Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Bilans 2017r.

Poznań, 03 lipca 2017r.

Informuję, że zgodnie z art.64 ust.1. pkt.4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( t. j. Dz.U. 2016r poz.1047 ze zmianami) oraz na mocy §1 pkt.1-4 Zarządzenia nr 32 Dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 16.04.2015 r. znak EG.0210.1.2015 badaniem sprawozdania finansowego za 2017 rok objęte zostaną następujące jednostki:

I.  Nadzorowane przez RDLP w Poznaniu:

 1. Nadleśnictwo Antonin
 2. Nadleśnictwo Babki
 3. Nadleśnictwo Gniezno
 4. Nadleśnictwo Góra Śląska
 5. Nadleśnictwo Grodzisk
 6. Nadleśnictwo Jarocin
 7. Nadleśnictwo Koło
 8. Nadleśnictwo Kościan
 9. Nadleśnictwo Krotoszyn
 10. Nadleśnictwo Łopuchówko
 11. Nadleśnictwo Oborniki
 12. Nadleśnictwo Piaski
 13. Nadleśnictwo Przedborów
 14. Nadleśnictwo Syców
 15. Nadleśnictwo Turek
 16. Nadleśnictwo Włoszakowice

II.  Biuro RDLP w Poznaniu

III. Sprawozdanie łączne RDLP w Poznaniu

Iwona Geming

Główny księgowy

 

 

KOMUNIKAT O OBROCIE DREWNEM ENERGETYCZNYM w ROKU 2017
oraz o współpracy w przedsięwzięciu

„Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa
energetycznego państwa"

W Zarządzeniu nr. 46 z dn. 24.10.2016r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2017, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustalił zgrupowania rynków właściwych dla drewna niepełnowartościowego, kreując w systemie sprzedaży kategorię drewna energetycznego, zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dn. 20.02.2015 z późniejszymi zmianami. W dokumencie tym, drewno energetyczne definiowane jest jako: „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo — wymiarowe i fizyko — chemiczne, posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie".

Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne państwa, jak też kierując się zachowaniem jednolitych warunków konkurencji, Lasy Państwowe zapraszają do rejestracji rozpoczynającej negocjacje w sprawie dalszej współpracy wszelkie podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w ramach tzw. klastra samorządowego.

W celu rejestracji należy złożyć w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań pisemną ofertę nabycia surowca energetycznego (listem poleconym lub e-mailem na adres: marketing@poznan.lasy.gov.pl ), z podaniem masy zakupu, w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r. do godz. 14:00. 

Przeprowadzenie negocjacji planowane jest w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań, w dniu 15 grudnia 2016 r., o godz. 10:00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Drewnem RDLP w Poznaniu tel. 61 668 44 45; 508 003 221.

 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu założeń do

planów urządzenia lasu na lata 2019 – 2028 dla nadleśnictw:

Piaski, Babki, Czerniejewo, Jarocin i Grodzisk

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu założeń do planów urządzenia lasu na lata 2019 – 2028 dla  nadleśnictw:  Piaski, Babki, Czerniejewo, Jarocin i Grodzisk.

W opracowywanych planach urządzania lasu zostanie zawarty zakres planów zadań ochronnych dla części obszarów Natura 2000 znajdujących się na gruntach będących w zarządzie ww. nadleśnictw:

- Grądy w Czerniejewie PLH300049,

- Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053,

- Dolina Środkowej Warty PLB300002,

- Ostoja Rogalińska PLB300017

 

Założenia do ww. planów urządzenia lasu są wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu w dniach od 18 listopada do 9 grudnia 2016 r.

Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 16 grudnia 2016 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres tomasz.adamczewski@poznan.lasy.gov.pl

Dyrektor RDLP w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 23 grudnia 2016 r.

 

 

Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zębcowskiej 1a, który odbył się w sali wykładowej Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie, ul. Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo w dniu 23 sierpnia 2016r. o godz. 11.00

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KZ1W/00028471/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków: arkusz mapy nr 1, działka ewidencyjna nr 65 o powierzchni 3772m2, jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski — miasto, obręb ewidencyjny: 0098 Ostrów Wielkopolski, jednostka rejestrowa gruntów: G.6987, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków - inne tereny zabudowane (Bi), miejscowość Ostrów Wielkopolski ul. Zębcowska 1a.

