Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Zawadzkie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Zawadzkie >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 

 

AKTUALNE CENNIKI NA DREWNO ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE STRONY

 

 


 

OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Zn. spr. ZG.2281.5.2015


Przedmiot przetargu:
działka nr 3111/1 o powierzchni 0,9200 ha, obręb m. Zawadzkie
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Zawadzkie, działka nr 3111/1 z karty mapy 9, obręb ewidencyjny m. Zawadzkie o pow. 0,92 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00046740/1 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 3111/1 opisy użytków- inne tereny zabudowane, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- Bi
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka położona przy głównej szosie przelotowej miasta Zawadzkie, w sąsiedztwie istniejącego cmentarza oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i usług. Działka wydzielona z gruntów leśnych wg stanu po wycięciu drzewostanu. Teren płaski, rozłóg korzystny, stan zagospodarowania – działka niezabudowana, na której wzdłuż wschodniej granicy złożone są karpy i pniaki po wyciętym drzewostanie. Działka nieuzbrojona. Sieć uzbrojenia terenu: energetyczna, wodna i kanalizacji deszczowej - znajduje się w pasie drogowym ul. Opolskiej
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie uchwalonego Uchwałą Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232) działka nr 3111/1 oznaczona jest symbolem A. ZC
– przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza, miejsce pochówku zmarłych
- przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiektów związanych z funkcją podstawową w tym kostnice; wewnętrzne ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe; obiekty kultu religijnego; obiekty administracji i obsługi gospodarczej cmentarza; usługi towarzyszące w formie małokubaturowych obiektów handlowych; urządzenia towarzyszące; urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze cmentarza; obiekty małej architektury; zieleń o funkcjach ochronnych.
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00046740/1- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- od 12.01.2009 roku Najemcą działki nr 3111/1 jest Gmina Zawadzkie. W przypadku odstąpienia od prawa pierwokupu działki nr 3111/1 przez Gminę Zawadzkie nastąpi rozwiązanie umowy najmu zawartej z Gminą Zawadzkie.
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 176 916,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.
INFORMACJE DODATKOWE;
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie, pokój nr 16 w dniu 04.08.2015 r. o godz. 900
2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,
f) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż Nadleśnictwo sprzedaje działkę nr 3111/1 zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanej przez Starostę Strzeleckiego. Okazanie punktów granicznych działki może nastąpić na zlecenie i wyłączny koszt strony kupującej.
W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium: w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe– działka nr 3111/1”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 03.08.2015 r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 03.08.2015 r. do godz. 1500
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 03.08.2015 r. do godz. 1500
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700 -15 00 w pokoju nr 9 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
w zakładce INFORMACJE  PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIAWYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 14 00.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Zgodnie z art. 38, ust 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.) gminie Zawadzkie służy prawo pierwokupu działki nr 3111/1.
11. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.).
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 78, poz. 532).
c/. Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie nr 18/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości w Nadleśnictwie Zawadzkie w trybie przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia Regulaminu w zakresie przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości w Nadleśnictwie Zawadzkie w trybie przetargu nieograniczonego z późn. zm.
12. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.
nr 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż Nadleśnictwo sprzedaje działkę nr 3111/1 zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanej przez Starostę Strzeleckiego. Okazanie punktów granicznych działki może nastąpić na zlecenie i wyłączny koszt strony kupującej.
Zawadzkie, 25.06.2015 r.
mgr inż. Grzegorz Furmański
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

 

 


 

OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących
nieruchomości niezabudowanych
Zn. spr. ZG.2281.6.2015

Przedmiot przetargu:
1. działka nr 144/13 z karty mapy 13, o powierzchni 0,1047 ha, obręb ewidencyjny Żędowice, nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Żędowice, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00049050/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich oraz udział w ¼ działki nr 144/15 z karty mapy 13, o powierzchni 0,0356 ha, obręb ewidencyjny Żędowice, nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Żędowice, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00049050/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
• działka nr 144/13, opisy użytków- sad, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- S-R VI.
• działka nr 144/15, opisy użytków- droga, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- dr
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka nr 144/13 położona jest w Żędowicach, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, porośnięta częściowo drzewami i krzewami owocowymi ogrodu przydomowego, teren płaski, rozłóg regularny. Działka pozostaje w zasięgu sieci uzbrojenia terenu w energię elektryczną i wodę, powierzchnia normatywna. Wartość nieruchomości nr 144/13 wynosi 21 568,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
Nabycie działki nr 144/13 możliwe jest tylko z udziałem w ¼ działki nr 144/15, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi użytek Dr - droga, o powierzchni 0,0356 ha. Nieruchomość nr 144/15 położona w Żędowicach, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, niskiej intensywności. Działka ta jest wydzielona pod drogę wewnętrzną, dojazdową do czterech nieruchomości niezabudowanych przy niej położonych: nr 144/12, 144/13, 144/14, 144/8. Sieć uzbrojenia terenu: energia elektryczna i woda – w bliskości. Stan zagospodarowania: działka nr 144/15 jest niezabudowana, droga wytyczona, nieurządzona. Wartość udziału w ¼ działki nr 144/15 wynosi 1833,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
Łączna wartość działek nr 144/13 i 144/15 wynosi 23 401,00 zł.
Dojazd do drogi publicznej z działek nr 144/13 i 144/15 zapewnia się przez działkę nr 2223/2 o użytku Ls - las, obręb ewidencyjny Żędowice, będąca drogą leśną – utwardzoną, asfaltową, o powierzchni 0,3340 ha, na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 144/13, obręb Żędowice na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 17.11.2014 r., Zn. spr. ZS-M-2201/57/2014.
Służebność drogowa stanowi kwotę 3750,00 złotych plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie płatna jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży.
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwała Nr XIII/87/07 przez Radę Miejską w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232) działka nr 144/13 wchodzi w skład obszaru oznaczonego B. MN stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka nr 144/15 wchodzi w skład jako: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisana symbolem B. MN, teren dolesień, oznaczony jako B.ZLd oraz teren układu komunikacyjnego o symbolu 071/2 KDL.
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/000490050/8- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.


