Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Zawadzkie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Zawadzkie >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 

 

AKTUALNE CENNIKI NA DREWNO ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE STRONY


OGŁOSZENIE

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zawadzkie

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów niżej wymienionych znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Zawadzkie:

lp

Gmina, obręb ewidencyjny

Nr działki

Leśnictwo, wydzielenie leśne

Rodzaj użytku, klasa

Powierzchnia w ha

Minimalna kwota dzierżawy w zł za

1 ha / rok

Uwagi

 

1.      

Krupski Młyn, Krupski Młyn

119/14

Krupski Młyn,

419 n

R

V kl

1,3800

 

135

Część powierzchni wymaga usunięcia nalotu brzozowego i sosnowego zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (Dz. U.  z 2015 r.).

Leśniczy

Zbigniew Suma 508 348 351

2.      

Krupski Młyn, Krupski Młyn

119/14

Krupski Młyn, część 419 o

Ps

V kl

0,9400

 

110

Leśniczy

Zbigniew Suma 508 348 351

3.      

Krupski Młyn, Potępa

91/10

Krupski Młyn, część 391 i

Ps,

VI kl

0,5717

 

100

Leśniczy

 Zbigniew Suma 508 348 351

4.      

Jemielnica , Wierchlesie

247/3

Łaziska

, 247 n

Ł

IV kl

2,4300

 

150

Część powierzchni wymaga usunięcia nalotu brzozowego zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r).

 Leśniczy Pan Grzegorz Burek

508 348 375

5.      

* Kolonowskie, Kolonowskie-miasto

2045/5

Haraszowskie,

827 ~g

Ls

0,7920

20 kg karpia w przeliczeniu  na 1 ha

Leśniczy Pan Arkadiusz Tokarz

508 348 372

 

 

1)    Przeznaczenie przedmiotu przetargu: gospodarka rolna, * zagospodarowanie obiektu wodnego

2)    Oględziny nieruchomości: oględzin w/w gruntów można dokonać w obecności leśniczego do dnia 04.07.2016 r. do godziny 15 00 .Właściwy numer telefonu jest podany przy każdej nieruchomości w kolumnie „Uwagi”.

3)    Dodatkowe informacje: Nadleśnictwo Zawadzkie, ul. Strzelecka 6,pokój nr 9, Pani Małgorzata Kuźmińska – Kurczyk, od poniedziałku do piątku w godzinach  7 00 – 15 00 , telefon 77 404 96 55 wew. *333.

4)    Oferta winna obejmować minimum powierzchnię  jednego wydzielenia.

5)    Okres dzierżawy: czas nieokreślony.

6)    Miejsce i termin składania ofert: pisemne oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego/zbiornika wodnego, działka …., wydzielenie…leśnictwo….” należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Nadleśnictwa Zawadzkie ul. Strzelecka 6 do dnia 05.07.2016 r. do godz. 9 00 . Wzory pisemnych ofert (załącznik nr 1 i 2) są dostępne do pobrania na stronie internetowej Nadleśnictwa Zawadzkie: www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie w zakładce INFORMACJE - PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIA - WYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA lub w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie, pokój nr 9.

7)    Termin i miejsce przetargu: otwarcie ofert nastąpi dnia 05.07.2016 r. o godzinie 930 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie,   

      ul. Strzelecka 6, pokój nr 16. Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej Nadleśnictwa Zawadzkie: www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie w zakładce INFORMACJE - PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIA - WYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA i tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie.

8)    Nadleśnictwo Zawadzkie  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, zmiany warunków przetargu, odwołania oraz unieważnienia przetargu, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Zawadzkie, 22.06.2016 r.

Grzegorz Furmański

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

 

 

 


ZG. 2281.5.2015

 
INFORMACJA
  o wyniku  przeprowadzenia negocjacji cenowej  organizowanych przez Nadleśnictwo Zawadzkie

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej

w miejscowości Zawadzkie, działka nr 3111/1 z karty mapy 9,

obręb ewidencyjny Zawadzkie–miasto o powierzchni 0,9200 ha

 
1)Termin i miejsce negocjacji cenowej:
21.12.2015r. w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6,  47-120 Zawadzkie, od godz. 900
2) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:
nieruchomość zlokalizowana w Gminie Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie,  KW OP1S/00046740/1 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
3) Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:
działka nr 3111/1, opisy użytków- inne tereny zabudowane, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- Bi
4) Liczba uczestników negocjacji cenowej:
Gmina Zawadzkie, ulica Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie  w imieniu, której działa Pan Mariusz Stachowski – Burmistrz Zawadzkiego
5)Cena wywoławcza nieruchomości:
97 303,80 zł netto  (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzy złote 80/100)
6) Cena nabycia nieruchomości:
97 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)
7) Imię, nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości;
Gmina Zawadzkie, ulica Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie  w imieniu której, działa Pan Mariusz Stachowski – Burmistrz Zawadzkiego
 

Zawadzkie, 29.12.2015 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

mgr inż. Grzegorz Furmański

 

 


Zawadzkie, dn. 11.12.2015r.

 

                  

Cennik

na choinki oraz stroisz iglasty obowiązujący

od dnia 11.12.2015r. w Nadleśnictwie Zawadzkie

dla odbiorców detalicznych

 

Wysokość

(m)

Choinki

SO

ŚW

Kod

Ceny netto (zł/szt)

Kod

Ceny netto (zł/szt)

do 0,9

056

16,26

060

20,32

1,0 – 1,5

057

20,32

061

24,39

1,6 – 2,5

058

24,39

062

28,45

2,6 – 3,5

059

36,58

063

40,65

3,6 – 5,0

-

-

064

60,97

pow. 5,0

-

-

065

81,30

 

Stroisz iglasty

SO, ŚW

JD

Ceny netto (zł/mp)

100,00

-

 

Do ww. cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

 

Nadleśniczy

mgr inż. Grzegorz Furmański

 


OGŁOSZENIE

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zawadzkie

ogłasza sprzedaż w drodze negocjacji cenowej

nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zn.spr. ZG.2281.5.2015

1. Przedmiot negocjacji;

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana położona w miejscowości Zawadzkie, działka  nr 3111/1 z karty mapy 9, obręb ewidencyjny Zawadzkie - miasto o pow. 0,9200 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW nr OP1S/00046740/1 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

