Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Kontrole prowadzone w roku 2017 w RDLP w Lublinie

Termin

Tematyka kontroli

Kontrolujący

 02.01.2017-18.01.2017

Kontrola problemowa w Biurze RDLP Lublin, w zakresie dotyczącym poprawności awansowania, premiowania i nagradzania w wybranych jednostkach LP za lata 2012-2015

Inspekcja Lasów
Państwowych

31.03.2017-05.04.2017 Kontrola doraźna - weryfikacja informacji zawartych w anonimowej skardze Inspekcja Lasów Państwowych
18.04.2017-16.05.2017  Kontrola problemowa z zakresu poprawności przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży mieszkań z zasobów Lasów Państwowych w latach 2012-2016

Inspekcja Lasów Państwowych

 

Kontrole prowadzone w roku 2016 w RDLP w Lublinie

Termin

Tematyka kontroli

Kontrolujący

 13.06.2016-15.06.2016

Kontrola RDLP

 

Inspekcja Lasów Państwowych

27.06.2016-07.07.2016 Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym pawidłowości naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowania środkami tego funduszu w latach 2014-2015 Inspekcja Lasów Państwowych
08.08.2016-12.08.2016

Kontrola problemowa
w zakresie realizacji imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych LP za okres obejmujący lata 2015-2016
(I półrocze 2016)

Inspekcja Lasów Państwowych
 21.10.2016 Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi Archiwum Państwowe w Lublinie

 

 

 

Kontrole prowadzone w roku 2015 w RDLP w Lublinie

Termin

Tematyka kontroli

Kontrolujący

18.05.2015 – 26.05.2015

Kontrola  z zakresu dotyczącego "działalności nadleśnictw i sprawowanego nadzoru RDLP przy realizacji zadań dotyczących pozyskania drewna określonych w planie lub projekcie planu urządzania lasu".

Inspekcja Lasów Państwowych

06.08.2015 Kontrola spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych Inspekcja Lasów Państwowych

 

Kontrole prowadzone w roku 2014 w RDLP w Lublinie

Termin

Tematyka kontroli

Kontrolujący

20.01.2014 - 30.01.2014

Sprawowanie kontroli instytucjonalnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w  2013 roku.

Inspekcja Lasów Państwowych

10.03.2014 - 17.04.2014

Ochrona drzewostanów przed zwierzyną w aspekcie planowej gospodarki łowieckiej w latach 2009-2013

Inspekcja Lasów Państwowych

25.08.2014 - 23.09.2014 Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym poprawności przeprowadzenia kontroli okresowych wykonywanych przez Wydział Kontroli i Audytu oraz wglądu do dokumentów źródłowych i bazy SILP wybranego nadleśnictwa.

Inspekcja Lasów Państwowych

 

24.09.2014 - 11.12.2014 Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym statutowej działalności biur rdLP Inspekcja Lasów Państwowych

 

Kontrole prowadzone w roku 2013 w RDLP w Lublinie

Termin

Tematyka kontroli

Kontrolujący

19.08.2013 - 29.08.2013

Zgodnie z upoważnieniem do kontroli

ZUS

23.09.2013 - 23.09.2013

Kontrola obiegu dokumentacji i archiwum zakładowego

Archiwum Państwowe w Lublinie

21.10.2013 - 14.11.2013

Gospodarowanie inwestycyjnymi środkami funduszu leśnego w biurze RDLP w Lublinie w latach 2011 - 2012

Inspekcja Lasów Państwowych

 

Kontrole prowadzone w roku 2012 w RDLP w Lublinie

Termin

Tematyka kontroli

Kontrolujący

16.01.2012 - 22.02.2012

Prawidłowość tworzenia planów urządzania lasu w PGL LP dla nadleśnictw, dla których plan  urządzenia lasu ekspirował w roku 2010

Inspekcja Lasów Państwowych

7.03.2012 - 26.03.2012

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Janowskie 2010 -2011

Inspekcja Lasów Państwowych

31.05.2012 - 31.07.2012 Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu Państwa lub podstawowych funduszy celowych, celowość, zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz wykorzystania i rozporzadzania mieniem państwowym przez jednostki organizacyjne PGL LP w 2010 r. UKS Lublin
2,6.08.2012 Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków i zaleceń, decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy PIP Lublin

 

Kontrole prowadzone w roku 2011 w RDLP w Lublinie

Termin

Tematyka kontroli

Kontrolujący

14.02.2011 - 15.02.2011

Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli dotyczącej wydzierżawiania gruntów leśnych będących w zarządzie PGL LP pod eksploatację kopalin w grudniu 2008 r.

