Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Mrągowo

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Mrągowo >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 

 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mrągowo ul. Warszawska 49 11-700 Mrągowo tel. 89 741 22 36, fax. 89 741 22 37, e-mail: mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl ,

(znak spr. SA.2101.3.2015)

na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 1153) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz. 532), zwanego dalej rozporządzeniem, ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości zabudowanej.
1. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr OL1M/00017526/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mrągowie.
2.  Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: woj. warmińsko – mazurskie, powiat mrągowski, gmina Mrągowo, obręb ewid. Boże, nr działki 3069/8 , rodzaj użytków – B.
3.  Powierzchnia nieruchomości – 0,0333 ha.
4. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 87,5 m2 składająca się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i sieni.  Budynek murowany, pokrycie dachu eternit, podłączony do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej.
       Do nieruchomości prowadzi droga gruntowa wchodząca w skład działki ewidencyjnej nr 3069/4, w obrębie ewidencyjnym Boże, w gminie Mrągowo, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Mrągowo zwanego dalej nadleśnictwem. W celu zapewnienia dostępu do nieruchomości nadleśnictwo ustanowi na rzecz każdoczesnego właściciela zbywanej nieruchomości służebność drogową, za wynagrodzeniem płatnym kwartalnie w wysokości 40,00 zł plus należny podatek VAT. Opłata będzie corocznie podwyższana o średnioroczny  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany za rok poprzedni przez Prezesa GUS. Nabywca oraz jego następcy prawni wspólnie z każdoczesnym właścicielem nieruchomości działki nr 3069/7 partycypować będą w naprawach i konserwacji drogi koniecznej. Przyszły właściciel zobowiązany będzie przy korzystaniu z drogi do zachowania zgodnego z zasadami ppoż i ochrony środowiska przewidzianymi dla obszarów leśnych. Za ewentualne wypadki na terenie objętym służebnością drogową nie wynikające z winy nadleśnictwa, nadleśnictwo nie odpowiada.
5. Sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym.
6.  Nieruchomość nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w dokumencie p.t. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo” zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/295/13 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 5 września 2013r., wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie III Aktywizacji gospodarczej obejmującej nie objęte prawnymi terytorialnymi formami ochrony przyrody w obszarze IIIA o funkcji obszaru: rolnictwo, usługi, produkcja, turystyka.
7. Obciążenia nieruchomości: w KW w dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia” wpisana jest nieograniczona służebność przesyłu niedotycząca ww. działki.
8.  Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań cywilnoprawnych.
9.  Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, natomiast figuruje w gminnej ewidencji zabytków.
10. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 65000,00 zł netto (słownie sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 nr 177 poz. 1054). Do ceny wywoławczej zostały doliczone poniesione koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
11. Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości udziela pracownik Nadleśnictwa Mrągowo tel. 89 741 23 08 w   dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, od czasu ukazania się niniejszego ogłoszenia.
12. Termin przetargu ustala się na dzień 24.04.2015 r. godz. 12:00 w siedzibie Nadleśnictwa Mrągowo III piętro - sala narad.
13.  Wadium w wysokości 6500,00 zł  (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset 00/100 zł) może być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy BOŚ O/Olsztyn 60 1540 1072 2001 5050 5324 0001 - z dopiskiem na blankiecie przelewu „licytacja-pustostan” lub w formie gwarancji bankowej w kasie nadleśnictwa w terminie do dnia 24.04.2015 do godz. 11.30  Warunek wniesienia wadium będzie spełniony, jeśli środki pieniężne znajdą się na rachunku organizatora przetargu lub wniesiona zostanie gwarancja bankowa do kasy nadleśnictwa w wyznaczonym terminie.
14. Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra, nastąpi najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.
15. Jeżeli oferent ustalony jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z § 8 ust. 1  rozporządzenia, nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia.
16. Postanowienia końcowe:
- nabywca ponosi koszty opłat notarialnych,
- uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium w określonej wysokości i w określonym terminie,
- wysokość postąpienia ustala się na wartość co najmniej 700,00 zł,
- przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości,  
- Nadleśnictwo może odwołać przetarg z ważnych powodów informując o tym w formach, w jakich dokonano ogłoszenia o przetargu.

  

 Mrągowo 19.03.2015                                                                                                          

 Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo

Jarosław Błyskun

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jarosław Błyskun Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo
Data modyfikacji: 2015/03/19 10:05:03
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Sroczyński
Wprowadzający: Marcin Hińko