Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, ((Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.)

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych [RDLP] w Lublinie zawiadamia o udostępnieniu projektów planu urządzenia lasu dla Nadleśnictw:

·     Chełm, sporządzonego na lata 2018 – 2027 oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko

·     Parczew, sporządzonego na lata 2018 – 2027 oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko

·     Puławy  sporządzonego na lata 2018 – 2027 oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko

do konsultacji społecznych.

Wskazane obszary Nadleśnictw w całości położone są w województwie  lubelskim.

Jednocześnie informuje się, że z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w dni robocze
w godz. 1000 – 14 0
0w siedzibie Nadleśnictw:

Chełm ul. Hrubieszowska 123; 22 – 100 Chełm,

Parczew Aleja Kasztanowa 29; 21 – 230 Sosnowica,

Puławy ul. Żyrzyńska 8; 24 – 100 Puławy.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu planu urządzenia lasu w terminie od dnia 12 lutego 2018 roku przez okres 21 dni, w tomie zatytułowanym „Materiały dotyczące konsultowania projektu planu urządzenia lasu na lata 2018-2027”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia [decyduje data wpływu]

Ewentualne zwołanie Komisji Projektu Planu w/w nadleśnictwa przewidywane jest na koniec marca 2018 roku. Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu Komisji Projektu Planu [wstęp jest wolny, każdy może wziąć udział w posiedzeniu].

 

 

Ogłoszenie

Realizując zapisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 55 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu (Zn. spr. ZU - 7019 - 72/11) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że na okres 21 dni począwszy od dnia 12 października 2017r., udostępnione zostaną do publicznego wglądu „Założenia do planu urządzenia lasu” dla nadleśnictw: Biłgoraj, Janów Lubelski. Istnieje możliwość zapoznania się z w/w Założeniami, które zostaną umieszczone na stronie BIP RDLP Lublin w dziale Plan urządzenia lasu.

Uwagi, wnioski i opinie dotyczące dokumentów można składać przez okres 21 dni (licząc od dnia 12 października 2017 r. tj. od daty ukazania się ogłoszenia), w formie analogowej (papierowej) na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie ul Czechowska 4, 20-950 Lublin.

Uwagi i wnioski będą rozstrzygane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Ogłoszenie

 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu dla

Nadleśnictwa Sobibór

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. z 2016 poz. 353]. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że:

Pismem z dnia 21.07.2016 roku, znak DLP-l-611.49.2017 Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Gościeradów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2017-2026.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowego pisma jak również z treścią podsumowania, o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.

Na dole strony zamieszczamy kopię pisma Ministra Środowiska.

Ogłoszenie

Realizując zapisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 55 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu (Zn. spr. ZU - 7019 - 72/11) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że na okres 21 dni począwszy od dnia 28 lipca 2017r., udostępnione zostaną do publicznego wglądu „Założenia do planu urządzenia lasu” dla nadleśnictw: Józefów, Tomaszów, Włodawa, Krasnystaw. Istnieje możliwość zapoznania się z w/w Założeniami, które zostaną umieszczone na stronie BIP RDLP Lublin w dziale Plan urządzenia lasu.

Uwagi, wnioski i opinie dotyczące dokumentów można składać przez okres 21 dni (licząc od dnia  28 lipca 2017 r. tj. od daty ukazania się ogłoszenia), w formie analogowej (papierowej) na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie ul Czechowska 4, 20-950 Lublin.

Uwagi i wnioski będą rozstrzygane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Ogłoszenie

o przystąpieniu do opracowania projektów planu urządzenia lasu dla nadleśnictw: Józefów, Krasnystaw, Biłgoraj, Włodawa, Tomaszów, Janów Lubelski

Na podstawie art. 39 - 42, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje o przystąpieniu do opracowania projektów planu urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Józefów, Krasnystaw, Biłgoraj, Włodawa, Tomaszów, Janów Lubelski na lata 2020 – 2029, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ww. dokumentu na środowisko.

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Dyrektora RDLP w Lublinie.

2. Organem właściwym do dokonania uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie. Na stronie BIP RDLP w Lublinie (dział plan urządzenia lasu) umieszczone zostaną do publicznego wglądu uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w/w planów urządzenia lasu
z właściwymi dyrektorami RDOŚ i PWIS  w Lublinie.

3. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem Decyzji zatwierdzającej projekty planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Józefów, Krasnystaw, Biłgoraj, Włodawa, Tomaszów, Janów Lubelski, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie.

4. Zapraszam przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych, oraz organizacje zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictw na posiedzenie Komisji Założeń Planu.

5. Planowany termin posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa:

 

  • Józefów w dniu 6 lipca 2017r. godz. 1000 w siedzibie Nadleśnictwa, ul. Leśna 46; 23-460 Józefów,
  • Tomaszów w dniu 7 lipca 2017r. godz. 1000 w siedzibie Nadleśnictwa, Pasieki, ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lubelski,
  • Włodawa w dniu 13 lipca 2017r. godz. 1000 w siedzibie Nadleśnictwa, Suszno, ul. Wspólna 8; 22-200 Włodawa
  • Krasnystaw w dniu 18 lipca 2017r. godz. 1000 w siedzibie Nadleśnictwa, ul. Leśna 1; 22-300 Krasnystaw,
  • Janów Lubelski w dniu 12 września 2017r. godz. 1000 w siedzibie Nadleśnictwa, ul. Boh. Pory. Wzg. 35, 22-300 Janów Lubelski
  • Biłgoraj w dniu 19 września 2017r. godz. 1000 w siedzibie Nadleśnictwa; ul. Zamojska 96, 23-400 Biłgoraj

6. Zadaniem Komisji jest wypracowanie „Założeń do sporządzania projektu planu urządzenia lasu oraz Programu Ochrony Przyrody wraz z prognozą oddziaływania ww. planów na środowisko”.

7. Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu Komisja Założeń Planu (wstęp jest wolny, każdy może wziąć udział w posiedzeniu).

 

Ogłoszenie

Do objęcia badaniem sprawozdania finansowego za 2017r. wyznaczone zostały następujące jednostki RDLP w Lublinie: Nadleśnictwo Chełm, Gościeradów, Krasnystaw, Rudnik, Strzelce, Zwierzyniec, Janów Lubelski, Puławy, Międzyrzec, Sobibór.

 

Wybór biegłych do badania sprawozdania finansowego za 2017 r. odbędzie się na poziomie Nadleśnictw.

 

 Ogłoszenie

Realizując zapisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 55 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu (Zn. spr. ZU - 7019 - 72/11) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że na okres 21 dni począwszy od dnia 13.09.2016r., udostępnione zostaną do publicznego wglądu „Założenia do planu urządzenia lasu” dla nadleśnictwa: Mircze. Istnieje możliwość zapoznania się z w/w Założeniami, które zostaną umieszczone na stronie BIP RDLP Lublin w dziale Plan urządzenia lasu.

Uwagi, wnioski i opinie dotyczące dokumentów można składać przez okres 21 dni (licząc od dnia 13.09.2016 r. tj. od daty ukazania się ogłoszenia), w formie analogowej (papierowej) na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie ul Czechowska 4, 20-950 Lublin.

Uwagi i wnioski będą rozstrzygane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia

Ogłoszenie

o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Mircze

Na podstawie art. 39 - 42, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Mircze na lata 2019 – 2028, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ww. dokumentu na środowisko.

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Dyrektora RDLP w Lublinie.

2. Organem właściwym do dokonania uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie. Na stronie BIP RDLP w Lublinie (dział plan urządzenia lasu) umieszczone zostaną do publicznego wglądu uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w/w planów urządzenia lasu z właściwymi dyrektorami RDOŚ i PWIS  w Lublinie.

3. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem Decyzji zatwierdzającej projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Mircze, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie.

4. Zapraszam przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych, oraz organizacje zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictw na posiedzenie Komisji Założeń Planu.

5. Planowany termin posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Mircze w dniu 22 sierpnia 2016r. godz. 1000 w siedzibie Nadleśnictwa Mircze w miejscowości Mircze, ul. Hrubieszowska 55; 22-530 Mircze.

6. Zadaniem Komisji jest wypracowanie „Założeń do sporządzania projektu planu urządzenia lasu oraz Programu Ochrony Przyrody wraz z prognozą oddziaływania ww. planów na środowisko”.

7. Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu Komisja Założeń Planu (wstęp jest wolny, każdy może wziąć udział w posiedzeniu).

 

 

Ogłoszenie

 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska planów urządzenia lasu dla

Nadleśnictwa Gościeradów

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. z 2016 poz. 353]. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że:

Pismem z dnia 27.07.2016 roku, znak DLP-l-611.58.2016 Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Gościeradów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2016-2025.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowego pisma jak również z treścią podsumowania, o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.

Na dole strony zamieszczamy kopię pisma Ministra Środowiska.

 

 

Ogłoszenie

 o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska planów urządzenia lasu dla

Nadleśnictwa Kraśnik

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.1235 z póź zm.] Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że:

Pismem z dnia 27.07.2016 roku, znak DLP-l-611.53.2016 Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Kraśnik w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2016-2025.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowego pisma jak również z treścią podsumowania, o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.

Na dole strony zamieszczamy kopię pisma Ministra Środowiska.

 

Ogłoszenie 

Do objęcia badaniem sprawozdania finansowego za 2016r. wyznaczone zostały następujące jednostki: Biłgoraj, Nowa Dęba, Chełm, Gościeradów, Józefów, Rudnik, Tomaszów, Włodawa, Zwierzyniec, Janów Lubelski. Wybór biegłych do badania sprawozdania finansowego za 2016r. odbędzie się na poziomie nadleśnictw.

Ogłoszenie

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planu urządzenia lasu dla Nadleśnictw Sarnaki.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że:

Pismem z dnia 26.08.2015 roku, nr DLP-l-611-66/32275/15/ŁP Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Sarnaki w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2015-2024.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowego pisma, jak również z treścią podsumowania, o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.

Poniżej zamieszczamy kopię pisma Ministra Środowiska.

                                                                    

 

 

                                                                                     Ogłoszenie

Realizując zapisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 55 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu (Zn. spr. ZU - 7019 - 72/11) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że na okres 21 dni począwszy od dnia 16.09.2015r., udostępnione zostaną do publicznego wglądu „Założenia do planu urządzenia lasu” dla nadleśnictw: Chełm, Parczew, Puławy. Istnieje możliwość zapoznania się z w/w Założeniami, które zostaną umieszczone na stronie BIP RDLP Lublin w dziale Plan urządzenia lasu.

Uwagi, wnioski i opinie dotyczące dokumentów można składać przez okres 21 dni (licząc od dnia 16.09.2015 r. tj. od daty ukazania się ogłoszenia), w formie analogowej (papierowej) na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie ul Czechowska 4, 20-950 Lublin.

Uwagi i wnioski będą rozstrzygane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Ogłoszenie

o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Puławy.

 

Na podstawie art. 39 - 42,ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Puławy na lata 2018 – 2027 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ww. dokumentu na środowisko.

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Dyrektora RDLP w Lublinie.

2. Organem właściwym do dokonania uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko Nadleśnictwa Puławy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie. Na stronie BIP RDLP Lublinie (dział plan urządzenia lasu) umieszczone zostaną do publicznego wglądu uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w/w planów urządzenia lasu z właściwymi dyrektorami RDOŚ i PWIS  w Lublinie

3. Organem właściwym do wydania opinii do projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Puławy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie.

4. Zapraszam przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych, oraz organizacje zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictw na posiedzenie Komisji Założeń Planu.

5. Planowany termin posiedzenia Komisji Założeń Planu  - w dniu 26 sierpnia 2015r. o godz. 10.00 w siedzibie nadleśnictwie Puławy. 

6. Zadaniem Komisji jest wypracowanie „Założeń do sporządzania projektu planu urządzenia lasu „ oraz Programu Ochrony Przyrody wraz z prognozą oddziaływania ww. planu na środowisko.

7. Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu Komisja Założeń Planu (wstęp jest wolny, każdy może wziąć udział w posiedzeniu).

 

 

Ogłoszenie

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw Lubartów i Strzelce

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że:

1.      Pismem z dnia 26.06.2015 roku, nr DLP-l-611-41/24175/15/ŁP Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Lubartów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2015-2024.

2.      Pismem z dnia 29.06.2015 roku, nr DLP-I-611-42/24184/15/ŁP Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Strzelce w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2015-2024

Z treścią planów urządzenia lasu i przedmiotowych pism jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.

Poniżej zamieszczamy kopię pism Ministra Środowiska.

 

 

Ogłoszenie

o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Chełm, Parczew.

Na podstawie art. 39 - 42, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Chełm i Parczew na lata 2018 – 2027, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ww. dokumentu na środowisko.

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Dyrektora RDLP w Lublinie.

