Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

 

 Imię
 i nazwisko

Wydział

Kompetencje

Kontakt

Nr pok.


 
 dr inż.
Piotr Czyżyk

 DYREKTOR

(D)

Kieruje całokształtem działalności RDLP i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 

tel. 89 527 21 70

e-mail: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl

 

103

mgr inż. 
Małgorzata Błyskun

Zastępca Dyrektora 
ds. Zagospodarowania Lasu

(Z)

Kieruje realizacją zadań z pionu zagospodarowania lasu.

 

 

tel. 89 527 21 70

e-mail: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl  

 

103

 


mgr inż. Sebastian Smoluk

 

 

 

Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomicznych

(E)

 

Kieruje realizacją zadań z pionu ekonomicznego.

tel. 89 527 21 70

e-mail: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl  

103

 


mgr inż. Mariusz Orzechowski

 

 

 

Zastępca Dyrektora 
ds. Rozwoju

(R)

 

Kieruje realizacją zadań z pionu rozwoju.

tel. 89 527 21 70

e-mail: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl  

210

dr inż.
Marcin Żurkowski

 

 Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr

(DO)

 

 

Zajmuje się organizacją struktur Biura, całokształtem spraw pracowników Biura oraz nadzorem nad sprawami pracowników jednostek organizacyjnych zgodnie z odrębnymi regulacjami w rozumieniu Kodeksu Pracy, PUZP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie, realizuje politykę personalną w RDLP oraz kadrową w zakresie doboru i rozmieszczenia kadry kierowniczej w jednostkach organizacyjnych, współpracuje ze związkami zawodowymi i szkołami leśnymi, prowadzi sprawy związane ze współpracą z zagranicą, udostępnianiem informacji publicznej.

 

tel. 89 521 01 11

e-mail: kadry@olsztyn.lasy.gov.pl

 

 

125

 mgr inż. 
Adam Kędziora

 

Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

(DK)

 

Prowadzi całokształt spraw związanych
z kontrolą instytucjonalną i audytem wewnętrznym w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych, koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg i wniosków, współpracuje z Głównym Inspektorem LP oraz organami kontroli państwowej.

 

tel. 89 521 01 42

e-mail: kontrola@olsztyn.lasy.gov.pl  

227

mgr 
Romuald Ulas

 

Gł. Specjalista
Zespół 
ds. Obronności, Ochrony Mienia i BHP

(DS)

 

Wspiera, nadzoruje oraz prowadzi sprawy związane z obronnością, militaryzacją, działaniami w sytuacjach kryzysowych, ochroną informacji niejawnych i prowadzeniem kancelarii tajnej. Koordynuje i realizuje zadania z zakresu ochrony przed szkodnictwem leśnym. Prowadzi działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp) w jednostkach organizacyjnych, a także prowadzi i koordynuje całokształt spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów bhp w Biurze.

 

 tel. 89 521 01 19

e-mail: bhp@olsztyn.lasy.gov.pl

 

218

mgr 
Adam Pietrzak

 

 

Stanowisko 
ds. Informacji 
i Komunikacji Społecznej - 
Rzecznik Prasowy

(DR)

 

Prowadzi sprawy związane z polityką informacyjną Lasów Państwowych, kreowaniem pozytywnego wizerunku leśnictwa w mediach.

tel. 89 521 01 20

e-mail: pr@olsztyn.lasy.gov.pl

132

mgr inż. 
Piotr Mioduszewski

 

Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami

(ZG)

 

Merytoryczne przygotowywanie, wspieranie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w dziedzinie hodowli, selekcji, nasiennictwa, szkółkarstwa, użytkowania lasu, gospodarki rolnej i certyfikacji gospodarki leśnej, a także koordynowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

 

 tel. 89 521 01 25

 

e-mail:

zagospodarowanie@olsztyn.lasy.gov.pl

121

mgr inż. Mariusz Górski-Kłodziński

 

Naczelnik 
Wydziału Ochrony Ekosystemów

(ZO)

 

 

Inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną w zakresie zachowania bioróżnorodności i wartości przyrodniczych wszystkich ekosystemów leśnych, utrzymania należytego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów, zabezpieczenia przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych (z wyłączeniem szkodnictwa leśnego). Wydział prowadzi sprawy związane z ochroną środowiska, przyrody i krajobrazu oraz z ochroną przeciwpożarową terenów leśnych, z Leśnymi Kompleksami Promocyjnymi, udostępnieniem lasu dla turystyki i rekreacji oraz edukacją.

