Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubline, Nadleśnictwo Józefów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubline, Nadleśnictwo Józefów >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

                                                       OGŁOSZENIE

                                         O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU

 

Na podstawie art. 40 a ust. 9 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz.1206) Nadleśnictwo Józefów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (BILP 2 (254)/2014):

 

Lp.

Nadleśnictwo

Obręb leśny

Oddział, pododdział

Nazwa obrębu ewidencyjnego

Gmina

Adres nieruchomości

Numer ewidencyjny działki,

Numer KW

Sąd rejonowy

Powierzchnia działki (m2)

Rodzaj zabudowy     i sposób zagospodarowania

1.

Józefów

Józefów

133a

Józefów

Józefów

Ul. Górnicza 66

23-460 Józefów

119/5

ZA1B/00076298/3

1746

Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, budynek gospodarczy

 

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi: 120 116,00 zł.

Pisemne wnioski z zamiarem nabycia lokalu wolnego, pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust. 9 ustawy, mogą zgłaszać do Nadleśnictwa Józefów, w terminie do 28 listopada 2014 r. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie wraz z dokumentami potwierdzającymi okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach o których mowa w art. 40a ust. 6 ustawy oraz propozycję sposobu zapłaty należności, a w szczególności ilości rat, w których będzie spłacona należność.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości uzyskać można w dziale sekretarza, nr tel.84/68-78-005 wewn. 36, w dni robocze godz. 7:00-15:00.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów dr inż. Leszek Dmitroca (podpis nieczytelny)

 
 

  

  Data opublikowania: 2014/11/24

   Tryb    postępowania: Przetarg nieograniczony                                                                                                          

                                                                                                                    

                                                                                           DOSTAWA BONÓW  ŻYWIENIOWYCH                                                                                                                     

 DLA POTRZEB NADLEŚNICTWA JÓZEFÓW

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ZAPROSZENIE

 DO SKŁADANIA OFERT

                               NA DOSTAWĘ BONÓW ŻYWIENIOWYCH

                                                                                    DLA POTRZEB NADLEŚNICTWA JÓZEFÓW                                                 

Data opublikowania: 2014/11/24

Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP

Data składania ofert lub wniosków: 2014/12/01                                                                                                                    Józefów, dnia 24.11.2014 r.

Znak sprawy: NB-13/01/2014

                                                                                                                                 OGŁOSZENIE

 

Zamawiający Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Józefów

Ul. Leśna 46

23-460 Józefów

Nadleśnictwo Józefów zaprasza do składania ofert na dostawę bonów żywieniowych

Zakres zamówienia

Bony żywieniowe w formie papierowej w ilości:

Dostawa do 31.12.2014 r.

- 2250 szt. o nominale 6 zł

Wartość - 13500.00 zł.

 Dostawa do 30.09.2015 r.

- 1500 szt. o nominale 6 zł

Wartość - 9000.00 zł.

Dopuszcza się mniejsze nominały, tak aby ich suma wynosiła 6 zł

Termin wykonania zamówienia: wartość ogólna 22 500,00 zł realizowana w dwóch częściach w następujących terminach: część pierwsza o wartości 13500,00 zł do 31.12.2014 r., część druga o wartości 9000,00 zł do 30.09.2015 r.

Data opublikowania: 2014/11/24 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 
Zapłata za dostarczone bony żywnościowe nastąpi na podstawie wystawionych faktur w terminie 14 dni.

Oferta powinna zawierać:

 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 Wykaz punktów handlowych z adresami, w których można zrealizować bony, zlokalizowanych na terenie woj. lubelskiego, powiat: biłgorajski, tomaszowski, zamojski.

 Termin realizacji bonów,

 Koszty prowizji,

 Koszty opłaty manipulacyjnej,

Do oferty należy zamieścić formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 1. 90% - cena; 2. 10% - ilość punktów honorujących bony na terenie woj. lubelskiego, powiat: biłgorajski, tomaszowski, zamojski

Ponadto oferta będzie podlegać odrzuceniu jeżeli nie będzie co najmniej 3-ch punktów honorujących bony na terenie miejscowości Józefów (k. Biłgoraja) i (lub) Susiec

1 Przykład: - 2 punkty Józefów, 1 Susiec;

2 Przykład: - 2 punkty Susiec, 1 Józefów;

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego z dołączonymi w/w dokumentami i informacjami na adres:

Nadleśnictwo Józefów

Ul. Leśna 46

23-460 Józefów do dnia 01.12.2014 roku do godz. 15.00

Dodatkowych informacji udziela Kazimierz Oleszek tel. 606 731 116

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) do niniejszego zamówienia z uwagi na jego wartość nie stosuję się przepisów tej ustawy.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów

Pliki do pobrania:
      zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_na_strone.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Leszek Dmitroca
Data modyfikacji: 2014/11/24 09:35:55
Redaktor zatwierdzający: Wiesław Wiechowski
Wprowadzający: Marcin Adamowicz