2. Organem właściwym do dokonania uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko Nadleśnictwa Chełm i Parczew jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie. Na stronie BIP RDLP w Lublinie (dział plan urządzenia lasu) umieszczone zostaną do publicznego wglądu uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w/w planów urządzenia lasu      z właściwymi dyrektorami RDOŚ i PWIS  w Lublinie.

3. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem Decyzji zatwierdzającej projekt planu u.l. Nadleśnictw Chełm i Parczew jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska     w Lublinie oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie.

4. Zapraszam przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych, oraz organizacje zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictw na posiedzenie Komisji Założeń Planu.

5. Planowany termin posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa (KZP odbędzie się w siedzibie nadleśnictw) - w dniu 15 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w Nadleśnictwie Chełm oraz 21 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w Nadleśnictwie Parczew.


6. Zadaniem Komisji jest wypracowanie „Założeń do sporządzania projektu planu urządzenia lasu" oraz "Programu Ochrony Przyrody wraz z prognozą oddziaływania ww. planów na środowisko”.

7. Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu Komisji Założeń Planu (wstęp jest wolny, każdy może wziąć udział w posiedzeniu).

 

Ogłoszenie

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Zwierzyniec.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że pismem z dnia 7.11.2014 roku, nr DLP-l-611-76/45546/14/ŁP Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Zwierzyniec w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2014-2023.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.

Poniżej zamieszczamy kopię pisma Ministra Środowiska.

Ogłoszenie

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Chotyłów.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że pismem z dnia 3.10.2014 roku, nr DLP-l-611-71/40118/14/ŁP Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Chotyłów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2014-2023.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.

Poniżej zamieszczamy kopię pisma Ministra Środowiska.

 

Ogłoszenie

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Radzyń Podlaski.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że pismem z dnia 16.09.2014 roku, nr DLP-l-611-68/37774/14/ŁP Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Radzyń Podlaski w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2014-2023.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.

Poniżej zamieszczamy kopię pisma Ministra Środowiska.

 

Ogłoszenie

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Biała Podlaska.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że pismem z dnia 16.09.2014 roku, nr DLP-l-611-66/37758/14/ŁP Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Biała Podlaska w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2014-2023.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.

Poniżej zamieszczamy kopię pisma Ministra Środowiska.

                                                               

  

Ogłoszenie

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Nowa Dęba

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że Decyzją z dnia 29 sierpnia 2013 roku, nr DLP-lpn-611-51/34335/13/ŁP Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Nowa Dęba w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2013-2022.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.

Poniżej zamieszczamy kopię Decyzji Ministra Środowiska.


Ogłoszenie

 

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Międzyrzec

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że Decyzją z dnia 9 sierpnia 2013 roku, nr DLP-lpn-611-42/31858/13/ŁP Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Międzyrzec w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2013-2022.
Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.
Poniżej zamieszczamy kopię Decyzji Ministra Środowiska.


                           

Ogłoszenie     

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Rozwadów
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że Decyzją z dnia 19 grudnia 2012 roku, nr DLP-lpn-611-42/51652/12/JŁ Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Rozwadów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2012-2021.
Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.
Poniżej zamieszczamy kopię Decyzji Ministra Środowiska.

 

Ogłoszenie 

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Rudnik
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że Decyzją z dnia 19 grudnia 2012 roku, nr DLP-lpn-611-42/51659/12/JŁ Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Rudnik w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2012-2021.
Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.
Poniżej zamieszczamy kopię Decyzji Ministra Środowiska.

 

Ogłoszenie
o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska aneksu do planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Zwierzyniec
Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że Decyzją z dnia 28 czerwca 2012 roku, nr DL-lpn-611-13/25184/12/JŁ Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Zwierzyniec w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2004-2013.
Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.
Poniżej zamieszczamy do zapoznania się kopię Decyzji Ministra Środowiska.   
 

Ogłoszenie

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Józefów

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że Decyzją z dnia 9 grudnia 2011 roku, nr DL-lpn-611-100/5466111/JŁ Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Józefów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2010-2019.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.

Poniżej zamieszczamy do zapoznania się kopię Decyzji Ministra Środowiska.

 

 

Ogłoszenie

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Krasnystaw

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że Decyzją z dnia 10 listopada 2011 roku, nr DL-lpn-611-93/5035711/JŁ Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Krasnystaw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2010-2019.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.

Poniżej zamieszczamy do zapoznania się kopię Decyzji Ministra Środowiska.

