Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Mrągowo

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Mrągowo >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mrągowo ul. Warszawska 49 11-700 Mrągowo tel. 89 741 22 36,  fax. 89 741 22 37,  e-mail: mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl , (znak spr. AD-3-2201-08/13)

na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach   (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 1153) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz. 532), zwanego dalej rozporządzeniem, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości zabudowanej.

1. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr OL1M/00017526/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mrągowie.

2.  Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: woj. warmińsko – mazurskie, powiat mrągowski, gmina Mrągowo, obręb ewid. Boże, nr działki 3069/8 , rodzaj użytków – B.

3.  Powierzchnia nieruchomości – 0,0333 ha.

4. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 87,5 m2 składająca się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i sieni.  Budynek  murowany, pokrycie dachu eternit, podłączony do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej.

       Do nieruchomości prowadzi droga gruntowa wchodząca w skład działki ewidencyjnej nr 3069/4, w obrębie ewidencyjnym Boże, w gminie Mrągowo, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Mrągowo zwanego dalej nadleśnictwem. W celu zapewnienia dostępu do nieruchomości nadleśnictwo ustanowi na rzecz każdoczesnego właściciela zbywanej nieruchomości służebność drogową, za wynagrodzeniem płatnym kwartalnie w wysokości 40,00 zł plus należny podatek VAT. Opłata będzie corocznie podwyższana o średnioroczny  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany za rok poprzedni przez Prezesa GUS. Nabywca oraz jego następcy prawni wspólnie z każdoczesnym właścicielem nieruchomości działki nr 3069/7 partycypować będą w naprawach i konserwacji drogi koniecznej. Przyszły właściciel zobowiązany będzie przy korzystaniu z drogi do zachowania zgodnego z zasadami ppoż i ochrony środowiska przewidzianymi dla obszarów leśnych. Za ewentualne wypadki na terenie objętym służebnością drogową nie wynikające z winy nadleśnictwa, nadleśnictwo nie odpowiada.

5. Sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym.

6.  Nieruchomość nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w dokumencie p.t. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo” zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/295/13 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 5 września 2013r., wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie III Aktywizacji gospodarczej obejmującej nie objęte prawnymi terytorialnymi formami ochrony przyrody w obszarze IIIA o funkcji obszaru: rolnictwo, usługi, produkcja, turystyka.

7. Obciążenia nieruchomości: w KW w dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia”  wpisana jest nieograniczona służebność przesyłu niedotycząca ww. działki.

8.  Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań cywilnoprawnych.

9.  Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, natomiast figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

10. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 93000,00 zł netto (słownie dziewięćdziesiąt trzy tysiące  ). Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 nr 177 poz. 1054). Do ceny wywoławczej zostały doliczone poniesione koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

11. Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości udziela pracownik Nadleśnictwa Mrągowo tel. 89 741 23 08 w   dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, od czasu ukazania się niniejszego ogłoszenia.

12.  Termin przetargu ustala się na dzień 29.12.2014 r. godz. 12:00 w siedzibie Nadleśnictwa Mrągowo III piętro - sala narad.

13.  Wadium w wysokości 9000,00 zł  (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) może być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy BOŚ O/Olsztyn 60 1540 1072 2001 5050 5324 0001 - z dopiskiem na blankiecie przelewu „licytacja-pustostan” lub w formie gwarancji bankowej w kasie nadleśnictwa w terminie do dnia 29.12.2014 do godz. 11.30  Warunek wniesienia wadium będzie spełniony, jeśli środki pieniężne znajdą się na rachunku organizatora przetargu lub wniesiona zostanie gwarancja  bankowa do kasy nadleśnictwa w wyznaczonym terminie.

14.  Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra, nastąpi najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

15. Jeżeli oferent ustalony jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomość  w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z § 8 ust. 1  rozporządzenia, nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia.

16. Postanowienia końcowe:

- nabywca ponosi koszty opłat notarialnych,

- uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium w określonej wysokości i w określonym terminie,

- wysokość postąpienia ustala się na wartość co najmniej 1000,00 zł,

- przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości,  

- Nadleśnictwo może odwołać przetarg z ważnych powodów informując o tym w formach, w jakich dokonano ogłoszenia o przetargu.

    Mrągowo 20.11.2014                                                  Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo

                                                                                                   Jarosław Błyskun

 

 

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO MRĄGOWO
11-700 Mrągowo ul. Warszawska 49
89 741 22 36
 
      Na podstawie § 28 pkt 2 i § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad zorganizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993 r. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) Skarb Państwa Nadleśnictwo Mrągowo:
ogłasza ofertę
sprzedaży środków trwałych
 

lp
nr inw.
Nazwa składnika majątku
Data zakupu
Stan techniczny
Cena
netto
1.
491/878
Zestaw komputerowy
2002r
uszkodzony
100
2.
491/919
Zestaw komputerowy
2007r
uszkodzony
100
3.
491/920
Zestaw komputerowy
2007r
uszkodzony
100
4.
491/934
Zestaw komputerowy
2008r
uszkodzony
100
5.
491/935
Zestaw komputerowy
2008r
uszkodzony
100
6.
491/936
Zestaw komputerowy
2008r
uszkodzony
100
7.
491/937
Zestaw komputerowy
2008r
uszkodzony
100
8.
491/945
Drukarka Epson
2009r
uszkodzona
50
9.
800/978
Średnicomierz
2010r
uszkodzony
10
10.
629/1001
Telefon komórkowy
2010r
uszkodzony
20
11.
808/1045
Wentylator FA-5553/1
2011r
uszkodzony
10
12.
626/1015
Telefon stacjonarny MT-033
2011r
uszkodzony
20
13.
629/1051
Telefon komórkowy Nokia E52
2011r
uszkodzony
20
14.
629/1064
Telefon komórkowy Nokia C5
2011r
uszkodzony
20
15.
629/1087
Telefon komórkowy Nokia E52/1
2012r
uszkodzony
20
16
590/500
Roztrząsacz obornika
1987r
 korozja
600
17
593/687
Gleboopylacz
1987r
 korozja
100
18
591/686
Siewnik do nasion drobnych
1987r
korozja
50
19
590/726
Opryskiwacz AGP-340
1990r
uszkodzony
50

 
Komputery nie posiadają dysku trwałego.
Do ceny należy doliczyć podatek VAT.
 
Zakupu można dokonać  od dnia 12.12.2014r do dnia 17.12.2014r w godz. 11ºº - 14ºº.
 

Wszelkich informacji udziela Agnieszka Żbikowska tel. 89 741 25 87.

 

Mrągowo 12.12.2014       Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo

                                                                 Jarosław Błyskun

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jarosław Błyskun Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo
Data modyfikacji: 2014/12/12 13:26:16
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Sroczyński
Wprowadzający: Marcin Hińko