Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE

ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin

tel. 81 532 70 31 - 39

fax: 81 532 49 47

rdlp@lublin.lasy.gov.pl

www.lublin.lasy.gov.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

 

Stanowisko / Wydział 

Kompetencje                                                                              

Kontakt                           

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Lublinie

mgr inż.  Jerzy Sądel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor kieruje całokształtem działalności RDLP na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje RDLP na zewnątrz..

Dyrektor kieruje bezpośrednio pionem, w skład którego wchodzą:

 • Wydział Organizacji i Kadr - DO
 • Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - DK
 • Wydział ds. Obronności i Ochrony Mienia oraz BHP - DS
 • Wydział ds. Komunikacji Społecznej i Edukacji Przyrodniczo Leśnej - DP
 • Stanowisko ds. Łowiectwa - DŁ
 • Stanowisko ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych - DW

 

Kontakt przez sekretariat RDLP w Lublinie:

pokój nr 121

tel. 81 532 87 18

fax 81 532 49 47

e-mail: jerzy.sadel@lublin.lasy.gov.pl

rdlp@lublin.lasy.gov.pl

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie lub wyznaczony zastępca, przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w biurze RDLP w Lublinie ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, w każdy poniedziałek lub w dzień następny w przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w godzinach 14:00 - 16:00.

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

dr inż. Adam Kornat

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej działa w ramach udzielonych przez Dyrektora uprawnień i kieruje pionem, w skład którego wchodzą:

 • Wydział Gospodarki Leśnej - ZG
 • Wydział Ochrony Lasu  -ZO
 • Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi - ZS
 • Zespół Urządzania Lasu - ZU

Kontakt przez sekretariat RDLP w Lublinie:

pokój nr 122

tel. 81 532 87 18

e-mail: adam.kornat@lublin.lasy.gov.pl

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

dr Grzegorz Lenart

 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych działa w ramach udzielonych przez Dyrektora uprawnień i kieruje pionem, w skład którego wchodzą:

 • Wydział Księgowości - EK
 • Zespół Analiz i Planowania - EP
 • Wydział Gospodarki Drewnem - ED
 • Wydział Administracji - EA
 • Wydział Informatyki - EI
 • Wydział Infrastruktury Leśnej - ER

Kontakt przez sekretariat RDLP w Lublinie:

pokój 123

tel.: 81 532 87 18

e-mail: grzegorz.lenart@lublin.lasy.gov.pl

 

Pion Dyrektora

 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr

mgr Renata Król - Jargiło

Wydział Organizacji i Kadr zajmuje się realizacją zadań z zakresu kadr, organizacji, spraw socjalnych, szkoleń i dokształcania pracowników oraz współpracą ze związkami zawodowymi i szkołami leśnymi.

 

tel. 81 532 70 31, wew. 117

pokój nr 117

e-mail: kadry@lublin.lasy.gov.pl

renata.krol@lublin.lasy.gov.pl

Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

mgr inż. Mirosława Kornat

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego zajmuje się realizacją zadań z zakresu kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych RDLP w Lublinie i nadleśnictwach.

 

tel.: 81 532 70 31 wew. 311

pokój nr 311

e-mail: kontrola@lublin.lasy.gov.pl

miroslawa.kornat@lublin.lasy.gov.pl

Naczelnik Wydziału  ds. Obronności i Ochrony Mienia oraz BHP

mgr inż. Leszek Walenda

Wydział ds. Obronności i Ochrony Mienia oraz BHP zajmuje się nadzorowaniem oraz prowadzeniem spraw związanych z prowadzeniem kancelarii niejawnej, ochroną informacji niejawnych, obronnością i militaryzacją, działaniami w sytuacjach kryzysowych oraz ochroną mienia i koordynowaniem zadań z zakresu ochrony przed szkodnictwem leśnym oraz zagadnieniami dotyczącymi bhp.

