Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Piotrków

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Piotrków >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 14/10
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA PIOTRKÓW
z dnia 13.05.2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
Znak spr.: ZU3-021-14/2010

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18.05.1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam co następuje:

§1
Wprowadzam do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1. Z-ca nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
2. Z-ca nadleśniczego ds. użytkowania lasu
3. Główna księgowa
4. Sekretarz
5. Specjalista SL ds. ochrony lasu
6. Specjalista SL ds. użytkowania lasu
7. Redaktor BIP
8. a/a

Pliki do pobrania:
      Regulaminu udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Usługi z zakresu gospodarki leśnej zaplanowane do wykonania w 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Piotrków
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/11/12
więcej...
Grodzenie upraw leśnych w ilości 13.594,00 mb na terenie Nadleśnictwa Piotrków w roku 2014
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/10/15
więcej...
Przebudowa ogrodzenia wokół terenu Nadleśnictwa Piotrków, zlokalizowanego w m. Łęczno 101, nr ewid. dz. 682/2, obręb Łęczno, gmina Sulejów
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/08/25 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej w obrębie Piotrków, leśnictwo Meszcze - oddziały 30/38, 37/38, 45/46, 50/51, 50/55, 49/54, 48/53, 53, 52, 52/55, 52/57, 52/56 o długości od km 0+000 do km 3+136
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/08/13
więcej...
Przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej w Nadleśnictwie Piotrków, obręb Piotrków, leśnictwo Meszcze, oddziały 30/31, 23/24, 17/18, 18 o długości od km 0+000 do km 1+950
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/08/08
więcej...
Usunięcie usterek w stanie technicznym przewodów kominowych oraz podłączeń wentylacyjnych i dymowych w budynkach mieszkalnych pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Piotrków, zgodnie z zaleceniami wydanymi po przeprowadzonym przeglądzie w 2013 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/07/29
więcej...
Usunięcie usterek w stanie technicznym instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Piotrków, zgodnie z zaleceniami wydanymi po przeprowadzonym przeglądzie okresowym
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/07/29
więcej...
Przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej w Nadleśnictwie Piotrków, obręb Piotrków, leśnictwo Meszcze, oddziały 55, 60 - dojazd do osady służbowej leśnictwa Meszcze
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/06/11
więcej...
Usługi geodezyjne na terenie Nadleśnictwa Piotrków do wykonania w roku 2014
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/05/09
więcej...
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy pracach remontowo - budowlanych, rozbiórkowych oraz usuwaniu awarii osad i budowli służbowych w Nadleśnictwie Piotrków w 2014 roku.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2014/05/07
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków mgr inż. Wojciech Badura
Data modyfikacji: 2010/05/24 13:21:31
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: