Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubline, Nadleśnictwo Józefów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubline, Nadleśnictwo Józefów >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

Józefów, dnia  02.07.2014r.

 Zn. spr.: S-21-2 /14

 OGŁOSZENIE

o publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym,  

na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

 Nadleśnictwo Józefów z siedzibą w Józefowie przy ulicy Leśnej 46 informuje, że w dniu 18 lipca 2014 roku o godz. 900 w świetlicy Nadleśnictwa Józefów, odbędzie się publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

 Środki trwałe używane, przeznaczone do sprzedaży:

 1. Nr inw. 491/2356, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2010. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.
 2. Nr inw. 491/2357, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2010. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.
 3. Nr inw. 491/2358, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2010. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.
 4. Nr inw. 491/2359, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2010. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.
 5. Nr inw. 491/2360, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2010. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.
 6. Nr inw. 491/2361, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2010. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.
 7. Nr inw. 491/2362, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2010. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.
 8. Nr inw. 491/2363, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2010. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.
 9. Nr inw. 491/2364, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2010. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.
 10. Nr inw. 491/2365, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2010. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.
 11. Nr inw. 491/2366, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2010. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.
 12. Nr inw. 491/2367, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2010. Cena wywoławcza brutto: 50,00zł zł.
 13. Nr inw. 491/2368, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2010. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.
 14. Nr inw. 491/2519, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2011. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.
 15. Nr inw. 491/2520, Kasa Fiskalna NOVITUS NANO E, 1 szt., rok produkcji 2011. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Nadleśnictwie Józefów z siedzibą w Józefowie, ul. Leśna 46, w pok. nr 9, telefon 84 687-80-05  w dni robocze. Kasy fiskalne można oglądać w dni robocze od godz. 8.00-14.00 po uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.

Warunki przetargu:

1.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

2.  Przetarg prowadzi przewodniczący komisji przetargowej.

3.  Wadium nie jest wymagane.

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%.

5.  Okres związania ofertą – 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Złożenie jednej oferty jest wystarczające do odbycia przetargu..

7. Pisemna oferta powinna zawierać:

a/ dane do korespondencji – imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę oferenta.;

b/ informację o oferowanej cenie, nazwę i numer inwentarzowy środka trwałego, datę oraz czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji oferenta.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Józefów lub przesłać na adres: Nadleśnictwo Józefów ul. Leśna 46, 23-460 Józefów, do dnia 18.07.2014 roku do godz. 900 w zamkniętych kopertach /liczy się data wpływu oferty/. Koperta powinna być opisana: „ Oferta – sprzedaż kas fiskalnych”.  

8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Józefów w dniu 18.07.2014 r. Podczas otwarcia ofert będą podane: imię i nazwisko lub nazwa (firma) oferenta, nr inw. środka trwałego oraz zaoferowana cena.

9. Sprzedający ma prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę.

10. Cena środka trwałego ustalona w drodze przetargu jest płatna:

a/ w kasie Nadleśnictwa Józefów w dniu wystawienia dokumentów sprzedaży, tj. 18.6.2009 r. - osoba fizyczna,

b/ przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Józefów: w banku PKO BP S.A. 0/Biłgoraj, Nr 44 1020 5385 0000 9802 0027 8663, z terminem płatności 7 dni od daty wystawienia faktury - osoba prawna.

11. Jeżeli wybrany oferent nie wpłaci oferowanej ceny nabycia środka trwałego w terminie określonym w pkt. 6, traci prawa wynikające ze złożonej oferty.

12. Wydanie środka trwałego nabywcy nastąpi po wpłaceniu oferowanej ceny. 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz do zmiany warunków przetargu i ogłoszenia.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów dr inż. Leszek Dmitroca (podpis nieczytelny)

 

1.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Józefów, dnia  16.07.2014r.

Zn. spr.: S-21- 3 /14

 

 

OGŁOSZENIE

o publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym,  

na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

 

Nadleśnictwo Józefów z siedzibą w Józefowie przy ulicy Leśnej 46 informuje, że w dniu 01 sierpnia 2014 roku o godz. 900 w świetlicy Nadleśnictwa Józefów, odbędzie się publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

 

Środki trwałe używane, przeznaczone do sprzedaży:

1.    Nr inw. 491/1915,   Rejestrator danych, 1 szt., rok produkcji 2007. Cena wywoławcza brutto: 120,00 zł.

Nr inw.  491/1919,  Rejestrator danych, 1 szt., rok produkcji 2007. Cena wywoławcza brutto: 120,00 zł.

Nr inw.  491/1920, Rejestrator danych, 1 szt., rok produkcji 2007.Cena wywoławcza brutto: 120,00 zł.