3. Cena wywoławcza nieruchomości sprzedawanych łącznie wynosi 23 401,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta jeden złotych 00/100) w tym:
• działka nr 144/13 stanowi wartość - 21 568,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
• działka nr 144/15 stanowi wartość - 1833,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.
INFORMACJE DODATKOWE;
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie w pokoju nr 16 w dniu 04.08.2015 r. o godz. 800
2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) - pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych: wyceny nieruchomości, wyceny służebności drogowej, opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,
f) pisemną zgodę na pokrycie kosztów służebności drogowej działki nr 2223/2 stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia,
g) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż Nadleśnictwo sprzedaje działki zgodnie z wyrysami z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostę Strzeleckiego. Okazanie punktów granicznych działek może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej.
W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe - działka nr 144/13”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 03.08.2015 r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 03.08.2015 r. do godz. 1500.
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 03.08.2015 r. do godz. 1500.
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 -15 00 w pokoju nr 9 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
w zakładce INFORMACJE  PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIAWYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 1400.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.)
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 78, poz. 532).
c/. Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie nr 18/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości w Nadleśnictwie Zawadzkie w trybie przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia Regulaminu w zakresie przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości w Nadleśnictwie Zawadzkie w trybie przetargu nieograniczonego z późn. zm.
11. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych: wyceny nieruchomości, wyceny służebności drogowej a także opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.
nr. 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie kosztów służebności drogowej dla działki nr 2223/2 .
nr. 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż Nadleśnictwo sprzedaje działki zgodnie z wyrysami z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostę Strzeleckiego. Okazanie punktów granicznych działek może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej.

Zawadzkie, 24.06.2015 r.
mgr inż. Grzegorz Furmański
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

 

 

 

 

 


 

Zawadzkie, dnia 16.06.2015r.

S.2101.2.2015.TK

OGŁOSZENIE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, nie będących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, następującą nieruchomość:

Budynek mieszkalny, pustostan o powierzchni użytkowej 122,71 m2 z częściowo mieszkalnym poddaszem, niepodpiwniczony, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego, korytarza oraz ganku i przynależnej kotłowni. Budynek gospodarczy o powierzchni 82,24m2, parterowy, niepodpiwniczony. Położone w Pludrach 46-375, ul. Tartaczna 1, województwo opolskie, powiat oleski, na działce ewidencyjnej nr 176/12 o powierzchni 0,1148 ha, KW OP1L/00044896/9.

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana na podstawie art.40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2014 poz. 1153) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz.1206).

Osoby uprawnione do nabycia pustostanu na podstawie przywołanej wyżej ustawy winny w terminie do 21.07.2015r. do godz. 15.00 złożyć pisemny wniosek o nabycie nieruchomości w Sekretariacie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie – osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera – za potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
- dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art.40a ust.6 ustawy, uprawniające do obniżenia ceny sprzedaży. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy (dotyczy tylko dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy),
- propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.
W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek – zostanie ogłoszony pisemny przetarg ograniczony dla uprawnionych osób.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774049655 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 14:30.

Nadleśniczy
mgr inż. Grzegorz Furmański

 

 

 


Zawadzkie, 06.05.2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie uprzejmie informuje, iż w dniu 28.04.2015 r. o godz. 9 00 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 – pokój nr 16 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żędowice, działka nr 144/13 z karty mapy 13, obręb ewidencyjny Żędowice o pow. 0,1047 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00049050/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przedmiot przetargu oznaczony jest wg danych z wypisu z rejestru gruntów jako: sad, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- S-R VI. Nabycie działki nr 144/13 możliwe jest tylko z udziałem w ¼ działki nr 144/15, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi użytek Dr-droga, o powierzchni 0,0356 ha. Za udział w ¼ działki nr 144/15 nabywca działki nr 144/13 zapłaci kwotę 1833,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży.
Dojazd do drogi publicznej z działek nr 144/13 i 144/15 zapewnia się przez działkę nr 2223/2 o użytku Ls - las, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi drogę leśną – utwardzoną, asfaltową o powierzchni 0,3340 ha na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 144/13, obręb Żędowice na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 17.11.2014 r., Zn. spr. ZS-M-2201/57/2014.
Służebność drogowa stanowi kwotę 3750,00 złotych plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie płatna jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży.
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło od jednego uczestnika wadium w kwocie 2 800,00 zł (słownie; dwa tysiące osiemset złotych 00/100). Jedyny uczestnik, który wpłacił wadium Pan Kordian Mrocheń, ul. Stawowa 22, 47-120 Żędowice złożył wszystkie wymagane w ogłoszeniu                          z dnia 26.02.2015 r. dokumenty, tym samym spełnił wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w przetargu.
Cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaży ustalono na kwotę 21 568,00 zł ( słownie; dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.
Postąpienie nie mogło wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do stu złotych tj. 300,00 zł (trzysta złotych 00/100). W wyniku przeprowadzonego postępowania uczestnik przetargu Pan Kordian Mrocheń, ul. Stawowa 22, 47-120 Żędowice nie zaoferował przedmiotowego postąpienia, w związku z czym przetarg został zakończony bez wyłonienia nabywcy.

Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w Nadleśnictwie Zawadzkie
2. Strona internetowa Nadleśnictwa Zawadzkie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

   mgr inż. Grzegorz Furmański

 


  Zawadzkie, 06.05.2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie uprzejmie informuje, iż w dniu 28.04.2015 r. o godz. 8 00 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 – pokój nr 16 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żędowice działka nr 144/12 z karty mapy 13, obręb ewidencyjny Żędowice o pow. 0,1020 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00049050/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
Przedmiot przetargu oznaczony jest wg danych z wypisu z rejestru gruntów jako: sad, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- S-R VI. Nabycie działki nr 144/12 możliwe jest tylko z udziałem w ¼ działki nr 144/15, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi użytek Dr-droga, o powierzchni 0,0356 ha. Za udział w ¼ działki nr 144/15 nabywca działki nr 144/12 zapłaci kwotę 1833,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży. Dojazd do drogi publicznej z działek nr 144/12 i 144/15 zapewnia się przez działkę nr 2223/2 o użytku Ls - las, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi drogę leśną – utwardzoną, asfaltową o powierzchni 0,3340 ha, na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 144/12, obręb Żędowice na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 17.11.2014 r., Zn. spr. ZS-M-2201/57/2014. Służebność drogowa stanowi kwotę 3750,00 złotych plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie płatna jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży.
W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło od jednego uczestnika wadium w kwocie 2 700,00 zł (słownie; dwa tysiące siedemset złotych 00/100). Jedyny uczestnik, który wpłacił wadium Pan Kordian Mrocheń, ul. Stawowa 22, 47-120 Żędowice złożył wszystkie wymagane w ogłoszeniu z dnia     26.02.2015 r. dokumenty, tym samym spełnił wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w przetargu.
Cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaży ustalono na kwotę 21 012,00 zł ( słownie; dwadzieścia jeden tysięcy dwanaście złotych 00/100). Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeżeli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.
Postąpienie nie mogło wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do stu złotych tj. 300,00 zł (trzysta złotych 00/100). W wyniku przeprowadzonego postępowania uczestnik przetargu Pan Kordian Mrocheń, ul. Stawowa 22, 47-120 Żędowice zaoferował ostatecznie cenę 21 312,00 zł (słownie; dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwanaście złotych 00/100), która to kwota po trzecim wywołaniu została przyjęta i tym samym nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Kordian Mrocheń.

Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w Nadleśnictwie Zawadzkie
2. Strona internetowa Nadleśnictwa Zawadzkie


Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
   mgr inż. Grzegorz Furmański

 


 

 

Zawadzkie, dnia 08.04.2015r.

 

Załącznik nr 3

do regulaminu procedury rekrutacyjnej

nowo przyjmowanych pracowników na

wolne stanowisko pracy „Kasjer”

w Dziale Finansowo-Księgowym

w Nadleśnictwie Zawadzkie

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

„Kasjer” w Dziale Fianansowo-Księgowym

w Nadleśnictwie Zawadzkie

 

 

 

PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru do zatrudnienia na w/w stanowisku została wybrana Pani:

 

 

Agnieszka Szołtysik

 

 

 

 


Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie  
     mgr inż. Grzegorz Furmański

 

 


 

Zawadzkie, dnia 20.03.2015r.

S.2101.1.2015.TK


OGŁOSZENIE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, nie będących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, następującą nieruchomość:

Budynek mieszkalny, pustostan o powierzchni użytkowej 109,00m2 składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarza oraz piwnic. Budynek gospodarczy o powierzchni 209,95m2. Położone w Kielczy 47-126, ul. Opolska 2, województwo opolskie, powiat strzelecki, na działce ewidencyjnej nr2167/1 o powierzchni 0,1708 ha, KW OP1S/00047512/1

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana na podstawie art.40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2014 poz. 1153) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz.1206).

Osoby uprawnione do nabycia pustostanu na podstawie przywołanej wyżej ustawy winny w terminie do 28.04.2015r. do godz. 15.00 złożyć pisemny wniosek o nabycie nieruchomości w Sekretariacie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie – osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera – za potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
  • dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art.40a ust.6 ustawy, uprawniające do obniżenia ceny sprzedaży. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy (dotyczy tylko dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy),
  • propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.
W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek – zostanie ogłoszony pisemny przetarg ograniczony dla uprawnionych osób.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774049655 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 14:30.

