Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictwo Biłgoraj

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictwo Biłgoraj >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.
Informacje dotyczące postępowań wszczętych przed wprowadzeniem nowego systemu publikacji dostępne są pod dotychczasowym adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_bilgoraj/zamowienia_publiczne

Informacja z sesji publicznego otwarcia ofert złożonych w n/w postępowaniu przetargowym znajduje się na dole strony w postaci załącznika programu Word.

 

 

Biłgoraj: Przebudowa (modernizacja) dróg do kompleksu Bojary, Knieja, Luchów, Momoty, Muszyniec oraz dróg w Leśnictwach Luchów, Nadrzecze i Biszcza
Numer ogłoszenia: 61401 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Biłgoraj , ul. Zamojska 96, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, tel. 84 6860028, 6868099, faks 84 6864259.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bilgoraj.lublin.lasy.gov.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa (modernizacja) dróg do kompleksu Bojary, Knieja, Luchów, Momoty, Muszyniec oraz dróg w Leśnictwach Luchów, Nadrzecze i Biszcza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia W zakres robót wchodzą następujące zadania (przedsięwzięcia): - przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Bojary, - przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Knieja, - przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Luchów, - przebudowa (modernizacja) drogi leśnej w oddziale Nr 188 i 189 w leśnictwie Luchów, - przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Momoty, - przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Muszyniec, - przebudowa (modernizacja) drogi leśnej w oddziale Nr 17 w leśnictwie Nadrzecze, - przebudowa (modernizacja) drogi leśnej w oddziale Nr 121, 120, 119 i 118 w leśnictwie Biszcza..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w wysokości do 50% wartości zamówienia. Zamówienie uzupełniające może być udzielone w częściach, w okresie 3 lat od od daty udzielenia zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Oferta dla każdej części zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: -dla części nr1 na przebudowę (modernizację) drogi do kompleksu Bojary - w wysokości 3,6 tys. zł, (słownie: trzy tysiące sześćset i 00/100 zł), dla części nr 2 przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Knieja - w wysokości 4,7 tys. zł, (słownie trzy tysiące czterysta i 00/100 zł) dla części nr 3 przebudowa ( modernizacja) drogi do kompleksu Luchów - w wysokości 4,7 tys. zł, (słownie: cztery tysiące siedemset i 00/100 zł) dla części nr 4przebudowa (modernizacja) drogi leśnej w oddz. 188 i 189 w Leśnictwie Luchów, w wysokości 6,5 tys. zł (słownie sześć tysięcy pięćset i oo/100 zł) dla części nr 5 przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Momoty, w wysokości 4,0 tys. zł (cztery tysiące i 00/100 zł) dla części nr 6 przebudowa(modernizacja) drogi do kompleksy Muszyniec, w wysokości 10,5 tys. zł, (słownie dziesięć tysięcy pięćset i 00/100 zł), dla części nr 7- przebudowa (modernizacja) drogi leśnej w oddziale Nr 17 w Leśnictwie Nadrzecze, w wysokości 6,4 tys. zł (słownie sześć tysięcy czterysta i 00/100 zł), dla części nr 8 przebudowa (modernizacja) drogi leśnej w oddziale Nr 121, 120,119 i118 w Leśnictwie Biszcza, w wysokości 7,2 tys. zł (słownie siedem tysięcy dwieście i 00/100 zł) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu,2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3)gwarancjach bankowych,4)gwarancjach ubezpieczeniowych,5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007r Nr 42, poz. 275, z 2008r Nr 116, poz.730 i 732n nr 227 poz. 1505 oraz z 2010r Nr 96 poz.620 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 74 10205385 0000 9202 0028 0842 z dopiskiem na blankiecie przelewu - wadiu - Przebudowa (modernizacja) dróg do kompleksu Bojary, Knieja, Luchów, Momoty, Muszyniec oraz Leśnictwach Luchów, Nadrzecze i Biszcza - część nr ......... 4.Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy w oryginale złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie w pok. nr 03 (kasa) w siedzibie Zamawiajacego, lub załaczyć do oferty, w sposób który pozwoli bez zdekompletowania oferty zwrócić oryginał dokumentu Wykonawcy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 5.Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunek Zamawiającego. Dowód potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjatkiem Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.11. 7.Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.8.Zamawiajacy zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.12.Zamawiajacy także zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta został wybrana:1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla opisanego powyżej warunku, Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, zaś uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z potencjałem osobowym