2. Szczegółowy opis przedmiotu negocjacji;

a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:

działka nr 3111/1 opisy użytków- inne tereny zabudowane, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- Bi

b) lokalizacja i opis szczegółowy:

działka położona przy głównej szosie przelotowej miasta Zawadzkie, w sąsiedztwie istniejącego cmentarza oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i usług. Działka wydzielona z gruntów leśnych  wg stanu po wycięciu drzewostanu. Teren płaski, rozłóg korzystny, stan zagospodarowania – działka niezabudowana, na której  wzdłuż wschodniej granicy złożone są karpy i pniaki po wyciętym drzewostanie. Działka nieuzbrojona. Sieć uzbrojenia terenu: energetyczna, wodna i kanalizacji deszczowej - znajduje się w pasie drogowym ul. Opolskiej

c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie uchwalonego Uchwałą Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232) działka nr 3111/1  oznaczona jest  symbolem A. ZC

- przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza, miejsce pochówku zmarłych

- przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiektów związanych z funkcją podstawową w tym kostnice; wewnętrzne ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe; obiekty kultu religijnego; obiekty administracji i obsługi gospodarczej cmentarza; usługi towarzyszące w formie małokubaturowych obiektów handlowych; urządzenia towarzyszące; urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze cmentarza; obiekty małej architektury; zieleń o funkcjach ochronnych.

d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00046740/1- wolne od obciążeń),

e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - od 12.01.2009 roku Najemcą działki nr 3111/1 jest Gmina Zawadzkie. W przypadku odstąpienia od prawa pierwokupu działki nr 3111/1 przez Gminę Zawadzkie nastąpi rozwiązanie umowy najmu zawartej z Gminą Zawadzkie.

f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 97 303,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzy złote 80/100).  Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.

4. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości objętej negocjacją cenową  można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 730  - 1430 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie przy ulicy Strzeleckiej 6 w Zawadzkiem lub pod numerem telefonu 77 404 96 55, wew. *333 w terminie do 18.12.2015 r.

Ogłoszenie niniejsze wraz z załącznikami opublikowane jest na stronie internetowej: www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie w zakładce INFORMACJE  PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIA  ► WYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

5. Terminy przeprowadzonych przetargów:

- I przetarg ustny nieograniczony został ogłoszony na dzień 04.08.2015 r.

- II przetarg ustny nieograniczony został ogłoszony na dzień 20.10.2015 r.

6. Pisemne zgłoszenia udziału w negocjacji cenowej należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Negocjacja cenowa – działka nr 3111/1”.

Zgłoszenia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty czy kuriera  w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie, pok. nr 9  w terminie do dnia 21.12.2015 r. do godziny 830.

W przypadku zgłoszeń składanych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu zgłoszenia do Nadleśnictwa, która nie może być późniejsza niż do dnia 21.12.2015 r. do godz. 830.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres zgłaszającego

- numery PESEL, NIP I REGON zgłaszającego, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,

- numer rachunku bankowego zgłaszającego,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- dowód wniesienia zaliczki,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji cenowej i przyjęciu  ich bez zastrzeżeń (załącznik nr 1),

- pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanej negocjacji cenowej (załącznik nr 2),

- pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych I i II przetargu oraz negocjacji cenowej a także pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych (załącznik nr 3),

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż Nadleśnictwo Zawadzkie sprzedaje działkę nr 3111/1 zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanym przez Starostę Strzeleckiego. Okazanie punktów granicznych działki może nastąpić na zlecenie i wyłączny koszt strony kupującej (załącznik nr 4),

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie później niż 6 miesięcy  przed negocjacja cenową,

- w przypadku cudzoziemców uczestnik negocjacji cenowej winien dodatkowo przedłożyć:

• zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.

7. Otwarcie kopert zawierających zgłoszenia odbędzie się w dniu 21.12.2015 r.  w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6 w Zawadzkiem, pokój nr 16   o godz. 900.

8. Negocjacje cenowe odbędą się w dniu 21.12.2015 r. w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6 w Zawadzkiem, pokój nr 16 o godz. 930.

9.Tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny ze strony nabywcy, obowiązkiem osoby dokonującej zgłoszenia udziału w negocjacji cenowej jest wniesienie zaliczki w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zaliczkę z dopiskiem: „Zaliczka- działka nr 3111/1”  należy wpłacić na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr  50890900062000000147330001, tak aby pieniądze znalazły się na koncie Nadleśnictwa do dnia 21.12.2015 r. do godz. 830.

Dopuszczalne jest wniesienie zaliczki w formie gwarancji bankowej.

Zaliczkę zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia negocjacji cenowej. Zaliczkę wniesioną w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał negocjacje zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka wniesiona w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który negocjacje wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.

10. Uczestnik negocjacji musi być obecny w trakcie negocjacji oraz posiadać dowód tożsamości lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników.

11. Skargi:

Czynności związane z przeprowadzeniem negocjacji cenowej mogą być zaskarżane przez uczestnika negocjacji lub osobę niedopuszczoną do negocjacji.

          Skargę na czynności związane z przeprowadzonymi negocjacjami wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia negocjacji.

          W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem negocjacji, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości,

          Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem negocjacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

          Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem negocjacji albo  w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach negocjacji oraz w terminie 3 dni od zamknięcia negocjacji zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.

12. Nabywca ustalony w wyniku negocjacji cenowej, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przeprowadzonej negocjacji, powiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości.

13. Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygra negocjacje cenową nastąpi najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi.

15. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

16. Podstawa prawna:

a/.Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014, poz. 1153 z późn. zm.)

b/.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78,        poz. 532)

c/. Ustawa z dnia 21.08.2015 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782).

Zawadzkie, dnia 20.11.2015 r.

mgr inż. Grzegorz Furmański

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

 

 


Zawadzkie, dnia 19.11.2015r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko

„Podleśniczego ” w Nadleśnictwie Zawadzkie

 

 

 

PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, że w wyniku zakończenia III etapu procedury naboru na stanowisko „Podleśniczego” jako kandydata do zatrudnienia wybrano Pana:

 

 

Marcina Misztelę

 

Nadleśniczy

mgr inż. Grzegorz Furmański

 Zawadzkie, 20.10.2015 r.

Zn. spr. ZG.2281.5.2015

 

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, iż w dniu 20.10.2015 r. w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, pokój nr 16 nie odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 3111/1 z karty mapy 9, obręb ewidencyjny Zawadzkie - miasto o pow. 0,9200 ha, gmina Zawadzkie z powodu braku zainteresowanych udziałem w przetargu.

