Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Olsztynek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Olsztynek >> Zamówienia publiczne >> Dostawa surowego, sortowanego torfu sfagnowego do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w 2010 r

bip_logo_pl
odstep
Dostawa surowego, sortowanego torfu sfagnowego do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w 2010 r

Data opublikowania: 2010/08/13
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2010/09/30

Olsztynek: Dostawa surowego, sortowanego torfu sfagnowego do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w 2010 r
Numer ogłoszenia: 219821 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Olsztynek , ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5192003.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.lasy.gov.pl/olsztynek

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwpwe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa surowego, sortowanego torfu sfagnowego do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w 2010 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa surowego, sortowanego torfu sfagnowego do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w 2010 r w ilości 1000 m3. Wymagane parametry torfu (obligatoryjne) a) torf wysoki (sfagnowy) o stopniu rozkładu do 15%, b) sortowany (frakcjonowany) 0-20 mm, c) zawartość materii organicznej 85-100%, d) gęstość objętościowa 50-150 kg/m3 e) porowatość ogólna 85-95% objętości f) zawartość wody 70-80% objętości przy 10 cm H20 g) zawartość powietrza 15-25% objętość przy 10 cm H20 h) pH w wodzie 3,0-4,0 stałe dla całej dostawy i) zasolenie do 0,09 mS/cm j) wilgotność do 65% Niedopuszczalne: a) różnice powyżej 0,2 pH pomiędzy poszczególnymi partiami dostawy b) zawartość o wełnianki o frakcji >20 mm o korzeni o innych zanieczyszczeń w ilości przekraczającej łącznie 1,5 % wagi oferowanego torfu c) zawartość frakcji 1 mm w ilości większej niż 5% d) obecność organizmów szkodliwych (grzybów, bakterii, nicieni, nasion chwastów). Opakowanie: a) typu Big Bal (lub podobne) minimalnie 4m3 na paletach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w oparciu o przepis art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.22.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł). Wadium musi być wniesione do dnia 30.09.2010 r.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    wykaz wykonanej co najmniej jednej dostawy przed upływem składania ofert w okresie ostatnich trzech lat o podobnym charakterze z podaniem jej: wartości i ilości dostarczonego surowego, sortowanego torfu sfagnowego o stopniu rozkładu do 15% oraz dat ich wykonania i odbiorców (nazwa, adres, telefon). Jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy niż trzy lata, wykaz powinien zawierać dostawy z całego okresu działalności (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć referencje, że całość ww. dostaw spełnia obligatoryjne wymagane przez nich parametry

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

wyników analizy oferowanego torfu potwierdzającej wymagania wyszczególnione przez Zamawiającego w pkt. 3.1 dokonanych w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. (Analiza oferowanego torfu wykonana na koszt Wykonawcy w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach - Oddział Kwiaciarstwo, 96-100 Skierniewice, ul. Waryńskiego 14)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_olsztynek
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Nadleśnictwo Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Uwaga: dnia 11.10.2010 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Uwaga: dnia 21.10.2010 r. zosatało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Pliki do pobrania:
      ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_torf_2010.pdf pobierz
      wybor_najkorzystniejszej_oferty_torf_2010.pdf pobierz
      siwz_dostawa_torfu.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż.Dariusz Krzyżanowski

Data modyfikacji: 2010/10/21 12:14:10
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: Piotr Juszczyk