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Miarą spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia będzie wykazanie przez wykonawcę, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 150 tys. brutto dla części nr 1 - przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Bojary, 140 tys. zł brutto dla części nr 2 - przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu knieja,200 tys. zł brutto dla części nr 3 - przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Luchów, 300 tys. zł brutto dla części nr - przebudowa (modernizacja) drogi leśnej w oddzial 188 i 189 w Leśnictwie Luchów, 180 tys. złotych brutto dla części nr 5 - przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Momoty, 450 tys. złotych brutto dla części nr 6 - przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Muszyniec, 300 tys. złotych brutto dla części nr 7 - przebudowa (modernizacja) drogi leśnej w oddz. nr 17 w Leśnictwie Nadrzecze, 300 tys. złotych brutto dla części nr 8 - przebudowa (modernizacja) drogi leśnej w oddz. nr 121,120,119 i 118 w Leśnictwie Biszcza. Każda z w/w robót musi być odpowiednio potwierdzona, że została wykonana w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.Wykonawca ubiegający się o dwie i wiecej części zamówienia musi warunek opisany powyżej spełniać łącznie, czyli przedstawić zwielokrotnioną jego ilość, stosownie do ilości części i ich rozmiaru, o które się ubiega (doświadczenie nie może się powtarzać w stosunku do żadnej z części, o które się ubiega). Wykonawca może wykazać się wykonaniem, co najmniej jednej roboty o rozmiarze wynikającym z sumowania rozmiaru warunku każdej z tych części, bądź udokumentowanie spełnienia warunku oddzielnie dla każdej z części, o które się ubiega.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Miarą spełnienia warunku jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje co najmniej narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia: - beczkowóz ciągniony 1500 dm3, - frez spalinowy do pniaków mocy 11 KM, - ciągnik gąsienicowy mocy 75 KM, - koparka gąsienicowa o poj. łyżki 0,25; 0,40, oraz 0,60 m3, - koparka - odmularka 0,08 ÷ 0,12 ME, - równiarka samojezdna mocy 100 KM, - samochód dostawczy 0,9 t, - samochody samowyładowcze 5-10 t - spycharka gąsienicowa mocy 75 KM, oraz 100 KM, - ubijak spalinowy 200 kg, - walec statyczny samojezdny 10 t, - walec wibracyjny samojezdny 7,5 t, oraz 9 t, - żuraw. lub zamienny jako zespoły sprzętowe w różnych konfiguracjach uzupełniających się wzajemnie o zbliżonych wielkościach, mocy i parametrach. Wymagana ilość jednostek sprzętowych min. 1 kpl (zestaw). W przypadku, gdy Wykonawca ubiega się o dwie i więcej części zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej ww. zestawem narzędzi i urządzeń technicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Miarą spełnienia warunku jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. W zakresie posiadanych uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zm. ) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. nr 63, poz.394).W przypadku, gdy Wykonawca ubiega się o dwie i więcej części zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej (kierownikiem budowy)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Miarą spełnienia warunku będzie wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje środkami własnymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej : 130 tys. zł dla części nr 1 - przebudowa ( modernizacja) drogi do kompleksu Bojary, 250 tys. złotych dla części nr 2 - przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Knieja, 170 tys złotych dla części nr 3 - przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Luchów, 230 tys złotych dla części nr 4 - przebudowa (modernizacja) drogi leśnej w oddz. nr 188 i 189 w Leśnictwie Luchów, 150 tys. złotych dla części nr 5 - przebudowa, modernizacja drogi do kompleksu Momoty, 380 tys złotych dla części nr 6 - przebudowa (modernizacja) drogi leśnej do kompleksu Muszyniec, 230 tys. złotych dla części nr 7 - przebudowa ( modernizacja) drogi leśnej w oddziale nr 17 w Leśnictwie Nadrzecze, 250 tys złotych dla części nr 8 - przebudowa ( modernizacja) drogi leśnej w oddziale nr 121,120,119,118 w Leśnictwie Biszcza.Wykonawca ubiegający się o dwie i więcej części zamówienia musi warunek opisany powyżej spełniać łącznie, czyli zsumować zgodnie z zakresem składanej oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na - na doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: - zakres dostępnych dla Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podmiotu trzeciego przy spełnianiu warunku polegającego na zdolnościach finansowych dodatkowo Zamawiający wymagał będzie przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzające, że Wykonawca ten posiada wymagane środki finansowe lub zdolność redytową - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentu wymaganego, przez Zamawiającego, dotyczącego sytuacji finansowej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie ww. warunku.Nie później niż przed terminem podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu: - kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Ponadto przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierający co najmniej : -zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, -określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji i rękojmi za wady, W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, złoży kosztorys w postaci uproszczonej, będzie on zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone tą metodą ceny jednostkowe muszą być identyczne z zaoferowanymi w ofercie przetargowej. Także ogólna cena ofertowa wyliczona tą metodą musi być taka sama, jak cena przedstawiona w ofercie. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, będzie wymagane wniesienie, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w zakresie: 1) terminu realizacji zamówienia, który może ulec zmianie w przypadku: -opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu (umowa o zamówienie zostanie podpisana po upływie 30 dni od daty otwarcia ofert), - nie uzyskania zgody na wykonanie przebudowy do dnia podpisania umowy, - opóźnienia w przekazaniu placu budowy, - komplikacji związanych z geodezyjnym wznowieniem pasa drogowego dróg gminnych - wstrzymania robót przez Zamawiającego, - wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia w terminie uniemożliwiającym dotrzymania terminu umownego wykonania robót, - przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn organizacyjnych bądź finansowych zależnych od zamawiającego, - przerw w realizacji robót, spowodowanych warunkami atmosferycznymi negatywnie wpływającymi na jakość lub trwałość wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zalanie terenu wodą, - rezygnacji zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, - zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umowy, - przerw w realizacji robót w przypadku odnalezienia niewypałów, niewybuchów, - nieprzewidzianych wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, -wykonania robót zamiennych w bardziej skomplikowanej technologii, niż opisana w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót -przyczyn wynikających ze zmiany sytuacji finansowej w następstwie np. opracowania planów oszczędnościowych, niekorzystnych prognoz ekonomicznych w gospodarce w szczególności na rynku surowca drzewnego, utraty płynności finansowej a w następstwie powyższego konieczność redukcji zakresu rzeczowego , czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia przetargu, - działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, - zmiany przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposobu prowadzenia robót. 2) innych postanowień umowy: -regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; -formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; -oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; -zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; -wynagrodzenia, które może ulec zmianie w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_bilgoraj/zamowienia_public zne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego, 23-400 Biłgoraj, ul. Zamojska 96, pok. 06.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2014 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, 23-400 Biłgoraj, ul. Zamojska 96, pok. nr 15 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Bojary.