 

mgr inż. Grzegorz Furmański

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

 

 


 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO  PODLEŚNICZEGO
   

Rozdział I
Informacje ogólne

1.Procedura naboru kandydata na stanowisko Podleśniczego odbywa się na podstawie Regulaminu  naboru oraz  na podstawie szczegółowych zasad określonych w niniejszym ogłoszeniu

2.Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, że zatrudnionemu nie zapewnia mieszkania służbowego.

3. Kandydat wyłoniony do zatrudnienia  w drodze postępowania rekrutacyjnego zostanie zatrudniony na czas określony jednego roku (z możliwością późniejszego zawarcia umowy na czas nieokreślony) z wynagrodzeniem określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.01.2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w służbie leśnej (Dz. U. nr 11 poz. 123 z 2003 r.).

4. Opis stanowiska - ogólny zakres zadań na stanowisku Podleśniczego:
Do obowiązków Podleśniczego należy w szczególności:

a.    ciągła obserwacja lasu pod względem zagrożenia przez czynniki abiotyczne                i biotyczne wraz z niezwłocznym zgłaszaniem spostrzeżeń leśniczemu,
b.    ochrona lasu przed szkodnictwem wraz z ochroną mienia powierzonego                             i przyjętego na stan leśnictwa,
c.    chronienie granic leśnictwa, znaków granicznych i geodezyjnych, tablic ostrzegawczych i informacyjnych
d.    wykonywanie funkcji patrolowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów                  i obiektów leśnych,
e.    dokonywanie obmiarów robót i odbiórki drewna,
f.    sporządzanie szacunków brakarskich
g.    wykonywanie czynności związanych z wydawaniem drewna i innych produktów z lasu oraz sporządzanie stosownej dokumentacji, a także z upoważnienia Nadleśniczego prowadzenia sprzedaży detalicznej drewna i użytków ubocznych,
h.    kontrolowanie prac wykonywanych systemem zleconym poprzez Zakłady Usług Leśnych w zakresie przestrzegania obowiązujących instrukcji technologicznych i technicznych bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz jakości wykonywanych robót zgodnie z certyfikacją leśną oraz przepisami dotyczącymi ochrony przyrody a zwłaszcza „NATURA 2000",
i.    Prowadzenie edukacji leśnej społeczeństwa na podstawie zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003 roku w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych poprzez:
 - realizowanie pogadanek, prelekcji, zajęć terenowych o tematyce leśnej na terenie Nadleśnictwa  i poza nim  np. w szkołach ;
- organizowanie konkursów,  wystaw o tematyce leśnej;
- utrzymywanie kontaktów ze szkołami, mediami, z organizacjami pozarządowymi                  i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie Public Relations dotyczący edukacji leśno przyrodniczej;

 W razie nieobecności  Leśniczego Podleśniczy zastępuje Leśniczego


Rozdział II
Wymagania wobec kandydatów
Wykaz składanych dokumentów

1.    Kandydaci przystępujący do procedury naboru winni spełnić wymagania określone przez nadleśnictwo jako niezbędne. Spełnienie tych wymagań jest warunkiem uczestnictwa w II etapie procedury naboru na stanowisko „Podleśniczego”
2.    Oprócz wymagań niezbędnych kandydat przedstawia swoje dodatkowe umiejętności potwierdzone dokumentami, które nie są warunkiem uczestnictwa w procedurze naboru lecz  zwiększają jego szanse w ostatnim III etapie naboru.
3.    Opis Stanowiska - wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie
b. ukończone 21 lat
c. pełnia praw cywilnych i obywatelskich
d. posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych - wykształcenie średnie leśne lub wyższe leśne
e. nienaganna opinia
f. niekaralność za przestępstwa popełnione z chęci zysku lub innych niskich
pobudek,
g. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy
h. posiadanie prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodem osobowym
i. dysponowanie, od dnia podpisania umowy o pracę, samochodem z możliwością 
wykorzystywania do celów służbowych
Na potwierdzenie w/w wymagań kandydat składa dokumenty wymienione niżej, w pkt. 6A niniejszego Rozdziału określone jako dokumenty obowiązkowe
5. Zakres dodatkowych umiejętności :
a. ukończony staż pracy w Lasach Państwowych zakończony pozytywnym wynikiem
b. ukończony kurs brakarski, inne kursy zawodowe , studia podyplomowe i in.
Umiejętności dodatkowe będą oceniane przez komisję podczas rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku zakwalifikowania się do III etapu naboru.
Dokumenty, które kandydat może złożyć na potwierdzenie dodatkowych umiejętności składane są w formie wymienionej niżej, w pkt 6.B niniejszego Rozdziału i określone jako dokumenty nieobowiązkowe.
6. Dokumenty składane przez kandydata:
A. Dokumenty obowiązkowe:
a. CV,
b. list motywacyjny- ( wraz z adresem do korespondencji, adresem e-mail i numerem telefonu) opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem
c. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie w kierunku leśnym


d. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z warunkami naboru i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem
e. oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w art.45 ust.2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. ( Dz.U.2014.1153) oraz zobowiązaniu się do dysponowania samochodem osobowym od dnia rozpoczęcia pracy, opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem 
f. oświadczenie kandydata o gotowości przystąpienia do egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego w Służbie Leśnej w terminie wskazanym przez Nadleśnictwo Zawadzkie
g. oświadczenie o posiadanych prawo jazdy z określeniem jego kategorii
h. oświadczenie o dysponowaniu sprawnym samochodem z możliwością wykorzystania go do celów służbowych

B. Dokumenty nieobowiązkowe
a. kopia zaświadczenia o odbyciu stażu w Lasach Państwowych zakończonego
pozytywnym wynikiem
b. kopie innych dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje 
( ukończenie kursu brakarskiego, innych kursów, studiów podyplomowych itd. ).
Oryginały w/w dokumentów wymienionych w pkt. 6A i 6B oraz oryginały dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia należy posiadać do wglądu podczas  III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.
           
    Uwaga-Wszelkie dokumenty  wytworzone przez kandydata winny być podpisane
      jego imieniem i nazwiskiem , wszelkie  składane kopie  dokumentów  winny być
     opatrzone adnotacją ,, za zgodność z oryginałem,, i czytelnym podpisem               
      kandydata.


Rozdział III
Zasady wyłonienia kandydata do zatrudnienia
1.Etapy naboru  i zasady wyłaniania kandydata szczegółowo określone są w Regulaminie naboru

Rozdział  IV
Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

1.Po zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zawadzkie, na stronach internetowych Lasów Państwowych i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku pracy, którego dotyczy dane postępowanie.

