Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
O G Ł O S Z E N I E Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektów planów urządzenia lasu, na lata 2019 – 2028 dla nadleśnictw: Ustrzyki Dolne, Lesko, Rymanów i Lubaczów. Przed przystąpieniem do opracowania projektów planów urządzenia lasu przewiduje się zwołanie Komisji Założeń Planu (KZP) w terminach: 1. Ustrzyki Dolne w dniu 19 września 2016 r., godz. 800, w siedzibie Nadleśnictwa. 2. Lesko w dniu 19 września 2016 r., godz. 1300, w siedzibie Technikum Leśnego w Lesku ul. Jana Pawła II, nr 1. 3. Rymanów w dniu 20 września 2016 r., godz. 900, w siedzibie Nadleśnictwa. 4. Lubaczów w dniu 21 września 2016 r., godz. 900, w Dworku „Kresowa Osada” w Baszni Dolnej, ul. Kolejowa 16. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zmian.) zapewnia się możliwość udziału w obradach społeczeństwa. Podczas obrad, prowadzonych w oparciu o referat Nadleśniczego i koreferat Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi, zostaną wypracowane wytyczne w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz założenia, wg których zostaną opracowane projekty planów urządzenia lasu. Zostaną również ustalone zakresy weryfikacji i aktualizacji istniejących w nadleśnictwach programów ochrony przyrody. W ramach prac urządzeniowych planuje się sporządzenie zadań ochronnych dla następujących obszarów naturowych, położonych w całości lub części na gruntach w zarządzie nadleśnictw: 1. PLB180003 Góry Słonne i PLH180013 Ostoja Góry Słonne, na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, 2. PLB180003 Góry Słonne, PLH180013 Ostoja Góry Słonne, PLB180002 Beskid Niski i PLH180021 Dorzecze Górnego Sanu, na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Lesko, 3. PLB180002 Beskid Niski, PLH180039 Las Hrabeński i PLH180028 Patria nad Odrzechową, na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów, 4. PLB060012 Roztocze, na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Lubaczów. Projekty planów urządzenia lasu po ich opracowaniu zostaną poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w związku z czym, na posiedzeniu KZP zostaną wypracowane projekty wystąpień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PPWIS) w Rzeszowie w sprawie zakresów i stopni szczegółowości prognoz oddziaływania projektów planów urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000. Przyjęte ustalenia, wraz z uzgodnionymi z RDOŚ i PPWIS zakresami i stopniami szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania planów urządzenia lasu na środowisko oraz na obszary Natura 2000, zostaną upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP Krosno. Zadania ochronne zostaną uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, po czym, dla zaprojektowanych zadań, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w ramach procedur określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz obowiązującej Instrukcji urządzania lasu.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Grażyna Zagrobelna
Dyrektor RDLP w Krośnie
Data modyfikacji: 2016/08/12 08:52:57
Redaktor zatwierdzający: Edward Marszałek
Wprowadzający: Jan Bednarz