Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Skierniewice z/s w Makowie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Skierniewice z/s w Makowie >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

FORMY OCHRONY PRZYRODY WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE

NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE

(wg Programu Ochrony Przyrody stan na 01.01.2013 r.)

 

REZERWATY PRZYRODY

 

Lp

Nazwa

Akt powołujący

Lokalizacja

Powierzchnia LP

Cel utworzenia

1

„Trębaczew”

Zarządzenie

Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15.09.1958 [MP  1958, Nr 73, poz. 431]

województwo łódzkie,

powiat rawski, gmina Sadkowice, wieś Trębaczew

173,66 ha

Zachowanie ze wzg. naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu sosnowo-dębowego na Wysoczyźnie Rawskiej z dużym udziałem Modrzewia polskiego naturalnego pochodzenia

2

„Babsk”

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15.09.1958 [MP  1958, Nr 81, poz. 468]

województwo łódzkie,

powiat rawski, gmina Biała Rawska,

wieś Babsk

10,97 ha

Zachowanie ze wzg. naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego z domieszką lipy, stanowiącego jedyny tego typu drzewostan na terenie województwa

3

„Ruda-Chlebacz”

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22.08.1980 [MP  1980, Nr 19, poz. 94]

województwo łódzkie,

powiat skierniewicki, gmina Skierniewice,

wieś Mokra Prawa

12,42 ha

Zachowanie fragmentu łęgu olszowego ze stanowiskami widłaka wrońca

4

„Kopanicha”

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22.08.1980 [MP  1980, Nr 19, poz. 94]

województwo łódzkie,

powiat skierniewicki,

gmina Skierniewice,

wieś Mokra Prawa

42,53 ha

Zachowanie fragmentu lasu naturalnego pochodzenia

5

„Źródła Borówki”

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 03.03.1989 [MP  1989, Nr 9, poz. 77]

województwo łódzkie,

powiat skierniewicki,

Gmina Maków,

wieś Pszczonów

 

21,99 ha

Zachowanie zbiorowisk leśnych grądu, boru mieszanego i sosnowego oraz swoistych cech krajobrazu

6

„Uroczysko Bażantarnia”

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18.10.1982 [MP  1982, Nr 25, poz. 234]

województwo łódzkie, powiat skierniewicki, gmina Maków, wieś Słomków

44,52 ha

Zachowanie fragmentów grądu, dąbrowy świetlistej, olsu i łęgu jesionowo-olszowego oraz licznych drzew pomnikowych miedzy innymi buków na granicy zasięgu

7

„Polana Siwica”

Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21.12.1998r

[Dz.U. 1998,

Nr 161, poz. 1097]

województwo łódzkie,

powiat łowicki, gmina Nieborów, wieś Nieborów

68,55 ha

Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych i krajobrazowych char, dla Puszczy Bolimowskiej śródleśnej polany ze zbiorowiskami roślinności łąkowej i torfowej

8

„Rawka”

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24.11.1983 [MP  1983, Nr 39, poz. 230]

Rzeka Rawka od źródeł do ujścia, o długości 97km, wraz z rozgałęzieniami koryta rzeki, starorzeczami, dolnymi odcinkami prawobrzeżnych dopływów.

26,04 ha

Zachowanie w naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej średniej wielkości wraz z krajobrazem jej doliny oraz środowisk życia wielu rzadkich i chronionych roślin i zwierząt

 

 

 

 

 

 

PARKI KRAJOBRAZOWE

Lp.

Nazwa

Akt powołujący

Powierzchnia LP

Cel utworzenia

1

Bolimowski Park Krajobrazowy

Uchwała Nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26.09.1986r

6232,06 ha

BPK powołano w celu ochrony terenów o względnie niskim stopniu przekształcenia środowiska przyrodniczego.

 

 

 

OBSZARY NATURA 2000

Lp.

Nazwa

Akt powołujący

Powierzchnia LP

Cel utworzenia

1

PLH100015 „Dolina Rawki"

Został zatwierdzony w styczniu 2011 roku, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW).

2525,40 ha, z czego na gruntach nadleśnictwa   330 ha.


Obejmuje obszar leżący między Żydomicami a Bolimowem, położony w centralnej części Niziny Środkowopolskiej, na obszarze granicznym dwóch mezoregionów: Równiny Łowicko-Błońskiej oraz Wysoczyzny Rawskiej. Głównym elementem tego obszaru jest rzeka Rawka i jej dolina. 42. km odcinek obszaru „Dolina Rawki" znajduje się na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (BPK).Jest to jednocześnie bardzo ważny element hydrologiczny, biocenotyczny i krajobrazowy BPK.  Obszar „Dolina Rawki" obejmuje trzy rezerwaty przyrody: krajobrazowo-wodny „Rawka" oraz leśne: „Ruda Chlebacz" i „Kopanicha". Usytuowanie „Doliny Rawki" w środkowej części kraju, między Łodzią a Warszawą, nadaje temu obiektowi szczególną rangę. Centralne położenie, ale przede wszystkim walory przyrodnicze tego terenu, zdecydowały o jego miejscu w sieci ekologicznej ECONET-PL, jako ważnego węzła ekologicznego.

2 PLH100028 „Polany Puszczy Bolimowskiej"
 
Został zatwierdzony w styczniu 2011 roku, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW). 132,30 ha, w tym w zarządzie nadleśnictwa 91,53 ha Obszar składa się z czterech, starych, śródleśnych polan, z których dwie najcenniejsze mają pochodzenie autogeniczne (Strożyska, Siwica), a dwie – antropogeniczne (Olszówka, Bielawy). Zaproponowane do objęcia ochroną polany to ostatnie refugia półnaturalnych łąk ze związków Molinion i Arrhenatherion tak starych, że odznaczają się stabilnością pozwalającą im trwać mimo permanentnego niedoboru wód gruntowych i wieloletniego braku użytkowania.

 

 

 

 

 

POZOSTAŁE FORMY OCHRONY

Lp.

Nazwa

Ilość

Powierzchnia LP

1

Użytki ekologiczne

79

83,53 ha

2

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

1

572,32 ha (0,61 ha poza gruntami nadleśnictwa)

3

Obszary chronionego krajobrazu

3

2966,05 ha

4

Stanowiska dokumentacyjne

-

-

5

Pomniki przyrody

81

-

6

Strefy ochrony ptaków

2

98,74

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      pomniki_przyrody___wykaz_2013.xls pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Lucjan Żukowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Skierniewice
Data modyfikacji: 2016/04/06 11:04:22
Redaktor zatwierdzający: Marcin Wierzchowski
Wprowadzający: