Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Kontrole przeprowadzone w 2017 roku

 

1. W dniach od 30.01.2017 r. do 17.02.2017 r. Inspektorzy Inspekcji Lasów Państwowych przeprowadzili w biurze RDLP w Olsztynie kontrolę w zakresie poprawności awansowania, prmiowania i nagradzania w wybranych jednostkach Lasów Państwowych, z lata 2012-2015.

 

2. W dniach 14.03.2017 r. Inspektor Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z Zespołu Kontrolingu Terenowego przeprowadził w biurze RDLP w Olsztynie kontrolę doraźną w zakresie rozpatrzenia skargi.

 

3. W dniach od 7 do 24.08.2017 r. Inspektorzy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przeprowadzili w biurze RDLP w Olsztynie kontrolę problemową w zakresie przygotowania i realizacji umów na sporządzenie PUL przez wybrane regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.

 

4. W dniach od 5 do 7.09.2017 r. Inspektor Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z Zespołu Kontrolingu Terenowego przeprowadził w biurze RDLP w Olsztynie kontrolę doraźną w zakresie rozpatrzenia skargi.

 

Kontrole przeprowadzone w 2016 roku

 

 

1. W dniach od 11 do 18 lutego 2016 roku Inspektorzy Lasów Państwowych z Zespołu Kontrolingu Terenowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przeprowadzili w Biurze RDLP w Olsztynie kontrolę doraźną w zakresie zasadności skargi.

 

2. W dniach od 29 marca do 4 kwietnia 2016 r. Inspektor Lasów Państwowych z Zespołu Kontrolingu Terenowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych  przeprowadził w biurze RDLP w Olsztynie dwie kontrole doraźne w zakresie rozpatrzenia skarg.

 

3.  W dniach od 04 do 13 maja 2016 roku, Inspektorzy Inspekcji Lasów Państwowych przeprowadzili w Biurze RDLP w Olsztynie kontrolę problemową w zakresie prawidłowości naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowanie środkami tego funduszu w latach 2014- 2015.

 

4.  W dniach od 15 do 17 czerwca 2016 r. w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie uprawnieni pracownicy Ministerstwa Środowiska przeprowadzili kontrolę w zakresie wykonywania zadań obronnych w RDLP w Olsztynie.

5.  W dniach od 6 czerwca do 5 października 2016 r. Inspektorzy Delegatury NIK w Olsztynie przeprowadzili w biurze RDLP w Olsztynie kontrolę w zakresie budowy, przebudowy oraz utrzymania dróg leśnych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w województwie warmińsko - mazurskim.

 

6.  W dniach 17 – 28 października 2016 r. została przeprowadzona kontrola problemowa przez ILP w Biurze RDLP w Olsztynie z zakresu realizacji imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych LP w latach 2015, 2016 (pierwsze półrocze). 


7. W dniach od 23 do 25 listopada 2016 r. Inspektor Lasów Państwowych z Zespołu Kontrolingu Terenowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przeprowadziła w biurze RDLP w Olsztynie kontrolę doraźną w zakresie interwencji poselskiej.

 

 

 

Kontrole przeprowadzone w 2015 roku

 

1. W dniach od 12 listopada 2014 r. do 27 stycznia 2015 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku przeprowadziła kontrolę biura RDLP w Olsztynie w zakresie nadzoru nad gospodarką łowiecką.

 

2. Od dnia 19 maja do 01 czerwca 2015 r. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie działalności nadleśnictw i sprawowanego nadzoru przez RDLP przy realizacji zadań dotyczących pozyskania drewna określonych w planie lub projekcie planu urządzania lasu.

 

3. W dniach od 21 do 28 września 2015 r. roku Inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w Biurze RDLP w Olsztynie kontrolę w zakresie:

a) Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
b) Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
c) Prawidłowości i terminowości opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
d) Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych.

 

4. W dniu 2 października 2015 r. Kontroler Archiwum Państwowego w Olsztynie, przeprowadził w Biurze RDLP w Olsztynie kontrolę w zakresie wykonywania postanowień Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i w archiwach, w szczególności przestrzegania przepisów kancelaryjno - archiwalnych.

