Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Ogłoszenie Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1. Założeń do sporządzenia projektów planów urządzenia lasu, na lata 2018 – 2027, dla nadleśnictw: Dukla, Kołaczyce i Krasiczyn, 2. Projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i prognozami oddziaływania projektów planów urządzenia lasu na środowisko, na lata 2016 – 2025, dla nadleśnictw: Baligród, Cisna i Komańcza. Termin wyłożenia od dnia 30 grudnia 2015 do 31 stycznia 2016 roku. Miejsce wyłożenia Siedziba RDLP w Krośnie, ul Bieszczadzka 2, pokój nr 53, w godz. 7.30 – 15.30. Materiały są również dostępne do przeglądania, bądź pobrania – stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Do wyłożonych materiałów w terminie wyłożenia można składać uwagi i wnioski w formie przewidzianej w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz.1235 z późn. zmian.). Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni, licząc od daty zakończenia wyłożenia przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Zgodnie z Instrukcją urządzania lasu, do omówienia zgłoszonych uwag i wniosków do projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Baligród, Cisna i Komańcza zostaną zwołane komisje projektów planów, a posiedzenia będzie miały charakter debat publicznych. O terminach posiedzeń zainteresowani zostaną powiadomieni odrębnie. W przypadku nie zgłoszenia w wyznaczonym terminie uwag i wniosków komisje projektów planów nie będą zwoływane. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w KrośnieZał. 24

Pliki do pobrania:
      1.dukla__kzp__rdos__ppwis_.pdf pobierz
      10.baligrod__mapa_wal._p_k_bukowiec_.pdf pobierz
      11.cisna__ool_.pdf pobierz
      12.cisna__pop_.pdf pobierz
      13.cisna__prognoza_.pdf pobierz
      14.cisna__mapa_obsz.chr_.pdf pobierz
      15.cisna__mapa_wal._p_k_.pdf pobierz
      16.cisna__mapa_obsz.chr_wetlina_.pdf pobierz
      17.cisna__mapa_wal._p_k_wetlina_.pdf pobierz
      18.komancza__ool_.pdf pobierz
      19.komancza__pop_.pdf pobierz
      2.kolaczyce__kzp__rdos__ppwis_.pdf pobierz
      20.komancza__prognoza_.pdf pobierz
      21.komancza__mapa_obsz.chr_.pdf pobierz
      22.komancza__mapa_wal._p_k_.pdf pobierz
      23.komancza__mapa_obsz.chr_lupkow_.pdf pobierz
      24.komancza__mapa_wal._p_k_lupkow_.pdf pobierz
      3.krasiczyn__kzp__rdos__ppwis_.pdf pobierz
      4.baligrod__ool_.pdf pobierz
      5.baligrod__pop_.pdf pobierz
      6.baligrod__prognoza_.pdf pobierz
      7.baligrod__mapa_obsz.chr_.pdf pobierz
      8.baligrod__mapa_wal._p_k_.pdf pobierz
      9.baligrod__mapa_obsz.chr_bukowiec_.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Grażyna Zagrobelna
Dyrektor RDLP w Krośnie
Data modyfikacji: 2015/12/29 16:20:32
Redaktor zatwierdzający: Edward Marszałek
Wprowadzający: Jan Bednarz