2.Etap I naboru - wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz  danymi do kontaktu  ( nr telefonu, e-mail) należy złożyć  w sekretariacie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120  Zawadzkie  w kopercie  zatytułowanej ,,Nabór na stanowisko Podleśniczego,, lub przesłać pocztą  na adres Nadleśnictwa Zawadzkie do dnia 06.11.2015 do godz.15.00

3.Kandydat , którego dokumenty wpłyną po wyznaczonym terminie składania  , nie bierze udziału w procedurze naboru.

4.Etap II naboru - Termin  i miejsce  pisemnego testu po ogłoszeniu kandydatów zakwalifikowanych do II etapu :  Biurowiec Nadleśnictwa Zawadzkie, dnia 16.11.2015 r. o godz. 9.00 .
5. Etap III naboru w dniu 16.11.2015r. o godz. 13.00 po głoszeniu wyników II etapu naboru odbędą  się rozmowy kwalifikacyjne w ramach III etapu naboru. 
Uwaga- kandydaci przystępujący do pisemnego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości i okazania go komisji rekrutacyjnej

Rozdział  V
Postanowienia końcowe
1.Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie może unieważnić nabór na w/w stanowisku na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

2.Informacja o ostatecznym wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zawadzkie w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”  pod adresem:
www.katowice.lasy.gov.pl/web/zawadzkie

3.Wszelkich informacji  na temat  procedury naboru udzielają członkowie komisji:
  a. przewodniczący – Zastępca Nadleśniczego p. Zbigniew Brzeziński,  tel. 77 4049656 wew.311
  b. członek komisji – Sekretarz p. Tomasz Konfederak tel. 774049656 wew. 671

 


INFORMACJA O ZAMIARZE TRANSAKCJI ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Nadleśnictwo Zawadzkie

 

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r. dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.), Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą w dniu  30 września 2015 r. uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, zn. spr. ZS.2261.5.2015.KG

Data zgody na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

 

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość

( w tys. zł.)

30.09.2015 r.

02-14-3-01-419-~g-00

24-13-052-0001-119/18

Dr

0,0097

6 893,00

02-14-3-01-419-~h-02

24-13-052-0001-119/18

Dr

0,0111

02-14-3-01-419-~f-00

24-13-052-0001-119/15

Dr

0,1364

90 160,00

Przyjęto wartość w zaokrągleniu 97 100,00

 

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość

(w tys. zł)

Gmina Krupski Młyn

24-13-052-0001-3

Dr

0,6287

97 071,00

Przyjęto wartość w zaokrągleniu 97 100,00

 

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Zawadzkie

 

mgr inż. Grzegorz Furmański

Zawadzkie, 30 września 2015 r.  

 


OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Zn. spr. ZG.2281.5.2015


Przedmiot przetargu:
działka nr 3111/1 o powierzchni 0,9200 ha, obręb m. Zawadzkie
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Zawadzkie, działka nr 3111/1 z karty mapy 9, obręb ewidencyjny m. Zawadzkie o pow. 0,9200 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00046740/1 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 3111/1 opisy użytków- inne tereny zabudowane, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- Bi
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka położona przy głównej szosie przelotowej miasta Zawadzkie, w sąsiedztwie istniejącego cmentarza oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i usług. Działka wydzielona z gruntów leśnych wg stanu po wycięciu drzewostanu. Teren płaski, rozłóg korzystny, stan zagospodarowania – działka niezabudowana, na której wzdłuż wschodniej granicy złożone są karpy i pniaki po wyciętym drzewostanie. Działka nieuzbrojona. Sieć uzbrojenia terenu: energetyczna, wodna i kanalizacji deszczowej - znajduje się w pasie drogowym ul. Opolskiej
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie uchwalonego Uchwałą Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232) działka nr 3111/1 oznaczona jest symbolem A. ZC
– przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza, miejsce pochówku zmarłych
- przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiektów związanych z funkcją podstawową w tym kostnice; wewnętrzne ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe; obiekty kultu religijnego; obiekty administracji i obsługi gospodarczej cmentarza; usługi towarzyszące w formie małokubaturowych obiektów handlowych; urządzenia towarzyszące; urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze cmentarza; obiekty małej architektury; zieleń o funkcjach ochronnych.
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00046740/1- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- od 12.01.2009 roku Najemcą działki nr 3111/1 jest Gmina Zawadzkie. W przypadku odstąpienia od prawa pierwokupu działki nr 3111/1 przez Gminę Zawadzkie nastąpi rozwiązanie umowy najmu zawartej z Gminą Zawadzkie.
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 123 841,20 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych 20/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.
INFORMACJE DODATKOWE;
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie, pokój nr 16 w dniu 20.10.2015 r. o godz. 800
2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,
f) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż Nadleśnictwo sprzedaje działkę nr 3111/1 zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanej przez Starostę Strzeleckiego. Okazanie punktów granicznych działki może nastąpić na zlecenie i wyłączny koszt strony kupującej.
W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium: w wysokości 12 400,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe– działka nr 3111/1”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 19.10.2015 r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 19.10.2015 r. do godz. 1500
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 19.10.2015 r. do godz. 1500
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700 -15 00 w pokoju nr 9 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
w zakładce INFORMACJE  PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIAWYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 14 00.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Zgodnie z art. 38, ust 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.) gminie Zawadzkie służy prawo pierwokupu działki nr 3111/1.
11. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.).
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 78, poz. 532).
c/. Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie nr 18/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości w Nadleśnictwie Zawadzkie w trybie przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia Regulaminu w zakresie przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości w Nadleśnictwie Zawadzkie w trybie przetargu nieograniczonego z późn. zm.
12. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.
nr 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż Nadleśnictwo sprzedaje działkę nr 3111/1 zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanej przez Starostę Strzeleckiego. Okazanie punktów granicznych działki może nastąpić na zlecenie i wyłączny koszt strony kupującej.


