Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w KROŚNIE, Nadleśnictwo KAŃCZUGA

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w KROŚNIE, Nadleśnictwo KAŃCZUGA >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

                         

                                     

 

 
 

                                       P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Obsługi Leśnictwa

H. Skrodzka-Bałata,  P. Bałata Spółka Jawna

39-400 Tarnobrzeg,  ul. Mieszka I 4

na :

Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga w latach 2012 - 2013.

 za cenę brutto 264 732,29 zł

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca był jedynym oferentem uczestniczącym w przetargu.

Zakład Obsługi Leśnictwa

H. Skrodzka-Bałata,  P. Bałata Spółka Jawna

39-400 Tarnobrzeg,  ul. Mieszka I 4

na :

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga w latach 2012 - 2013.

 za cenę brutto 19 788,24 zł

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca był jedynym oferentem uczestniczącym w przetargu.

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Zakład Obsługi Leśnictwa

H. Skrodzka-Bałata,  P. Bałata Spółka Jawna

39-400 Tarnobrzeg,  ul. Mieszka I 4

(1)

  100,00

  100,00

2

Zakład Obsługi Leśnictwa

H. Skrodzka-Bałata,  P. Bałata Spółka Jawna

39-400 Tarnobrzeg,   ul.Mieszka I 4

(1)

  100,00

  100,00

 

 

W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty i żaden z wykonawców nie
został wykluczony.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą
elektroniczną lub 10 dni jeśli zostanie przesłane w inny sposób.

 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli
zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych
w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

Kańczuga: Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga
Numer ogłoszenia: 323917 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga , ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie, tel. 016 6423004, faks 016 6423004.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.lasy.gov.pl/kanczuga

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga w latach 2012-2013.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu dostaw będących przedmiotem zamówienia lub jego części o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego (wartości umowy), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (wartości umowy), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.00.00.00-9, 18.11.00.00-3, 18.10.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne są następujące zmiany treści umowy: a) Zamawiający zastrzega możliwość redukcji przedmiotu zamówienia. Określone w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ) ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji zamówienia w pełnych wykazanych ilościach. Zakup mniejszych ilości danego asortymentu nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. b) zmiana stawki podatku VAT - jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto c) zmiana terminu realizacji zamówionych dostaw: - jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, - jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, np. niekorzystne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, sytuacja ekonomiczna, d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany określonych wzorów sortów mundurowych (zadanie częściowe nr 1) w przypadku zmiany rozporządzenia i/lub zarządzeń, o których mowa w pkt. 3.1 SIWZ Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym Uwaga: Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.krosno.lasy.gov.pl/kanczuga
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Kańczuga Ul. Węgierska 32 37-220 Kańczuga.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Nadleśnictwo Kańczuga Ul. Węgierska 32 37-220 Kańczuga.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga w latach 2012-2013.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga w latach 2012-2013 wykonanych według wzorów określonych w Rozporządzeniem Ministra Środowiska, 12 marca 2007 r. roku w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób upewnionych do ich noszenia - Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn.31 maja 1999 r. w sprawie wprowadzenia wzorcowych mundurów leśnika, przedmiotów uzupełniających do mundurów leśnika oraz oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. - Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.00.00.00-9, 18.11.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga w latach 2012-2013.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia roboczego, wykonanych według wzorów określonych w Rozporządzeniem Ministra Środowiska, 12 marca 2007 r. roku w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób upewnionych do ich noszenia - Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn.31 maja 1999 r. w sprawie wprowadzenia wzorcowych mundurów leśnika, przedmiotów uzupełniających do mundurów leśnika oraz oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. - Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Pliki do pobrania:
      siwz_umowa_zalaczniki_8.12.2011.zip pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Koszenie traw na terenie Nadleśnictwa Kańczuga.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/06/14
więcej...
Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.: 'Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Kańczuga
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/31
więcej...
Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.: 'Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Węgierka (09-25)'
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/04/06
więcej...
Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.: 'Przebudowa drogi 25 Borowiec w Leśnictwie Borowiec km 0+047,42 - 1+503,62'
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/03/30
więcej...
Wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania p.n.: 'Budowa budynku garażowego przy siedzibie Nadleśnictwa Kańczuga'
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/03/27
więcej...
Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/02/06
więcej...
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Kańczuga.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2016/12/28
więcej...
'Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kańczuga w roku 2017 i 2018.'- obręb Kańczuga
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/01/23
więcej...
'Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kańczuga w roku 2017 i 2018.'
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/12/21 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy - mgr inż. Juliusz Wójcik
Data modyfikacji: 2017/06/22 12:30:10
Redaktor zatwierdzający: Piotr Kowal
Wprowadzający: Grzegorz Tompalski