Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Stanowisko Imię
i nazwisko
Główne zadania
Telefon
poczta elektroniczna
nr pokoju
Dyrektor mgr inż. Tomasz Markiewicz Kieruje całokształtem działalności RDLP
i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje ją na zewnątrz.
tel. (61) 668 44 11
dyrektor@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 11
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej dr inż. Ireneusz Niemiec Kieruje realizacją zadań z pionu zagospodarowania lasu.
 tel. (61) 668 44 11
ireneusz.niemiec@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 11
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych mgr inż. Jacek Kokociński Organizuje system kontroli wewnętrznej
i zasady rachunkowości, koordynuje prace
w zakresie sprawozdawczości, opracowuje wytyczne do planów i programów, zatwierdza dokumenty finansowe, wydaje zgody na najem lokali
 tel. (61) 668 44 03
jacek.kokocinski@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 26
Główny Księgowy mgr Iwona Geming Prowadzenie rachunkowości, rozliczeń finansowych
i podatkowych
 tel. (61) 668 44 60
iwona.geming@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 25

 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr mgr inż.  Cezary Major
Sprawy z zakresu kadr, spraw socjalnych, bytowych, szkoleń
tel. (61) 668 44 89
krzysztof.chojnacki@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 16
Biuro Polowań dr inż. Krzysztof Chojnacki
Biuro Polowań
w ramach Wydziału Zagospodarowania Zasobami Ludzkimi
 tel. (61) 668 44 15
juliano.jarenczuk@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 17
Naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji
i Udostępniania Lasu
mgr inż. Rafał Śniegocki Współpraca
z partnerami krajowymi
i zagranicznymi, polityka informacyjna LP, działalność promocyjna, edukacyjna
i udostępnianie lasu
tel. (61) 668 44 85
rafal.sniegocki@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 14

 

Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami inż. Jacek Szaj
Zadania z dziedziny hodowli
i technologii prac leśnych w hodowli
i użytkowaniu lasu, nadzór nad Arboretum Leśnym w Sycowie
i Wyłuszczarnią Nasion w Jarocinie oraz koordynowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności własności Skarbu Państwa
tel. (61) 668 44 30
waldemar.szychowiak@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 33

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów mgr inż. Marlena Kowalkowska Zadania z dziedziny ochrony lasu, ochrony przyrody, certyfikacji gospodarki leśnej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łowieckiej, leśnych kompleksów promocyjnych
i edukacji leśnej
tel. (61) 668 44 35
marlena.kowalkowska@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 22
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem mgr inż. Marcin Pelcner Nadzorowanie
i koordynacja działalności jednostek
w zakresie zasad sprzedaży drewna, polityki cenowej
i handlowej oraz działalności marketingowej
tel. (61) 668 44 45
marcin.pelcner@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 11
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego mgr inż. Jerzy Flisykowski  Kontrolowanie jednostek organizacyjnych, rozpatrywanie skarg i wniosków
tel. (61) 668 44 25 jerzy.flisykowski@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 11
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi mgr inż. Zbigniew Błasiak Sprawy z zakresu stanu posiadania, urządzania lasu, systemu informacji przestrzennej (SIP), tworzenia, dzielenia, łączenia
i likwidacji oraz określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw
i obrębów leśnych
 tel. (61) 668 44 50 zbigniew.blasiak@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 15
Naczelnik Wydziału Informatyki mgr inż. Modest Winkowski Wdrażanie Systemu Informatycznego LP na terenie działania RDLP, nadzór nad użytkowanym oprogramowaniem, zakupy sprzętu informatycznego 
i oprogramowania dla potrzeb biura RDLP
tel.(61) 668 44 70
modest.winkowski@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 23
Naczelnik Wydziału Rozwoju
i Innowacji
mgr inż. Marek Dominikowski Wyszukiwanie
i rozpoznawanie zewnętrznych źródeł finansowania, nadzór i kontrola nad planowaniem, wyborem wykonawców, realizacją
i rozliczeniem wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie, modernizację
i remonty obiektów infrastruktury
tel. (61) 668 44 40
marek.dominikowski@poznan.lasy.gov.pl pokój nr 31
Naczelnik Wydziału Analiz
i Planowania
mgr inż. Tomasz Paul Opracowywanie planów, programów i analiz; koordynowanie prac w zakresie sprawozdawczości; nadzór nad hurtownią danych
tel. (61) 668 44 65
tomasz.paul@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 32
Kierownik Zespołu ds. Ochrony Mienia
i Obronności
mgr inż. Jerzy Głowacki Sprawy w zakresie ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej, ochrony spraw niejawnych
i obronnych (reagowanie kryzysowe) 
 tel. (61) 668 44 20
jerzy.glowacki@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 2
Naczelnik Wydziału Administracji mgr inż. Anna Zander Obsługa administracyjna RDLP, gospodarka lokalowa
i mieszkaniowa, administrowanie nieruchomościami i wyposażeniem; obsługa archiwum, sekretariatu; gospodarka samochodowa
tel. (61) 668 44 75
anna.zander@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 10
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Geomatyki mgr inż. Leszek Rząsa Wdrożenie
i prawidłowe funkcjonowanie geomatyki w RDLP, szczególnie spraw związanych z leśną mapą numeryczną oraz nadzorem nad prawidłowym prowadzeniem baz danych (bazy forest) w tym zakresie
tel. (61) 668 44 84
leszek.rzasa@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 9
Samodzielne Stanowisko Pracy ds.BHP mgr inż. Jacek Wiekiera Koordynacja całokształtu spraw związanych
z przestrzeganiem zasad i przepisów bhp w biurze RDLP i podległych jednostek organizacyjnych RDLP
tel. (61) 668 44 83
jacek.wiekiera@poznan.lasy.gov.pl
pokój nr 43
Radca prawny (poza strukturą biura,działalność zlecona)  mgr Halina Sidor Obsługa prawna RDLP, jak również jednostek wchodzących w jej skład, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami
i urzędami
tel. (61) 668 44 81
pokój nr 34

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Markiewicz
Data modyfikacji: 2017/10/18 11:28:15
Redaktor zatwierdzający: Cezary Major
Wprowadzający: Cezary Major