Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

Informacja publiczna, która nie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Pile, jest udostępniana na wniosek - dostępne na wniosek

 

Pliki do pobrania:
       Zarządzenie nr 23 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenie w życie "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile". pobierz
       Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Zarządzenie nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad i warunków udostępnienia gruntów leśnych dla realizacji podziemnych inwestycji liniowych na gruntach będących w zarządzie nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Zarządzenie nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej terenów leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w 2017 roku. pobierz
       Zarządzenie nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeglądu drzewostanów wytypowanych przez nadleśnictwo do uznania/skreślenia jako gospodarcze nasienne. pobierz
       Zarządzenie nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie zasad działania Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w 2017 roku. pobierz
       Zarządzenie nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zamówień na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi o wartości szacunkowej mniejszej niż 750.000 euro. pobierz
       Zarządzenie nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Zarządzenie nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w tych ośrodkach. pobierz
       Zarządzenie nr 8 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 07 kwietnia 2017 roku w sprawie kategoryzacji ośrodków edukacyjnych nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Zarządzenie nr 9 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Stałej Komisji ds. współpracy z firmami usługowymi z sektora usług leśnych. pobierz
       Zarządzenie nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Zarządzenie nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Zarządzenie nr 12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Zarządzenie nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto za 2016 rok w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Zarządzenie nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. pobierz
       Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 21 września 2017 roku w sprawie uszczegółowienia jednolitych zasad (polityki) rachunkowości PGL LP w biurze RDLP w Pile w związku z wprowadzeniem do stosowania karty płatniczej debetowej. pobierz
       Zarządzenie nr 16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. pobierz
       Zarządzenie nr 17 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 25 października 2017 roku w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile na 2018 rok. pobierz
       Decyzja nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Organizacji Regionalnych Obchodów Święta Lasu w Nadleśnictwie Durowo. pobierz
       Decyzja nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wzorcowych kryteriów przyznawania miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne pracowników nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Decyzja nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 02 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do wypracowania sposobu zagospodarowania gruntów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi na gruntach będących w zarządzie nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Decyzja nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych oraz kategoryzacji leśnych obwodów łowieckich leżących w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Decyzja nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach pobierz
       Decyzja nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie. pobierz
       Decyzja nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za 1 km na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. pobierz
       Decyzja nr 8 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji projektów zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Decyzja nr 9 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zmiana grupy handlowo gatunkowej. pobierz
       Decyzja nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zmiana grupy handlowo - gatunkowej. pobierz
       Decyzja nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania Ośrodka Edukacyjnego "Masztalarnia" w Nadleśnictwie Krucz. pobierz
       Decyzja nr 12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie utworzenia łowieckich rejonów hodowlanych. pobierz
       Decyzja nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zmiana grupy handlowo - gatunkowej. pobierz
       Decyzja nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej, zwanej dalej "Komisją". pobierz
       Decyzja nr 15 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zmiana grupy handlowo - gatunkowej. pobierz
       Decyzja nr 16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowo - gospodarczego nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile na 2017 rok. pobierz
       Decyzja nr 17 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018 - 2021. pobierz
       Decyzja nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowo - gospodarczego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile na 2017 rok. pobierz
       Decyzja nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej działającej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Decyzja nr 20 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Sędziowskiej III Regionalnego Konkursu Drwali Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Decyzja nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą "Wyjazd szkoleniowy pracowników nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile, celem zapoznania się z gospodarką leśną na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Białowieskiej". pobierz
       Decyzja nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zmiana grupy handlowo - gatunkowej. pobierz
       Decyzja nr 23 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji zamierzeń z zakresu zbywania lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Decyzja nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie terminu ustalenia rozmiaru cięć na rok 2018. pobierz
       Decyzja nr 25 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zmiana grupy handlowo - gatunkowej. pobierz
       Decyzja nr 27 - 46 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile za 2016 rok. pobierz
       Decyzja nr 47 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków pracowników biura RDLP w Pile i kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład RDLP w Pile o zaliczenie okresu studiów oraz okresu zatrudnienia do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej zwanej dalej "Komisją". pobierz
       Decyzja nr 48 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad przeprowadzania przetargów na usługi leśne na 2018 rok. pobierz
       Decyzja nr 49 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania wzorcowych modeli kompetencyjnych w ramach realizacji programu tworzenia rezerwy kadrowych. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w 2016 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile w 2016 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w 2015 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile w 2015 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w 2014 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile w 2014 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile w 2013 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile w 2013 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2012 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2012 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2011 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2011 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2010 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2010 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2009 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2009 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2008 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2008 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2007 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2007 roku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Ryszard Standio - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
Data modyfikacji: 2017/10/27 08:47:14
Redaktor zatwierdzający: Jacek Krawczyński
Wprowadzający: Jacek Krawczyński