Nr inw. 491/2079, Drukarka przenośna EXTECH 4000T 1 szt., rok produkcji 2008. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.

Nr inw. 491/2080, Drukarka przenośna EXTECH 4000T 1 szt., rok produkcji 2008. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.

Nr inw. 491/2075, Drukarka przenośna EXTECH 4000T 1 szt., rok produkcji 2008. Cena wywoławcza brutto: 50,00 zł.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Nadleśnictwie Józefów z siedzibą w Józefowie, ul. Leśna 46, w pok. nr 9, telefon 84 687-80-05 w dni robocze. Rejestratory danych i drukarki przenośne można oglądać w dni robocze od godz. 8.00-14.00 po uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.

 

Warunki przetargu:

1.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

2.  Przetarg prowadzi przewodniczący komisji przetargowej.

3. Wadium nie jest wymagane.

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%.

5. Okres związania ofertą – 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Złożenie jednej oferty jest wystarczające do odbycia przetargu.

7. Pisemna oferta powinna zawierać:

a/ dane do korespondencji – imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę oferenta.;

b/ informację o oferowanej cenie, nazwę i numer inwentarzowy środka trwałego, datę oraz czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji oferenta.

 Oferty pisemne należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Józefów lub przesłać na adres: Nadleśnictwo Józefów ul. Leśna 46, 23-460 Józefów, do dnia 01.08.2014 roku do godz. 8:30,w zamkniętych kopertach /liczy się data wpływu oferty/. Koperta powinna być opisana: „Oferta – sprzedaż rejestratorów danych i drukarek przenośnych”. 

8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Józefów w dniu 01.08.2014 r. o godz. 9:00. Podczas otwarcia ofert będą podane: imię i nazwisko lub nazwa (firma) oferenta, nr inw. środka trwałego oraz zaoferowana cena.

 

9. Sprzedający ma prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę.

 

10. Cena środka trwałego ustalona w drodze przetargu jest płatna:

a/ w kasie Nadleśnictwa Józefów w dniu wystawienia dokumentów sprzedaży, tj. 01.08.2014 r. - osoba fizyczna,

b/ przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Józefów: w banku PKO BP S.A. 0/Biłgoraj, Nr 44 1020 5385 0000 9802 0027 8663, z terminem płatności 7 dni od daty wystawienia faktury - osoba prawna.

11. Jeżeli wybrany oferent nie wpłaci oferowanej ceny nabycia środka trwałego w terminie określonym w pkt. 6, traci prawa wynikające ze złożonej oferty.

12. Wydanie środka trwałego nabywcy nastąpi po wpłaceniu oferowanej ceny. 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz do zmiany warunków przetargu i ogłoszenia.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów dr inż. Leszek Dmitroca (podpis nieczytelny)

 

 

Józefów, dnia17.07.2014r

  Ogłoszenie


Nadleśnictwo Józefów z siedzibą ul. Leśna 46, 23-460 Józefów informuje, że posiada siano (kostkowane – balowane) z przeznaczeniem do sprzedaży:

 

1.    Część I – siano w ilości 5220 kg (bele w ilości 29 szt. x średnia waga beli ok. 180 kg) zlokalizowane w leśnictwie Fryszarka (łąka na działce ewidencyjnej 960   w obrębie ewidencyjnym Borowina, gmina Józefów)

 

Cena wyjściowa (minimalna) za surowiec (siano): 0,05 zł netto za kilogram plus należny podatek VAT 8%.

 
Zainteresowanych zakupem surowca (siana) prosi się o składanie ofert do dnia 01.08.2014 r. do godziny 10.00 z podaniem ilości do zakupu wraz z proponowaną ceną zakupu za kilogram.


W przypadku zaoferowania ceny wyższej niż podana w ogłoszeniu, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.


W przypadku złożenia ofert równoważnych decyduje kolejność zgłoszenia.

Możliwe jest złożenie oferty na część surowca lub całość.


Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:

 
Nadleśnictwo Józefów

ul. Leśna 46

23-460 Józefów

 

 

Z dopiskiem ,,oferta na zakup siana ’’.

 

Informacji na temat surowca (siana) udziela:

 
Marcin Adamowicz w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni robocze.


Otwarcie ofert i wybór nabywcy lub nabywców nastąpi w dniu 01.08.2014r o godzinie 12.00.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów dr inż. Leszek Dmitroca (podpis nieczytelny)

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Leszek Dmitroca
Data modyfikacji: 2014/07/17 14:29:53
Redaktor zatwierdzający: Wiesław Wiechowski
Wprowadzający: Marcin Adamowicz