Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

Informacja publiczna, która nie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Pile, jest udostępniana na wniosek - dostępne na wniosek

 

Pliki do pobrania:
       Zarządzenie nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenie w życie "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile" (RA.0210.6.2017.AŁ). pobierz
       Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Zarządzenie nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz jednostek podległych (DK.0210.1.2018). pobierz
       Zarządzenie nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile jest niezbędne (RR.1302.1.2018.PZ). pobierz
       Zarządzenie nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (EK.012.1.2018.TS). pobierz
       Zarządzenie nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i organizacji udostępniania informacji publicznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (ZO.172.01.2018.KD). pobierz
       Zarządzenie nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie oceny wpływu przedsięwzięć na środowisko leśne zgodnie ze standardami gospodarki leśnej FSC dla Polski (ZO.0152.03.2018.SM). pobierz
       Zarządzenie nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej terenów leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w 2018 roku (ZO.2620.10.2018.MN). pobierz
       Zarządzenie nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 06 lutego 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wszystkie postępowania prowadzone przez biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (RR.270.1.6.2018.LK). pobierz
       Zarządzenie nr 8 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 06 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (DO.012.1.2018). pobierz
       Zarządzenie nr 9 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie powołania i funkcjonowania stałego zespołu zadaniowego stałego dyżuru w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (DK.2602.1.2018). pobierz
       Zarządzenie nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uruchomienia Punktu Alarmowego (PAZK) w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i alarmowania o zdarzeniach niebezpiecznych (DK.2612.1.2018). pobierz
       Zarządzenie nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej (SWIP) w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (DO.012.2.2018.AŁ). pobierz
       Zarządzenie nr 12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zasad działania Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w 2018 r. (ZO.2620.20.2018.MN). pobierz
       Zarządzenie nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego ramowe procedury udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (RR.272.1.2018.LK). pobierz
       Zarządzenie nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad ustalania ryczałtów za sprzątanie i opalanie kancelarii oraz energię elektryczną a także ustalenia ilości drewna na opalanie kancelarii leśniczego, w nadleśnictwach wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (EP.100.1.2018.ZG). pobierz
       Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (DO.012.2.2018). pobierz
       Zarządzenie nr 16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w tych ośrodkach (ZG.7320.9.2018). pobierz
       Decyzja nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie ramowego rocznego planu pracy dla brakarzy regionalnych (ED.7610.2.2018.ED). pobierz
       Decyzja nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zmiana grupy handlowo - gatunkowej (ED.802.5.2017.ED). pobierz
       Decyzja nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania wzorcowej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych zgodnej z wymogami RODO - do wdrożenia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (DO.0171.1.2018.ML1). pobierz
       Decyzja nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego planu kontroli wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile na 2018 rok (DK.092.5.1.2018). pobierz
       Decyzja nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie powołania zespołu ds. optymalizacji lokalizowania pozyskania drewna (ZS.070.1.2018.RW). pobierz
       Decyzja nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia III Submisji Drewna Szczególnego (ED.802.10.2018.ED). pobierz
       Decyzja nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zmiana grupy handlowo - gatunkowej (ED.802.12.2018.ED). pobierz
       Decyzja nr 8 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zmiana grupy handlowo-gatunkowej (ED.802.26.2018.ED). pobierz
       Decyzja nr 9 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zmiana grupy handlowo-gatunkowej (ED.802.27.2018.ED). pobierz
       Decyzja nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju – zmiana przedmiotu umowy, zamiana grupy handlowo-gatunkowej (ED.802.30.2018.AK). pobierz
       Decyzja nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zamiana grupy handlowo-gatunkowej (ED.802.36.2018.AK). pobierz
       Decyzja nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu realizowania niektórych działań związanych ze sprzedażą drewna w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (ED.802.39.2018.AK). pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2017 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2017 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2016 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2016 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2015 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2015 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2014 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2014 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2013 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2013 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2012 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2012 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2011 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2011 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2010 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2010 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2009 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2009 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2008 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2008 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2007 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2007 roku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Ryszard Standio - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
Data modyfikacji: 2018/04/09 18:35:20
Redaktor zatwierdzający: Jacek Krawczyński
Wprowadzający: Agnieszka Łojek