Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Opoczno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Opoczno >> Zamówienia publiczne >> Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej przebudowy z rozbudową budynku administracyjnego Nadleśnictwa Opoczno w Sitowej 15 wraz z zagospodarowaniem terenu

bip_logo_pl
odstep
Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej przebudowy z rozbudową budynku administracyjnego Nadleśnictwa Opoczno w Sitowej 15 wraz z zagospodarowaniem terenu

Data opublikowania: 2014/07/02
Tryb postępowania: konkurs
Data składania ofert lub wniosków: 2014/07/14
Zn. spr.: SA1 – 2715 – 1/14
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2014 r. (numer ogłoszenia na portalu UZP 142229 – 2014).
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Opoczno, ul. Sitowa 15, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 44 7551870, faks 44 7551870.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.lasy.gov.pl/web/opoczno
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej przebudowy z rozbudową budynku administracyjnego Nadleśnictwa Opoczno w Sitowej 15 wraz z zagospodarowaniem terenu.
 
II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Wykonanie i przeniesienie na Zamawiającego prawa, w tym wszelkich praw autorskich na wszystkich znanych w chwili przeniesienia polach eksploatacji zgodnie z Regulaminem konkursu, do wybranej przez Sąd konkursowy koncepcji architektoniczno - budowlanej przebudowy z rozbudową budynku administracyjnego Nadleśnictwa Opoczno w Sitowej 15 wraz z zagospodarowaniem terenu, na podstawie której zostanie opracowana Dokumentacja.
 
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Dla prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem konkursu, nie jest ustawowo wymagane posiadanie przez wykonawcę szczególnych uprawnień typu koncesja, zezwolenie lub licencja. W związku z j.w. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Uczestnik konkursu będzie zobowiązany spełnić.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę projektową polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lub budowę budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m³. Przez budowę, zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej a także do jej szczegółowego opracowania w zakresie ujętym w rozdziale VII Regulaminu konkursu.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu - w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia - wykaże się dysponowaniem co najmniej po jednej osobie posiadającej: 1.3.1. w branży konstrukcyjno-budowlanej ważne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i minimum pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu na polu tej branży, 1.3.2. w branży architektonicznej ważne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i minimum pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu na polu tej branży, 1.3.3. w branży sanitarnej ważne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i minimum pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu na polu tej branży, 1.3.4. w branży elektrycznej ważne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i minimum pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu na polu tej branży. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) oraz na podstawie art. 20a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 ze zm.). Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunku dotyczącego osób także w przypadku, gdy uczestnik konkursu wykaże się dysponowaniem osobą z uprawnieniami i doświadczeniem w projektowaniu na polu kilku w/w branż.
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w kwocie nie mniejszej niż 50 000,00 zł.
2. Oprócz warunków udziału w konkursie wymienionych w punkcie 1.1. - 1.4., Uczestnicy konkursu muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału w konkursie w okolicznościach ujętych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
 
1. SZACOWANY KOSZT BRUTTO REALIZACJI PRACY KONKURSOWEJ – 30%
2. WALORY UŻYTKOWE INWESTYCJI – 50%
3. WALORY ARCHITEKTONICZNE I ESTETYCZNE OBIEKTU – 20%
 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Dostępny do dnia: 14.07.2014, godzina 13:00.
Miejsce: Siedziba Nadleśnictwa Opoczna w Sitowej 15, 26 - 300 Opoczno, pokój nr 15.
 
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
 
Data: 14.07.2014, godzina 13:00.
Miejsce: siedziba Zamawiającego w Sitowej 15, pokój nr 11(sekretariat).
 
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
 
Termin: do dnia 29.09.2014 r. roku do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w Sitowej 15, pokój nr 11(sekretariat).
Miejsce: siedziba Zamawiającego w Sitowej 15, pokój nr 11(sekretariat).
 
IV.3) NAGRODY
 
Rodzaj i wysokość nagród: Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu przyznanie 3-ch nagród:
1) za pierwsze miejsce - nagrody pieniężnej w wysokości 4 000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej przez Sąd konkursowy pracy konkursowej, do jej szczegółowego opracowania w zakresie ujętym w Rozdziale VII Regulaminu konkursu,
2) za drugie miejsce - nagrody pieniężnej w wysokości 3 000,00 zł,
3) za trzecie miejsce - nagrody pieniężnej w wysokości 2 000,00 zł.
 
 
Sitowa, dnia 02.07.2014 roku.
 
                                                                                                  NADLEŚNICZY
                                                                         NADLEŚNICTWA OPOCZNO
                                                                                            mgr inż. DAWID KOSYLAK

Pliki do pobrania:
      informacja_o_pracach_konkursowych.pdf pobierz
      regulamin_konkursu._sa1_2715_1_14..pdf pobierz
      zal._nr_1___wniosek_o_dopuszczenie._sa1_2715_1_14..pdf pobierz
      zal._nr_2___oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow._sa1_2715_1_14..pdf pobierz
      zal._nr_3___oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia._sa1_2715_1_14..pdf pobierz
      zal._nr_4_wykaz_wykonanych_uslug.sa1_2715_1_14..pdf pobierz
      zal._nr_5___wykaz_osob.sa1_2715_1_14..pdf pobierz
      zal._nr_6__pelnomocnictwo.sa1_2715_1_14..pdf pobierz
      zal._nr_7__oswiadczenie_o_przeniesieniu_wlasnosci.sa1_2717_1_15..pdf pobierz
      zal._nr_8__pokwitowanie_zlozenia_pracy.sa1_2715_1_14..pdf pobierz
      zal._nr_9_karta_identyfikacyjna_pracy.sa1_2715_1_14..pdf pobierz
      zal._nr_10__informacja_o_kosztach.sa1_2715_1_14..pdf pobierz
      zal._nr_11__projekt_umowy.sa1_2715_1_14..pdf pobierz
      zal._nr_12___mapa_zagospodarowania_ter._sa1_2715_1_14..pdf pobierz
      zal._nr_13__wykaz_pomieszczen.sa1_2715_1_14..pdf pobierz
      zal._nr_14__ekspertyza_tech._.sa1_2715_1_14..rar pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Dawid Kosylak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno
Data modyfikacji: 2014/08/05 14:33:28
Redaktor zatwierdzający: Mateusz Sarleja
Wprowadzający: Mirosław Krzysztofik