Małopolski Region Inspekcyjny

16.05.2011 - 3.06.2011

Kontrola problemowa w zakresie realizacji projektów indywidualnych retencji nizinnej i górskiej współfinansowanych z funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukturalna i Środowiska 2007 - 2013 r.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

 

Kontrole przeprowadzone w roku 2010 w RDLP w Lublinie

Termin

Tematyka kontroli

Kontrolujący

22.02.2010- 1.03.2010

Wyłączanie z produkcji gruntów leśnych będących w zarządzie PGL LP w latach 2008-2009 r.

Małopolski Region Inspekcyjny

10.03.2010

Kontrola wybranych zagadnień w zakresie nadzoru nadleśnictw nad prowadzeniem gospodarki łowieckiej przez RDLP w Lublinie w latach 2005- 2010 r.

CBA

22.03.2010 - 26.03.2010

Określenie celowości spłaty wartości współudziałów w budynkach Chmielna 13 i 13A w Lublinie.

Małopolski Region Inspekcyjny

13.08.2010 - 30.08.2010

Kontrola archiwum zakładowego i obiegu dokumentacji.

APL

22.10.2010

Zarządzanie lasami i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Gospodarstwo Leśne LP.

NIK

4.11.2010

Zarządzanie lasami i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez PGL LP.

NIK

10.11.2010 - 16.11.2010

Poprawność w sporządzaniu wykazów substancji mieszkaniowej.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

 

 Kontrole przeprowadzone w roku 2009 w RDLP w Lublinie

 
Terrmin    
                                              Tematyka  kontroli                                      
Kontrolujący
11.02-5.03.2009 r. Zaopatrywanie i rozliczanie pracowników z sortów mundurowych w jednostach organizacyjnych Lasów Państwowych
Małopolski Region Inspekcyjny
23.02-12.03.2009 r. Gospodarowanie środkami funduszu leśnego w 2008 r.   Małopolski Region Inspekcyjny
13.10.2009 r. Realizacja przez RDLP obowiązku w zakresie świadczenia pomocy PKZP Małopolski Region Inspekcyjny

 
 
          Kontrole przeprowadzone w roku 2008 w RDLP w Lublinie  

Termin
Tematyka kontroli
Kontrolujący
11.01.,6-11.03.2008r. Poprawność zawierania umów na udostępnianie gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie LP oraz zabezpieczenia w tych umowach interesów Skarbu Państwa za okres obejmujący lata 1998 – 2007 jak i sprawowania nadzoru przez dyrektora RDLP w Lublinie nad działalnością nadleśnictw. Małopolski Region Inspekcyjny
4.02.-15.02.2008r. Pozyskanie i sprzedaż drewna, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych, realizacja zamówień publicznych w kontekście przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, funkcjonowanie Leśnych Kompleksów Promocyjnych Ministerstwo Środowiska
15.04-29.05.2008 r. Gospodarowanie środkami funduszu leśnego w latach 2005 - i I półrocze 2008 r. NIK
23.06.2008 r. Poprawność naboru kandydatów na stanowiska dyrektora RDLP i nadleśniczego. Małopolski Region Inspekcyjny
28.07 - 05.08.2008 r. Poprawność stosowania zasad handlu drewnem w jednostach LP w latach 2007 i I półroczu 2008 r. Małopolski Region Inspekcyjny
23.10.2008 r. Poprawność stosowania zasad handlu drewnem w jednostach LP w latach 2007 i I półroczu 2008 r. - kontrola uzupełniająca Małopolski Region Inspekcyjny

 
 

Kontrole przeprowadzone w roku 2007 w RDLP w Lublinie
Termin
Tematyka kontroli
Kontrolujący
16.04.-30.05.2007r. Wdrażanie ochrony na obszarach Natura 2000 Najwyższa Izba Kontroli
16-19.07.2007r. Kontrola systemu informatycznego w RDLP Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
21.11.-2.12.2007r. Gospodarowanie należnościami stanowiącymi dodatkowe dochody funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust.1pkt. 2 i 3 ustawy o lasach – za okres obejmujący stan na dzień 31 grudnia 2006r. i rozliczenie wg stanu na dzień 30 czerwca 2007r. Wydz.: DK, EP, ZH. wm.

 

Kontrole przeprowadzone w roku 2006 w RDLP w Lublinie

Termin

Tematyka kontroli

Kontrolujący
16.01.-24.02.2006r.        Kontrola w zakresie sprawowania nadzoru przez RDLP nad działalnością nadleśnictw w latach 2004–2005.                                                  
Inspekcja Lasów Państwowych

 

  

 

         

Szczegółowe wyniki kontroli dostępne są na wniosek:

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udzielenie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP
mgr inż. Jerzy Sądel
Data modyfikacji: 2017/11/08 09:25:35
Redaktor zatwierdzający: Aneta Sławińska
Wprowadzający: Ewa Szary