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowana do przebudowy droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości 5,00 m ze spadkiem daszkowym jezdni 3 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Przyjęto szerokość jezdni 3,50 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m. Projektowaną drogę zlokalizowano w granicach pasa drogowego. Przed przystąpieniem do robót należy wznowić geodezyjnie granice działki stanowiącej pas drogowy. Wzdłuż drogi zaprojektowano dwie mijanki ze skosami 1:7 zlokalizowane w następujących miejscach: - mijanka Nr 1 od km 0+060,00 do km 0+083,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po prawej stronie drogi, - mijanka Nr 2 od km 0+380,00 do km 0+403,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po prawej stronie drogi. Zaplanowano trzy zjazdy z utwardzeniem do granicy pasa drogowego. Przedmiotowe zjazdy usytuowano w następujących miejscach: - km 0+524,00 strona lewa, - km 0+195,00 strona lewa i prawa. Przecięcia krawędzi jezdni drogi oraz zjazdu należy wyokrąglić łukami o promieniu R = 12,00 m. Zaprojektowana do przebudowy (modernizacji) droga leśna posiada następujące parametry: - długość drogi do przebudowy (łącznie) - 660,00 m - szerokość jezdni - 3,50 m - nawierzchnia drogi (bez mijanek i zjazdów) z łamanego, grub. warstwy 30 cm - 2310,00 m2 - powierzchnia mijanek (2 szt.) - 264,00 m2 - powierzchnia zjazdów na drogi boczne (3 szt.) - 103,81 m2 - karczowanie pni drzew (łącznie) - 171 szt. - karczowanie zakrzaczenia średniej gęstości - 982,50 m2 - karczowanie zakrzaczenia rzadkiego - 1180,00 m2 - renowacja rowu przydrożnego prawo i lewostronnego wraz z wyprofilowaniem skarp i dna (grubość odmulenia 30 cm) - 826,00 m - wyrównanie podłoża, oraz zaniżeń korony drogi, oraz regulacja poboczy - 662,44 m3 - plantowanie nasypów - 1722,02 m2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Knieja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowana do przebudowy droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości 4,50 m ze spadkiem daszkowym jezdni 3 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Przyjęto szerokość jezdni 3,00 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m. Projektowaną drogę zlokalizowano w granicach pasa drogowego. Przed przystąpieniem do robót należy wznowić geodezyjnie granice działki Nr 870/4 stanowiącej pas drogowy. Wzdłuż drogi zaprojektowano dwie mijanki ze skosami 1:7 zlokalizowane w następujących miejscach: - mijanka Nr 1 od km 0+300,00 do km 0+323,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po prawej stronie drogi, - mijanka Nr 2 od km 0+623,00 do km 0+646,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi. Zaplanowano jeden zjazd z drogi w km 0+106,00 strona lewa z utwardzeniem do granicy pasa drogowego. Przecięcia krawędzi jezdni drogi oraz zjazdu należy wyokrąglić łukami o promieniu R = 5,00 m. Zaprojektowana do przebudowy (modernizacji) droga leśna posiada następujące parametry: - długość drogi do przebudowy (łącznie) - 708,00 m - szerokość jezdni - 3,00 m - nawierzchnia drogi (bez mijanek i zjazdów) z kruszywa łamanego, grub. warstwy 30 cm - 2124,00 m2 - powierzchnia mijanek (2 szt.) - 264,00 m2 - powierzchnia zjazdów (1 szt.) - 8,91 m2 - sfrezowanie pni drzew (łącznie) - 29 szt. - karczowanie krzaków rzadkich - 70,00 m2 - rów przydrożny prawostronny głębokości 0,80 m i pochyleniu skarp 1 :1,5 - 35,00 m - objętość wykopów (rowy przydrożne bez renowacji) - 44,80 m3 - wyrównanie podłoża, oraz zaniżeń korony drogi - 418,50 m3 - regulacja poboczy - 414,18 m3 w tym: ukop z rowu - 44,80 m3, grunt przydatny do nasypów drogowych (materiał Wykonawcy) - 369,38 m3 - plantowanie nasypów - 1826,64 m2 - plantowanie wykopów - 114,80 m2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Luchów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowana do przebudowy droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości 5,00 m ze spadkiem daszkowym jezdni 3 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Przyjęto szerokość jezdni 3,50 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m. Początek drogi km 0+010,00 zlokalizowano w odległości 10,00 m od krawędzi jezdni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 835. Koniec zaś km 0+770,00 zlokalizowano w osi istniejącej drogi na granicy leśnictwa Luchów i lasów prywatnych. Projektowaną drogę zlokalizowano w granicach pasa drogowego. Przed przystąpieniem do robót należy wznowić geodezyjnie granice działki Nr 1611 stanowiącej pas drogowy. Wzdłuż drogi zaprojektowano trzy mijanki ze skosami 1:7 zlokalizowane w następujących miejscach: - mijanka Nr 1 od km 0+031,00 do km 0+054,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po prawej stronie drogi, - mijanka Nr 2 od km 0+3340,00 do km 0+363,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po prawej stronie drogi, - mijanka Nr 3 od km 0+660,00 do km 0+683,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi, Wzdłuż drogi zaplanowano trzy zjazdy na drogi leśne (z przepustami z tworzywa sztucznego Ø 50 długości 9,00 m) utwardzone do granicy pasa drogowego. Zjazdy zlokalizowano w następujących miejscach: - w km 0+215,00 strona lewa, - w km 0+462,00 strona lewa, - w km 0+652,00 strona prawa, Przecięcia krawędzi jezdni drogi oraz zjazdów należy wyokrąglić łukami o promieniu R = 5,00 m. Zaprojektowana do przebudowy (modernizacji) droga leśna posiada następujące parametry: - długość drogi do przebudowy (łącznie) - 760,00 m - szerokość jezdni - 3,50 m - nawierzchnia drogi (bez mijanek i zjazdów) z kruszywa łamanego, grub. warstwy 30 cm - 2660,00 m2 - powierzchnia mijanek (3 szt.) - 396,00 m2 - powierzchnia zjazdów na drogi boczne (3 szt.) - 84,69 m2 - karczowanie pni drzew (łącznie) - 75 szt. - karczowanie zakrzaczenia gęstego - 3800,00 m2 - przepusty Ø 60 z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN 8 pod drogą (5 szt.) - 5 x 7,00 m - rów przydrożny głębokości 0,80 m i pochyleniu skarp 1 :1,5 - 300,00 m - objętość wykopów (rowy przydrożne bez renowacji) - 384,00 m3 - wyrównanie podłoża, oraz zaniżeń korony drogi - 337,32 m3 - regulacja poboczy - 450,66 m3 - plantowanie nasypów - 1987,53 m2 - plantowanie wykopów - 984,00 m2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: przebudowa (modernizacja) drogi leśnej w oddziale Nr 188 i 189 w leśnictwie Luchów,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowana do przebudowy droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości 5,00 m ze spadkiem daszkowym jezdni 3 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Przyjęto szerokość jezdni 3,50 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m. Początek drogi km 0+010,00 zlokalizowano w odległości 10,00 m od krawędzi jezdni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 835. Oś jezdni projektowanej drogi leśnej zlokalizowano po istniejącym śladzie. Wzdłuż drogi zaprojektowano trzy mijanki ze skosami 1:7 zlokalizowane w następujących miejscach: - mijanka Nr 1 od km 0+100,00 do km 0+123,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi, - mijanka Nr 2 od km 0+413,00 do km 0+436,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi, - mijanka Nr 3 od km 0+740,00 do km 0+763,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi. Wzdłuż drogi zaplanowano sześć zjazdów na drogi leśne (bez przepustów) zlokalizowane w następujących miejscach: - w km 0+420,00 długości 12,00 m po lewej stronie drogi, - w km 0+618,00 długości 12,00 m po lewej stronie drogi, - w km 0+618,00 długości 30,00 m po prawej stronie drogi, - w km 1+077,00 długości 30,00 m po prawej stronie drogi, - w km 1+078,00 długości 12,00 m po prawej stronie drogi, - w km 1+078,00 długości 20,00 m na wprost. Przecięcia krawędzi jezdni drogi oraz zjazdów należy wyokrąglić łukami o promieniu R = 12,00 m. Na końcu drogi zlokalizowano plac manewrowy o wymiarach 20,00 x 20,00 m. Zaprojektowana do przebudowy (modernizacji) droga leśna posiada następujące parametry: - długość drogi do przebudowy (łącznie) - 1048,00 m - szerokość jezdni - 3,50 m - nawierzchnia drogi (bez mijanek, zjazdów i placu manewrowego) z kruszywa łamanego, grub. warstwy 30 cm - 3668,00 m2 - powierzchnia mijanek (3 szt.) - 396,00 m2 - powierzchnia zjazdów na drogi boczne (6 szt.) - 776,83 m2 - karczowanie pni drzew (łącznie) - 73 szt. - karczowanie krzaków średniej gęstości - 3942,50 m2 - przepust Ø 60 z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN 8 pod drogą w km 0+380,00 - 7,00 m - rów przydrożny prawostronny głębokości 0,80 m i pochyleniu skarp 1 :1,5 - 176,00 m - objętość wykopów (rowy przydrożne) - 225,28 m3 - nadmiar objętości od km 0+278,00 do km 0+340,00 oraz od km 0+740,00 do km 0+770,00, oraz plac manewrowy - 461,13 m3 - wyrównanie podłoża, oraz zaniżeń korony drogi - 484,04 m3 - regulacja poboczy - 675,64 m3 - plantowanie nasypów - 2979,76 m2 - plantowanie wykopów - 675,68 m2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Momoty,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowana do przebudowy droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości 4,50 m ze spadkiem daszkowym jezdni 3 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Przyjęto szerokość jezdni 3,00 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m. Projektowaną drogę zlokalizowano w granicach pasa drogowego. Przed przystąpieniem do robót należy wznowić geodezyjnie granice działek Nr 451, 452, 453, oraz 735 stanowiących pas drogowy. Wzdłuż drogi zaprojektowano trzy mijanki ze skosami 1:7 