyczące ww. podatku winny być również opisane
w raporcie z badania sprawozdania finansowego.

Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie jednostki i powinno być zakończone do dnia 09.02.2015r.

Szczegółowych informacji udziela –Małgorzata Woźniak, tel.: (0-77) 404 96 55 wewn.611

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 15.07.2014r. do 18.08.2014r.

Nadleśniczy
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 

  

 

INFORMACJA O ZAMIARZE TRANSAKCJI ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Nadleśnictwo Zawadzkie

 

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013r. dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 ze zm.), Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą w dniu 22.10.2014 r. uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zn. spr. ZS-G-2141/90/2014.

Data zgody na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

 

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość

( w tys. zł.)

22.10.2014 r.

02-14-3-07-717-k-03

16-11-034-0039-2004/1

Dr

0,0152

3293,84

02-14-3-07-717-k-04

16-11-034-0039-2004/3

Dr

0,0026

563,42

02-14-3-07-717-k-05

16-11-034-0039-2004/4

Dr

0,1331

28842,77

02-14-3-07-717~h

16-11-034-0039-2004/4

Dr

02-14-3-07-717-k-06

16-11-034-0039-2004/6

Dr

0,0450

9751,50

02-14-3-07-717~i

16-11-034-0039-2004/6

Dr

 

Przyjęto wartość w zaokrągleniu 42 tys.

 

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość

(w tys. zł)

Gmina Kolonowskie

16-11-035-0077-929

Dr

0,2969

41803,52

Przyjęto wartość w zaokrągleniu 42 tys.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

 

mgr inż. Zdzisław Siewiera

Zawadzkie, 5 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania:
      cennik_b_iv_kw_2014x.pdf pobierz
      cennik_c_iv_kw_2014x.pdf pobierz
      cennik_d_iv_kw_2014x.pdf pobierz
      choinki_2014___cennik.pdf pobierz
      zalaczniki__przetarg_dzialka_nr_1891.docx pobierz
      zalaczniki__przetarg_dz_3111_1.docx pobierz
      zalaczniki__przetarg_dla_dz_1785.docx pobierz
      zalaczniki__przetarg.docx pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zdzisław Siewiera
Data modyfikacji: 2014/12/15 10:40:08
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Konfederak
Wprowadzający: Małgorzata Kuzminska-Kurczyk