 

5. W dniu 2 grudnia 2015 roku Kontrolerzy Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, przeprowadzili w Biurze RDLP w Olsztynie kontrolę w zakresie zgodności działalności organizatora i pośrednika turystycznego z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w tym o ochronie klienta oraz w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 

 Kontrole przeprowadzone w 2014 roku                            

 

1. W dniach od 8 stycznia do 7 lutego 2014 r. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie dotyczącym sprawowania kontroli instytucjonalnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie za okres obejmujący 2013 rok. 

 

2. W dniach od 26 sierpnia do 19 września 2014 r. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie dotyczącym poprawności przeprowadzenia kontroli okresowej wykonanej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Olsztynie w Nadleśnictwie Strzałowo w 2013 r.

 

3. W dniach od 29 września do 28 listopada 2014 r. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie statutowej działalności biura RDLP w Olsztynie w okresie 01.01.2012 r. - 30.04.2014 r.  

 

 

Kontrole przeprowadzone w 2013 roku 

 1. W dniach od 18 lutego do 30 kwietnia 2013 r. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie dotyczącym sprzedaży, zamiany, przekazania gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych w latach 2011 - 2012. 
 2. W dniach od 16 do 26 września 2013 r. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę doraźną w zakresie dotyczącym: Wyłączanie gruntów leśnych z produkcji i sprzedaży, w odniesieniu do działki 3034/1 obręb ewidencyjny Grzybiny, Gmina Działdowo, Nadleśnictwo Lidzbark oraz zamiany działki 575 i 576 obręb ewidencyjny Spychowo, Gmina Świętajno na terenie Nadleśnictwa Spychowo za okres obejmujący lata 1997- 2013.
 3. W dniach 25 listopada - 6 grudnia 2013 r. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę doraźną w zakresie dotyczącym: przygotowania i realizacji projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych (...)" w części dotyczącej rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów.

 

 

Kontrole przeprowadzone w 2012 roku

 1. W dniach 9 - 29 lutego br. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie tworzenia planów urządzenia lasu w PGL LP dla nadleśnictw, dla których plan urządzenia ekspirował w roku 2010 oraz 2011. 
 2. W dniach 5 - 22 marca br. ILP przeprowadziła kontrolę w zakresie funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych (LKP) w PGL LP w latach 2010-2011. 
 3.  W dniach 20 - 23 marca br. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie wykonywania zadań przez Zespoły Ochrony Lasu oraz sprawowania nadzoru nad ZOL przez Wydział Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w latach 2010 - 2011 (w części dotyczącej obsługi organizacyjnej, finansowej i socjalnej wykonywanej przez biuro RDLP w Olsztynie).
 4. W dniach 15 - 21 czerwca br. Inspekcja Lasów Państwowych przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie dotyczącym funkcjonowania Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych za okres obejmujący lata 2009 - 2012.
 5. W dniach 8 czerwca - 31 lipca br. Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie przeprowadził kontrolę w zakresie rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym w 2010 roku. 
 6. W dniu 3 października br. komisja Szefa Obrony Cywilnej Olsztyna przeprowadziła kontrolę problemową realizacji zadań w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 7. W dniu 7 grudnia br. kierownik Oddziału I Nadzoru Archiwalnego Archiwum Państwowego w Olsztynie przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego.

 

Kontrole przeprowadzone w 2011 roku

 1. W dniach 16 maja - 10 czerwca 2011 roku przeprowadzona została kontrola problemowa w zakresie realizacji projektów indywidualnych retencji nizinnej, współfinansowanych z funduszu spójności w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013". Kontrolę prowadził Olsztyński Region Inspekcyjny.
   

 

   

 

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Olsztynie jest udostępniana na wniosek.

 


 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Mariusz Orzechowski - Dyrektor RDLP w Olsztynie
Data modyfikacji: 2017/09/15 11:21:35
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Haładaj
Wprowadzający: Sylwia Kowalska