Nadleśniczy
mgr inż. Grzegorz Furmański

 

 

 


PGL LP NADLEŚNICTWO ZAWADZKIE OGŁASZA NABÓR  NA STANOWISKO KASJERA DO ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ NA ZASTĘPSTWO OK. 1,5 ROKU POPRZEDZONĄ UMOWĄ NA OKRES PRÓBNY TRZECH MIESIĘCY

 


I.       WYMAGANIA

A.    Formalne

1.     pełna zdolność do czynności prawnych

2.     korzystanie z pełni praw obywatelskich

3.     niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek

4.     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym postępowaniem rekrutacyjnym

5.     znajomość ustawy o rachunkowości,

6.     Wykształcenie min. średnie z trzyletnim doświadczeniem zawodowym lub wyższe.

 

B.    Preferowane

1.      wykształcenie wyższe  ekonomiczne ( specjalność rachunkowość)

2.      minimalny roczny staż pracy w dziale księgowym (dot. wykształcenia wyższego)

3.      dobra znajomość programów komputerowych Word, Excel, Outlock

4.      znajomość przepisów regulujących zasady prowadzenia i finansowania gospodarki leśnej

5.      pożądane cechy osobowości: dyspozycyjność, dokładność, systematyczność,   umiejętność pracy w zespole,  wysoki  poziom kultury osobistej, odporność na stres.

 

II.          RAMOWY ZAKRES ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA NA STANOWISKU KASJERA:

1. Dekretuje , przygotowuje do zaksięgowania oraz księguje w systemie SILP dokumenty i rachunki oraz faktury dotyczące pozyskania i zrywki drewna .

2. Prowadzi " Rejestr zakupu V AT.

3. Dekretuje, przygotowuje do zaksięgowania oraz księguje w systemie SILP faktury dotyczące dokonywanych przez Nadleśnictwo zakupów.

4. Dekretuje i księguje w systemie SILP dokumentację dotyczącą wypłat nie będących  wynagrodzeniami.

5. Dekretuje i księguje w systemie SILP „Rozliczenia wydanych posiłków bhp”.

6. Uzgadnia codziennie wpływy do kasy z raportem dobowym kasy fiskalnej.

7. Prowadzi Kasę Nadleśnictwa tj. przyjmuje wpłaty klientów zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz dokonuje wypłat z Kasy Nadleśnictwa.

 8. Z wykonanych operacji kasowych sporządza codziennie „Raport Kasowy” uzgadniając jego saldo z kontami w systemie SILP.

 9. Na podstawie zatwierdzonych dokumentów płacowych dokonuje za pomocą  zainstalowanego systemu  eCorpoNet  jak i ręcznie w razie konieczności , przelewów wypłaconych wynagrodzeń, premii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych itp.

10. Dekretuje i księguje wyciągi bankowe posiadających przez Nadleśnictwo kont   bankowych 131* i 189*.

 11. Sporządza  także przelewy na podstawie otrzymanych z zewnątrz faktur i rachunków sprawdzonych pod  względem rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzonych przez Głównego Księgowego  i Nadleśniczego.

12. Uzgadnia oraz analizuje stan zobowiązań wobec jednostki nadrzędnej i sporządza wszelkie niezbędne zestawienia  w tym zakresie.

 13. Z zachowaniem wymaganych przepisami terminów oraz po uzgodnieniu z pracownikami merytorycznymi i Działem Finansowo -Księgowym  dokonuje przelewu kwot związanych ze sporządzonymi deklaracjami podatków, składek ZUS, PFRON itp.                 

14. Analizuje i uzgadnia salda związanych z tymi przelewami  kont w SILP  w porozumieniu z pracownikami odpowiedzialnymi za ich naliczenie oraz dokonuje rozliczenia pozycji otwartych w momencie zapłaty poszczególnych pozycji (konta 242, 226, 230, 234, 221, 223,224,225,229).

15. Współpracując z innymi pracownikami Nadleśnictwa analizuje i uzgadnia na bieżąco zapisy kont dotyczących kasy, banków (tj. konta 100,109,130 131,137,189).

16.Uzgadnia oraz przestrzega terminowego i odpowiedniego rozliczania wadiów wpłacanych przez firmy i osoby prywatne biorące udział w ogłaszanych przez Nadleśnictwo przetargach (po uprzednim uzgodnieniu z  Przewodniczącym Komisji Przetargowej i na jego pisemne polecenie).

17. Prowadzi w uzgodnieniu z działami merytorycznymi ewidencję wpłacanych przez firmy zabezpieczeń wykonania umów.

18. Dokonuje wypłat tych zabezpieczeń na pisemne polecenie pracownika działu merytorycznego.

19. Prowadzi ewidencję przyjmowanych  przez Nadleśnictwo weksli w ramach zabezpieczenia umów kupna - sprzedaży drewna.. Otrzymane weksle przechowuje i zwraca (po zakończeniu realizacji umowy) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami po uzgodnieniu z Zastępcą Nadleśniczego.

20. Prowadzi ewidencję i uzgadnia z Bankiem oraz kontami w systemie SILP salda kont lokat terminowych posiadanych przez Nadleśnictwo.

21. Analizuje i uzgadnia wszelkie operacje księgowe dotyczące konta „855- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  oraz dokonuje  na bieżąco wpłat i wypłat związanych z kontem „1891- Rachunek bankowy środków pieniężnych ZFŚS” oraz uzgadnia jego saldo z kontem „855”.       

   III. WYMAGANE DOKUMENTY

1.     CV- opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem

2.     list motywacyjny- ( wraz z adresem do korespondencji, adresem e-mail i numerem telefonu) opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem

3.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4.     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych – tekst jednolity (Dz.U.z 2014 poz. 1182,1662 z późniejszymi zmianam)., oraz oświadczenie o gotowości poddania się procedurze naboru- opatrzone własnoręcznym podpisem

5.     oświadczenie kandydata o  korzystaniu z pełni praw publicznych, a także oświadczenie o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek popełnione umyślnie  - opatrzone własnoręcznym podpisem

6.     kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i minimalny staż pracy

      ( zaświadczenia, świadectwa pracy )

7.     kserokopie dokumentów  wymienionych w pkt. 3 i 6 winny posiadać klauzulę    „za zgodność z oryginałem”,  oraz potwierdzone własnoręcznym podpisem i  datą             ubiegającego się o zatrudnienie.

 

IV. TERMIN I SPOSÓB SKLADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać  bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać je pocztą tradycyjną na adres PGL LP Nadleśnictwa Zawadzkie z siedzibą w Zawadzkiem ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie-, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kasjera” lub pocztą elektroniczną na adres zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl w terminie do dnia : 27 marca 2015 r., przy czym jako datę dostarczenia oferty do siedziby Nadleśnictwa rozumie się datę wpływu oferty do Sekretariatu.

Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa Zawadzkie po terminie wskazanym wyżej  nie będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego.

Oferentów, którzy na podstawie oceny przesłanych aplikacji zostali zakwalifikowani do dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego  – powiadamia się telefonicznie – podając datę i godzinę tego postępowania.

 

V. Informację dodatkowe

1.        Nadleśnictwo nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem.

2.        Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa oraz w BIP w zakładce "Komunikaty i ogłoszenia" do 2 dni roboczych po zakończeniu procedur związanych z naborem.

3.        Dokumenty aplikacyjne osób które uczestniczyły w procesie rekrutacji będą możliwe do odbioru w terminie 14 dni po zakończeniu procedur naboru licząc od dnia umieszczenia wyniku  naboru na Stronie BIP i Tablicy ogłoszeń. Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  Istnieje możliwość  osobistego odbioru  dokumentów lub  ich odesłania na adres zwrotny po uprzednim zwróceniem się z   pisemnym wnioskiem w tej sprawie przez zainteresowanego w terminie ustalonym w  zdaniu poprzednim.

4.         Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie PGL LP Nadleśnictwa Zawadzkie pokój nr 2 w terminie do dnia przyjmowania dokumentów aplikacyjnych związanych z naborem.

5.         Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko w każdym czasie i bez podania przyczyny.

6.         Wyłoniony kandydat po wyborze w drodze postępowania rekrutacyjnego zostanie zatrudniony na umowę na zastępstwo poprzedzoną umową na okres próbny 3 miesięcy z wynagrodzeniem określonym dla stanowiska Kasjera w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998r. z późniejszymi zmianami.

                                                                                                      
                                                                                                                                            Nadleśniczy
                                                                                                                   mgr inż. Grzegorz Furmański

 

 

 

 


 

OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących
nieruchomości niezabudowanych

I. Przedmiot przetargu:
działka nr 144/12 o powierzchni 0,1020 ha, obręb ewidencyjny Żędowice
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Żędowice, działka nr 144/12 z karty mapy 13, obręb ewidencyjny Żędowice o pow. 0,1020 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00049050/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 144/12, opisy użytków- sad, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- S-R VI,
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka położona w Żędowicach, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, porośnięta częściowo drzewami i krzewami owocowymi ogrodu przydomowego, teren płaski, rozłóg regularny. Działka pozostaje w zasięgu sieci uzbrojenia terenu w energię elektryczną i wodę, powierzchnia normatywna.
Nabycie działki nr 144/12 możliwe jest tylko z udziałem w ¼ działki nr 144/15, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi użytek Dr-droga, o powierzchni 0,0356 ha. Nieruchomość nr 144/15 położona w Żędowicach, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, niskiej intensywności. Działka ta jest wydzielona pod drogę wewnętrzną, dojazdową do czterech nieruchomości niezabudowanych przy niej położonych: nr 144/12, 144/13, 144/14, 144/8). Sieć uzbrojenia terenu: energia elektryczna i woda – w bliskości. Stan zagospodarowania: działka nr 144/15 jest niezabudowana, droga wytyczona, nieurządzona. Za udział w ¼ działki nr 144/15 nabywca działki nr 144/12 zapłaci kwotę 1833,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży.
Dojazd do drogi publicznej z działek nr 144/12 i 144/15 zapewnia się przez działkę nr 2223/2 o użytku Ls - las, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi drogę leśną – utwardzoną, asfaltową o powierzchni 0,3340 ha na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 144/12, obręb Żędowice na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 17.11.2014 r., Zn. spr. ZS-M-2201/57/2014.
Służebność drogowa stanowi kwotę 3750,00 złotych plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie płatna jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży.
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwała Nr XIII/87/07 przez Radę Miejską w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232) działka nr 144/12 wchodzi częściowo w skład obszaru oznaczonego B. MN stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo jako teren układu komunikacyjnego - droga lokalna gminna – 07 1/ 2 KDL
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/000490050/8- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 012,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwanaście złotych 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.


II. Przedmiot przetargu:
działka nr 144/13 o powierzchni 0,1047 ha, obręb ewidencyjny Żędowice
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Żędowice, działka nr 144/13 z karty mapy 13, obręb ewidencyjny Żędowice o pow. 0,1047 ha, gmina Zawadzkie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00049050/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
c) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 144/13, opisy użytków- sad, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- S-R VI.
d) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka położona w Żędowicach, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, porośnięta częściowo drzewami i krzewami owocowymi ogrodu przydomowego, teren płaski, rozłóg regularny. Działka pozostaje w zasięgu sieci uzbrojenia terenu w energię elektryczną i wodę, powierzchnia normatywna.
Nabycie działki nr 144/13 możliwe jest tylko z udziałem w ¼ działki nr 144/15, obręb ewidencyjny Żędowice, która stanowi użytek Dr - droga, o powierzchni 0,0356 ha. Nieruchomość nr 144/15 położona w Żędowicach, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, niskiej intensywności. Działka ta jest wydzielona pod drogę wewnętrzną, dojazdową do czterech nieruchomości niezabudowanych przy niej położonych: nr 144/12, 144/13, 144/14, 144/8). Sieć uzbrojenia terenu: energia elektryczna i woda – w bliskości. Stan zagospodarowania: działka nr 144/15 jest niezabudowana, droga wytyczona, nieurządzona. Za udział w ¼ działki nr 144/15 nabywca działki nr 144/13 zapłaci kwotę 1833,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży.
Dojazd do drogi publicznej z działek nr 144/13 i 144/15 zapewnia się przez działkę nr 2223/2 o użytku Ls - las, obręb ewidencyjny Żędowice, będąca drogą leśną – utwardzoną, asfaltową, o powierzchni 0,3340 ha, na którą zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 144/13, obręb Żędowice na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 17.11.2014 r., Zn. spr. ZS-M-2201/57/2014.
Służebność drogowa stanowi kwotę 3750,00 złotych plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie płatna jednorazowo przed sporządzeniem notarialnej umowy kupna – sprzedaży.
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwała Nr XIII/87/07 przez Radę Miejską w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232) działka nr 144/13 wchodzi w skład obszaru oznaczonego B. MN stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
g) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/000490050/8- wolne od obciążeń),
h) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
i) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 568,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.
INFORMACJE DODATKOWE;
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie w pokoju nr 16 dla:
- działki nr 144/12 w dniu 28.04.2015 r. o godz. 800
- działki nr 144/13 w dniu 28.04.2015 Rr. o godz. 900

2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) - pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych: wyceny nieruchomości, wyceny służebności drogowej, opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,
f) pisemną zgodę na pokrycie kosztów służebności drogowej działki nr 2223/2 stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia – obowiązuje nabywcę działki nr 144/12, obręb Żędowice oraz nabywcę działki nr 144/13, obręb Żędowice
g) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż Nadleśnictwo sprzedaje działki zgodnie z wyrysami z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostę Strzeleckiego. Okazanie punktów granicznych działek może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej- obowiązuje nabywcę działki nr 144/12, obręb Żędowice oraz nabywcę działki nr 144/13, obręb Żędowice
W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
• zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.


3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
- dla działki nr 144/12 w wysokości 2700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100)
- dla działki nr 144/13 w wysokości 2800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe – działka nr …..”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 27.04.2015 r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 27.04.2015 r. do godz. 1500.
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 27.04.2015 r. do godz. 1500.
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 -15 00 w pokoju nr 9 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
w zakładce INFORMACJE  PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIAWYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 1400.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153).
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).
11. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych: wyceny nieruchomości, wyceny służebności drogowej a także opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.
nr. 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie kosztów służebności drogowej dla działki nr 2223/2 - obowiązuje nabywcę działki nr 144/12, obręb Żędowice oraz nabywcę działki nr 144/13, obręb Żędowice
nr. 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż Nadleśnictwo sprzedaje działki zgodnie z wyrysami z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostę Strzeleckiego. Okazanie punktów granicznych działek może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej - obowiązuje nabywcę działki nr 144/12, obręb Żędowice oraz nabywcę działki nr 144/13, obręb Żędowice.

Zawadzkie, 25.02.2015 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

mgr inż.  Zdzisław Siewiera

 

  

 

Zawadzkie, dnia 19.02.2015r. r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

„Starszego Księgowego” w Dziale Fianansowo-Księgowym

w Nadleśnictwie Zawadzkie

 

 

 

PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru do zatrudnienia na w/w stanowisku została wybrana Pani:

 

 

 

SYLWIA SZAREK

 

Nadleśniczy

mgr inż. Zdzisław Siewiera


   
 

 

 
INFORMACJA O ZAMIARZE TRANSAKCJI ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI 
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Nadleśnictwo Zawadzkie
 
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013r. dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 ze zm.), Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą w dniu 22.10.2014 r. uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zn. spr. ZS-G-2141/90/2014.
Data zgody na zamianę
Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe
 
adres leśny
adres administracyjny
kategoria użytku
powierzchnia (w ha)
wartość
( w tys. zł.)
22.10.2014 r.
02-14-3-07-717-k-03
16-11-034-0039-2004/1
Dr
0,0152
3293,84
02-14-3-07-717-k-04
16-11-034-0039-2004/3
Dr
0,0026
563,42
02-14-3-07-717-k-05
16-11-034-0039-2004/4
Dr
0,1331
28842,77
02-14-3-07-717~h
16-11-034-0039-2004/4
Dr
02-14-3-07-717-k-06
16-11-034-0039-2004/6
Dr
0,0450
9751,50
02-14-3-07-717~i
16-11-034-0039-2004/6
Dr
 
Przyjęto wartość w zaokrągleniu 42 tys.
 
Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe
właściciel
adres administracyjny
kategoria użytku
powierzchnia (w ha)
wartość
(w tys. zł)
Gmina Kolonowskie
16-11-035-0077-929
Dr
0,2969
41803,52
Przyjęto wartość w zaokrągleniu 42 tys.
 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
 
mgr inż. Zdzisław Siewiera
Zawadzkie, 5 listopada 2014 r.

 


 

 

 

Zawadzkie, 2014-11-27
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, iż w dniu 25.11.2014r. w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 nie odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 1891 z karty mapy 11, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,3352 ha, gmina Kolonowskie.

mgr inż. Zdzisław Siewiera
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

Zawadzkie, dnia 29.10.2014r.

S-2201-2/2014


OGŁOSZENIE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, nie będących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, następującą nieruchomość:

Samodzielny lokal mieszkalny - pustostan, dwukondygnacyjny, w budynku wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 110,90m2 składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarza, klatki schodowej oraz przynależnych piwnic, garażu i strychu. Segment w budynku gospodarczym o powierzchni 21,60m2 wraz z udziałem w infrastrukturze (plac i droga, zewn. instalacja kanalizacyjna, zewn. instalacja wodna) – udział 242/1000. Położone w Kolonowskiem, 47-110, ul. Pluderska 1C/2, województwo opolskie, powiat strzelecki, na działce ewidencyjnej nr 1791/2 o powierzchni 0,2496 ha, KW OP1S/00068251/6

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana na podstawie art.40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz.1206).

Osoby uprawnione do nabycia pustostanu na podstawie przywołanej wyżej ustawy winny w terminie do 04.12.2014r. do godz. 15.00 złożyć pisemny wniosek o nabycie nieruchomości w Sekretariacie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie – osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera – za potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
  • dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art.40a ust.6 ustawy, uprawniające do obniżenia ceny sprzedaży. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy (dotyczy tylko dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy),
  • propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.
    W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek – zostanie ogłoszony pisemny przetarg ograniczony dla uprawnionych osób.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774049655 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Nadleśniczy
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 

 


OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej
I. PRZEDMIOT PRZETARGU:
działka nr 1891 o powierzchni 0,3352 ha, obręb Kolonowskie- miasto
1. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kolonowskie, działka nr 1891 z karty mapy 11, obręb ewidencyjny Kolonowskie - miasto o pow. 0,3352 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, KW OP1S/00050023/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:
a) oznaczenie nieruchomości wg danych z wypisu z rejestru gruntów:
działka nr 1891, opisy użytków- grunty orne, ozn. użyt.i kont. klasyfik.- R VI,
b) lokalizacja i opis szczegółowy:
działka położona w Kolonowskiem- peryferie miasta, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg korzystny, dojazd do nieruchomości dogodny, z dwóch ulic utwardzonych. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodę i kanalizację spławną, powierzchnia ponadnormatywna z możliwością przyszłych podziałów.
c) zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2 dla części miasta Kolonowskie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr VII/29/99 z dnia 9 marca 1999 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 18 z 1999 roku, poz. 61) działka nr 1891 położona w Kolonowskiem (k. m. 4) wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem „MNu” stanowiącego tereny zabudowy mieszkalno-usługowo-rzemieślniczej.
d) przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami osób trzecich lub na rzecz osób trzecich (dział III i IV KW OP1S/00050023/0- wolne od obciążeń),
e) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość,
f) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 99 923,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 00/100). Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Zaoferowana przez uczestnika przedmiotowego przetargu cena winna uwzględniać postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych. Wysokość postąpienia podaje przewodniczący komisji przetargowej po otwarciu przetargu.


II. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Miejsce i termin przetargu;
Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie pokój nr 16 w dniu 25.11.2014 r. o godz. 900
2. Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu. Wymagania stawiane uczestnikom przetargu;
- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu
a) dowód wniesienia wadium,
b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,
d) pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
e) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,

W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEiDG - wystawione nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,
W przypadku cudzoziemców uczestnik przetargu winien dodatkowo przedłożyć ;
 zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości wydane w myśl ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r, Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.) – w przypadkach prawem przewidzianych.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
- dla działki nr 1891 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Zawadzkie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nr 50890900062000000147330001, z dopiskiem „wadium przetargowe– działka nr 1891”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa w terminie do dnia 24.11.2014 r. lub zostanie wpłacone do kasy Nadleśnictwa nie później niż do dnia 24.11.2014 r. do godz. 1500.
Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 24.11.2014 r. do godz. 1500.
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży.
4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 , 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 -15 00 w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu 77-404-96-55, wew. *333. Informacje udzielane są do dnia poprzedzającego przetarg do godz. 1400. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk.
5. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
w zakładce INFORMACJE  PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIAWYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
6. Termin zapłaty ceny nabycia ustala się poprzez wpłatę przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego – najpóźniej w dniu poprzedzającym sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży do godz. 1400.
7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu:
7.1. Skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
7.2. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
7.3. Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7.4. Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.5. W przypadku nie zaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu oraz w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
7.6. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w przesłanym przez sprzedającego zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
9. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
10. Podstawa prawna;
a/. Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz.59 z późn. zm.).
b/. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).
11. Załączniki:
nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
nr 2. Oświadczenie - zgoda na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.
nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia przetargu.