W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą następujące składniki majątkowe:

·          budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny o funkcji biurowej o powierzchni całkowitej 481,51m2, w tym powierzchni użytkowej 350,00 m2;

·                    budynek magazynu paliw o powierzchni zabudowy 18,00 m2;

·                    budynek magazynu paliwo powierzchni zabudowy 14,80 m2;

·                    budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 183,00 m2;

·                    budynek garażowy o powierzchni zabudowy 208,80 m2;

·                    budynek garażowy o powierzchni zabudowy 76,20 m2;

·                    budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 31,50 m2; budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 15,80 m2;

·                    budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 52,50 m2;

·                    budynek warsztatowy o powierzchni zabudowy 73,80 m2;

·                    infrastruktura techniczna: przyłącze wodne, elektroenergetyczne, gazowe, kanalizacyjne.

Liczba uczestników przetargu - 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak

Cena wywoławcza netto nieruchomości - 700 000,00 zł netto

Cena nabycia nieruchomości — 707 000,00 zł netto.

Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości - Pan Maksymilian Wąsalski

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu z siedzibą ul. Gajowa 10  60-959 Poznań, zwana dalej „RDLP” ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zębcowskiej 1a

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KZ1W/00028471/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków: arkusz mapy nr 1, działka ewidencyjna nr 65, jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski – miasto, obręb ewidencyjny: 0098 Ostrów Wielkopolski, jednostka rejestrowa gruntów: G.6987, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków - inne tereny zabudowane (Bi), miejscowość Ostrów Wielkopolski ul. Zębcowska 1a

     I.        Powierzchnia nieruchomości: 3772 m2

    II.        Opis nieruchomości: 

W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą następujące składniki majątkowe:

-        budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny o funkcji biurowej o powierzchni całkowitej 481,51m2, w tym

powierzchni użytkowej 350,00 m2;

-        budynek magazynu paliw o powierzchni zabudowy 18,00 m2;

-        budynek magazynu paliw o powierzchni zabudowy 14,80 m2;

-        budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 183,00 m2;

-        budynek garażowy o powierzchni zabudowy 208,80 m2;

-        budynek garażowy o powierzchni zabudowy 76,20 m2;

-        budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 31,50 m2;

-        budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 15,80 m2;

-        budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 52,50 m2;

-        budynek warsztatowy o powierzchni zabudowy 73,80 m2;

-        infrastruktura techniczna: przyłącze wodne, elektroenergetyczne, gazowe, kanalizacyjne.

Działka ma kształt nieregularny, posiada dostęp do drogi publicznej. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami oraz tereny niezagospodarowane.

   III.        Przeznaczenie nieruchomości:

Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującej „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski” przedmiotowa działka położona jest w terenie pełniącym funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol „MN”) tj.:

-        dominująca funkcja budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z usługami;

-        zabudowa uzupełniająca obejmuje  m.in. budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (z wykluczeniem zabudowy blokowej);

-        usługi nieuciążliwe, handel detaliczny do 2000m2 powierzchni sprzedaży, budynki gospodarcze, zieleń biologicznie czynna  min. 30% powierzchni działki.

Obecny sposób wykorzystania nieruchomości spełnia dyspozycje zapisów planistycznych.

  IV.        Sposób zagospodarowania nieruchomości:                                  

Nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji biurowej, warsztatowym i kompleksem budynków garażowo-gospodarczych.

   V.        Obciążenia nieruchomości:

Ciężary i ograniczenia – ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w dziale I-O księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym odnośnie budynku oraz o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w dziale II księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a skierowane przeciwko prawu własności wpisanemu na rzecz Skarbu Państwa – Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w związku z wyodrębnieniem lokalu nr 1 do księgi wieczystej KZ1W/00006759/5 oraz lokalu nr 2 do księgi wieczystej KZ1W/00006760/5

  VI.        Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i nie jest wpisana do rejestru zabytków.

 VII.        Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 700 000 PLN.

Podana cena jest ceną netto. Do wylicytowanej w przetargu ceny netto  zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży, jeżeli w  momencie sprzedaży czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.  Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz podatki) ponosi nabywca.                                     Postąpienie ustala się w wysokości 7 000 PLN.

