Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

Skargi i wnioski

      Skargi i wnioski przyjmowane są przez:

 1.Dyrektora RDLP w środy w godzinach 7- 16, pokój 49
 
  2.Zastępcę dyrektora ds. gospodarki leśnej w poniedziałki w godzinach 7-15, pokój 48,
 
  3.Zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych we wtorki w godzinach 7-15, pokój 47
 
oraz w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego codziennie w godzinach 7-15, pokój ,32,

 i w pozostałych wydziałach codziennie w godzinach 7-15.

Szczegółowy zakres spraw i zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie:

  - Wydział Organizacji i Kadr [DO] zajmuje się organizacją struktur biura, całokształtem spraw pracowników biura RDLP i pozostałych pracowników nadzorowanych nadleśnictw zgodnie z odrębnymi regulacjami w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie, realizuje politykę personalną w RDLP oraz kadrową w zakresie doboru i rozmieszczenia kadry kierowniczej w nadleśnictwach, współpracuje ze związkami zawodowymi i szkołami leśnymi, prowadzi sprawy związane z obsługą prawną RDLP.
  • Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego [DK] wykonuje zadania związane z kontrolą instytucjonalną oraz controllingiem w komórkach organizacyjnych RDLP oraz nadleśnictwach, koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg i wniosków, współpracuje z Głównym Inspektorem LP i organami kontroli państwowej oraz prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi. W zastępstwie prowadzi całokształt spraw realizowanych przez Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia .
  • Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia [DS] wspiera, nadzoruje oraz prowadzi sprawy związane z obronnością, militaryzacją, działaniami w sytuacjach kryzysowych, ochroną informacji niejawnych i prowadzeniem stosownej kancelarii. Koordynuje i realizuje zadania z zakresu ochrony przed szkodnictwem leśnym.
  • Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej [DR] realizuje zadania związane z prowadzeniem polityki informacyjnej, edukacji przyrodniczo-leśnej, udostępnianiem lasu dla społeczeństwa oraz zapewnieniem sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Koordynuje działania w zakresie public relations. Zajmuje się obsługą i prowadzeniem konferencji prasowych, spotkań z mediami, organizowaniem wystąpień Dyrektora w mediach oraz innych imprezach promocyjno-informacyjnych, prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.
  • Radca Prawny [DP] prowadzi kompleksową obsługę prawną z zakresu działalności biura RDLP.
  • Stanowisko ds. Koordynacji i Wdrażania Projektów Rozwojowych [DW] koordynuje na poziomie regionalnym realizację zadań związanych z wdrażaniem przedsięwzięć rozwojowych – projektów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, zawartych w dokumencie „Wizja działań na rzecz rozwoju w PGL Lasy Państwowe”.
  • Wydział Gospodarowania Ekosystemami [ZG] przygotowuje, wspiera, koordynuje oraz nadzoruje w podległych nadleśnictwach zadania związane z nasiennictwem, selekcją, szkółkarstwem, hodowlą i użytkowaniem lasu, a także z gospodarką rolną, rybacką, łowiecką, z certyfikacją gospodarki leśnej oraz nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
  • Wydział Ochrony Ekosystemów [ZO] inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną w zakresie zachowania bioróżnorodności i wartości przyrodniczych wszystkich ekosystemów leśnych, utrzymania należytego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów, zabezpieczania przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych (z wyłączeniem szkodnictwa leśnego), ochrony ppoż. terenów leśnych oraz ochroną środowiska, przyrody i krajobrazu.
  • Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi [ZS] organizuje, koordynuje, wspiera i nadzoruje całokształt zadań z zakresu stanu posiadania, urządzania lasu, postępowań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączeń z produkcji, geomatyki leśnej. Prowadzi również sprawy związane z zasięgiem terytorialnym RDLP, nadleśnictw oraz obrębów leśnych oraz całokształt zagadnień z zakresu Systemu Informacji Przestrzennej.
  • Wydział Rozwoju i Innowacji [ZR] wspiera oraz prowadzi w nadleśnictwach pomoc merytoryczną w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, postępu techniczno-technologicznego, transportu, wykorzystania maszyn i urządzeń w leśnictwie, prywatyzacji prac leśnych, współpracy na szczeblu RDLP z przedstawicielami przedsiębiorczości leśnej, przeprowadzania procedur przetargowych związanych z zamawianiem robót, dostaw i usług na potrzeby RDLP. Prowadzi sprawy związane ze sprzedażą budynków i lokali mieszkalnych w trybie art. 40a ustawy o lasach. Prowadzi całokształt spraw związanych z budową środków trwałych biura RDLP w zakresie robót budowlanych oraz sprawy związane z pozyskiwaniem i wdrażaniem środków pomocowych w tym funduszy Unii Europejskiej.
  • Wydział Księgowości [EK] prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe i finansowe, w tym obsługę pracowników biura RDLP oraz nadleśnictw zgodnie z odrębnymi regulacjami z tytułu wynagrodzeń i innych rozliczeń osobowych oraz wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki organizacyjne w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania.
  • Wydział Analiz i Planowania [EP] prowadzi sprawy związane z opracowywaniem planów i analiz ekonomicznych oraz współuczestniczy w przygotowywaniu właściwych sprawozdań, opinii, a także sprawuje nadzór nad realizacją planów finansowo-gospodarczych, wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki w tym zakresie.
  • Wydział Gospodarki Drewnem [ED] prowadzi pomoc merytoryczną, koordynuje i nadzoruje działalność podległych nadleśnictw w zakresie sprzedaży drewna, polityki cenowej, handlowej i marketingowej z zachowaniem racjonalnego wykorzystania surowców drzewnych, prowadzi analizę rynków oraz sprawy związane z brakarstwem, normalizacją, realizacją umów w zakresie obrotu drewnem. Prowadzi całokształt spraw związanych z promocją drewna.
  • Wydział Administracji [EA] prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem RDLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, umundurowanie, sprzęt itp. Wydział prowadzi kancelarię, sekretariaty i archiwum oraz koordynuje sprawy związane z instrukcją kancelaryjną i archiwalną. Prowadzi całokształt spraw związanych z utrzymaniem budynków i otoczenia biura RDLP. Realizuje zadania związane ze sprzedażą polowań.
  • Wydział Informatyki [EI] realizuje zadania związane z organizacją, nadzorem, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w szczególności SILP, w podległych nadleśnictwach oraz w RDLP. Prowadzi czynności związane z serwisem sprzętu, szkoleniami i ochroną praw autorskich oprogramowania w biurze RDLP.

Pliki do pobrania:
      Szczegółowy zakres spraw i zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie pobierz
      Dec. Dyr. RDLP w Krośnie nr 18/17 zn.spr. ZS.224.104.2017.3,w sprawie zezwolenia na wyłączenie gruntów leśnych "Budowa linii elekt. 110 Kv Nowy Żmigród - Iwonicz" - część II pobierz
      Dec. Dyr. RDLP w Krośnie nr 21/17 zn. spr. ZS.224.117.2017.3, w sprawie zezwolenia na wyłączenie gruntów leśnych "Budowa linii elekt. 110 Kv Nowy Żmigród - Iwonicz" - część III pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Grażyna Zagrobelna
Dyrektor RDLP w Krośnie
Data modyfikacji: 2017/09/29 10:00:09
Redaktor zatwierdzający: Edward Marszałek
Wprowadzający: Piotr Fąfara