Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Mrągowo

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Mrągowo >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Mrągowo  23.12.2016 r.

 

 

Znak spr. SA.2101.4.2016

 

 

 

Informacja o wyniku przetargu

z dnia  12.12.2016 r.  godz. 12:00

(siedziba Nadleśnictwa Mrągowo ul.

Warszawska 49, 11 - 700 Mrągowo,III piętro - sala narad)

 

 

Dotyczy: przetargu ustnego nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach   (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz. 532), na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości zabudowanej:

1. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr OL1M/00017526/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mrągowie.

 

2.  Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: woj. warmińsko – mazurskie, powiat mrągowski, gmina Mrągowo, obręb ewid. Boże, nr działki 3069/8, rodzaj użytków – B.

 

3. Liczba uczestników przetargu: 2.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35 300,00 zł netto (słownie trzydzieści pięć tysięcy trzysta 00/100 zł). Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.). Do ceny wywoławczej zostały doliczone poniesione koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

 

5. Wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot aukcji wynosi:

 

38 400,00 zł netto ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta 00/100 złotych).

 

6. Nabywca nieruchomości: Małgorzata Kiślak.

 

                                                                                                                                       Nadlesniczy Nadleśnictwa

                                                                                                                                                       Mrągowo

                                                                                                                                               Jarosław Błyskun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM                       NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Mrągowo, ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741 22 36,  fax. 89 741 22 37,  e-mail: mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl  (znak spr. SA.2101.4.2016)

na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach   (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 2100 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz. 532), ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości zabudowanej.

1. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr OL1M/00017526/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mrągowie.

2.  Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: woj. warmińsko – mazurskie, powiat mrągowski, gmina Mrągowo, obręb ewid. Boże, nr działki 3069/8, rodzaj użytków – B.

3.  Powierzchnia nieruchomości – 0,0333 ha.

4. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 87,5 m2 składającym się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i sieni.  Budynek  murowany, pokrycie dachu eternit, podłączony do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej.

       Do nieruchomości prowadzi droga gruntowa wchodząca w skład działki ewidencyjnej nr 3069/4, w obrębie ewidencyjnym Boże, w gminie Mrągowo, stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Mrągowo, zwanego dalej nadleśnictwem. W celu zapewnienia dostępu do nieruchomości nadleśnictwo ustanowi na rzecz każdoczesnego właściciela zbywanej nieruchomości służebność drogową, za wynagrodzeniem płatnym kwartalnie w wysokości 40,00 zł plus należny podatek VAT. Opłata będzie corocznie podwyższana o średnioroczny  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany za rok poprzedni przez Prezesa GUS, w razie wzrostu tego wskaźnika. Nabywca oraz jego następcy prawni wspólnie z każdoczesnym właścicielem działki nr 3069/7 partycypować będą w naprawach i konserwacji drogi koniecznej. Przyszły właściciel zobowiązany będzie przy korzystaniu z drogi do zachowania zgodnego z zasadami ppoż i ochrony środowiska przewidzianymi dla obszarów leśnych. Za ewentualne wypadki na terenie objętym służebnością drogową nie wynikające z winy nadleśnictwa, nadleśnictwo nie odpowiada.

5. Sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym niezasiedlonym.

6.  Nieruchomość nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w dokumencie p.t. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo” zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/295/13 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 5 września 2013r., wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie III Aktywizacji gospodarczej obejmującej nie objęte prawnymi terytorialnymi formami ochrony przyrody w obszarze IIIA o funkcji obszaru: rolnictwo, usługi, produkcja, turystyka.

7. Obciążenia nieruchomości: w KW w dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia”  wpisana jest nieograniczona służebność przesyłu niedotycząca ww. działki.

8.  Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań cywilnoprawnych.

9.  Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, oraz nie figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

10. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35 300,00zł netto (słownie trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100 skreślone). Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

11. Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości udziela pracownik Nadleśnictwa Mrągowo tel. 89 741 23 08 w   dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, od czasu ukazania się niniejszego ogłoszenia.

12.  Termin przetargu ustala się na dzień 12.12.2016 r. godz. 12:00 w siedzibie Nadleśnictwa Mrągowo III piętro - sala narad.

13.  Wadium w wysokości 4000,00 zł  (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 skreślone) może być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy BOŚ O/Olsztyn 60 1540 1072 2001 5050 5324 0001 - z dopiskiem na blankiecie przelewu „licytacja-pustostan” lub w formie gwarancji bankowej w kasie nadleśnictwa do dnia 12.12.2016 r. do godz. 11.30  Warunek wniesienia wadium będzie spełniony, jeśli środki pieniężne znajdą się na rachunku nadleśnictwa lub wniesiona zostanie gwarancja  bankowa do kasy nadleśnictwa w wyznaczonym terminie.

14.  Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra, nastąpi najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

15. Jeżeli oferent ustalony jako nabywca nieruchomości nie zawrze, bez usprawiedliwionej przyczyny, umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie wyznaczonym przez nadleśnictwo, nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

16. Postanowienia końcowe:

- nabywca ponosi koszty opłat notarialnych,

- uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium w określonej wysokości i w określonym terminie,

- wysokość postąpienia ustala się na wartość co najmniej 400,00 zł,

- przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości,  

- Nadleśnictwo może odwołać przetarg z ważnych powodów informując o tym w formach, w jakich dokonano ogłoszenia o przetargu.

Mrągowo, 24.11.2016 r.             Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo

                                                                                Jarosław Błyskun

 

 

Pliki do pobrania:
      mapa_sytuacyjna3.pdf pobierz
      rzut_poziomy2.pdf pobierz
      zdj_boze2__4_.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jarosław Błyskun Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo
Data modyfikacji: 2017/06/07 11:59:43
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Sroczyński
Wprowadzający: Maria Wysocka