Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Zarządzeniem nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia w sprawie Instrukcji Urządzenia Lasu, dla każdego Nadleśnictwa sporządza się na okres 10 lat Plan Urządzenia Lasu (PUL) podlegający Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko.

W związku z powyższym dla Nadleśnictw dla których jest aktualnie opracowywany plan urządzenia lasu na niniejszej stronie zamieszczane będą informacje i dokumenty będące podstawą do jego sporządzenia uwzględniające opinie i sugestie społeczeństwa, organizacji związanych z ochroną przyrody i organów samorządowych.

 

 

O trwających pracach nad sporządzeniem plannów urządzenia lasu dla poszczególnych Nadlesnictw można dowiedzieć się klikając w poniższy link

 

 

Zatwierdzone i obowiązujące plany urządzenia lasu dostępne są na stronach BIP poszczególnych Nadleśnictw.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Mariusz Orzechowski - Dyrektor RDLP w Olsztynie
Data modyfikacji: 2014/09/26 14:26:04
Redaktor zatwierdzający: Adam Pietrzak
Wprowadzający: Tomasz Jarczyk