Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep


Ogłoszenie
Zawiadamiam, że w dniach od 24 grudnia 2014 roku do 21 stycznia 2015 roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie ul Bieszczadzka 2, pokój nr 53 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i prognozami oddziaływania projektów planów urządzenia lasu na środowisko, sporządzone na lata 2015 – 2024 dla nadleśnictw Lutowiska i Stuposiany.
Projekty będą dostępne również jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Do projektów w czasie wyłożenia można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej.
Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w terminie 14 dni, licząc od daty zakończenia wyłożenia.
Zgodnie z Instrukcją urządzania lasu, do omówienia zgłoszonych uwag i wniosków, zostaną zwołane komisje projektów planów, a posiedzenia będą miały charakter debaty publicznej. O terminie posiedzeń zainteresowani zostaną powiadomieni odrębnie. W przypadku nie zgłoszenia w wyznaczonym terminie uwag i wniosków komisje projektów planów nie będą zwoływane.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie.

 

zmiana  
W związku z nieotrzymaniem opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie projektów planów urządzenia lasu sporządzonych na lata 2015 – 2024 dla nadleśnictw Lutowiska i Stuposiany zmieniam termin rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do w/w projektów, ustalony w moim wcześniejszym ogłoszeniu z dnia 22 grudnia 2014 z „14 dni licząc od daty zakończenia wyłożenia” na „ 7 dni licząc od daty otrzymania opinii właściwego organu”.
Ponieważ do projektów planów urządzenia lasu zostały złożone uwagi i wnioski, dla obu nadleśnictw zostaną zwołane komisje projektów planów, a o terminie ich posiedzeń zainteresowani zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie.

Pliki do pobrania:
      1_ogolny_opis_lasow_lutowiska.pdf pobierz
      2_program_ochrony_przyrody_lutowiska.pdf pobierz
      3_prognoza_oddzialywania_lutowiska.pdf pobierz
      4_mapa_obszarow_chronionych__i__funkcji__lasu_lutowiska.pdf pobierz
      5_mapa_walorow__przyrodniczo_kulturowych_lutowiska.pdf pobierz
      6_mapa_drzewostanow_lutowiska__obr.l.dwernik_.pdf pobierz
      7_mapa_drzewostanow_lutowiska__obr.l.lutowiska_.pdf pobierz
      8_ogolny_opis_lasow_stuposiany.pdf pobierz
      9_program_ochrony_przyrody_stuposiany.pdf pobierz
      10_prognoza_oddzialywania_stuposiany.pdf pobierz
      11_mapa_obszarow_chronionych__i__funkcji__lasu_stuposiany.pdf pobierz
      12_mapa_walorow__przyrodniczo_kulturowych_stuposiany.pdf pobierz
      13_mapa_drzewostanow_stuposiany.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Bogusław Famielec
Dyrektor RDLP w Krośnie
Data modyfikacji: 2015/02/04 13:13:52
Redaktor zatwierdzający: Edward Marszałek
Wprowadzający: Jan Bednarz