Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubline, Nadleśnictwo Józefów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubline, Nadleśnictwo Józefów >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Józefów, dnia  17.02.2015r.
Zn. spr.: S.234.1.2015
 
Ogłoszenie
o publicznym przetargu pisemnym – nieograniczonym
na sprzedaż środków trwałych
 

Nadleśnictwo Józefów z siedzibą w Józefowie przy ulicy Leśnej 46, informuje że w dniu 25.02.2015 roku o godzinie 10:00 w świetlicy Nadleśnictwa odbędzie się publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wyspecyfikowanych komputerów bez oprogramowania.

 
L.p.
Nr inwentarzowy
Nazwa sprzętu
Rok zakupu
Cena wywoławcza      (zł)
1.
491/1684
Komputer Aktina sprinter P Series P4
2006
225,00 zł.
2.
491/1429
Komputer HP dc 5100/P4
2004
112,50 zł.
 
1. Warunki przetargu:
1.1 W przetargu mogą brać wszyscy - bez ograniczeń.
1.2 Nie przewiduję się wnoszenia wadium.
1.3 Jedynym kryterium oceny oferty jest cena – 100%.

1.4  Złożenie jednej oferty jest wystarczające do odbycia przetargu.

2. Pisemna oferta powinna zawierać:

a/  dane do korespondencji oferenta – imię nazwisko i adres.

b/  informację o oferowanej cenie, nazwę i numer inwentarzowy środka trwałego, datę oraz czytelny podpis oferenta

3. Oferty pisemne należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Józefów lub przesłać na adres: Nadleśnictwo Józefów ul. Leśna 46, 23-460 Józefów do dnia 25.02.2015 roku do godziny 9:30 w zamkniętych kopertach /liczy się data wpływu ofert/ .Koperty powinny być opisane „Oferta na sprzedaż komputerów”.

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Nadleśnictwa w dniu 25.02.2015 r. o godzinie 10:00 . Podczas otwarcia ofert będą podane imię i nazwisko oferenta,        nr. Inw. środka trwałego oraz oferowana cena.

5. Cena środka trwałego ustalona w drodze przetargu jest płatna w kasie Nadleśnictwa Józefów, w dniu wystawienia dokumentów sprzedaży.

6. Jeśli wybrany nabywca nie wpłaci oferowanej ceny nabycia środka trwałego w terminie określonym w pkt. 5 , traci prawa wynikające ze złożonej oferty.

7. Wydanie środka trwałego oferentowi nastąpi po wpłaceniu w kasie Nadleśnictwa Józefów oferowanej ceny nabycia środka trwałego.

8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zakup danego środka trwałego.

9. Wszelkie koszty związane z odbiorem nabytych środków trwałych ponosi oferent.

           
Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów zastrzega sobie prawo do odwołania całości lub części przetargu oraz do zmiany warunków przetargu i ogłoszenia.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów /podpis nieczytelny/

 

 

 

 

Józefów, dnia 09.02.2015r.

 

Zn. spr.: ZG.216.1.2015

 

 

Ogłoszenie

 

Nadleśnictwo Józefów z siedzibą w Józefowie przy ulicy Leśnej 46, ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz śmieci z kontenerów z terenu nadleśnictwa – wg potrzeb nadleśnictwa:

Zakres prac:

- załadunek śmieci z kontenera i wywóz na wysypisko wg poniższej lokalizacji:

    1.    Króle                                1 kontener x 6 (ilość wywozów) – 7m3 = 42 m3

  1. Tarnowola                        1 kontener x 6 (ilość wywozów) – 7m3 = 42 m3
  2. Fryszarka                         1 kontener x 7 (ilość wywozów) – 7m3 = 49 m3
  3. Hamernia                         1 kontener x 7 (ilość wywozów) – 7m3 = 49 m3
  4. Obsza                               1 kontener x 2 (ilość wywozów) – 7m3 = 14 m3
  5. Borowiec                          1 kontener x 7 (ilość wywozów) – 7m3 = 49 m3
  6. Rybnica                             2 kontenery x 7 (ilość wywozów) – 7m3 = 98 m3        
  7. Szkółka                             1 kontener x 4 (ilość wywozów) – 7m3 = 28 m3

Wynagrodzenie kosztowe – zawiera koszty niezbędnych materiałów i sprzętu, koszty związane z wszelkimi pracami przygotowawczymi, organizacyjnymi, odbioru prac oraz innymi wynikającymi z umowy.

 

Wymagany sprzęt: samochód do obioru śmieci.

 

Rozliczenie wykonanych prac z Wykonawcą będzie odbywało się w okresach miesięcznych, a wyliczenie ich wartości będzie przedstawiało się następująco:

- ceny jednostkowe będą przyjmowane z formularza oferty, zaś ilość z protokołów odbioru prac.

Zamawiający dopuszcza redukcję powyższego zakresu prac do wykonania o 50%,    a zmniejszenie  wynagrodzenia będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnianiem ilości rzeczywiście wykonanych prac.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prowadzenie przez Wykonawcę zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr. 1 do ogłoszenia.

 

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.

Jedynym kryterium, jakim będziemy się kierować przy wyborze najkorzystniejszej oferty to podana w ofercie cena. Nadleśnictwo udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.12.215r.

Termin składania ofert: 10.02.2015r, do godz. 900.

 

Ofertę można:

a)            przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Nadleśnictwo Józefów, ul. Leśna 46, 23-460 Józefów

b)            dostarczyć osobiście do siedziby Nadleśnictwa Józefów na adres: Leśna 46,         23-460 Józefów

c)             Przesłać faxem na nr  84 68 78 280.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      oferta_wywoz_smieci.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Leszek Dmitroca
Data modyfikacji: 2015/02/17 14:01:39
Redaktor zatwierdzający: Wiesław Wiechowski
Wprowadzający: Mirosław Konopka