VIII.        Wszelkich dodatkowych informacji o ww. nieruchomości udziela Pan Bogdan Golczak - w dni robocze w godz. 7.15 – 8.15 w siedzibie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego (LOS) w Puszczykowie, ul. Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo lub telefonicznie pod nr 61-8194-647.

  IX.        Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w sali wykładowej  LOS w Puszczykowie, ul. Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo  w dniu 23 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00.

   X.        Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia:

1)    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50 000 PLN, w terminie do dnia 23 sierpnia 2016r. do godz. 10.00.

  Wadium może być wniesione w formie:   

·         pieniężnej - na rachunek bankowy LOS  w GBS Mosina nr: 53 9048 0007 0000 7490 2000 0001 z dopiskiem w tytule przelewu: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zębcowska 1a w Ostrowie Wielkopolskim”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego.

·         gwarancji bankowej.

Wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie w postaci oryginału dokumentu zostanie dostarczone do kasy LOS w Puszczykowie ul. Wodziczki 3,  62-040 Puszczykowo 

2)    Nie dopuszcza się wniesienia wadium w formie pieniężnej do kasy LOS.

3)    Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

4)    Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny ustalonej w przetargu na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone (nie później niż trzy dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu)  w wysokości nominalnej, tj. bez odsetek i oprocentowania, na konto z którego zostało zapłacone (w przypadku wpłaty gotówkowej dokonanej w banku uczestnik winien w dniu przetargu złożyć pisemną informację z numerem  konta, na które ma być zwrócone wadium).

  XI.        Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych poda do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Dyrekcji na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej RDLP.

 XII.        Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  zostanie zawiadomiony  pisemnie najdalej w ciągu 14-tu  dni  od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

XIII.        Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny nabycia nieruchomości  -  nie później  niż 1 dzień przed ustalonym terminem zawarcia umowy notarialnej. Wpłaty należy dokonać  na rachunek Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie  w GBS Mosina nr 53 9048 0007 0000 7490 2000 0001.   

XIV.        Terminem zapłaty wadium oraz ceny sprzedaży jest termin uznania przez bank wpływu środków na rachunek LOS.

XV.        Jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie zawrze  bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości  w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie – RDLP może odstąpić od zawarcia umowy a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

XVI.        Uczestnicy przetargu muszą przedłożyć dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych dodatkowo  aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji o działalności gospodarczej. W przypadku reprezentowania osób przez osoby inne niż wskazane w ww. dokumentach  wymagane jest pełnomocnictwo.

XVII.        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

XVIII.        Jeżeli nieruchomość nie zostanie sprzedana w drugim przetargu, przeprowadzone zostaną negocjacje cenowe w terminie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia z wynikiem negatywnym drugiego przetargu.

RDLP może  odwołać  przetarg  z ważnych powodów  informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W oparciu o art. 38 ust. 5 ustawy o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.)  RDLP informuje, że Miasto Ostrów Wielkopolski posiada prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

 

Podstawa prawna:

1)    ustawa o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.);

2)    rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532 z 2007 r.). 

Poznań, dnia 18 lipca 2016 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

 

 
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu z siedzibą ul. Gajowa 10  60-959 Poznań, zwana dalej „RDLP” ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zębcowskiej 1a.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KZ1W/00028471/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych
 
Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków: arkusz mapy nr 1, działka ewidencyjna nr 65, jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski – miasto, obręb ewidencyjny: 0098 Ostrów Wielkopolski, jednostka rejestrowa gruntów: G.6987, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków - inne tereny zabudowane (Bi), miejscowość Ostrów Wielkopolski ul. Zębcowska 1a
 
   I.        Powierzchnia nieruchomości: 3772 m2
 
  II.        Opis nieruchomości: W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą następujące składniki majątkowe:
 
-         budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny o funkcji biurowej o powierzchni całkowitej 481,51m2, w tym powierzchni użytkowej 350,00 m2;
 
