Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Trzcianka

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Trzcianka >> Zamówienia publiczne >> Dzierżawa gruntów rolnych.

bip_logo_pl
odstep
Dzierżawa gruntów rolnych.

Data opublikowania: 2010/09/23
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2010/10/04

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych
              znak sprawy: AG-2717-3/2010
 
 
Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
w dniu 04 października 2010 roku na dzierżawę gruntów rolnych wybrano do realizacji oferty
złożone przez :
 
 • Marcin Majewski, Górnica 32, 64-980 Trzcianka
 • Maria Mierzejewska, Smolarnia nr 29, 64-980 Trzcianka
 • Mariusz Jagiełło, Siedlisko nr 115, 64-980 Trzcianka
 • Stnisław Sadowy, Nowa Wieś nr 71, 64-980 Trzcianka
 • Henryk Hinca , Dobrzyca , ul. Baśniowa, 64-930 Szydłowo
 • Kazimierz Gaweł, Śmietankowo nr 12, Kuźnica Czarnkowska, 64-700 Czarnków
 
W/w oferenci zobowiązani są skontaktować się z działem Administracyjno – gospodarczym
Nadleśnictwa Trzcianka w sprawie podpisania umowy w terminie do 18.10.2010 r.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
1. Marcin Majewski
    64-980 Trzcianka, Górnica nr 32   
 
Oferowane ceny:
 
 
 

Lp.
Rodzaj gruntu
Pow. [ha]
Adres leśny
Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do  dzierżawy
Okres dzierżawy
Klasa
Nr działki
ilość kwinali żyta za
 1 ha
wartość za działkę
w zł
1
Rola
3,37
Obręb Rychlik
L.Smolary
oddz. 54 a
2,5 g
287,29
czas nieokreślony
VI
7054

 
 
 
2. Maria Mierzejewska
 64-980 Trzcianka , Smolarnia nr 29
 
                        
Oferowane ceny:

Lp.
Rodzaj gruntu
Pow. [ha]
Adres leśny
Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do dzierżawy
Okres dzierżawy
Klasa
Nr działki
Ilość kwintali żyta za 1 ha
wartość za działkę w zł
1.
Łąka
 
0,37
Obręb: Rychlik
L-ctwo: Rychlik
oddz. 5 i
4,5 g
56,78
czas nieokreślony
V
7005/3
2.
Łąka
2,19
Obręb Rychlik
L-ctwo Rychlik
oddz. 15 d
4,5 g
336,06
czas nieokreślony
V
 
7015/1
 
3.
 
Łąka
2,78
 
Obręb Rychlik
L-ctwo Ogorzałe
oddz. 38 i
4,5 g
426,59
czas
nieokreślony
V
 
7038
4.
Rola
0,99
 
Obręb Rychlik
L-ctwo Ogorzałe
oddz. 38 j
2,5 g
84,40
czas
nieokkreślony
V
7038

 
3. Mariusz Jagiełło
         Siedlisko nr 115 , 64-980 Trzcianka
 
Oferowane ceny:

Lp.
Rodzaj gruntu
Pow. [ha]
Adres leśny
Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do dzierżawy
Okres dzierżawy
Klasa
Nr działki
Ilość kwintali żyta za 1 ha
wartość za działkę w zł
1
Pastwisko
0,35
Obręb: Rychlik
L-ctwo: Smolary
oddz. 96 i
4,6 g
54,90
czas nieokreślony
V
7096/4
2.
Rola
0,95
Obręb: Rychlik
L-ctwo: Smolary
oddz. 96 j
3,1 g
100,42
czas
nieokreślony
IVA
7096/4
3.
Rola
0,48
Obręb: Rychlik
L-ctwo: Smolary
oddz. 96 k
2,6 g
42,56
czas
nieokreślony
V
7096/4
4.
Pastwisko
1,04
Obręb: Rychlik
L-ctwo: Smolary
oddz. 96 l
4,6 g
163,13
czas
nieokreślony
V
7096/4
5.
Rola
0,31
Obręb : Rychlik
L-ctwo: Smolary
oddz. 96 m
3,1 G
32,77
czas nieokreślony
IVB
7096/4

 
 
4. Stanisław Sadowy
    Nowa Wieś nr 71, 64-980 Trzcianka
                        
Oferowane ceny:

Lp.
Rodzaj gruntu
Pow. [ha]
Adres leśny
Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do dzierżawy
Okres dzierżawy
Klasa
Nr działki
Ilość kwintali żyta za 1 ha
wartość za działkę w zł
1
Pastwisko
0,91
Obręb: Rychlik
L-ctwo:Ogorzałe
oddz. 109 j
4,6 g
142,74
czas
nieokreślony
V
7109/1

 
 
5. Henryk Hinca
    Dobrzyca ul. Baśniowa nr 1 , 64-930 Szydłowo
                        
Oferowane ceny:

Lp.
Rodzaj gruntu
Pow. [ha]
Adres leśny
Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do dzierżawy
Okres dzierżawy
Klasa
Nr działki
Ilość kwintali żyta za 1 ha
wartość za działkę w zł
1.
Rola
1,18
Obręb: Biała
L-ctwo:Leśny Dworek
oddz. 250 a
3,0 g
120,71
czas
nieokreślony
V
7250
2.
Rola
0,48
Obręb : Biała
L-ctwo: Leśny Dworek
oddz. 239 i
3,0 G
49,10
czas
nieokreślony
V
8239/2

 
 
 
 
