Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

O G Ł O S Z E N I E Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia o zwołaniu Narad Techniczno-Gospodarczych (NTG) dla Nadleśnictw: Oleszyce w dniu 24 listopada 2016 roku, Jarosław w dniu 25 listopada 2016 roku, Dynów w dniu 6 grudnia 2016 roku, Brzozów w dniu 7 grudnia 2016 roku i Bircza w dniu 8 grudnia 2016 roku. Początek obrad każdorazowo o godzinie 10oo, w siedzibach Nadleśnictw, za wyjątkiem Nadleśnictwa Dynów, którego posiedzenie odbędzie się w Restauracji Aleksandria w Dynowie, ul 1 Maja 4. W czasie obrad zostanie dokonana analiza gospodarki leśnej za poprzedni okres gospodarczy, dla każdego z nadleśnictw, w oparciu o: referat Nadleśniczego, koreferat Wykonawcy projektu planu urządzenia lasu przedstawiony wraz z oceną oddziaływania na środowisko czynności gospodarczych wykonanych zgodnie z dotychczasowym planem urządzenia lasu, koreferat kierownika Zespołu Ochrony Lasu dotyczący kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu. Ponadto zostaną przyjęte końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz dotyczące opracowywanych projektów planów urządzenia lasu w oparciu o referat Wykonawcy oraz koreferat Nadleśniczego. Zostanie dokonana akceptacja ‘”Prognoz oddziaływania planów urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”. Z obrad zostanie sporządzony 2 częściowy protokół ustaleń, dla każdego z nadleśnictw, zawierający: Część A: skład osobowy NTG, ocenę ostatecznej wersji mapy przeglądowej obszarów chronionych i funkcji lasu, akceptację przedstawianego w projekcie planu urządzenia lasu zakresu i formy podstawowych założeń polityki przestrzennego zagospodarowania regionu, rozstrzygnięcia w sprawie ewentualnych rozbieżności rodzajów użytków gruntowych, zatwierdzenie zmian granic i numeracji oddziałów, zakres wykorzystania wskaźników spodziewanego przyrostu bieżącego tabelarycznego oraz użytecznego, akceptację testu kontroli pomiaru miąższości na powierzchniach próbnych, ocenę gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu wraz z wynikającymi z tej oceny wnioskami dotyczącymi gospodarki przyszłej, wnioski w sprawie ogólnej ochrony lasu, ocena zgodności sporządzenia projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody z przepisami prawa oraz wytycznymi KZP, inne końcowe wytyczne dotyczące organizacji prac nad planem urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody oraz prognozą oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000, w tym akceptacja zakresu prognozy symulacyjnej na koniec okresu oraz ustalenie formy przekazywania planu urządzenia lasu do nadleśnictwa. Część B: W uporządkowanej i syntetycznej formie zostaną zapisane wszystkie końcowe dane dotyczące projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody oraz prognozą oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000. Ponadto informuję, że projekty pul zostały uzupełnione o elementy wymienione w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 ze zmian.), tym samym zostały ustanowione zadania ochronne dla gruntów własności Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie w/w nadleśnictw, położone w następujących obszarach Natura 2000: PLB180003 Góry Słonne, PLH180013 Ostoja Góry Słonne, PLB180001 Pogórze Przemyskie, PLH180012 Ostoja Przemyska i PLH180054 Lasy Sieniawskie. Ustalone zadania ochronne, na gruntach własności Skarbu Państwa, w zarządzie poszczególnych Nadleśnictw, zostały uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i uwzględnione w projektach planów urządzenia lasu.


 

SPROSTOWANIE Informuję, że w ogłoszeniu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie o zwołaniu Narad Techniczno-Gospodarczych (NTG) dla Nadleśnictw: Oleszyce, Jarosław, Dynów, Brzozów i Bircza znalazł się błąd. W ostatnim akapicie napisano: "Ustalone zadania ochronne, na gruntach własności Skarbu Państwa, w zarządzie poszczególnych Nadleśnictw, zostały uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i uwzględnione w projektach planów urządzenia lasu.", a powinno być: "Ustalone zadania (...) zostaną przedłożone do uzgodnienia (...)".

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Grażyna Zagrobelna
Dyrektor RDLP w Krośnie
Data modyfikacji: 2016/11/07 09:49:17
Redaktor zatwierdzający: Edward Marszałek
Wprowadzający: Jan Bednarz