Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Brzeziny

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Brzeziny >> Zamówienia publiczne >> Nadleśnictwo Brzeziny z/s w Kaletniku zaprasza do skladania ofert na wykonanie usługi dotyczącej wykonania dostawy benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego oraz oleju opałowego dla potrzeb Nadleśnictwa Brzeziny

bip_logo_pl
odstep
Nadleśnictwo Brzeziny z/s w Kaletniku zaprasza do skladania ofert na wykonanie usługi dotyczącej wykonania dostawy benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego oraz oleju opałowego dla potrzeb Nadleśnictwa Brzeziny

Data opublikowania: 2010/04/14
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2010/04/23

Kaletnik, dnia 13.04.2010 r.

Znak sprawy: 2717-21/2010

 

 

 

Ogłoszenie

 

Nadleśnictwo Brzeziny z/s w Kaletniku, ul. Główna 3, 95-040 Koluszki zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dotyczącej wykonania dostawy benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego oraz oleju opałowego dla potrzeb Nadleśnictwa Brzeziny

 

 

Warunki zamówienia:

1.      Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

a)      Dostawa paliwa dla samochodów i innych środków transportowych nadleśnictwa w postaci (cześć nr 1):

·         Tankowania oleju napędowego w ilości 7 100 litrów,

·         Tankowania benzyny bezołowiowej w ilości 650 litrów,

·         W systemie sprzedaży bezgotówkowej wg. następujących zasad:

- wystawienie faktur w cyklu nie krótszym niż 7 dniowy,

- zapłata należności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury,

·      Wymagania jakościowe: spełnienie normy PN-93/C-04030 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23.12.2003r. (Dz. U. nr 230, poz. 2297),

·      Wykonawca musi posiadać dystrybutory na terenie miasta lub gminy Koluszki oraz możliwość pobierania paliwa w systemie całodobowym na stacji paliw,

·      Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb.

b)      Dostawa oleju opałowego typu lekkiego do kotłowni biura Nadleśnictwa Brzeziny – w ilości 4 500 litrów (część nr 2):

·         Zawartość siarki nie większa niż 0,5%,

·         Wymagania jakościowe: spełnienie normy PN-C 96024,

·         Ilość i pojemność zbiorników na olej opałowy w miejscu wyładunku: 3 zbiorniki o pojemności 1 500 litrów każdy,

·         Możliwość dojazdu cysterną o pojemności 10 000 litrów,

·         Wyładunek paliwa wymaga pompy oraz węża o długości 10mb,

·         zapłata należności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury,

 

2.      Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien zamieścić w ofercie:

a)      Formularz oferty (zał. nr 1), na którym zostanie wymieniona cena netto, brutto i podatek VAT za przeprowadzenie w/w dostawy,

b)      Uprawnienia do dystrybucji paliw,

c)      Informację o posiadaniu dystrybutorów na terenie miasta lub gminy Koluszki oraz pobierania paliwa w systemie całodobowym na stacjach paliw – dotyczy części nr 1 – benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego,

d)      Zaakceptowany wzór umowy,

e)      Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

3.      Termin realizacji zamówienia – do 31.12. 2010 roku.

4.      Opis sposobu przygotowania ofert:

a)      Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oferta powinna być sporządzona na formularzu zgodnym z zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

b)      Do oferty powinny być dołączone wszelkie dokumenty i oświadczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia,

c)      Wymaga się ponumerowania i parafowania każdej zapisanej strony oferty. Ponadto całość dokumentów tworzących ofertę powinna zostać zszyta w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty w postaci skreśleń musza być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę,

d)      Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub postawieniami umowy spółki,

e)      W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika nie ujawnionego w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestrze przedsiębiorców należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.

 

5.      Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Brzeziny

Kaletnik, ul. Główna 3

95-040 Koluszki

z dopiskiem ,,Oferta na dostawę benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz oleju opałowego dla Nadleśnictwa Brzeziny”

 

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

 

Na oferty przesłane pocztą lub dostarczone osobiście oczekujemy do dnia

23.04.2010 r. do godziny 15:00

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Robert Dziedzic, tel. (044) 714-15-51

 

Do niniejszego zamówienia, na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) nie stosuje się jej przepisów.

 

Załączniki:

Zał. nr 1 – formularz oferty

Zał. nr 2 – wzór umowy   

 

 Z-ca NADLEŚNICZEGO

Nadleśnictwa Brzeziny

mgr inż. Beata Malinowska  

Pliki do pobrania:
      dg~rdlp_lodz~nadl_brzeziny~zalaczniknr_1.doc pobierz
      dg~rdlp_lodz~nadl_brzeziny~zal._nr_2___wzor_umowy.doc pobierz
      dg~rdlp_lodz~nadl_brzeziny~zalacznik_nr_2.1_umowa_na_olej.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jan Piwowar - Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeziny
Data modyfikacji: 2010/04/14 07:57:08
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: