Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Bircza

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Bircza >> Zamówienia publiczne >> Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Bircza w 2011 roku - postępowanie dodatkowe dotyczące przygotowania gleby pod obsiew naturalny

bip_logo_pl
odstep
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Bircza w 2011 roku - postępowanie dodatkowe dotyczące przygotowania gleby pod obsiew naturalny

Data opublikowania: 2011/08/16
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2011/08/24

 

Stara Bircza dnia: 2011-08-25
 
ZZ-2710-19/2011
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Nadleśnictwo Bircza,
Stara Bircza 99, 37-740 Bircza, woj. podkarpackie, tel. (016)672-50-04, fax (016)672-50-04,
niniejszym informuje o wyniku postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.) w trybie przetarg nieograniczony  na:
„Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Bircza w 2011 roku – postępowanie dodatkowe dotyczące przygotowania gleby pod obsiew naturalny”
Wybrano ofertę firmy:

Konsorcjum Usługi Leśne w składzie:
1.   Zakład Usług Leśnych Krzysztof Droździak, 37-740 Bircza, Stara Bircza 112/1
2.   Z. U. H. Robert Bodnar, 37-740 Bircza, ul. Zamkowa 8
3.   Zakład Usługowo –Handlowy Adam Czyżyk, 37-740 Bircza, Stara Bircza 116
4.   Usługi Leśne i Budowlane Stanisław Gajewski, 37-740 Bircza, Stara Bircza 62
5.   Usługi Leśne i Obróbka Drewna Andrzej Pankiewicz, 37-740 Bircza, Rudawka 31A
6.   Zakład Usług Leśnych Marian Wiśniowski, 37-740 Bircza, ul. Graniczna 8/2
7.   Firma „LAS-POL” Andrzej Cebeńko, 37- 740 Bircza, ul Słoneczna 8
8.   Zakład Usługowo-Handlowy - Janusz Dutkowski, 37 -740 Bircza, ul. A. Rudawskiego 3
9.   Zakład Usług Leśnych Andrzej Głowacz, Lipa 24, 37-751 Żohatyn
10.Zakład Usług Leśnych Tomasz Suchorzepka, Rybotycze 83, 37-742 Rybotycze
Siedziba Konsorcjum: ul Słoneczna 8, 37-740 Bircza oraz Stara Bircza 112/1, 37-740 Bircza
za cenę   30 278,88 zł, słownie: trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt zł 88/100               
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jest do zaaprobowania cenowo.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Punktacja w kryterium cena
Łączna punktacja
1
Konsorcjum Usługi Leśne w składzie:
Zakład Usług Leśnych Krzysztof Droździak,
Z. U. H. Robert Bodnar,
Zakład Usługowo –Handlowy Adam Czyżyk,
Usługi Leśne i Budowlane Stanisław Gajewski,
Usługi Leśne i Obróbka Drewna Andrzej Pankiewicz,
Zakład Usług Leśnych Marian Wiśniowski,
Firma „LAS-POL” Andrzej Cebeńko,
Zakład Usługowo-Handlowy - Janusz Dutkowski,
Zakład Usług Leśnych Andrzej Głowacz,
Zakład Usług Leśnych Tomasz Suchorzepka,
Adres siedziby Konsorcjum: ul. Słoneczna 8, 37-740 Bircza                                oraz Stara Bircza 112/1, 37-740 Bircza                               
100,00
100,00

W toku postępowania Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców ani nie odrzucił żadnej oferty.

Oryginał podpisał Nadleśniczy:
Mgr inż. Zbigniew Kopczak
 

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 244998 - 2011; data zamieszczenia: 16.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 

Pliki do pobrania:
      SIWZ nr ZZ-2710-19/2011 pobierz
      zał. nr 1 formularz ofertowy pobierz
      zał. nr 2 - projket umowy pobierz
      zał. nr 3a - oświadczenie z art. 24 ust. 1. pobierz
      zał. nr 3b - oświadczenie osoby fizycznej z art. 24 ust. 1. pkt 2 pobierz
      zał. nr 3c - oświadczenie z art. 22 ust. 1. pobierz
       załączniki nr 1 i 3 w formacie .pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zbigniew Kopczak
Data modyfikacji: 2011/08/25 09:02:37
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: