Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia
o przystąpieniu do sporządzania projektów planów urządzenia lasu na lata 2017 – 2026 dla nadleśnictw: Bircza, Brzozów, Dynów, Jarosław i Oleszyce.
Przed przystąpieniem do opracowania projektów planów urządzenia lasu przewiduje się zwołanie komisji założeń planów w terminach: Nadleśnictwa Brzozów i Dynów w dniu 26 sierpnia 2014 roku, Nadleśnictwa Jarosław i Oleszyce w dniu 28 sierpnia 2014 roku, Nadleśnictwo Bircza w dniu 1 września 2014 roku. Na obrady KZP zostaną zaproszeni przedstawiciele: urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych, organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zmian.) zapewnia się możliwość udziału w obradach społeczeństwa. Podczas obrad, prowadzonych w oparciu o referat Nadleśniczego i koreferat Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi, zostaną wypracowane wytyczne w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz założenia, wg których zostaną opracowane projekty planów urządzenia lasu. Zostaną również ustalone zakresy weryfikacji i aktualizacji istniejących w nadleśnictwach programów ochrony przyrody.
Projekty planów urządzenia lasu po ich opracowaniu zostaną poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w związku z czym na posiedzeniu KZP zostaną wypracowane projekty wystąpień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w sprawie zakresów i stopni szczegółowości prognoz oddziaływania projektów planów urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000. Przyjęte ustalenia wraz z uzgodnionymi z RDOŚ i PPWIS zakresami i stopniami szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania planów urządzenia lasu na środowisko oraz na obszary Natura 2000 zostaną upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP Krosno.
Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Bogusław Famielec
Dyrektor RDLP w Krośnie
Data modyfikacji: 2014/07/24 13:50:21
Redaktor zatwierdzający: Edward Marszałek
Wprowadzający: Jan Bednarz