Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

Plan Urządzenia Lasu jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego nadleśnictwa, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Jest on sporządzany co 10 lat, na podstawie Ustawy o lasach w oparciu o Instrukcję Urządzania Lasu, która stanowi załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. W Planie Urządzenia Lasu zawarte są zasady i sposoby prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach wielofunkcyjnych.

W zasięgu RDLP w PIle znajduje się 20 nadleśnictw. Wszystkie nadleśnictwa posiadją obowiązujące plany urządzenia lasu.

 

Informacje dot. obowiązujących Planów Urządzenia Lasu - decyzja ministra oraz cześć opisowa -  dostępne  są na stronach BIP właściwych nadleśnictw w zakładce Plan Urządzenia Lasu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla każdego Nadleśnictwa sporządza się na okres 10-ciu lat plan urządzenia lasu (PUL) podlegający strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Ryszard Standio - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
Data modyfikacji: 2016/07/13 09:20:48
Redaktor zatwierdzający: Grażyna Wolska
Wprowadzający: Grażyna Wolska