Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubline, Nadleśnictwo Józefów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubline, Nadleśnictwo Józefów >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

Józefów, dnia  21.05.2015r.

 

Zn. spr.: SA.234.5.2015

 

 

 

OGŁOSZENIE

o publicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż

używanych aparatów telefonicznych komórkowych:

 Nadleśnictwo Józefów z siedzibą: 23-460 Józefów, ul. Leśna 46, informuje,       że w dniu 29 maja 2015 roku o godz. 900 w świetlicy Nadleśnictwa Józefów, odbędzie się publiczny pisemny przetarg nieograniczony, na sprzedaż używanych aparatów telefonicznych komórkowych:

    Model                    Nr inw.       Nr IMEI                      Data zakupu          Cena                            

                                                                                                               wywoławcza                   

1. Nokia Lumia 800    626/2547    351682056762651     03.2012 r.              35,00 zł.

2. Nokia C5                626/2580    351685056901112      03.2012 r.             24,00 zł.

3. Nokia C5                626/2538    351685056906392      03.2012 r.             29,00 zł.

Aparaty można oglądać w dni robocze w godz. 8:00 – 14:30, można oglądać w dni robocze od godz. 8.00-14.00 po uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Józefów, 23-460 Józefów, ul. Leśna 46, w pok. nr 9, telefon 84 687-80-05 w dni robocze. 

1.Warunki przetargu:

1.1 W przetargu mogą brać udział wszyscy - bez ograniczeń.

1.2 Nie przewiduję się wnoszenia wadium.

1.3 Jedynym kryterium oceny oferty jest cena – 100%.

2.Pisemna oferta powinna zawierać:

a/ dane do korespondencji oferenta – imię nazwisko i adres.

b/ informację o oferowanej cenie , nazwę i numer inwentarzowy środka trwałego , datę oraz czytelny podpis oferenta

3.Oferty pisemne należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Józefów lub przesłać na adres: Nadleśnictwo Józefów ul. Leśna 46, 23-460 Józefów do dnia 29.05.2015 roku do godziny 9:00 w zamkniętych kopertach /liczy się data wpływu ofert/ .Koperty powinny być opisane „Oferta na sprzedaż telefonów komórkowych „

4.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Nadleśnictwa w dniu 29.05.2015r.Podczas otwarcia ofert będą podane: imię i nazwisko oferenta , nr środka trwałego oraz oferowana cena.

5.Cena środka trwałego ustalonego w drodze przetargu jest płatna w kasie Nadleśnictwa Józefów w dniu wystawienia dokumentów sprzedaży.

6.Jeśli wybrany nabywca nie wpłaci oferowanej ceny nabycia środka trwałego w terminie określonym w pkt.5 , traci prawa wynikające ze złożonej oferty.

7.Wydanie środka trwałego oferentowi nastąpi po wpłaceniu w kasie Nadleśnictwa Józefów oferowanej ceny nabycia środka trwałego.

8.Oferent może złożyć tylko jedna ofertę zakupu danego środka trwałego.

9.Wszelkie koszty związane z odbiorem nabytych środków trwałych ponosi oferent.

Nadleśniczy nadleśnictwa Józefów zastrzega sobie prawo do odwołania całości lub części przetargu oraz do zmiany warunków przetargu i ogłoszenia.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów dr inż. Leszek Dmitroca (podpis nieczytelny)

 

Józefów, dnia 26.05.2015 r.

Zn. spr.: S.234.6 /2015

 
 
 
Ogłoszenie
o publicznym przetargu pisemnym – nieograniczonym
na sprzedaż używanych środków trwałych.
 

Nadleśnictwo Józefów z siedzibą w Józefowie przy ulicy Leśnej 46 informuje, że w dniu 10.06.2015 roku o godzinie 9:30 w świetlicy Nadleśnictwa odbędzie się publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wyspecyfikowanych używanych komputerów bez oprogramowania.

 
L.p

Nr .inwentarzowy

Nazwa środka trwałego

Rok produkcji

Cena wywoławcza      (zł)
1
491/2016

Notebook TOSCHIBA G40-129 OOSMIO

2008
200,00
2
491/2017

Notebook TOSCHIBA 129 OOSMIO

2008
250,00
3
491/2071

Komputer HP DC 7900CMT

2009
200,00
 

1.Warunki przetargu:

1.1 W przetargu mogą brać wszyscy - bez ograniczeń.

1.2 Nie przewiduję się wnoszenia wadium.

1.3 Jedynym kryterium oceny oferty jest cena – 100%.

1.4 Złożenie jednej oferty jest wystarczające do odbycia przetargu.

2.Pisemna oferta powinna zawierać:

a/ dane do korespondencji oferenta – imię nazwisko i adres.

b/ informację o oferowanej cenie, nazwę i numer inwentarzowy środka trwałego, datę oraz czytelny podpis oferenta.

3.Oferty pisemne należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Józefów lub przesłać na adres: Nadleśnictwo Józefów ul. Leśna 46, 23-460 Józefów do dnia 10.06.2015 roku do godziny 9:00 w zamkniętych kopertach /liczy się data wpływu ofert/ .Koperty powinny być opisane „Oferta na sprzedaż komputerów”.

4.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Nadleśnictwa w dniu 10.06.2015 r. o godz. 9:30. Podczas otwarcia ofert będą podane imię i nazwisko oferenta , nr inw. środka trwałego oraz oferowana cena.

5.Cena środka trwałego ustalonego w drodze przetargu jest płatna w kasie Nadleśnictwa Józefów w dniu wystawienia dokumentów sprzedaży.

6.Jeśli wybrany nabywca nie wpłaci oferowanej ceny nabycia środka trwałego w terminie określonym w pkt. 5, traci prawa wynikające ze złożonej oferty.

7.Wydanie środka trwałego oferentowi nastąpi po wpłaceniu w kasie Nadleśnictwa Józefów oferowanej ceny nabycia środka trwałego.

8.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zakup środków trwałych.

9.Wszelkie koszty związane z odbiorem nabytych środków trwałych ponosi oferent.

10. Nadleśnictwo Józefów oświadcza, że będące przedmiotem przetargu komputery są rzeczami używanymi, wymagającymi napraw, oraz że wyłącza się rękojmię za wady fizyczne tych rzeczy.

           
 

            Nadleśniczy nadleśnictwa Józefów zastrzega sobie prawo do odwołania całości lub części przetargu oraz do zmiany warunków przetargu i ogłoszenia.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów dr inż. Leszek Dmitroca (podpis nieczytelny)

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Leszek Dmitroca
Data modyfikacji: 2015/05/26 19:03:12
Redaktor zatwierdzający: Wiesław Wiechowski
Wprowadzający: Mirosław Konopka