Zawadzkie, 04.09.2015 r.

mgr inż. Grzegorz Furmański
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie


Zawadzkie, 12.08.2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie uprzejmie informuje, iż w dniu 04.08.2015 r. o godz. 8 00 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, pokój nr 16 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żędowice, działka nr 144/13 z karty mapy 13, obręb ewidencyjny Żędowice o pow. 0,1047 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00049050/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
Przedmiot przetargu oznaczony jest wg danych z wypisu z rejestru gruntów jako: sad, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- S-R VI. Nabycie działki nr 144/13 możliwe jest tylko z udziałem w ¼ działki nr 144/15, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi użytek Dr-droga, o powierzchni 0,0356 ha.
Dojazd do drogi publicznej z działek nr 144/13 i 144/15 zapewnia się przez działkę nr 2223/2 o użytku Ls - las, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi drogę leśną – utwardzoną, asfaltową o powierzchni 0,3340 ha, na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 144/13, obręb Żędowice na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 17.11.2014 r., Zn. spr. ZS-M-2201/57/2014. Służebność drogowa stanowi kwotę 3750,00 złotych plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie płatna jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży.
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło od jednego uczestnika wadium w kwocie 2 800,00 zł (słownie; dwa tysiące osiemset złotych 00/100). Jedyny uczestnik, który wpłacił wadium Pani Magdalena Głodek, zamieszkała: ul. Stawowa 22 m. 4, 47-120 Żędowice złożyła wszystkie wymagane w ogłoszeniu z dnia 24.06.2015 r. dokumenty, tym samym spełniła wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w przetargu.
Cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaży ustalono na kwotę 23 401,00 zł ( słownie; dwadzieścia trzy tysiące czterysta jeden złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.
Postąpienie, które nie mogło wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do stu złotych zostało ustalone na kwotę w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych 00/100). W wyniku przeprowadzonego postępowania uczestnik przetargu Pani Magdalena Głodek, zamieszkała: ul. Stawowa 22 m. 4, 47-120 Żędowice zaoferowała ostatecznie cenę 23 801,00 zł (słownie; dwadzieścia trzy tysiące osiemset jeden złotych 00/100), która to kwota po trzecim wywołaniu została przyjęta i tym samym nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Magdalena Głodek.


mgr inż. Grzegorz Furmański
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie


 

Zawadzkie, 12.08.2015 r.
Zn. spr. ZG.2281.5.2015

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, iż w dniu 04.08.2015 r. w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, pokój nr 16 nie odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 3111/1 z karty mapy 9, obręb ewidencyjny Zawadzkie - miasto o pow. 0,9200 ha, gmina Zawadzkie z powodu braku zainteresowanych udziałem w przetargu.


mgr inż. Grzegorz Furmański
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie


Zawadzkie, dnia 15.07.2015r.

S.2101.1.2015.TK


OGŁOSZENIE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, nie będących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, następującą nieruchomość:

Budynek mieszkalny, pustostan o powierzchni użytkowej 109,00m2 składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarza oraz piwnic. Budynek gospodarczy o powierzchni 209,95m2. Położone w Kielczy 47-126, ul. Opolska 2, województwo opolskie, powiat strzelecki, na działce ewidencyjnej nr2167/1 o powierzchni 0,1708 ha, KW OP1S/00047512/1

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana na podstawie art.40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2014 poz. 1153 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz.1206).

Osoby uprawnione do nabycia pustostanu na podstawie przywołanej wyżej ustawy winny w terminie do 20.08.2015r. do godz. 15.00 złożyć pisemny wniosek o nabycie nieruchomości w Sekretariacie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie – osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera – za potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku należy dołączyć:
 oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
 dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art.40a ust.6 ustawy, uprawniające do obniżenia ceny sprzedaży. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy (dotyczy tylko dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy),
 propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.
W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek – zostanie ogłoszony pisemny przetarg ograniczony dla uprawnionych osób.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774049655 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 14:30.

Nadleśniczy
mgr inż. Grzegorz Furmański

 

 


 

OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Zn. spr. ZG.2281.5.2015


Przedmiot przetargu:
działka nr 3111/1 o powierzchni 0,9200 ha, obręb m. Zawadzkie
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Zawadzkie, działka nr 3111/1 z karty mapy 9, obręb ewidencyjny m. Zawadzkie o pow. 0,92 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00046740/1 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 3111/1 opisy użytków- inne tereny zabudowane, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- Bi
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka położona przy głównej szosie przelotowej miasta Zawadzkie, w sąsiedztwie istniejącego cmentarza oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i usług. Działka wydzielona z gruntów leśnych wg stanu po wycięciu drzewostanu. Teren płaski, rozłóg korzystny, stan zagospodarowania – działka niezabudowana, na której wzdłuż wschodniej granicy złożone są karpy i pniaki po wyciętym drzewostanie. Działka nieuzbrojona. Sieć uzbrojenia terenu: energetyczna, wodna i kanalizacji deszczowej - znajduje się w pasie drogowym ul. Opolskiej
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie uchwalonego Uchwałą Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232) działka nr 3111/1 oznaczona jest symbolem A. ZC
– przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza, miejsce pochówku zmarłych
- przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiektów związanych z funkcją podstawową w tym kostnice; wewnętrzne ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe; obiekty kultu religijnego; obiekty administracji i obsługi gospodarczej cmentarza; usługi towarzyszące w formie małokubaturowych obiektów handlowych; urządzenia towarzyszące; urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze cmentarza; obiekty małej architektury; zieleń o funkcjach ochronnych.
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00046740/1- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- od 12.01.2009 roku Najemcą działki nr 3111/1 jest Gmina Zawadzkie. W przypadku odstąpienia od prawa pierwokupu działki nr 3111/1 przez Gminę Zawadzkie nastąpi rozwiązanie umowy najmu zawartej z Gminą Zawadzkie.
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 176 916,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.
INFORMACJE DODATKOWE;
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie, pokój nr 16 w dniu 04.08.2015 r. o godz. 900
2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,
f) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż Nadleśnictwo sprzedaje działkę nr 3111/1 zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanej przez Starostę Strzeleckiego. Okazanie punktów granicznych działki może nastąpić na zlecenie i wyłączny koszt strony kupującej.
W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium: w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe– działka nr 3111/1”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 03.08.2015 r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 03.08.2015 r. do godz. 1500
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 03.08.2015 r. do godz. 1500
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700 -15 00 w pokoju nr 9 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
w zakładce INFORMACJE  PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIAWYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 14 00.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Zgodnie z art. 38, ust 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.) gminie Zawadzkie służy prawo pierwokupu działki nr 3111/1.
11. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.).
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 78, poz. 532).
c/. Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie nr 18/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości w Nadleśnictwie Zawadzkie w trybie przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia Regulaminu w zakresie przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości w Nadleśnictwie Zawadzkie w trybie przetargu nieograniczonego z późn. zm.
12. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.
nr 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż Nadleśnictwo sprzedaje działkę nr 3111/1 zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanej przez Starostę Strzeleckiego. Okazanie punktów granicznych działki może nastąpić na zlecenie i wyłączny koszt strony kupującej.
Zawadzkie, 25.06.2015 r.
mgr inż. Grzegorz Furmański
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