zlokalizowane w następujących miejscach: - mijanka Nr 1 od km 0+021,00 do km 0+044,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po prawej stronie drogi, - mijanka Nr 2 od km 0+300,00 do km 0+323,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po prawej stronie drogi, - mijanka Nr 3 od km 0+600,00 do km 0+623,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po prawej stronie drogi, Wzdłuż drogi zaplanowano dziesięć zjazdów na drogi leśne, które zlokalizowano w następujących miejscach: - w km 0+004,00 strona lewa, - w km 0+020,00 strona lewa, - w km 0+076,00 strona prawa z przepustem Ø 50 długości 9,00 m z rur z tworzywa sztucznego z rdzeniem litym, - w km 0+090,00 strona lewa, - w km 0+430,00 strona lewa z przepustem Ø 50 długości 9,00 m z rur z tworzywa sztucznego, - w km 0+438,00 strona prawa z przepustem Ø 50 długości 9,00 m z rur z tworzywa sztucznego, - w km 0+485,00 strona prawa z przepustem Ø 50 długości 9,00 m z rur z tworzywa sztucznego, - w km 0+518,00 strona prawa z przepustem Ø 50 długości 9,00 m z rur z tworzywa sztucznego, - w km 0+613,00 strona lewa z przepustem Ø 50 długości 9,00 m z rur z tworzywa sztucznego, - w km 0+630,00 strona prawa z przepustem Ø 50 długości 9,00 m z rur z tworzywa sztucznego. Przyjęto przepusty pod zjazdami bez ścianek czołowych. Przyjęto utwardzenie zjazdów długości 1,00 m do granicy pasa drogowego. Przecięcia krawędzi jezdni drogi oraz zjazdów należy wyokrąglić łukami o promieniu R = 5,00 m. Początek drogi w km 0+000,00 usytuowano na granicy lasów państwowych (oddział Nr 5) i prywatnych oddzielonych rowem granicznym. Natomiast koniec drogi km 0+725,00 zlokalizowano w odległości 6,00 m od krawędzi jezdni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2817 L (Jarocin)- gr.woj. - Momoty Górne - Władysławów. Zaprojektowana do przebudowy (modernizacji) droga leśna posiada następujące parametry: - długość drogi do przebudowy (łącznie) - 725,00 m - szerokość jezdni - 3,00 m - nawierzchnia drogi (bez mijanek i zjazdów) z kruszywa łamanego, grub. warstwy 30 cm - 2392,50 m2 - powierzchnia mijanek (3 szt.) - 396,00 m2 - powierzchnia zjazdów na drogi boczne (10 szt.) - 89,10 m2 - sfrezowanie pni drzew (łącznie) - 44 szt. - karczowanie zakrzaczenia średniogęstego - 1100,00 m2 - przepusty Ø 60 z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN 8 pod drogą w km 0+0543,00, oraz w km 0+666,00 - 2 x 6,00 m - rów przydrożny prawostronny głębokości 0,80 m i pochyleniu skarp 1 :1,5 - 67,00 m - objętość wykopów (rowy przydrożne) - 85,76 m3 - wymiana gruntu - 94,05 m3 - wyrównanie podłoża, oraz zaniżeń korony drogi - 241,65 m3 - regulacja poboczy - 424,13 m3 - plantowanie nasypów - 1870,50 m2 - plantowanie wykopów - 219,76 m2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: przebudowa (modernizacja) drogi do kompleksu Muszyniec.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowana do przebudowy droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości 5,00 m ze spadkiem daszkowym jezdni 3 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Przyjęto szerokość jezdni 3,50 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m. Projektowaną drogę zlokalizowano w granicach pasa drogowego. Przed przystąpieniem do robót należy wznowić geodezyjnie granice działki Nr 170 w obrębie geodezyjnym Kusze stanowiącej pas drogowy. Realizowane przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań. Zadanie Nr 1 obejmuje odcinek drogi długości 1627,00 m zlokalizowany na działce Nr 170 w obrębie geodezyjnym Kusze. Początek drogi km 0+000,00 zlokalizowano na granicy lasów państwowych (odział Nr 190) prywatnych oddzielonych rowem granicznym. Natomiast koniec drogi km 1+627,00 usytuowano w odległości 7,00 m od krawędzi jezdni bitumicznej DW 835 (krawędź jezdni usytuowana jest w km 1+634,00). Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+627,00 zaprojektowano pięć mijanek ze skosami 1:7 zlokalizowanych w następujących miejscach: - mijanka Nr 1 od km 0+260,00 do km 0+283,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po prawej stronie drogi, - mijanka Nr 2 od km 0+580,00 do km 0+603,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi, - mijanka Nr 3 od km 0+900,00 do km 0+923,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi, - mijanka Nr 4 od km 1+220,00 do km 1+243,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi. - mijanka Nr 5 od km 1+540,00 do km 1+563,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi. W zadaniu Nr 1 pominięto wykonanie zjazdów. Natomiast zadanie Nr 2 obejmuje odcinek drogi od km 1+141,00 do km 1+341,00 długości 