-         budynek magazynu paliw o powierzchni zabudowy 18,00 m2;
 
-         budynek magazynu paliw o powierzchni zabudowy 14,80 m2;
 
-         budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 183,00 m2;
 
-         budynek garażowy o powierzchni zabudowy 208,80 m2;
 
-         budynek garażowy o powierzchni zabudowy 76,20 m2;
 
-         budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 31,50 m2;
 
-         budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 15,80 m2;
 
-         budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 52,50 m2;
 
-         budynek warsztatowy o powierzchni zabudowy 73,80 m2;
 
-         infrastruktura techniczna: przyłącze wodne, elektroenergetyczne, gazowe, kanalizacyjne.
 
Działka ma kształt nieregularny, posiada dostęp do drogi publicznej.
 
Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami oraz tereny niezagospodarowane.
 

III.        Przeznaczenie nieruchomości:

 
Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującej „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski” przedmiotowa działka położona jest w terenie pełniącym funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol „MN”) tj.:
 
-         dominująca funkcja budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z usługami;
 
-         zabudowa uzupełniająca obejmuje  m.in. budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (z wykluczeniem zabudowy blokowej);
 
-         usługi nieuciążliwe, handel detaliczny do 2000m2 powierzchni sprzedaży, budynki gospodarcze, zieleń biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki. Obecny sposób wykorzystania nieruchomości spełnia dyspozycje zapisów planistycznych.
 

IV.        Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji

           biurowej, warsztatowym i kompleksem budynków garażowo-gospodarczych.

 

               V.        Obciążenia nieruchomości: Ciężary i ograniczenia – ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w dziale I-O księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym odnośnie budynku oraz o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w dziale II księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a skierowane przeciwko prawu własności wpisanemu na rzecz Skarbu Państwa – Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w związku z wyodrębnieniem lokalu nr 1 do księgi wieczystej KZ1W/00006759/5 oraz lokalu nr 2 do księgi wieczystej KZ1W/00006760/5

               VI.        Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 
               VII.        Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 700 000 PLN.
 
Podana cena jest ceną netto. Do wylicytowanej w przetargu ceny netto  zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży, jeżeli w  momencie sprzedaży czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.  Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz podatki) ponosi nabywca. Postąpienie ustala się w wysokości 7 000 PLN.
 
VIII.        Wszelkich dodatkowych informacji o ww. nieruchomości udziela Pan Bogdan Golczak - w dni robocze w godz. 7.15 – 8.15 w siedzibie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego (LOS) w Puszczykowie, ul. Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo lub telefonicznie pod nr 61-8194-647.
 
               IX.        Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w sali wykładowej  LOS w Puszczykowie, ul. Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo  w dniu 21 czerwca 2016r. o godz. 11.00.
 
                X.        Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia:
 
                                  1)     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50 000 PLN, w terminie do dnia 21 czerwca 2016r. do godz. 10.00.
 
                              Wadium może być wniesione w formie:
 
·         pieniężnej:  na rachunek bankowy LOS  w GBS Mosina nr: 53 9048 0007 0000 7490 2000 0001 z dopiskiem w tytule przelewu: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zębcowska 1a w Ostrowie Wielkopolskim”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego.
 
·       gwarancji bankowej. Wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie w postaci oryginału dokumentu zostanie dostarczone do kasy LOS w Puszczykowie ul. Wodziczki 3,  62-040 Puszczykowo 
 
2)     Nie dopuszcza się wniesienia wadium w formie pieniężnej do kasy LOS.
 
3)     Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
4)     Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny ustalonej w przetargu na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone (nie później niż trzy dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu)  w wysokości nominalnej, tj. bez odsetek i oprocentowania, na konto z którego zostało zapłacone (w przypadku wpłaty gotówkowej dokonanej w banku uczestnik winien w dniu przetargu złożyć pisemną informację z numerem  konta, na które ma być zwrócone wadium).
 
               XI.       Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych poda do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Dyrekcji na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej RDLP.
 