 

tel.: 81 532 70 31 wew. 113

pokój nr 113

e-mail: leszek.walenda@lublin.lasy.gov.pl

Naczelnik Wydziału ds. Komunikacji Społecznej i Edukacji Przyrodniczo Leśnej

dr inż. Aneta Sławińska

Rzecznik prasowy

mgr Ewa Szary

Wydział ds. Komunikacji Społecznej i Edukacji Przyrodniczo Leśnej zajmuje się realizacją zadań związanych z kreowaniem pozytywnego wizerunku LP oraz promocją, edukacją przyrodniczo-leśną, zagospodarowaniem turystycznym, LKP "Lasy Janowskie", nadzorem nad stroną internetową oraz BIP biura oraz jednostek organizowanych.

tel.: 81 532 70 31 wew. 108

pokój nr 108

e-mail: edukacja@lublin.lasy.gov.pl

aneta.slawinska@lublin.lasy.gov.pl

 

 

e-mail: rzecznik@lublin.lasy.gov.pl

ewa.szary@lublin.lasy.gov.pl

 

Główny Specjalista SL Stanowisko ds. Łowiectwa

dr inż. Andrzej Tyrawski
Zadaniem Stanowiska ds. Łowiectwa jest merytoryczne przygotowywanie, wspieranie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki łowieckiej i współpracy z zagranicą oraz prowadzenie Biura Turystyki Myśliwskiej "Roztocze" w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (Koncesja nr 0119 wydana przez Prezesa UKFiT 26.04.1999 r.).

tel.: 81 532 70 31 wew. 207

tel./fax: 81 532 70 37

pokój nr 207

e-mail: andrzej.tyrawski@lublin.lasy.gov.pl

Główny Specjalista SL Stanowisko ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych

mgr. inż. Radosław Rola

Stanowisko ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych wykonuje zadania związane z wdrażaniem i realizacją kompleksowych i wieloletnich przedsięwzięć - wizji na rzecz rozwoju PGL LP.

tel.: 81 532 70 31 wew. 206

pokój nr 206

e-mail: radoslaw.rola@lublin.lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej

mgr inż. Janusz Schab

 

Wydział Gospodarki Leśnej realizuje zadania w zakresie merytorycznego przygotowywania, wspierania i koordynowania oraz nadzorowania realizacji zadań w dziedzinie hodowli lasu, zadrzewień, gospodarki rolnej, wodnej, postępu techniczno-technologicznego oraz koordynowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

tel. 81 532 70 31 wew. 208

pokój nr 208

e-mail: hodowla@lublin.lasy.gov.pl

janusz.schab@lublin.lasy.gov.pl

            

Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu

dr inż. Dariusz Piasecki

Wydział Ochrony Lasu realizuje zadania w zakresie kształtowania, inicjowania i koordynacji działań zapewniających ochronę lasu, ochtornę przyrody, ochronę przeciwpożarową, prowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej oraz opracowywanie progrnoz oddziaływania na środowisko planów urządzania lasu.

tel.: 81 532 70 31 wew. 221

pokój nr 221

e-mail: ochrona@lublin.lasy.gov.pl

dariusz.piasecki@lublin.lasy.gov.pl


Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi

mgr inż. Aleksandra Kasprzak

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi zajmuje się prowadzeniem całokształtu zagadnień w zakresie stanu posiadania, w tym: nadzór nad zmianami w stanie posiadania, koordynowanie, wspieranie i nadzorowanie nadleśnictw w tym zakresie; realizacją przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przepisów specustaw.

tel.: 81 532 70 31 wew. 313

pokój nr 313

e-mail: zasoby@lublin.lasy.gov.pl

aleksandra.kasprzak@lublin.lasy.gov.pl

           

