Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

 

OGŁOSZENIE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krościenko,

opracowanego na lata 2018-2027, z zakresem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Niedzica PLH120045, wraz z prognozą oddziaływania projektu planu na środowisko. Projekt planu zostanie wyłożony do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – al. Słowackiego 17a, 31-159 Kraków, w pokoju 411 oraz w siedzibie Nadleśnictwa Krościenko ul. Trzech Koron 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, w dni robocze od 7 marca do 29 marca 2018 r.
w godzinach 8:00 – 14:00.

Uwagi i wnioski do projektowanych przedsięwzięć z zakresu trwale zróżnicowanej gospodarki leśnej, zadań wynikających z programu ochrony przyrody oraz z zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Niedzica PLH120045 zawartych w wyłożonych dokumentach należy składać na piśmie pod wyżej wymienione adresy w terminie do 30 marca 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

 


OGŁOSZENIE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Myślenice,

opracowanego na lata 2018-2027, wraz z prognozą oddziaływania projektu planu na środowisko. Projekt planu zostanie wyłożony do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – al. Słowackiego 17a, 31-159 Kraków, w pokoju 411 oraz w siedzibie Nadleśnictwa Myślenice ul. Szpitalna 13, 32-400 Myślenice, w dni robocze od 7 marca do 29 marca 2018 r. w godzinach 8:00 – 14:00.

Uwagi i wnioski do projektowanych przedsięwzięć z zakresu trwale zróżnicowanej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody zawartych w wyłożonych dokumentach należy składać na piśmie pod wyżej wymienione adresy w terminie do 30 marca 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.


 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie informuje, że w dniach od 20 grudnia 2017 roku do 12 stycznia 2018 roku, zostaną wyłożone do wglądu protokoły Komisji Założeń Planu, zawierające „Założenia do planu urządzenia lasu” dla Nadleśnictw: Nawojowa i Nowy Targ, na lata 2020-2029. Z ww. protokołami można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie; al. Słowackiego 17A, 31-159 Kraków oraz siedzibach: Nadleśnictwa Nawojowa; ul. Lipowa 1, 33-335 Nawojowa i Nadleśnictwa Nowy Targ; ul. Kowaniec 70, 34-400 Nowy Targ.

Uwagi i wnioski do „Założeń…” należy składać pisemnie na ww. adres
RDLP w Krakowie, do dnia 12 stycznia 2018 r.

Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Protokoły Komisji Założeń Planu w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Krakowie w zakładce „Plan urządzenia lasu”.

                                           protokol_z_kzp_dla_nadlesnictwa_nawojowa.pdf pobierz 
                                           protokol_z_kzp_dla_nadlesnictwa_nowy_targ.pdf pobierz

 


Z założeniami do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu i prognozy oddziaływania tego  planu  na  środowisko  można  zapoznać  się  w  dniach od

OGŁOSZENIE

18 lutego do 12 marca 2014 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, al. Słowackiego 17a, 31-159 Kraków w pokoju nr 303 oraz w siedzibach w/w nadleśnictw.
Informujemy ponadto o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie od 18 lutego do 12 marca 2014 r. Uwagi i wnioski na piśmie należy przesyłać lub składać pod wyżej wymienione adresy.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. 
 
Kraków, 13.02.2014 r.

  zalozenia_do_pul_nadl_limanowa.pdf pobierz
      zalozenia_do_pul_nadl_stary_sacz.pdf pobierz  

 


   OGŁOSZENIE

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Miechów

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zawiadamia o zatwierdzeniu decyzją z dnia 30 grudnia 2013 roku, znak: DLP-l-611-69/52213/13/ŁP Ministra Środowiska planu urządzenia lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Miechów na lata 2013-2022 w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania, o którym mówi art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Krakowie, al. Słowackiego 17a, pok. 307 oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Miechów www.miechow.krakow.lasy.gov.pl,  zakładka BIP Plan urządzenia lasu. 

                                                                                                                                           Kraków, 16.01.2014 r.

   dec_zatw_pul_miech.pdf pobierz


O G Ł O S Z E N I E

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska
planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Gromnik
 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zawiadamia o zatwierdzeniu decyzją z dnia 17 października 2013 roku, DLP-l-611-56/41683/13/ŁP  Ministra Środowiska planu urządzenia lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Gromnik na lata 2013-2022 w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania, o którym mówi art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Krakowie, al. Słowackiego 17a,  pok. 307 oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Gromnik  www.gromnik.krakow.lasy.gov.pl, zakładka BIP Plan urządzenia lasu, 
 

Kraków, 30.10.2013 r.

  dec_zatw_pul_gromnik.pdf pobierz

 


 

 O G Ł O S Z E N I E 

 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie informuje o przystąpieniu do opracowania projektów planów urządzenia lasu na lata 2016 - 2025 wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko dla następujących Nadleśnictw: Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Limanowa, Stary Sącz.

Dla w/w nadleśnictw odbędą się posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) w następujących terminach:
Nadleśnictwo Stary Sącz – 18 listopada 2013 r.  godz. 9.00,   Stary Sącz  ul. Magazynowa 5
Nadleśnictwo Limanowa – 22 listopada 2013 r.  godz. 9.00,  Limanowa  ul. Kopernika 3
Nadleśnictwo Gorlice – 25 listopada 2013 r.  godz. 9.00,  Zagórzany 343,  38-333 Zagórzany
Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska – 29 listopada 2013 r.  godz. 9.00,   Dąbrowa Tarnowska  ul. Szarwarska 1
   Podstawowym zadaniem Komisji Założeń Planu (KZP), jest sformułowanie   „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
Komisja ma charakter otwarty, w jej obradach może wziąć udział każdy zainteresowany  gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach w/w Nadleśnictw. Z posiedzeń Komisji Założeń Planu zostaną sporządzone protokoły, który zostaną udostępnione do publicznej wiadomości.
 Kraków, 16.10.2013 r.
 

 


     O G Ł O S Z E N I E

 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie informuje o wyłożeniu do wglądu „Założeń do planu urządzenia lasu” opracowanych na potrzeby sporządzenia planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Dębica na lata 2015-2024 wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko.
Z założeniami do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu i prognozy oddziaływania tego planu na środowisko można zapoznać się w dniach od         20 lutego do 15 marca 2013 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, al. Słowackiego 17a, 31-159 Kraków w pokoju nr 307 oraz w siedzibie Nadleśnictwa Dębica, ul. Rzeszowska 142,  39-200 Dębica.
Informujemy ponadto o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie od  20 lutego do 15 marca 2013 r. Uwagi i wnioski na piśmie należy przesyłać lub składać pod wyżej wymienione adresy.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.  

 

   zalozenia_do_pul_nadl_debica.pdf pobierz

Kraków, 15.02.2013 r.

 


    

    O G Ł O S Z E N I E

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska
planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Krzeszowice
 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zawiadamia o zatwierdzeniu decyzją z dnia 16 listopada 2012 roku, DLP-lpn-611-39/46149/12/JŁ  Ministra Środowiska planu urządzenia lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Krzeszowice na lata 2012-2021 w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Krakowie, al. Słowackiego 17a,  pok. 307 oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Krzeszowice www.krzeszowice.krakow.lasy.gov.pl, zakładka BIP Plan urządzenia lasu, 
 

Kraków, 04.12.2012 r.

  dec_min_zatw_pul_krzeszow.pdf pobierz

 


     O G Ł O S Z E N I E

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska
planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Niepołomice
 
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zawiadamia o zatwierdzeniu decyzją z dnia 24 października 2012 roku, DLP-lpn-611-32/42371/12/JŁ Ministra Środowiska planu urządzenia lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Niepołomice na lata 2012-2021 w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Krakowie, al.  Słowackiego 17a, pok. 307 oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Niepołomice www.niepolomice.krakow.lasy.gov.pl, zakładka BIP Plan urządzenia lasu, 

 Kraków, 09.11.2012 r.

   dec.minist.pul.niepolom.pdf pobierz

 


O G Ł O S Z E N I E 

 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  

planu urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Nawojowa i Nowy Targ

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zawiadamia o zatwierdzeniu poniższych planów urządzenia lasu:

Decyzją z dnia 13 stycznia 2012 roku, nr DL-lpn-611-5/1722/12/JŁ Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Nawojowa  w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie na lata 2010-2019.

Decyzją z dnia 13 stycznia 2012 roku, nr DL-lpn-611-4/1720/12/JŁ Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa         Nowy Targ  w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie na lata 2010-2019.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie RDLP w Krakowie, al. Słowackiego 17a,  pok. 307 oraz na stronach internetowych: Nadleśnictwo Nawojowa www.nawojowa.krakow.lasy.gov.pl, Nadleśnictwo Nowy Targ  www.nowytarg.krakow.lasy.gov.pl   zakładka BIP Plan urządzenia lasu, 

Kraków, 25.01.2012 r.

  dec.min_pul_n.targ.pdf pobierz
  dec.min_pul_nawoj.pdf pobierz 


 

Zakres i harmonogram prac nad sporządzeniem planu urządzenia lasu

Plan sporządzają specjalistyczne jednostki wykonawstwa urządzeniowego spoza Lasów Państwowych (państwowe lub prywatne). Prace nad planem (aż do momentu zatwierdzenia ) trwają z reguły około dwóch lat.
 
Etapy wykonania projektu planu urzadzenia lasu:
1.    1.  Złożenie wniosku przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych odnośnie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie oddziaływania planu u.l. na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS)  (min. 6 miesięcy przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie prac). Wniosek powinien zawierać propozycje zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu.
      Uzgodnienie to winno być dokonane w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku  o uzgodnienie.
2.    2. Zwołanie Komisji Założeń Planu (KZP)
 Po uzyskaniu stosownych uzgodnień, dyrektor RDLP zwołuje Komisję Założeń Planu (KZP), której zadaniem jest wypracowanie „Założeń do  sporządzenia projektu planu ul.”,
       Uczestnikami KZP są: przedstawiciele nadleśnictwa, RDLP, ZOL. 
3.      3. Konsultacje społeczne wypracowanych „Założeń do sporządzenia projektu planu ul” mają następujący przebieg:
       Podanie informacji w lokalnej prasie oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  RDLP o:
       -  przystąpieniu do opracowania planu,
       - możliwościach zapoznania się z założeniami,
       - sposobie i miejscu składania uwag i wniosków (w terminie 21 dni)
       - właściwości rozpatrywania uwag i wniosków.
4.    4. Wyłonienie w drodze przetargu publicznego wykonawcy projektu planu u.l. wraz z prognozą oddziaływania planu u.l. na środowisko (nie później  niż w 9 roku obowiązywania planu u.l.)
5.    5. Wykonanie prac terenowych, a następnie  kameralnych przez wykonawcę planu, wykonanie zestawień zbiorczych danych inwentaryzacyjnych wraz z ich zobrazowaniem na mapach przeglądowych, zaprojektowanie wskazówek gospodarczych, aktualizację Programu Ochrony Przyrody (POP), sporządzenie prognozy oddziaływania planu na środowisko.
6.    6. Zwołanie przez dyrektora RDLP Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG).
         Przedmiotem Narady jest:
       - przedstawienie analizy gospodarki przeszłej przez nadleśniczego  i koreferatu inspekcji LP,
       oraz dokonanie oceny gospodarki przeszłej przez dyrektora RDLP
       - przedstawienie projektu planu u.l. w formie referatu wykonawcy i koreferatu nadleśniczego 
       oraz Inspekcji L.P,
      - omówienie projektu programu ochrony przyrody na podstawie referatu wykonawcy,
       -  przedstawienie prognozy oddziaływania planu u.l. na środowisko przez wykonawcę,
       - sporządzenie przez wykonawcę, protokołu z ustaleń NTG, zatwierdzanego przez dyrektora RDLP. Uczestnikami są: przedstawiciele RDLP, DGLP, Inspekcja LP, ZOL, wykonawca.
7.     7. Podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwościach zapoznania się  z projektem planu u.l. oraz prognozą oddziaływania planu na środowisko.
8.    8. Przekazanie protokołu wraz z projektem planu u.l. oraz prognozą oddziaływania
      na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) z prośbą o wydanie opinii w ustawowym terminie 30 dni. 
9.     9. Zwołanie przez dyrektora RDLP Komisji Projektu Planu (KPP) poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i w BIP.  Ma ona formę debaty publicznej.
      Po uzyskaniu stosownej opinii w sprawie prognozy oddziaływania planu na środowisko oraz ewentualnych uwag i wniosków, odbywa się Komisja Projektu Planu przedmiotem której jest:
      - omówienie opinii, i zgłoszonych uwag i wniosków,
      - wstępne sformułowanie uzasadnienia dotyczącego projektu planu u.l. i ustosunkowanie się do uwag i wniosków zgłoszonych przez społeczeństwo.
       10. Sporządzenie przez dyrektora RDLP, pisemnego podsumowania, które zawiera:
       - uzasadnienie wyboru rozwiązań właściwego wariantu planu u.l.
       -  informacje o udziale społeczeństwa w opiniowaniu projektu planu,
       - informacje w jaki sposób i w jakim zakresie uwzględniono ustalenia zawarte w prognozie
        (w tym propozycje monitoringu), opinie RDOŚ i PWIS,
11.  11. Skierowanie projektu planu u.l. poprzez Dyrekcję Generalną LP wraz z podsumowaniem do  zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. środowiska.
       Po otrzymaniu decyzji MŚ zatwierdzającej, plan urządzenia lasu, dyrektor RDLPpodaje informację do publicznej wiadomości, umożliwia  zapoznanie się z jego treścią wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem. Następnie przekazuje decyzję wraz z posumowaniem do RDOŚ oraz do  PWIS.
       Realizację zatwierdzonego planu urządzania lasu nadzoruje Minister Środowiska oraz Dyrektor RDLP w ramach nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem nadleśnictwa.
          Podstawowe części składowe planu to:
 1. Opisanie ogólne - elaborat ( tom 1 ),
 2. Program Ochrony Przyrody (POP)
 3. Opisy taksacyjne lasu ( tom 2)
 4. Plany zagospodarowania lasu ( tom 3 ), z zakresu hodowli i użytkowania lasu
 5. Mapy:
 - gospodarcze, skala 1:5000
 - gospodarczo-przeglądowe  skala 1:10000
 - przeglądowe, tematyczne skala 1:25000
 - sytuacyjne skala 1:50000