 

 

tel. 89 521 01 94

e-mail: ochrona@olsztyn.lasy.gov.pl 

211

mgr inż. Małgorzata Gruca

Zespół ds. Inwentaryzacji Przyrodniczo-Leśnej

(ZOP)

Prowdzi prace związane z inwentaryzacją przyrodniczo-leśną, monitoringiem przyrodniczym, prowadzi sprawy związane z ochroną przyrody.

tel. 89 521 01 80

e-mail: malgorzata.gruca@olsztyn.lasy.gov.pl

211A

mgr inż. Zbigniew Karaś

 

Naczelnik
Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi

(ZS)

 

 

Organizowanie, koordynowanie, wspieranie i nadzorowanie całokształtu zadań z zakresu stanu posiadania, urządzania lasu, postępowań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączeń z produkcji, geomatyki leśnej. Prowadzi również sprawy związane z zasięgiem terytorialnym RDLP, nadleśnictw oraz obrębów leśnych.

 

tel. 89 521 01 32

e-mail: zasoby@olsztyn.lasy.gov.pl

204

mgr inż. Sławomir Skowron

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji

(RI)

 

Wspiera oraz prowadzi w jednostkach organizacyjnych pomoc merytoryczną w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego i wodnego, postępu techniczno-technologicznego, transportu, wykorzystania maszyn i urządzeń w leśnictwie oraz nadzoruje ich realizację. Współpracuje na szczeblu RDLP z przedstawicielami przedsiębiorczości leśnej. Koordynuje i nadzoruje sprawy związane z pozyskiwaniem i wdrażaniem środków pomocowych w tym funduszy UE oraz sprawy związane z realizacją programów rozwojowych.

 

tel. 89 521 01 57

e-mail:

infrastruktura@olsztyn.lasy.gov.pl 

124

mgr inż.
Patryk Kaczyński

Zespół ds. Łowiectwa i Polowań

(RŁ)

 

Zajmuje się całokształtem zagadnień dotyczących gospodarki łowieckiej oraz prowadzeniem Biura Polowań „MAZURY”.

 

tel. 89 521 01 29

e-mail:lowiectwo@olsztyn.lasy.gov.pl

234

mgr
Marzenna Sobiech

 

Główny Księgowy
Wydział Księgowości

(EK)

 

Prowadzenie rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych oraz wspieranie, koordynowanie i nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej, finansowania i kredytowania.

 

 

tel. 89 527 08 74, 89 521 01 47,

e-mail: fk@olsztyn.lasy.gov.pl

222

mgr inż.
Mariusz Żygadło

 

Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania

(EP)

 

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem planów i analiz ekonomicznych oraz współuczestniczy w przygotowywaniu właściwych sprawozdań, opinii, a także sprawuje nadzór nad realizacją planów finansowo-gospodarczych,  koordynuje i nadzoruje w zakresie formalno-prawnym postępowania zamówień publicznych.

 

tel. 89 521 01 41

e-mail: planowanie@olsztyn.lasy.gov.pl

229

mgr inż. Przemysław Rojek

Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem 

(ED)

 

 

Zajmuje się sprawami związanymi z gospodarką drewnem, racjonalnym wykorzystaniem surowców leśnych, analizą rynków, normalizacją drewna, brakarstwem, cenami, promocją wyrobów i usług oferowanych do sprzedaży przez jednostki organizacyjne, negocjacjami umów handlowych i realizacją umów.

tel. 89 521 01 52

e-mail: marketing@olsztyn.lasy.gov.pl

134

mgr inż.
Tomasz Haładaj

Kierownik Zespołu
Informatyki

(EI)


Prowadzi prace związane z organizacją, nadzorem, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w szczególności SILP, w jednostkach podległych i Biurze. Prowadzi czynności związane z serwisem sprzętu, szkoleniami oraz praw autorskich oprogramowania w Biurze. .

 

tel. 89 521 01 64

e-mail:informatyka@olsztyn.lasy.gov.pl

 110

mgr inż. 
Wojciech Abramczyk

Naczelnik Wydziału Administracji

(RA)

 

Prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem Biura, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w środki techniczne, materiały biurowe, sprzęt itp. Wydział prowadzi kancelarię, sekretariat i archiwum zakładowe oraz koordynuje sprawy związane z instrukcją kancelaryjną

 

tel. 89 521 01 72

email:administracja@olsztyn.lasy.gov.pl

128

 inż. 
Janusz Szwałkiewicz

Kierownik Zespołu Ochrony Lasu

Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie podlega pod 
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych

 

ul. M. Zientary- Malewskiej 51/53
10-309 Olsztyn

tel. (089) 532 73 14 
e-mail: zololsztyn@lasy.gov.pl

 

 Pełne zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Biura znajdują się w Regulaminie organizacyjnym Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, który jest do pobrania w zakładce „Organizacja”.

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Piotr Czyżyk - Dyrektor RDLP w Olsztynie
Data modyfikacji: 2017/08/08 12:39:00
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Haładaj
Wprowadzający: Marcin Żurkowski