Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Ogłoszenie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia o zwołaniu w dniu 7 czerwca 2016 roku dla Nadleśnictwa Baligród, w dniu 8 czerwca 2016 roku dla Nadleśnictwa Cisna oraz w dniu 9 czerwca 2016 roku dla Nadleśnictwa Komańcza posiedzeń komisji projektów planów urządzenia lasu (KPP), sporządzonych na lata 2016 - 2025. Początek posiedzeń, godz. 900. Miejsce posiedzeń: dla Nadleśnictwa Baligród w Gminnym Ośrodku Kultury w Baligrodzie, dla Nadleśnictwa Cisna w siedzibie Nadleśnictwa, dla Nadleśnictwa Komańcza w restauracji „Pod Kominkiem” w Komańczy. Obrady KPP, które będą miały charakter debat publicznych w sprawie projektów planów urządzenia lasu (PUL) oraz prognoz oddziaływania planów urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000, prowadzone będą wg następującego harmonogramu: 1. Powitanie uczestników debat oraz przedstawienie w sposób szczegółowy zasad ich przeprowadzenia. 2. Sprawozdanie Dyrektora RDLP w Krośnie z czynności, o których mowa w § 125 ust. 2 pkt 7 i 8 lit. d oraz lit. e Instrukcji urządzania lasu. 3. Przedstawienie przez Wykonawcę projektów PUL sposobu ujęcia w projekcie, tych jego składników, w stosunku do których zostały wniesione w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu uwagi i wnioski, które miało miejsce w dniach od 30 grudnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku, wraz ze stanowiskiem Wykonawcy w tym zakresie. Wybrany sposób ogłoszenia, wyłącznie w lokalnej prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wynika stąd, że w konsultacjach wzięło udział i złożyło, przeważnie w formie elektronicznej, uwagi i wnioski 152 podmioty. 4. Dyskusja dotycząca wniosków. W czasie dyskusji nad poszczególnymi wnioskami, wnioskodawcy odniosą się do przedstawionego stanowiska wnioskodawcy w formie uzupełnienia i wyjaśnienia złożonego wniosku. Zamawiający przedstawi stanowisko dotyczące przedmiotowego wniosku. 5. Przewodniczący obradom KPP, Dyrektor RDLP w Krośnie dokona podsumowania kolejnych omawianych wniosków oraz rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu ujęcia omawianych zagadnień w projekcie planu urządzenia lasu. Z obrad zostanie sporządzony protokół ustaleń zawierający: 1. Wykaz uczestników debaty 2. Zagadnienia omawiane podczas debaty oraz uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz.353). Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Grażyna Zagrobelna
Dyrektor RDLP w Krośnie
Data modyfikacji: 2016/04/19 13:54:40
Redaktor zatwierdzający: Edward Marszałek
Wprowadzający: Jan Bednarz