6. Kazimierz Gaweł
    Śmietankowo nr 12, Kuźnica Czarnk. , 64-700 Czarnków
                        
Oferowane ceny:

Lp.
Rodzaj gruntu
Pow. [ha]
Adres leśny
Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do dzierżawy
Okres dzierżawy
Klasa
Nr działki
Ilość kwintali żyta za 1 ha
wartość za działkę w zł
1.
Rola
1,15
Obręb: Trzcianka
L-ctwo: Radosiew
oddz. 238 c
2,6 g
101,96
czas
nieokreślony
V
7238/6

 
 
Środki ochrony prawnej
 
od niniejszej decyzji przysługuje wniesienie zastrzeżenia w terminie 3 dni od dnia , w którym powzięto lub można był powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
 
Trzcianka, 04 październik 2010 roku                                             
                                                                                                                              Nadleśniczy
                                                                                                                      dr inż. Roman Bartol
 
 
 
Upubliczniono na tablicy w siedzibie Nadleśnictwa Trzcianka w dniu 07.10.2010 i na stronie internetowej
 
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Znak sprawy: A- 2717 –3/2010


Zamawiający: Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzcianka

w imieniu którego występuje Nadleśniczy, dr inż. Roman Bartol

Adres Nadleśnictwa: 64-980 Trzcianka, ul. Ogrodowa 2, woj. wielkopolskie, tel./fax [067] 216 32 40,

NIP: 763-001-17-24, REGON: 57006493.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Przedmiot zamówienia: dzierżawa n/w gruntów rolnych


Lp.

Rodzaj gruntu

Powierzchnia

ha

Klasa

Nr działki

ewiden.

Adres leśny

1

Pastwisko

0,91

V

7109/1

Obręb: Rychlik

Leśnictwo:

Ogorzałe

oddz. 109 j

2,

Rola

0,40

VI

7121/1

Obręb: Trzcianka

Leśnictwo:

Jędrzejewo

oddz. 121 d

3.

Łąka

2,78

V

7038

Obręb: Rychlik

Leśnictwo:

Ogorzałe

oddz. 38 i

4.

Rola

0,99

V

7038

Obręb: Rychlik

Leśnictwo:

Ogorzałe

oddz. 38 j

5.

Rola

3,37

VI

7054

Obręb: Rychlik

Leśnictwo

Smolary

oddz. 54 a

6.

Łąka

0,37

V

7005/3

Obręb Rychlik

Leśnictwo:

Rychlik

oddz. 5 i

7.

Łąka

2,19

V

7015/1

Obręb Rychlik

leśnictwo :

Rychlik

oddz. 15 d

8.

Rola

1,15

V

7238/6

Obręb Trzcianka

Leśnictwo Radosiew

oddz. 238 c

9

Pastwisko

0,35

V

7096/4

Obręb Rychlik

Leśnictwo Smolary

oddz. 96 i

10.

Rola

0,95

IVA

7096/4


Obręb Rychlik

Leśnictwo Smolary

oddz. 96 j


11.

Rola

0,48

V

7096/4

Obręb Rychlik

Leśnictwo Smolary

oddz. 96 k

12.

Pastwisko

1,04

V

7096/4

Obręb Rychlik

Leśnictwo: Smolary

oddz. 96 l

13.

Rola

0,31

IVB

7096/4

Obręb Rychlik

Leśnictwo: Smolary

oddz. 96 m

14.

Rola

1,18

V

7250

Obręb Biała

Leśnictwo : Leśny Dworek

oddz. 250 a

15.

Rola

0,48

V

8239/2

Obręb Biała

Leśnictwo: Leśny Dworek

oddz. 239 i

16.

Rola

0,50

V

7089/2

Obręb Trzcianka

Leśnictwo: Radosiew

oddz. 89 r

17.

Rola

0,53

V

7089/2

Obręb Trzcianka

Leśnictwo: Radosiew

oddz. 89 w


 1. Wyjściowa Ilość kwintali żyta za 1 ha dzierżawy :

 • za klasę VI gruntów ornych – wartość 2,0 kwintala żyta za 1 ha, wg ceny ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS,

 • za klasę V gruntu ornych – wartość 2,5 kwintala żyta za 1 ha, wg ceny ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS,

 • za klasę IVA,B gruntu ornych – wartość 3,0 kwintala żyta za 1 ha, wg ceny ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS

 • za klasę VI użytków zielonych – wartość 4,0 kwintale żyta za 1 ha, wg ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS,

 • za klasę V użytków zielonych – wartość 4,5 kwintala żyta za 1 ha, wg ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS,


2. Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha dzierżawy nie może być niższa od

proponowanej przez Nadleśnictwo .

 


3. Oferty w zamkniętych kopertach z opisem „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych” należy składać do dnia 04 października 2010 r do godz. 10 : 00 w sekretariacie Nadleśnictwa [pokój nr 10].


4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04 października 2010 r. o godz. 10 : 15 w sali konferencyjnej [ pokój nr 13, I piętro ].


5. Kryteria oceny ofert: najwyższa ilość kwintali żyta za 1 ha dzierżawy gruntu.                                                          Podpisał:

                                                   NADLEŚNICZY

                                                 dr inż. Roman Bartol


Trzcianka, dnia 21 wrzesień 2010 r.

Pliki do pobrania:
      wzór umowy pobierz
      instrukcja dla osób składającycg oferty pobierz
      komunikat GUS pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Roman Bartol
Data modyfikacji: 2010/10/06 09:01:21
Redaktor zatwierdzający: Rafał Cieślak
Wprowadzający: Rafał Cieślak