Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Kołaczyce

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Kołaczyce >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

Nadleśnictwo Kołaczyce prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urzadzenia lasu, opracowany na lata 2008 – 2017, zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 05 sierpnia 2008 r.
 

Część opisowa Planu Urządzenia Lasu oraz Programu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Kołaczyce na okres obowiązywania 2008 – 2017 jest dostępna do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa – Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce lub na wniosek.

 

Nawsie Kołaczyckie, dnia 20.10.2017r.

ZG.6004.4.2017         

 

             O G Ł O S Z E N I E

 

 

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje, że w związku z trwającymi pracami nad projektem planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa na lata 2018 - 2027 ustalony został termin posiedzenia Narady Techniczno - Gospodarczej na dzień 24 listopada 2017 r. godz. 900 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie,

ul. Bieszczadzka 2.

         

W czasie narady dokonana zostanie analiza gospodarki leśnej za okres

2008 – 2017 r. w oparciu o:

 

  • Referat Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z wyszczególnieniem:

-  zmian w stanie posiadania nadleśnictwa za obiegły okres obowiązywania

   planu urządzenia lasu;

- porównania zaplanowanych zadań gospodarczych na ubiegłe X-lecie z ich

  wykonaniem;

- oceny wpływu wykonanych zabiegów na stan lasu;

- rozmiaru wykonanych prac zalesieniowych;

- rozmiaru szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne,

  abiotyczne i antropogeniczne;

- podstawowych wyników z zakresu użytkowania ubocznego lasu;

- oceny realizacji programu ochrony przyrody oraz oceny wykonania zadań

  wynikających z planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla obiektów dla

  których zadania te zostały zatwierdzone;

- wniosków wynikających z porównania powierzchni leśnej i zasobów

  drzewnych w kolejnych planach urządzenia lasu.

 

  • Koreferat Wykonawcy projektu planu urządzenia lasu przedstawiony wraz z ocena oddziaływania na środowisko czynności gospodarczych wykonanych zgodnie z dotychczasowym planem urządzenia lasu z wyszczególnieniem m.in.:

- konfrontacji danych i wniosków zawartych w referacie nadleśniczego z

  wynikami inwentaryzacji lasu;

- analizy stanu zasobów drzewnych;

- oceny oddziaływania na środowisko czynności gospodarczych wykonanych

  zgodnie z dotychczasowym planem urządzenia lasu;

- oceny wyniku ekonomicznego gospodarki leśnej za okres ubiegły;

- uzasadnienia dla ewentualnej korekty dotychczasowych sposobów

  zagospodarowania i ochrony lasu.

 

  • Koreferat kierownika Zespołu Ochrony Lasu dotyczący kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu.

W referacie zostanie przedstawiona ocena ogólnego stanu ochrony lasu w nadleśnictwie, wskazane zostaną obszary zagrożone uporczywym występowaniem szkód. Postawione zostaną wnioski o stosowanie uznanych metod ochrony lasu oraz przedstawione zostaną wytyczne dotyczące zagadnień ochronnych zmierzające do racjonalnego zaprojektowania kierunkowych działań z zakresu ochrony lasu.

 

Ponadto zostaną przyjęte końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz dotyczące opracowywanego projektu planu urządzenia lasu w oparciu o referat Wykonawcy oraz koreferat Nadleśniczego, a także zostanie dokonana akceptacja „Prognoz oddziaływania planów urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”.

 

Oryginał podpisał:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce

 

mgr inż. Artur Paczkowski

 

Ogłoszenie zamieszczono na:

  1.  Stronach BIP Nadleśnictwa Kołaczyce
  2. Tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Kołaczyce

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce Artur Paczkowski.
Data modyfikacji: 2017/10/20 11:49:16
Redaktor zatwierdzający: Ryszard Brocławik
Wprowadzający: Ryszard Brocławik