 

 

Ogłoszenie

o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Świdnik
Realizując postanowieniaustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że Decyzją z dnia 22 lipca 2011 roku, nr DL-lpn-611-68/33351/11/JŁ Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Świdnik w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2011-2020.
Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.
Poniżej zamieszczamy do zapoznania się kopię Decyzji Ministra Środowiska.

 

Ogłoszenie
o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Biłgoraj
Realizując postanowieniaustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że Decyzją z dnia 18 lipca 2011 roku, nr DL-lpn-611-65/32310/11/JŁ Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Biłgoraj w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2010-2019.
Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.
Poniżej zamieszczamy do zapoznania się kopię Decyzji Ministra Środowiska.

 

Ogłoszenie
o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Tomaszów
Realizując postanowieniaustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że Decyzją z dnia 13 lipca 2011 roku, nr DL-lpn-611-63/31743/11/JŁ Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Tomaszów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2010-2019.
Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.
Poniżej zamieszczamy do zapoznania się kopię Decyzji Ministra Środowiska.

 

Ogłoszenie
o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Janów Lubelski
Realizując postanowieniaustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że Decyzją z dnia 11 lipca 2011 roku, nr DL-lpn-611-62/31153/11/JŁ Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Janów Lubelski w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2010-2019.
Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.
Poniżej zamieszczamy do zapoznania się kopię Decyzji Ministra Środowiska.

 

Ogłoszenie
o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska  planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Włodawa

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że Decyzją z dnia 2 czerwca 2011 roku, nr DL-lpn-611-49/24993/11/JŁ Minister Środowiska zatwierdził plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Włodawa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, na lata 2010-2019.

Z treścią planu urządzenia lasu i przedmiotowej decyzji jak również z treścią podsumowania o którym mówi art. 55, ust 3 ustawy z 3 października 2008 roku, można zapoznać się w siedzibie RDLP w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4, pok. 213.

Poniżej zamieszczamy do zapoznania się kopię Decyzji Ministra Środowiska.                                         

 

Pliki do pobrania:
      Pismo MŚ o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Sobibór na lata 2017-2026 pobierz
      Pismo MŚ o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Gościeradów na lata 2016-2025 pobierz
      Pismo MŚ o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kraśnik na lata 2016-2025 pobierz
      Pismo MŚ o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sarnaki na lata 2015-2024. pobierz
      Pismo MŚ o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Lubartów na lata 2015-24. pobierz
      Pismo MŚ o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Strzelce na lata 2015-24. pobierz
      Pismo MŚ o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Zwierzyniec na lata 2014-2023 pobierz
      Pismo MŚ o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Chotyłów na lata 2014-2023 pobierz
      Pismo MŚ o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Radzyń Podlaski na lata 2014-2023 pobierz
      Pismo MŚ o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Biała Podlaska na lata 2014-2023 pobierz
      Decyzja MŚ o zatwierdzeniu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Nowa Dęba na lata 2013-2022 pobierz
      Decyzja MŚ o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Międzyrzec na lata 2013-2022 pobierz
      Decyzja MŚ o zatwierdzeniu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Rozwadów na lata 2012-2021. pobierz
      Decyzja MŚ o zatwierdzeniu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Rudnik na lata 2012-2021. pobierz
      Decyzja MŚ o zatwierdzeniu aneksu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Zwierzyniec na lata 2004-2013. pobierz
      Decyzja MŚ o zatwierdzeniu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Józefów na lata 2010-2019 pobierz
      Decyzja MŚ o zatwierdzeniu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Krasnystaw na lata 2010-2019 pobierz
      Decyzja MŚ o zatwierdzeniu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Mircze na lata 2009-2018 pobierz
      Decyzja MŚ o zatwierdzeniu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Włodawa na lata 2010-2019 pobierz
      Decyzja MŚ o zatwierdzeniu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Janów Lubelski na lata 2010-2019 pobierz
      Decyzja MŚ o zatwierdzeniu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Tomaszów na lata 2010-2019 pobierz
      Decyzja MŚ o zatwierdzeniu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Świdnik na lata 2011-2020 pobierz
      Decyzja MŚ o zatwierdzeniu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Biłgoraj na lata 2010-2019 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP
mgr inż. Jerzy Sądel
Data modyfikacji: 2018/02/08 12:51:19
Redaktor zatwierdzający: Anna Sternik
Wprowadzający: Ewa Szary