Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Mrągowo

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Mrągowo >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 

 

 Obwieszczenie o przetargu

 
Skarb Państwa Nadleśnictwo Mrągowo
ul. Warszawska 49 11-700 Mrągowo
tel. 89 741 22 36 , fax. 89 741 22 37 , e-mail: mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl
 

ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych

środków trwałych:

 

1) nr inw.  580/693 - Koparko-spycharka „Białoruś” BX-25B – 1 szt.,
rok produkcji 1988 , przebieg ca 13830 mtg ,
-       cena wywoławcza brutto – 9900,00   (kwota wadium – 990,00 zł);
2) nr inw. 590/500 - Rozstrząsacz obornika - 1 szt. – rok produkcji 1987  
-       cena wywoławcza brutto – 1476,00 zł  (kwota wadium – 147,60 zł);
3) nr inw. 593/687 - Gleboopylacz- 1 szt.  – rok produkcji 1987
-       cena wywoławcza brutto 246,00 zł (kwota wadium 24,60 zł);
4) nr inw. 591/686 – Siewnik do nasion drobnych- 1 szt.  – rok produkcji 1987
-     cena wywoławcza brutto 123,00 zł  (kwota wadium 12,30 zł);
5) nr. inw. 590/726 – Opryskiwacz AGP-340 – 1 szt. – rok produkcji 1990
-   cena wywoławcza brutto 123,00  zł (kwota wadium 12,30 zł); 
Przetarg odbędzie się w dniu  20  sierpnia 2014 roku o godz. 10 00 w siedzibie Nadleśnictwa Mrągowo, ul. Warszawska 49, III p. - sala narad.
       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
       Wadium należy wnieść do kasy nadleśnictwa lub w formie przelewu na rachunek BANK OCHRONY ŚRODOWISKA Olsztyn Nr 60 1540 1072 2001 5050 5324 0001 najpóźniej do godziny 1000 w dniu przetargu, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku sprzedającego.
       wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
       wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
     Przetarg prowadzony będzie zgodnie z REGULAMINEM  PRZETARGU  USTNEGO NA SPRZEDAŻ KOPARKO-SPYCHARKI I SPRZĘTU UPRAWOWEGO dostępnym na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_mragowo/komunikaty_i_ogloszenia
           lub w sekretariacie nadleśnictwa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
Koparko-spycharkę można oglądać w miejscowości Stary Gieląd 7A, pozostały sprzęt w miejscowości Święta Lipka 1A,  w dni robocze w godzinach od 800 do 1400 .Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Hińko, tel. 89 741 23 08, 664 123 771.

 

Mrągowo 05.08.2014

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo

         Jarosław Błyskun

 

  

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NA

SPRZEDAŻ KOPARKO-SPYCHARKI I SPRZĘTU UPRAWOWEGO

 

(Znak spr. NA-400-1/14)
 
§ 1
Regulamin uczestnictwa w przetargu zwany dalej regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu na sprzedaż koparko-spycharki i sprzętu uprawowego przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mrągowo ul. Warszawska 49 11-700 Mrągowo.
 
§ 2
Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż koparko-spycharki i sprzętu uprawowego odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. 1993 r. Nr 97, poz.443 z późn. zm.).
 
§ 3
1. Przetarg na sprzedaż koparko-spycharki i sprzętu uprawowego ma formę publicznego przetargu ustnego (licytacji), określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium wynoszącego 10 % ceny wywoławczej w wysokości i terminie wskazanym w obwieszczeniu i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu. Wadium może być wpłacone na konto PGLLP Nadleśnictwa Mrągowo podanym w obwieszczeniu o przetargu lub w kasie nadleśnictwa.
3. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy i inne osoby prawne    zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru Przedstawiciele osób prawnych występujących w przetargu winni legitymować się stosownym umocowaniem do występowania w przetargu w imieniu osoby prawnej.
4. Uczestnicy przystępując do przetargu ustnego akceptują niniejszy regulamin oraz stan techniczny przedmiotu przetargu.
 
§ 4
1. Przetarg na  sprzedaż  środków trwałych      prowadzi komisja powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Mrągowo w składzie:
1)     Stanisław Warpechowski – przewodniczący
2)     Marcin Hińko – sekretarz
3)     Irena Skowron - członek
4)     Maria Kurta – członek
5)     Agnieszka Żbikowska – członek
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji zastępuje go Pani Irena Skowron.   
3. W przypadku nieobecności sekretarza komisji zastępuje go Pani Agnieszka Żbikowska.
4. Do obowiązków komisji należy m.in.: określenie ceny wywoławczej według oszacowania rzeczoznawcy, zamieszczenie obwieszczenia o przetargu, udzielanie wyjaśnień oferentom oraz przeprowadzenie licytacji.
5. Prowadzący przetarg sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
3) wysokość cen wywoławczych,
4) najwyższą cenę zaofiarowaną za środek trwały,
5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy,
6) wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
7) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu,
8) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
9) podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu.
6. Komisja pełni swoje obowiązki w składzie co najmniej 3-osobowym od momentu jej powołania, tj. od dnia 24.07.2014 do dnia wydania przedmiotów sprzedaży kupującemu.
7. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
§ 5
 
1. Licytację rozpoczyna prowadzący przetarg podając do wiadomości: przedmiot licytacji, cenę wywoławczą, wysokość wadium, termin uiszczenia ceny nabycia, zmiany w stanie faktycznym i prawnym środka trwałego.
2. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie sumy, za którą uczestnik licytacji chce nabyć jej przedmiot.
3. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą, zwaną dalej „postąpieniem”.
4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania.
5. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu na rzecz nabywcy.
6. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
7. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia przetargu.
 
 
§ 6
1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie wszystkim uczestnikom licytacji, z wyjątkiem uczestnika, który wygrał licytację.
2. Wadium uczestnika, który wygrał licytację zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży .
Wadium zwraca się niezwłocznie, jeżeli Nadleśnictwo Mrągowo odstąpi od przeprowadzenia przetargu.
3. Wadium przepada na rzecz PGLLP Nadleśnictwa Mrągowo, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
4. Wadium przepada w całości, jeżeli uczestnik wygra licytację i uchyli od zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu.
5. Wydanie przedmiotów sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty.
 
§ 7
1. Nadleśnictwo Mrągowo może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
2. Regulamin przetargu będzie dostępny od dnia ukazania się obwieszczenia o przetargu, na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_mragowo/komunikaty_i_ogloszenia ,   lub w sekretariacie nadleśnictwa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

3. Niniejszy regulamin oraz komisja w ww. składzie zostały ustanowione ZARZĄDZENIEM NR 30/2014 NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA MRĄGOWO z dnia 24 lipca 2014.

 

Mrągowo 05.08.2014

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo

Jarosław Błyskun

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jarosław Błyskun Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo
Data modyfikacji: 2014/08/05 09:27:27
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Sroczyński
Wprowadzający: Marcin Hińko