Zawadzkie, 24.09.2014 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 


 

Zawadzkie, 14.07.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK

(Nie jest dokonywane w trybie zamówień publicznych. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania – vide art.4 pkt.8)


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie w Zawadzkiem przy ulicy Strzeleckiej 6 ma zamiar poddać badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe PGL LP Nadleśnictwa Zawadzkie za rok 2014.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o podanie ceny za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, zakończonego opinią i raportem oraz danych o firmie wraz ze wskazaniem na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, a w przypadku uprawnionych podmiotów, również wskazanie nazwisk biegłych rewidentów .Prosimy również o podanie czy firma badająca posiada ubezpieczenie OC.

Powyższe dane można przekazać na adres:
1.PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
lub
2. pocztą elektroniczną: zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl

Jednostki PGL Lasy Państwowe działają w oparciu o :
 Ustawę z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U z 2011r. Nr 12, poz.59 z późn. Zm.),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U Nr 134, poz. 692),
 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadany przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zarządzeniem Nr 50 z dnia 18 maja 1994r. ( dostępny na stronie internetowej www.lp.gov.pl).

Podstawowe wymogi dotyczące badania i zawartości raportu z badania sprawozdania finansowego:
1. Jednoznaczna ocena dotycząca poprawności m.in.:
a. systemu ewidencji,
b. systemu kontroli wewnętrznej,
c. inwentaryzacji, w tym zwłaszcza spełnienie wymogów ustawowych dotyczących terminów, zakresu, metod inwentaryzacji, itp.;
2. Analiza i ocena sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego( nie powinna zawierać nadmiaru danych liczbowych, które SA zawarte w sprawozdaniu finansowym , natomiast ocena powinna wyjaśnić wyniki, które wpłynęły na zmiany podstawowych wielkości finansowych, ich dynamiki, struktury, itp.);
3. Jednoznacznej oceny poszczególnych pozycji aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów co do ich poprawności wynikającej z ewidencji potwierdzonej inwentaryzacją;
4. Oceny dokumentacji księgowej co do jej poprawności i rzetelności;
5. Analizy oraz oceny przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach (funduszach ) własnych;
6. Oceny kompletności informacji dodatkowej;
7. Szczegółowe badanie danych do podatku dochodowego od osób prawnych.

Badaniu poddane zostaną również dane dot. podatku dochodowego od osób prawnych. Informujemy, że działalność leśna (podstawowa działalność nadleśnictw), rolna (występuje
w ograniczonym zakresie) wyłączone są z opodatkowania na podstawie art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalenia dotyczące ww. podatku winny być również opisane
w raporcie z badania sprawozdania finansowego.

Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie jednostki i powinno być zakończone do dnia 09.02.2015r.

Szczegółowych informacji udziela –Małgorzata Woźniak, tel.: (0-77) 404 96 55 wewn.611

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 15.07.2014r. do 18.08.2014r.

Nadleśniczy
mgr inż. Zdzisław Siewiera

 

  

 

INFORMACJA O ZAMIARZE TRANSAKCJI ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Nadleśnictwo Zawadzkie

 

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013r. dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 ze zm.), Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą w dniu 22.10.2014 r. uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zn. spr. ZS-G-2141/90/2014.

Data zgody na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

 

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość

( w tys. zł.)

22.10.2014 r.

02-14-3-07-717-k-03

16-11-034-0039-2004/1

Dr

0,0152

3293,84

02-14-3-07-717-k-04

16-11-034-0039-2004/3

Dr

0,0026

563,42

02-14-3-07-717-k-05

16-11-034-0039-2004/4

Dr

0,1331

28842,77

02-14-3-07-717~h

16-11-034-0039-2004/4

Dr

02-14-3-07-717-k-06

16-11-034-0039-2004/6

Dr

0,0450

9751,50

02-14-3-07-717~i

16-11-034-0039-2004/6

Dr

 

Przyjęto wartość w zaokrągleniu 42 tys.

 

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość

(w tys. zł)

Gmina Kolonowskie

16-11-035-0077-929

Dr

0,2969

41803,52

Przyjęto wartość w zaokrągleniu 42 tys.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

 

mgr inż. Zdzisław Siewiera

Zawadzkie, 5 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania:
      zalaczniki__przetarg_dzialka_nr_144__12_oraz_dzialka_nr_144_13.docx pobierz
      cennik_a_i_kwartal_2015.pdf pobierz
      cennik_b_i_kwartal_2015.pdf pobierz
      uwagi_do_cennika_2015.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Grzegorz Furmański
Data modyfikacji: 2015/07/02 09:57:05
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Konfederak
Wprowadzający: Tomasz Konfederak