Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
ul. Jana Matejki 16, 91-402 Łódź,
tel. 42 631 79 00, fax 42 631 79 82,

e-mail rdlp@lodz.lasy.gov.pl
www.lodz.lasy.gov.pl

 

Biuro Dyrekcji czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje strony w każdy poniedziałek
w godzinach od 1000 do 1600.
Jeśli w poniedziałek wypada dzień wolny od pracy
skargi i wnioski przyjmowane są w dniu nastepnym, w tych samych godzinach.

 

PUNKT ALARMOWO DYSPOZYCYJNY ochrony przeciwpożarowej RDLP w Łodzi
Telefony alarmowe 724 722 270, 724 722 271, fax. 42 631 79 25
W okresie akcji bezpośredniej czynny od 715 do 2000.
 
Rzecznik prasowy Hanna Bednarek-Kolasińska
Pokój 102 Ip.Tel. 42 631 79 21; kom. 724 722 208, e-mail rzecznik@lodz.lasy.gov.pl
 

Dane teleadresowe RDLP w Łodzi

Stanowisko/Wydział

Imię i nazwisko

Telefon i nr pokoju

e-mail

Dyrektor

Dariusz Pieniak

42 631 79 00 pok. nr 100, I p

rdlp@lodz.lasy.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Sławomir Nowicki

42 631 79 00 pok. nr 100, I p

rdlp@lodz.lasy.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Marek Miścierewicz

42 631 79 00 pok. nr 100, I p

rdlp@lodz.lasy.gov.pl

Wydział Organizacji i Kadr

Stanisław Dawidowicz

42 631 79 70 pok. nr 102, I p

stanislaw.dawidowicz@lodz.lasy.gov.pl

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Sławomir Lipski

42 631 79 23, pok. nr 6, parter

slawomir.lipski@lodz.lasy.gov.pl

Stanowisko ds. Promocji i Mediów

Hanna Bednarek-Kolasińska

42 631 79 21, pok. 1, parter

rzecznik@lodz.lasy.gov.pl

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia

Gabriel Olejnik

42 631 79 98, 631 79 07pok. nr 109, I p

gabriel.olejnik@lodz.lasy.gov.pl

Wydział Gospodarki Leśnej i Ochrony Lasu

Arkadiusz Karbowski

42 631 79 20 pok. nr 201, II p

arkadiusz.karbowski@lodz.lasy.gov.pl

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Piotr Szałas

42 631 79 42 pok. nr 204, II p

piotr.szalas@lodz.lasy.gov.pl

Wydział Informatyki

Dariusz Gąsiorowski

42 631 79 10 pok. nr 213, II p

darek.gasiorowski@lodz.lasy.gov.pl

Wydział Księgowości

Dariusz Furman

42 631 79 60 pok. nr 106 A, I p

dariusz.furman@lodz.lasy.gov.pl

Zespół ds. Analiz i Planowania

Sylwester Spała

42 631 79 60 pok. nr 107, I p

sylwester.spala@lodz.lasy.gov.pl

Wydział Gospodarki Drewnem

Dariusz Jankowski

42 631 79 54 pok. nr 211, II p

dariusz.jankowski@lodz.lasy.gov.pl

Wydział Infrastruktury Leśnej

Arkadiusz Kuliberda

42 631 79 50 pok. nr 210, II p

arkadiusz.kuliberda@lodz.lasy.gov.pl

Wydział Administracji

Mariusz
Milewski

 pok. nr 105, I p

mariusz.milewski@lodz.lasy.gov.pl

 

Wydział Organizacji i Kadr [DO]

 

Zajmuje się organizacją struktur biura, całokształtem spraw pracowników biura RDLP i pozostałych pracowników nadzorowanych jednostek zgodnie z odrębnymi regulacjami w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie, realizuje politykę personalną w RDLP oraz kadrową w zakresie doboru i rozmieszczenia kadry kierowniczej w jednostkach organizacyjnych, współpracuje ze związkami zawodowymi i szkołami leśnymi, prowadzi sprawy związane ze współpracą z zagranicą, koordynuje sprawy związane ze zlecaniem obsługi prawnej RDLP.

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego [DK]

Wykonuje zadania związane z kontrolą instytucjonalną oraz controllingiem w komórkach organizacyjnych RDLP, nadleśnictwach i Zakładzie Usługowo Produkcyjnym. Koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg i wniosków, współpracuje w Głównym Inspektorem LP oraz organami kontroli państwowej.

 

Stanowisko ds. Promocji i Mediów [DR]

Realizuje zadania związane z prowadzeniem polityki informacyjnej w ramach działalności RDLP oraz zapewnieniem sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Koordynuje działania w zakresie public relations i edukacji przyrodniczo leśnej. Zajmuje się obsługą i prowadzeniem konferencji prasowych, spotkań z mediami, organizowaniem wystąpień dyrektora w mediach oraz innych imprezach promocyjno – informacyjnych.

 

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia [DS]

Wspiera, nadzoruje oraz prowadzi sprawy związane z obronnością, militaryzacją, działaniami w sytuacjach kryzysowych, ochroną informacji niejawnych i prowadzeniem stosownej kancelarii. Koordynuje i realizuje zadania z zakresu ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego.

 

Wydział Gospodarki Leśnej i Ochrony Lasu [ZG]

 

Zadaniem Wydziału jest merytoryczne przygotowywanie, wspieranie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w dziedzinie hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, certyfikacji gospodarki leśnej, gospodarki łowieckiej, łąkowo-rolnej, zadrzewień, zagospodarowania turystycznego lasu, nadzorowanie i koordynowanie działań w Leśnych Kompleksach Promocyjnych Lasy Gostynińsko-Włocławskie i Spalsko-Rogowskie oraz koordynowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

 

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi  [ZS].

 

Prowadzi całokształt zagadnień z zakresu stanu posiadania, urządzania lasu, geomatyki leśnej, ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym wyłączenia z produkcji, a także tworzenia, dzielenia, łączenia i likwidacji oraz określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw i obrębów leśnych – koordynuje, wspiera i nadzoruje nadleśnictwa w tym zakresie.

 

Wydział Informatyki [ZI]

 

Realizuje zadania związane z organizacją, nadzorem, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w szczególności SILP, w jednostkach nadzorowanych oraz RDLP. Prowadzi czynności związane z serwisem sprzętu, szkoleniami informatycznymi oraz ochroną praw autorskich oprogramowania w biurze RDLP.

 

Wydział Księgowości [EK]

 

Prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe i finansowe z kontrahentami i pracownikami biura RDLP i ZOL oraz nadzoruje  ww. czynności w podległych jednostkach organizacyjnych. Realizuje, koordynuje i nadzoruje zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową LP    i GUS, koordynuje i nadzoruje jednostki organizacyjne w zakresie gospodarki finansowej obejmującej m.in. kredytowanie, lokowanie środków, zachowanie  płynności finansowej. 

 

Zespół d/s Analiz i Planowania [EP]

Zajmuje się sporządzaniem  planów finansowo-gospodarczych oraz  monitorowaniem ich realizacji w jednostkach nadzorowanych poprzez uzgadnianie i analizowanie danych  sprawozdawczych, koordynowanie i  nadzorowanie spraw  związanych ze sprawozdawczością wewnętrzną LP i GUS, analizowaniem i wnioskowaniem w zakresie wynagradzania, opracowywania projektów regulaminów premiowania i nagradzania.

 

Wydział Gospodarki Drewnem  [ED].

 

Zajmuje się sprawami związanymi z nadzorem, inicjowaniem i koordynowaniem działalności jednostek organizacyjnych w zakresie użytkowania lasu, sprzedaży drewna, realizacji polityki cenowej i handlowej Lasów Państwowych, działalności marketingowej, działalności stanowiska pracy brakarza regionalnego, analizą windykacji należności za drewno, powstawaniem umów handlowych i nadzorem nad realizacją tych umów.

 

Wydział Infrastruktury Leśnej [ER]

 

Wspiera, koordynuje oraz udziela pomocy merytorycznej w jednostkach organizacyjnych RDLP w Łodzi, a w szczególności prowadzi nadzór w zakresie: budownictwa (ogólnego, drogowego    i wodnego); postępu techniczno-technologicznego; gospodarki transportowej oraz mechanizacji prac; udzielania zamówień publicznych, gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz innymi obiektami kubaturowymi; współpracy na szczeblu RDLP z przedstawicielami przedsiębiorczości leśnej. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód majątkowych (w zakresie ubezpieczeń TUW Cuprum). Koordynuje wdrażanie Projektów Rozwojowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w biurze RDLP i w jednostkach nadzorowanych. Nadzoruje pracę ZUP w Łodzi.

 

Wydział Administracji [EA]

 

Do zadań Wydziału należy prowadzenie i nadzorowanie spraw z zakresu: administrowania majątkiem RDLP w tym: lokalami biurowymi oraz innymi pomieszczeniami w budynku (siedzibie) RDLP, dokonywanie dostaw materiałów na potrzeby biura RDLP oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Leśny Dwór” w Mielnie, obsługa sekretariatu, kancelarii, archiwum i biblioteki RDLP, prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką inwestycyjno-remontową biura RDLP oraz ewidencja i inwentaryzacja majątku biura RDLP i OW „Leśny Dwór”; zamawianiem robót budowlanych, dostaw i usług dla biura RDLP i OW „Leśny Dwór” w Mielnie, gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi RDLP, oraz prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Łodzi jest udostępniana na wniosek.

 

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Dariusz Pieniak- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
Data modyfikacji: 2018/02/06 09:59:28
Redaktor zatwierdzający: Hanna Kolasińska
Wprowadzający: Hanna Kolasińska