 

 


 

OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących
nieruchomości niezabudowanych
Zn. spr. ZG.2281.6.2015

Przedmiot przetargu:
1. działka nr 144/13 z karty mapy 13, o powierzchni 0,1047 ha, obręb ewidencyjny Żędowice, nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Żędowice, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00049050/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich oraz udział w ¼ działki nr 144/15 z karty mapy 13, o powierzchni 0,0356 ha, obręb ewidencyjny Żędowice, nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Żędowice, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00049050/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
• działka nr 144/13, opisy użytków- sad, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- S-R VI.
• działka nr 144/15, opisy użytków- droga, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- dr
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka nr 144/13 położona jest w Żędowicach, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, porośnięta częściowo drzewami i krzewami owocowymi ogrodu przydomowego, teren płaski, rozłóg regularny. Działka pozostaje w zasięgu sieci uzbrojenia terenu w energię elektryczną i wodę, powierzchnia normatywna. Wartość nieruchomości nr 144/13 wynosi 21 568,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
Nabycie działki nr 144/13 możliwe jest tylko z udziałem w ¼ działki nr 144/15, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi użytek Dr - droga, o powierzchni 0,0356 ha. Nieruchomość nr 144/15 położona w Żędowicach, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, niskiej intensywności. Działka ta jest wydzielona pod drogę wewnętrzną, dojazdową do czterech nieruchomości niezabudowanych przy niej położonych: nr 144/12, 144/13, 144/14, 144/8. Sieć uzbrojenia terenu: energia elektryczna i woda – w bliskości. Stan zagospodarowania: działka nr 144/15 jest niezabudowana, droga wytyczona, nieurządzona. Wartość udziału w ¼ działki nr 144/15 wynosi 1833,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
Łączna wartość działek nr 144/13 i 144/15 wynosi 23 401,00 zł.
Dojazd do drogi publicznej z działek nr 144/13 i 144/15 zapewnia się przez działkę nr 2223/2 o użytku Ls - las, obręb ewidencyjny Żędowice, będąca drogą leśną – utwardzoną, asfaltową, o powierzchni 0,3340 ha, na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 144/13, obręb Żędowice na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 17.11.2014 r., Zn. spr. ZS-M-2201/57/2014.
Służebność drogowa stanowi kwotę 3750,00 złotych plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie płatna jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży.
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwała Nr XIII/87/07 przez Radę Miejską w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232) działka nr 144/13 wchodzi w skład obszaru oznaczonego B. MN stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka nr 144/15 wchodzi w skład jako: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisana symbolem B. MN, teren dolesień, oznaczony jako B.ZLd oraz teren układu komunikacyjnego o symbolu 071/2 KDL.
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/000490050/8- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.


3. Cena wywoławcza nieruchomości sprzedawanych łącznie wynosi 23 401,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta jeden złotych 00/100) w tym:
• działka nr 144/13 stanowi wartość - 21 568,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
• działka nr 144/15 stanowi wartość - 1833,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.
INFORMACJE DODATKOWE;
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie w pokoju nr 16 w dniu 04.08.2015 r. o godz. 800
2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) - pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych: wyceny nieruchomości, wyceny służebności drogowej, opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,
f) pisemną zgodę na pokrycie kosztów służebności drogowej działki nr 2223/2 stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia,
g) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż Nadleśnictwo sprzedaje działki zgodnie z wyrysami z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostę Strzeleckiego. Okazanie punktów granicznych działek może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej.
W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe - działka nr 144/13”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 03.08.2015 r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 03.08.2015 r. do godz. 1500.
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 03.08.2015 r. do godz. 1500.
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 -15 00 w pokoju nr 9 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
w zakładce INFORMACJE  PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIAWYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 1400.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.)
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 78, poz. 532).
c/. Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie nr 18/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości w Nadleśnictwie Zawadzkie w trybie przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia Regulaminu w zakresie przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości w Nadleśnictwie Zawadzkie w trybie przetargu nieograniczonego z późn. zm.
11. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych: wyceny nieruchomości, wyceny służebności drogowej a także opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.
nr. 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie kosztów służebności drogowej dla działki nr 2223/2 .
nr. 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż Nadleśnictwo sprzedaje działki zgodnie z wyrysami z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostę Strzeleckiego. Okazanie punktów granicznych działek może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej.

Zawadzkie, 24.06.2015 r.
mgr inż. Grzegorz Furmański
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

 

 

 

 

 


 

Zawadzkie, dnia 16.06.2015r.

S.2101.2.2015.TK

OGŁOSZENIE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, nie będących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, następującą nieruchomość:

Budynek mieszkalny, pustostan o powierzchni użytkowej 122,71 m2 z częściowo mieszkalnym poddaszem, niepodpiwniczony, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego, korytarza oraz ganku i przynależnej kotłowni. Budynek gospodarczy o powierzchni 82,24m2, parterowy, niepodpiwniczony. Położone w Pludrach 46-375, ul. Tartaczna 1, województwo opolskie, powiat oleski, na działce ewidencyjnej nr 176/12 o powierzchni 0,1148 ha, KW OP1L/00044896/9.

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana na podstawie art.40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2014 poz. 1153) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz.1206).

Osoby uprawnione do nabycia pustostanu na podstawie przywołanej wyżej ustawy winny w terminie do 21.07.2015r. do godz. 15.00 złożyć pisemny wniosek o nabycie nieruchomości w Sekretariacie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie – osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera – za potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
- dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art.40a ust.6 ustawy, uprawniające do obniżenia ceny sprzedaży. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy (dotyczy tylko dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy),
- propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.
W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek – zostanie ogłoszony pisemny przetarg ograniczony dla uprawnionych osób.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774049655 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 14:30.

