Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubline, Nadleśnictwo Józefów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubline, Nadleśnictwo Józefów >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

(podpis nieczytelny)

 dr inż. Leszek Dmitroca Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów

 

 

 

  

Józefów, dnia 24.09.2014r.

 

Zn. spr.: S-2717-48/14

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Nadleśnictwo Józefów z siedzibą w Józefowie przy ulicy Leśnej 46 informuje, że na sporządzenie operatu szacunkowego – wyceny, nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Józefów: Leśniczówka Fryszarka nr inw. 110/13 – budynek jednorodzinny z przynależnościami, położony w Józefowie, ul. Górnicza 66, 23-460 Józefów, wybrano ofertę Pani Katarzyny Borek  – przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: PERITO Wycena Nieruchomości, z siedzibą: ul. Poniatowskiego 28/6, 37-450 Stalowa Wola.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów

dr inż. Leszek Dmitroca

(podpis nieczytelny)

 

   

 

Józefów, dnia 23.09.2014r

 

 

  Ogłoszenie


Nadleśnictwo Józefów z siedzibą ul. Leśna 46, 23-460 Józefów w związku

z wymogiem Standardu Gospodarki Leśnej w Polsce (FSC) dotyczycącego wyznaczenia  tzw. ekosystemów referencyjnych tj. powierzchni w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego, pozostawione bez ingerencji człowieka   i poddania ich konsultacjom społecznym Nadleśnictwo Józefów wyznaczyło na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwo ekosystemy referencyjne oraz zestawienie lasy o szczególnych wartościach ochronnych (HCVF).

Ekosystemy referencyjne stanowią powierzchnie siedlisk przyrodniczych, w których nie pozyskuje się drewna np. bagna, bory bagienne, łęgi topolowych, wierzbowych, olchowych i jesionowych. W skład lasów HCVF wchodzą rezerwaty przyrody, powierzchnie parku krajobrazowego, powierzchnie stref ochronnych, grunty położone w obszarach Natura 2000, powierzchnie siedlisk przyrodniczych, powierzchnie lasów ochronnych, powierzchnie stanowisk archeologicznych.

Szczegółowa lokalizacja w/w powierzchni jest umieszczona na stronie BIP http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_jozefow/niepodlegajace_upublicznieniu.

 

 W związku z tym nadleśnictwo informuje, że istnieje możliwość składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do wyznaczonych ekosystemów w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Józefów, ul. Leśna 46, 23-460 Józefów lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres e-mail jozefow@lublin.lasy.gov.pl w terminie do 14października 2014r.Nadleśniczy

Nadleśnictwa Józefów

dr inż. Leszek Dmitroca

(podpis nieczytelny)

 

Józefów, dnia 10.09.2014 r.

Zn. spr.: ZG-2141-1/12/13/14

 

Ogłoszenie

 

                Nadleśnictwo Józefów z siedzibą w Józefowie 23-460, ul. Leśna 46 stosownie do punktu IX zapisu ujętego w Ramowych wytycznych w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdu­jących się w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r., znak: ZS-D-2141-11/12, Nadleśnictwo Józefów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany.

 

Data zgody

na zamianę

Nieruchomość zbywana przez Lasy Państwowe

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia

(w ha)

wartość

(w tys. zł)

8.07.2014 r.

05-07-2-15-211-j-00

06-18-082-0015-612/5

Ls (Drogi L)

0,1233

3,5

8.07.2014 r.

05-07-2-15-210A-a-00

06-18-082-0015-611/2

Ls (Drogi L)

0,0444

0,9

8.07.2014 r.

05-07-2-15-334-g-00

06-18-082-0015-889/4

Ls (Drogi L)

0,4970

9,7

8.07.2014 r.

05-07-1-07-297-c-00

06-18-082-0007-1442/4

Dr (drogi L)

0,2200

4,5

Razem

0,0907

18,6

 

 

Nieruchomość nabywana przez Lasy Państwowe

właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia

(w ha)

wartość

(w tys. zł)

Jednostka administracji samorządowej

06-18-082-0019-603/7

Dr

0,3676

8,2

06-18-082-0019-1381

Dr

0,1100

2,7

06-18-082-0016-88/2

R IVB

R V

Ps V

Ls V

0,5800

0,0200

0,0200

0,1000

7,6

Razem

0,22

18,5

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej nadleśnictwa i na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa [informacja została opublikowana w BILP nr 8-9 – data opublikowania 10.09.2014 r.]

 

                                                                                         (Podpis nieczytelny)

                                                                                     dr. Inż. Leszek Dmitroca

                                                                               Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów

Józefów, dnia 26.08.2014 r.

 

 OGŁOSZENIE

 

o wyniku pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę części gruntu leśnego – (rodzaj pow. PARKING L)

 

1. W dniu 18.08.2014 roku w Nadleśnictwie Józefów z siedzibą ul. Leśna 46, 23-460 Józefów, dokonano otwarcia ofert złożonych w pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na dzierżawę części gruntu leśnego – (rodzaj pow. PARKING L) o łącznej pow. 440m2 z przeznaczeniem pod mała gastronomię i urządzenia małej infrastruktury nie związane trwale z gruntem, wyznaczonym na dzień 18.08.2014 r.

2. Grunt przeznaczony do wydzierżawienia położony jest na terenie oddz. 217c  w leśnictwie Rybnica, działka ewidencyjna 952/1, obręb ewidencyjny Rybnica, gmina Susiec.

3. Na dzierżawę przedmiotowego gruntu została złożona jedna oferta, która spełniała warunki ujęte w ogłoszeniu zamieszczonym o przetargu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń nadleśnictwa.

4. Cena wywoławcza za udostępnienie przedmiotowej nieruchomości wynosiła 671,15 zł netto, rocznie. Cena za dzierżawę gruntu złożona w ofercie wynosi – 700,00 zł netto.

5. Najwyższą ofertę na dzierżawę przedmiotowego gruntu złożyła Pani Elżbieta Lizut, zamieszkała Wieprzów Ordynacki 33, 22-600 Tomaszów Lubelski.

 

Wyłoniony w ofertowym przetargu nieograniczonym dzierżawca gruntu zostanie  odrębnym pismem poinformowany o terminie podpisania umowy i przekazania przedmiotu dzierżawy.

 

Pliki do pobrania:
       załącznik do ogłoszenia z dnia 23.09.2014r- ekosystemy referencyjne pobierz
       załącznik2 do ogłoszenia z dnia 23.09.2014- HCVF pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Leszek Dmitroca
Data modyfikacji: 2014/09/24 15:15:47
Redaktor zatwierdzający: Wiesław Wiechowski
Wprowadzający: Marcin Adamowicz