 6. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko

Razem z planem urządzenia lasu przekazywana jest baza danych( w formacie *mdb) oraz leśna mapa numeryczna (LMN), 

Okresy obowiązywania planów urządzenia lasu dla nadleśnictw  RDLP w Krakowie

Nazwa nadleśnictwa
Okres obowiązywania planu u.l. (lata)
Brzesko
2014 – 2023
Dąbrowa Tarnowska
2016 – 2025
Dębica
2015 – 2024
Gorlice
2016 – 2025
Gromnik
2013 – 2022
Krościenko
2008 – 2017
Krzeszowice
2012 – 2021
Limanowa
2016 – 2025
Łosie
2009 – 2018
Miechów
2013 – 2022
Myślenice
2008– 2017
Nawojowa
2010 – 2019
Niepołomice
2012 – 2021
Nowy Targ
2010 – 2019
Piwniczna
2009 – 2018
Stary Sącz
2016 – 2025
 

  

 

Pliki do pobrania:
      protokol_z_kzp_dla_nadlesnictwa_nawojowa.pdf pobierz
      protokol_z_kzp_dla_nadlesnictwa_nowy_targ.pdf pobierz
      pismo_ministra_srodowiska_ws._zatwierdzenia_pul_dla_n_ctwa_gorlice.pdf pobierz
      pismo_ministra_srodowiska_ws._zatwierdzenia_pul_dla_n_ctwa_limanowa.pdf pobierz
      pismo_ministra_srodowiska_ws._zatwierdzenia_pul_dla_n_ctwa_stary_sacz.pdf pobierz
      podsumowanie_projektu_pul_dla_dabrowy_tarn.pdf pobierz
      zatwierdzenie_pul_dla_darowy_tarn._przez_ministra_srodowiska.pdf pobierz
      kzp___protokol_dla_pul_losie.pdf pobierz
      kzp___protokol_dla_pul_piwniczna.pdf pobierz
      zatwierdzenia_ms_pul_dla_n_ctwa_debica.pdf pobierz
      kzp_protokol_kroscienko.pdf pobierz
      kzp_protokol_myslenice.pdf pobierz
      ogloszenie_o_wylozeniu.pdf pobierz
      kzp_kro_mys.pdf pobierz
      zatwierdzenie_pul_brzesko_2014_2023.pdf pobierz
      podsumow_pul_brzesko.pdf pobierz
      zalozenia_do_pul_nadl_dabrowa_tarnowska.pdf pobierz
      zalozenia_do_pul_nadl_gorlice.pdf pobierz
      zalozenia_do_pul_nadl_limanowa.pdf pobierz
      zalozenia_do_pul_nadl_stary_sacz.pdf pobierz
      dec.minist.pul.niepolom.pdf pobierz
      dec_min_zatw_pul_krzeszow.pdf pobierz
      zalozenia_do_pul_nadl_debica.pdf pobierz
      dec_zatw_pul_miech.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jan Kosiorowski - Dyrektor RDLP w Krakowie
Data modyfikacji: 2018/03/02 15:56:36
Redaktor zatwierdzający: Dariusz Wilczyński
Wprowadzający: Michał Karliński