Nadleśniczy
mgr inż. Grzegorz Furmański

 

 

 


Zawadzkie, 06.05.2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie uprzejmie informuje, iż w dniu 28.04.2015 r. o godz. 9 00 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 – pokój nr 16 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żędowice, działka nr 144/13 z karty mapy 13, obręb ewidencyjny Żędowice o pow. 0,1047 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00049050/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przedmiot przetargu oznaczony jest wg danych z wypisu z rejestru gruntów jako: sad, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- S-R VI. Nabycie działki nr 144/13 możliwe jest tylko z udziałem w ¼ działki nr 144/15, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi użytek Dr-droga, o powierzchni 0,0356 ha. Za udział w ¼ działki nr 144/15 nabywca działki nr 144/13 zapłaci kwotę 1833,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży.
Dojazd do drogi publicznej z działek nr 144/13 i 144/15 zapewnia się przez działkę nr 2223/2 o użytku Ls - las, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi drogę leśną – utwardzoną, asfaltową o powierzchni 0,3340 ha na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 144/13, obręb Żędowice na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 17.11.2014 r., Zn. spr. ZS-M-2201/57/2014.
Służebność drogowa stanowi kwotę 3750,00 złotych plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie płatna jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży.
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło od jednego uczestnika wadium w kwocie 2 800,00 zł (słownie; dwa tysiące osiemset złotych 00/100). Jedyny uczestnik, który wpłacił wadium Pan Kordian Mrocheń, ul. Stawowa 22, 47-120 Żędowice złożył wszystkie wymagane w ogłoszeniu                          z dnia 26.02.2015 r. dokumenty, tym samym spełnił wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w przetargu.
Cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaży ustalono na kwotę 21 568,00 zł ( słownie; dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.
Postąpienie nie mogło wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do stu złotych tj. 300,00 zł (trzysta złotych 00/100). W wyniku przeprowadzonego postępowania uczestnik przetargu Pan Kordian Mrocheń, ul. Stawowa 22, 47-120 Żędowice nie zaoferował przedmiotowego postąpienia, w związku z czym przetarg został zakończony bez wyłonienia nabywcy.

Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w Nadleśnictwie Zawadzkie
2. Strona internetowa Nadleśnictwa Zawadzkie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

   mgr inż. Grzegorz Furmański

 


  Zawadzkie, 06.05.2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie uprzejmie informuje, iż w dniu 28.04.2015 r. o godz. 8 00 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 – pokój nr 16 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żędowice działka nr 144/12 z karty mapy 13, obręb ewidencyjny Żędowice o pow. 0,1020 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00049050/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
Przedmiot przetargu oznaczony jest wg danych z wypisu z rejestru gruntów jako: sad, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- S-R VI. Nabycie działki nr 144/12 możliwe jest tylko z udziałem w ¼ działki nr 144/15, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi użytek Dr-droga, o powierzchni 0,0356 ha. Za udział w ¼ działki nr 144/15 nabywca działki nr 144/12 zapłaci kwotę 1833,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży. Dojazd do drogi publicznej z działek nr 144/12 i 144/15 zapewnia się przez działkę nr 2223/2 o użytku Ls - las, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi drogę leśną – utwardzoną, asfaltową o powierzchni 0,3340 ha, na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 144/12, obręb Żędowice na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 17.11.2014 r., Zn. spr. ZS-M-2201/57/2014. Służebność drogowa stanowi kwotę 3750,00 złotych plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie płatna jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży.
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło od jednego uczestnika wadium w kwocie 2 700,00 zł (słownie; dwa tysiące siedemset złotych 00/100). Jedyny uczestnik, który wpłacił wadium Pan Kordian Mrocheń, ul. Stawowa 22, 47-120 Żędowice złożył wszystkie wymagane w ogłoszeniu z dnia     26.02.2015 r. dokumenty, tym samym spełnił wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w przetargu.
Cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaży ustalono na kwotę 21 012,00 zł ( słownie; dwadzieścia jeden tysięcy dwanaście złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.
Postąpienie nie mogło wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do stu złotych tj. 300,00 zł (trzysta złotych 00/100). W wyniku przeprowadzonego postępowania uczestnik przetargu Pan Kordian Mrocheń, ul. Stawowa 22, 47-120 Żędowice zaoferował ostatecznie cenę 21 312,00 zł (słownie; dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwanaście złotych 00/100), która to kwota po trzecim wywołaniu została przyjęta i tym samym nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Kordian Mrocheń.

Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w Nadleśnictwie Zawadzkie
2. Strona internetowa Nadleśnictwa Zawadzkie


Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
   mgr inż. Grzegorz Furmański

 


 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE TRANSAKCJI ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI 
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Nadleśnictwo Zawadzkie
 
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013r. dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 ze zm.), Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą w dniu 22.10.2014 r. uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zn. spr. ZS-G-2141/90/2014.
Data zgody na zamianę
Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe
 
adres leśny
adres administracyjny
kategoria użytku
powierzchnia (w ha)
wartość
( w tys. zł.)
22.10.2014 r.
02-14-3-07-717-k-03
16-11-034-0039-2004/1
Dr
0,0152
3293,84
02-14-3-07-717-k-04
16-11-034-0039-2004/3
Dr
0,0026
563,42
02-14-3-07-717-k-05
16-11-034-0039-2004/4
Dr
0,1331
28842,77
02-14-3-07-717~h
16-11-034-0039-2004/4
Dr
02-14-3-07-717-k-06
16-11-034-0039-2004/6
Dr
0,0450
9751,50
02-14-3-07-717~i
16-11-034-0039-2004/6
Dr
 
Przyjęto wartość w zaokrągleniu 42 tys.
 
Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe
właściciel
adres administracyjny
kategoria użytku
powierzchnia (w ha)
wartość
(w tys. zł)
Gmina Kolonowskie
16-11-035-0077-929
Dr
0,2969
41803,52
Przyjęto wartość w zaokrągleniu 42 tys.
 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
 
mgr inż. Zdzisław Siewiera
Zawadzkie, 5 listopada 2014 r.

 


 

 

 

Zawadzkie, 2014-11-27
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, iż w dniu 25.11.2014r. w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 nie odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 1891 z karty mapy 11, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,3352 ha, gmina Kolonowskie.

mgr inż. Zdzisław Siewiera
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

Zawadzkie, dnia 29.10.2014r.

S-2201-2/2014


OGŁOSZENIE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, nie będących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, następującą nieruchomość:

Samodzielny lokal mieszkalny - pustostan, dwukondygnacyjny, w budynku wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 110,90m2 składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarza, klatki schodowej oraz przynależnych piwnic, garażu i strychu. Segment w budynku gospodarczym o powierzchni 21,60m2 wraz z udziałem w infrastrukturze (plac i droga, zewn. instalacja kanalizacyjna, zewn. instalacja wodna) – udział 242/1000. Położone w Kolonowskiem, 47-110, ul. Pluderska 1C/2, województwo opolskie, powiat strzelecki, na działce ewidencyjnej nr 1791/2 o powierzchni 0,2496 ha, KW OP1S/00068251/6

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana na podstawie art.40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz.1206).