200,00 m usytuowany w oddziale Nr 190 w leśnictwie Potok. Na odcinku od km 1+280,00 do km 1+303,00 po stronie prawej zaprojektowano jedną mijankę długości 23,00 m ze skosami 1:7. Wzdłuż drogi zaplanowano dwa zjazdy (bez przepustów) usytuowane w następującym miejscu: - w km 1+282,00 strona prawa, - w km 1+300,00 strona prawa. Przecięcia krawędzi jezdni drogi oraz zjazdów należy wyokrąglić łukami o promieniu R = 12,00 m. Koniec drogi km 1+341,00 zlokalizowany jest na granicy lasów państwowych (odział Nr 190) i prywatnych oddzielonych rowem granicznym. Stanowi on również początek drogi dla zadania Nr 2. Zaprojektowana do przebudowy (modernizacji) droga leśna posiada następujące parametry: Zadanie Nr 1 - długość drogi do przebudowy (łącznie) - 1627,00 m - szerokość jezdni - 3,50 m - nawierzchnia drogi (bez mijanek i zjazdów) z kruszywa łamanego, grub. warstwy 30 cm - 5694,50 m2 - powierzchnia mijanek (5 szt.) - 660,00 m2 - karczowanie pni drzew (łącznie) - 105 szt. - karczowanie zagajników średniej gęstości - 300,00 m2 - karczowanie krzaków gęstych - 2586,00 m2 - karczowanie krzaków średniej gęstości - 140,00 m2 - karczowanie krzaków rzadkich - 30,00 m2 - przepust Ø 80 z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN 8 pod drogą w km 0+095,00 - 7,00 m - przepust Ø 60 z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN 8 pod drogą w km 0+405,00, oraz w km 1+069,00 - 2 x 7,00 m - rów przydrożny prawo i lewostronny głębokości 0,80 m i pochyleniu skarp 1 :1,5 - 618,00 m - renowacja rowu przydrożnego prawo i lewostronnego wraz z wyprofilowaniem skarp i dna (grubość odmulenia 30 cm) - 439,00 m - objętość wykopów (rowy przydrożne bez renowacji) - 791,04 m3 - wyrównanie podłoża - 415,60 m3 - zaniżenia korony drogi - 1454,82 m3 - regulacja poboczy - 951,80 m3 - plantowanie nasypów - 4197,66 m2 - plantowanie wykopów - 2027,04 m2 Zadanie Nr 2 - długość drogi do przebudowy (łącznie) - 200,00 m - szerokość jezdni - 3,50 m - nawierzchnia drogi (bez mijanek i zjazdów) z kruszywa łamanego, grub. warstwy 30 cm - 700,00 m2 - powierzchnia mijanek (1 szt.) - 132,00 m2 - powierzchnia zjazdów na drogi boczne (2 szt.) - 207,61 m2 - karczowanie pni drzew (łącznie) - 66 szt. - karczowanie krzaków gęstych - 160,00 m2 - rów przydrożny prawo i lewostronny głębokości 0,80 m i pochyleniu skarp 1 :1,5 - 52,00 m - renowacja rowu przydrożnego prawo i lewostronnego wraz z wyprofilowaniem skarp i dna (grubość odmulenia 30 cm) - 116,00 m - objętość wykopów (rowy przydrożne bez renowacji) - 66,56 m3 - wyrównanie podłoża - 109,96 m3 - regulacja poboczy - 125,72 m3 - plantowanie nasypów - 554,44 m2 - plantowanie wykopów - 170,56 m2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: przebudowa (modernizacja) drogi leśnej w oddziale Nr 17 w leśnictwie Nadrzecze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowana do przebudowy droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości 5,00 m ze spadkiem daszkowym jezdni 3 %, i spadkiem jednostronnym poboczy 8 % na odcinku od km 0+000,00 do km 0+350,00, oraz spadkiem jednostronnym jezdni 3 % i spadkiem jednostronnym poboczy 3 % i 8 % na odcinku od km 0+350,00 do km 1+163,00. Przyjęto szerokość jezdni 3,50 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m. Oś jezdni projektowanej drogi leśnej zlokalizowano po istniejącym śladzie. Wzdłuż drogi zaprojektowano trzy mijanki ze skosami 1:7 zlokalizowane w następujących miejscach: - mijanka Nr 1 od km 0+230,00 do km 0+253,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po prawej stronie drogi, - mijanka Nr 2 od km 0+550,00 do km 0+573,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po prawej stronie drogi, - mijanka Nr 3 od km 0+870,00 do km 0+893,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi, Wzdłuż drogi zaplanowano pięć zjazdów na drogi leśne (bez przepustów) zlokalizowane w następujących miejscach: - w km 0+345,00 strona lewa i na wprost, - w km 0+958,00 strona prawa, - w km 1+077,00 strona lewa, - w km 1+160,00 strona prawa długości 60,00 m. Przecięcia krawędzi jezdni drogi oraz zjazdów należy wyokrąglić łukami o promieniu R = 12,00 m. Zaprojektowana do przebudowy (modernizacji) droga leśna posiada następujące parametry: - długość drogi do przebudowy (łącznie) - 1163,00 m - szerokość jezdni - 3,50 m - nawierzchnia drogi (bez mijanek i zjazdów) z kruszywa łamanego, grub. warstwy 30 cm - 4070,50 m2 - powierzchnia mijanek (3 szt.) - 396,00 m2 - powierzchnia zjazdów na drogi boczne (5 szt.) - 687,03 m2 - karczowanie pni drzew (łącznie) - 77 szt. - karczowanie zakrzaczenia gęstego - 1050,00 m2 - nadmiar objętości od km 0+350,00 do km 1+163,00 (zużycie na miejscu - wbudowanie gruntu z ukopu w nasyp) - 2439,00 m3 - wykopy z załadowaniem urobku i przewiezieniem w miejsce wbudowana - 558,00 m3 - plantowanie nasypów - 3220,48 m2 - plantowanie wykopów - 1626,00 m2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: przebudowa (modernizacja) drogi leśnej w oddziale Nr 121, 120, 119 i 118 w leśnictwie Biszcza..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowana do przebudowy droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości 5,00 m ze spadkiem daszkowym jezdni 3 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Przyjęto szerokość jezdni 3,50 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m. Oś jezdni projektowanej drogi leśnej zlokalizowano po istniejącym śladzie. Wzdłuż drogi zaprojektowano cztery mijanki ze skosami 1:7 zlokalizowane w następujących miejscach: - mijanka Nr 1 od km 0+180,00 do km 0+203,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi, - mijanka Nr 2 od km 0+500,00 do km 0+523,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi, - mijanka Nr 3 od km 0+820,00 do km 0+843,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi, - mijanka Nr 4 od km 1+120,00 do km 1+143,00 długości 23,0 m, szerokości 3,00 m, po lewej stronie drogi. Wzdłuż drogi zaplanowano jedenaście zjazdów na drogi leśne (bez przepustów) zlokalizowane w następujących miejscach: - w km 0+185,00 strona lewa i prawa, - w km 0+308,00 strona prawa, - w km 0+600,00 strona lewa i prawa, - w km 0+890,00 strona lewa i prawa, - w km 0+990,00 strona lewa i prawa, - w km 1+115,00 strona prawa, - w km 1+180,00 strona lewa. Przyjęto długość zjazdów 12,00 m, oraz szerokość 3,50 m. Jedynie zjazd w km 0+185,00 strona prawa będzie posiadać długość 30,00 m a po jego lewej stronie zaplanowano rów przydrożny. Przecięcia krawędzi jezdni drogi oraz zjazdów należy wyokrąglić łukami o promieniu R = 12,00 m. Zaprojektowana do przebudowy (modernizacji) droga leśna posiada następujące parametry: - długość drogi do przebudowy (łącznie) - 1265,00 m - szerokość jezdni - 3,50 m - nawierzchnia drogi (bez mijanek i zjazdów) z kruszywa łamanego, grub. warstwy 30 cm - 4427,50 m2 - powierzchnia mijanek (4 szt.) - 528,00 m2 - powierzchnia zjazdów na drogi boczne (11 szt.) - 622,83 m2 - karczowanie pni drzew (łącznie) - 158 szt. - sfrezowanie pni drzew (łącznie) - 13 szt. - karczowanie zakrzaczenia średniej gęstości - 170,00 m2 - rów przydrożny lewostronny głębokości 0,80 m i pochyleniu skarp 1 :1,5 - 517,00 m - renowacja rowu przydrożnego lewostronnego wraz z wyprofilowaniem skarp i dna (grubość odmulenia 30 cm) - 30,00 m - objętość wykopów (rowy przydrożne bez renowacji) - 661,76 m3 - wyrównanie podłoża, oraz zaniżeń korony drogi - 329,24 m3 - regulacja poboczy - 798,49 m3 - plantowanie nasypów - 3521,56 m2 - plantowanie wykopów - 1794,16 m2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Pliki do pobrania:
      informacja_z_sesji_publicznego_otwarcia_ofert.doc pobierz
      wyjasnienie_tresci_siwz_nr1.pdf pobierz
      opis_przedmiotu_zamowienia.doc pobierz
      specyfikacja_techniczna.doc pobierz
      siwz_opublikowany.docx pobierz
      kompleks_bojary.zip pobierz
      kompleks_knieja.zip pobierz
      kompleks_luchow__dworska_.zip pobierz
      kompleks_momoty.zip pobierz
      lesnictwo_biszcza.zip pobierz
      lesnictwo_luchow.zip pobierz
      lesnictwo_nadrzecze.zip pobierz
      muszyniec.zip pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Dostawa sortów mundurowych leśnika i oznak, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego BHP dla pracowników Nadleśnictwa Biłgoraj w 2014 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/04/25 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Przebudowa (modernizacja) dróg do kompleksu Bojary, Knieja, Luchów, Momoty, Muszyniec oraz dróg w Leśnictwach Luchów, Nadrzecze i Biszcza
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/04/11
więcej...
Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przebudowy (modernizacji) dróg do kompleksu Bojary, Knieja, Luchów, Momoty, Muszyniec oraz dróg w Leśnictwach Luchów, Nadrzecze i Biszcza
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/04/10
więcej...
Sprzedaż odcinka kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Skarbu Państwa znajdującej się w zarządzie Nadleśnictwa Biłgoraj
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/04/09
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Marian Kudełka
Data modyfikacji: 2014/04/11 10:07:57
Redaktor zatwierdzający: Piotr Kniaź
Wprowadzający: Piotr Kniaź