Główny Specjalista SL
Zespół Urządzania Lasu

mgr inż. Jarosław Kmieć
Zespół Urządzania Lasu zajmuje się prowadzeniem całokształtu zagadnień w zakresie urządzenia lasu, systemu informacji przestrzennej (SIP), określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw i obrębów leśnych, a także koordynowaniem, wspieraniem i nadzorowaniem nadleśnictw w tym zakresie.

tel.: 81 532 70 31 wew. 214

pokój nr 214

e-mail: urzadzanie@lublin.lasy.gov.pl

jaroslaw.kmiec@lublin.lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

 

Główny Księgowy, Wydział Księgowości

mgr inż. Edyta Borowska

Wydział Finansowo-Księgowy zajmuje się prowadzeniem rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych oraz wspieraniem, koordynowaniem i nadzorowaniem jednostek organizacyjnych w zakresie ewidnecji księgowej, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania.

tel.: 81 532 70 31 wew. 218

pokój nr 218

e-mail: ksiegowosc@lublin.lasy.gov.pl

edyta.borowska@lublin.lasy.gov.pl

 

Główny Specjalista SL
Zespół Analiz i Planowania

mgr inż. Robert Mąka

Zespół Analiz i Planowania zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z opracowaniem planów i analiz ekonomicznych oraz współuczestniczeniem w przygotowaniu sprawozdań, opinii, a także sprawowaniem nadzoru nad realizacją planów finansowo-gospodarczych nadleśnictw zgrupowanych w RDLP w Lublinie.

tel.: 81 532 70 31 wew. 211

pokój nr 211

e-mail: planowanie@lublin.lasy.gov.pl

robert.maka@lublin.lasy.gov.pl

            

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem

mgr inż. Tomasz Świca

Wydział Gospodarki Drewnem zajmuje się nadzorowaniem oraz prowadzeniem koordynacji działalności jednostek organizacyjnych w zakresie planowania i realizacji sprzedaży drewna, polityki cenowej oraz promoci surowca drzewnego.

tel.: 81 532 70 31 wew. 116

pokój nr 116

e-mail: marketing@lublin.lasy.gov.pl

tomasz.swica@lublin.lasy.gov.pl

            

Naczelnik Wydziału Administracji

mgr  Agnieszka Klimek

Wydział Administracji prowadzi:

- całokształt spraw związanych z administrowaniem majątku RDLP, w tym lokalami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, sorty mundurowe i BHP.
- sekretariat i
kancelarię,
-
archiwum
oraz koordynuje sprawy związane z instrukcją kancelaryjną i archiwalną.

tel.: 81 532 70 31 wew. 106

pokój nr 106

e-mail: administracja@lublin.lasy.gov.pl

agnieszka.klimek@lublin.lasy.gov.pl

           

Naczelnik Wydziału Informatyki

mgr Robert Stanik

Wydział realizuje zadania związane z organizacją, nadzorem, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w RDLP oraz w jednostkach nadzorowanych.

tel.: 81 532 70 31 wew. 205

pokój nr 205

e-mail:  informatyka@lublin.lasy.gov.pl

robert.stanik@lublin.lasy.gov.pl

            

 

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej

dr inż. Mirosław Potapiuk

Wydział Infrastruktury Leśnej nadzoruje opracowanie i realizację planów inwestycyjnych biura RDLP i nadzorowanych nadleśnictw. Zajmuje się działaniami dotyczącymi pomocy merytorycznej w zakresie budownictwa ogólnego i drogowegom postępu techniczno-technologicznego, zamówień publicznych, gospodarki lokalowej i mieszkaniowej oraz sprzedaży lokali i nieruchomości zabudowanych.

tel: 81 532 70 31 wew. 201

pokój nr 201

e-mail: innowacje@lublin.lasy.gov.pl

mirosław.potapiuk@lublin.lasy.gov.pl

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP
mgr inż. Jerzy Sądel
Data modyfikacji: 2018/01/05 11:35:37
Redaktor zatwierdzający: Aneta Sławińska
Wprowadzający: Ewa Szary