Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

Ogłoszenie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia o zwołaniu w dniu 7 czerwca 2016 roku dla Nadleśnictwa Baligród, w dniu 8 czerwca 2016 roku dla Nadleśnictwa Cisna oraz w dniu 9 czerwca 2016 roku dla Nadleśnictwa Komańcza posiedzeń komisji projektów planów urządzenia lasu (KPP), sporządzonych na lata 2016 - 2025. Początek posiedzeń, godz. 900. Miejsce posiedzeń: dla Nadleśnictwa Baligród w Gminnym Ośrodku Kultury w Baligrodzie, dla Nadleśnictwa Cisna w siedzibie Nadleśnictwa, dla Nadleśnictwa Komańcza w restauracji „Pod Kominkiem” w Komańczy. Obrady KPP, które będą miały charakter debat publicznych w sprawie projektów planów urządzenia lasu (PUL) oraz prognoz oddziaływania planów urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000, prowadzone będą wg następującego harmonogramu: 1. Powitanie uczestników debat oraz przedstawienie w sposób szczegółowy zasad ich przeprowadzenia. 2. Sprawozdanie Dyrektora RDLP w Krośnie z czynności, o których mowa w § 125 ust. 2 pkt 7 i 8 lit. d oraz lit. e Instrukcji urządzania lasu. 3. Przedstawienie przez Wykonawcę projektów PUL sposobu ujęcia w projekcie, tych jego składników, w stosunku do których zostały wniesione w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu uwagi i wnioski, które miało miejsce w dniach od 30 grudnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku, wraz ze stanowiskiem Wykonawcy w tym zakresie. Wybrany sposób ogłoszenia, wyłącznie w lokalnej prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wynika stąd, że w konsultacjach wzięło udział i złożyło, przeważnie w formie elektronicznej, uwagi i wnioski 152 podmioty. 4. Dyskusja dotycząca wniosków. W czasie dyskusji nad poszczególnymi wnioskami, wnioskodawcy odniosą się do przedstawionego stanowiska wnioskodawcy w formie uzupełnienia i wyjaśnienia złożonego wniosku. Zamawiający przedstawi stanowisko dotyczące przedmiotowego wniosku. 5. Przewodniczący obradom KPP, Dyrektor RDLP w Krośnie dokona podsumowania kolejnych omawianych wniosków oraz rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu ujęcia omawianych zagadnień w projekcie planu urządzenia lasu. Z obrad zostanie sporządzony protokół ustaleń zawierający: 1. Wykaz uczestników debaty 2. Zagadnienia omawiane podczas debaty oraz uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz.353). Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie


 

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania, w ramach planów urządzenia lasu (PUL) zadań ochronnych dla gruntów, położonych w obszarach Natura 2000, pozostających w zarządzie PGL LP następujących nadleśnictw: 1. Bircza, Brzozów, Dynów, Jarosław i Oleszyce, dla których są opracowywane projekty PUL wg stanu na 1 stycznia 2017 roku, 2. Dukla, Kołaczyce i Krasiczyn, dla których są opracowywane projekty PUL wg stanu na 1 stycznia 2018 roku, 3. Kańczuga, w formie aneksu do PUL opracowanego na 1 stycznia 2014 roku, 4. Sieniawa, w formie aneksu do PUL opracowanego wg stanu na 1 stycznia 2011 roku. Uzupełnienie PUL o elementy wymienione w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 ze zmian.) pozwoli na ustanowienie zadań ochronnych dla gruntów pozostających w zarządzie w/w nadleśnictw, położonych w następujących obszarach Natura 2000: PLB180003 Góry Słonne, PLH180013 Ostoja Góry Słonne, PLB180001 Pogórze Przemyskie, PLH180012 Ostoja Przemyska, PLH180054 Lasy Sieniawskie, PLH180012 Nad Husowem, PLB180002 Beskid Niski, PLH180027 Ostoja Czarnorzecka, PLH180031 Golesz, PLH180046 Liwocz, PLH180052 Wisłoka z Dopływami. Po uzgodnieniu zadań ochronnych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w ramach procedur określonych w obowiązującej Instrukcji urządzania lasu. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Grażyna Zagrobelna
Dyrektor RDLP w Krośnie
Data modyfikacji: 2016/05/12 08:40:03
Redaktor zatwierdzający: Edward Marszałek
Wprowadzający: Jan Bednarz