Osoby uprawnione do nabycia pustostanu na podstawie przywołanej wyżej ustawy winny w terminie do 04.12.2014r. do godz. 15.00 złożyć pisemny wniosek o nabycie nieruchomości w Sekretariacie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie – osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera – za potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
  • dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art.40a ust.6 ustawy, uprawniające do obniżenia ceny sprzedaży. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy (dotyczy tylko dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy),
  • propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.
    W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek – zostanie ogłoszony pisemny przetarg ograniczony dla uprawnionych osób.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774049655 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Nadleśniczy
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 

 


OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej
I. PRZEDMIOT PRZETARGU:
działka nr 1891 o powierzchni 0,3352 ha, obręb Kolonowskie- miasto
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1891 z karty mapy 11, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,3352 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 1891, opisy użytków- grunty orne, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- R VI,
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka położona w Kolonowskiem- peryferie miasta, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg korzystny, dojazd do nieruchomości dogodny, z dwóch ulic utwardzonych. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodę i kanalizację spławną, powierzchnia ponadnormatywna z możliwością przyszłych podziałów.
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2 dla części miasta Kolonowskie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr VII/29/99 z dnia 9 marca 1999 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 18 z 1999 roku, poz. 61) działka nr 1891 położona w Kolonowskiem (k. m. 4) wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem „MNu” stanowiącego tereny zabudowy mieszkalno-usługowo-rzemieślniczej.
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00050023/0- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 99 923,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.


II. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie pokój nr 16 w dniu 25.11.2014 r. o godz. 900
2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,

W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
- dla działki nr 1891 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe– działka nr 1891”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 24.11.2014 r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 24.11.2014 r. do godz. 1500.
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 24.11.2014 r. do godz. 1500.
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 , 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 -15 00 w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
w zakładce INFORMACJE  PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIAWYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 1400.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59 z późn. zm.).
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).
11. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.


Zawadzkie, 24.09.2014 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 


 

Zawadzkie, 14.07.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK

(Nie jest dokonywane w trybie zamówień publicznych. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania – vide art.4 pkt.8)


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie w Zawadzkiem przy ulicy Strzeleckiej 6 ma zamiar poddać badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe PGL LP Nadleśnictwa Zawadzkie za rok 2014.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o podanie ceny za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, zakończonego opinią i raportem oraz danych o firmie wraz ze wskazaniem na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, a w przypadku uprawnionych podmiotów, również wskazanie nazwisk biegłych rewidentów .Prosimy również o podanie czy firma badająca posiada ubezpieczenie OC.

Powyższe dane można przekazać na adres:
1.PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
lub
2. pocztą elektroniczną: zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl

Jednostki PGL Lasy Państwowe działają w oparciu o :
 Ustawę z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U z 2011r. Nr 12, poz.59 z późn. Zm.),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U Nr 134, poz. 692),
 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadany przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zarządzeniem Nr 50 z dnia 18 maja 1994r. ( dostępny na stronie internetowej www.lp.gov.pl).

Podstawowe wymogi dotyczące badania i zawartości raportu z badania sprawozdania finansowego:
1. Jednoznaczna ocena dotycząca poprawności m.in.:
a. systemu ewidencji,
b. systemu kontroli wewnętrznej,
c. inwentaryzacji, w tym zwłaszcza spełnienie wymogów ustawowych dotyczących terminów, zakresu, metod inwentaryzacji, itp.;
2. Analiza i ocena sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego( nie powinna zawierać nadmiaru danych liczbowych, które SA zawarte w sprawozdaniu finansowym , natomiast ocena powinna wyjaśnić wyniki, które wpłynęły na zmiany podstawowych wielkości finansowych, ich dynamiki, struktury, itp.);
3. Jednoznacznej oceny poszczególnych pozycji aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów co do ich poprawności wynikającej z ewidencji potwierdzonej inwentaryzacją;
4. Oceny dokumentacji księgowej co do jej poprawności i rzetelności;
5. Analizy oraz oceny przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach (funduszach ) własnych;
6. Oceny kompletności informacji dodatkowej;
7. Szczegółowe badanie danych do podatku dochodowego od osób prawnych.

Badaniu poddane zostaną również dane dot. podatku dochodowego od osób prawnych. Informujemy, że działalność leśna (podstawowa działalność nadleśnictw), rolna (występuje
w ograniczonym zakresie) wyłączone są z opodatkowania na podstawie art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalenia dotyczące ww. podatku winny być również opisane
w raporcie z badania sprawozdania finansowego.

Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie jednostki i powinno być zakończone do dnia 09.02.2015r.

Szczegółowych informacji udziela –Małgorzata Woźniak, tel.: (0-77) 404 96 55 wewn.611

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 15.07.2014r. do 18.08.2014r.

Nadleśniczy
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 

  

 

INFORMACJA O ZAMIARZE TRANSAKCJI ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Nadleśnictwo Zawadzkie

 

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013r. dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 ze zm.), Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą w dniu 22.10.2014 r. uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zn. spr. ZS-G-2141/90/2014.

Data zgody na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

 

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość

( w tys. zł.)

22.10.2014 r.

02-14-3-07-717-k-03

16-11-034-0039-2004/1

Dr

0,0152

3293,84

02-14-3-07-717-k-04

16-11-034-0039-2004/3

Dr

0,0026

563,42

02-14-3-07-717-k-05

16-11-034-0039-2004/4

Dr

0,1331

28842,77

02-14-3-07-717~h

16-11-034-0039-2004/4

Dr

02-14-3-07-717-k-06

16-11-034-0039-2004/6

Dr

0,0450

9751,50

02-14-3-07-717~i

16-11-034-0039-2004/6

Dr

 

Przyjęto wartość w zaokrągleniu 42 tys.

 

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość

(w tys. zł)

Gmina Kolonowskie

16-11-035-0077-929

Dr

0,2969

41803,52

Przyjęto wartość w zaokrągleniu 42 tys.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

 

mgr inż. Zdzisław Siewiera

Zawadzkie, 5 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania:
      oferta_na_dzierzawe_zalacznik_nr_1.doc pobierz
      oswiadczenie_zalacznik__nr_2.doc pobierz
      projekt_umowy_na_dzierzawe__gruntu_rolnego.doc pobierz
      projekt_umowy_na_dzierzwe_zbiornika_wodnego.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Grzegorz Furmański
Data modyfikacji: 2016/06/22 14:11:15
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Konfederak
Wprowadzający: Tomasz Konfederak