               XII.      Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  zostanie zawiadomiony  pisemnie najdalej w ciągu 14-tu  dni  od dnia podania do publicznej wiadomości     informacji o wyniku przetargu, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
 
               XIII.      Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny nabycia nieruchomości  -  nie później  niż 1 dzień przed       ustalonym terminem zawarcia umowy notarialnej. Wpłaty należy dokonać  na rachunek Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie  w GBS          Mosina nr 53 9048 0007 0000 7490 2000 0001.   
 
               XIV.     Terminem zapłaty wadium oraz ceny sprzedaży jest termin uznania przez bank wpływu środków na rachunek LOS.
 
               XV.      Jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości  w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie – RDLP może odstąpić od zawarcia umowy a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.
 
              XVI.     Uczestnicy przetargu muszą przedłożyć dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych dodatkowo  aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji  o działalności gospodarczej. W przypadku reprezentowania osób przez osoby inne niż wskazane w ww. dokumentach  wymagane jest pełnomocnictwo.
 
               XVII.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie    powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 
               XVIII.  Jeżeli nieruchomość nie zostanie sprzedana w pierwszym przetargu, przeprowadzony zostanie drugi przetarg w terminie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.
 
RDLP może  odwołać  przetarg  z ważnych powodów  informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
W oparciu o art. 38 ust. 5 ustawy o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.)  RDLP informuje, że Miasto Ostrów Wielkopolski posiada prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
Podstawa prawna:
 
 • ustawa o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532 z 2007 r.). 
 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o sporządzeniu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Włoszakowice na okres od 01.01.2015 do 31.12.2024r.

Istnieje możliwość zapoznania z ww. projektem, który jest wyłożony do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 lub 37 oraz w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice w miejscowości Włoszakowice ul. Wolsztyńska 13E, 63-140 Włoszakowice w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 13:00 a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http;//bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu.
W okresie od  dnia 20 lutego do13 marca 2015r. można składać na piśmie w sekretariatach RDLP i Nadleśnictwa swoje uwagi i wnioski dotyczące projektu planu. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.
Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30w dniu 20 marca 2015r. o godzinie 9.00.                                    
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o sporządzeniu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Karczma  Borowa na okres od 01.01.2015 do 31.12.2024r.
Istnieje możliwość zapoznania z ww. projektem, który jest wyłożony do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 lub 37 oraz w siedzibie Nadleśnictwa Karczma Borowa w miejscowości Kąkolewo ul. Leszczyńska 39, 64-100 Leszno w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 13:00 a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http;//bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu.
W okresie od dnia 20 lutego do 13 marca 2015r. można składać na piśmie w sekretariatach RDLP i Nadleśnictwa swoje uwagi i wnioski dotyczące projektu planu. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.
Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30 w dniu 20 marca 2015r. o godzinie 11.00.                                     
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o sporządzeniu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Góra Śląska na okres od 01.01.2015 do 31.12.2024r.

Istnieje możliwość zapoznania z ww. projektem, który jest wyłożony do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 lub 37, 60-959 Poznań oraz w siedzibie Nadleśnictwa Góra Śląska w miejscowości Góra, ul. Podwale 31, 56-200 Góra w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http;//bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu.
W okresie od dnia 20 lutego do 13 marca 2015r. można składać na piśmie w sekretariatach RDLP i Nadleśnictwa swoje uwagi i wnioski dotyczące projektu planu. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP. Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30 w dniu 20 marca 2015 r. o godz. 13.00.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o sporządzeniu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Antonin na okres od 01.01.2014 do 31.12.2023r.

Istnieje możliwość zapoznania z ww. projektem , który jest wyłożony do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10 oraz w siedzibie Nadleśnictwa Antonin w miejscowości Antonin nul. Wrocławska 11, 63-421 Przygodzice w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http;//bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu  .

W okresie od  dnia 5 do 31maja 2014r. można składać na piśmie w sekretariatach RDLP i Nadleśnictwa swoje uwagi i wnioski dotyczące projektu planu. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej a decyzję  o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.

Komisja Projektu Planu odbędzie się siedzibie RDLP w Poznaniu w sali narad w dniu 24 czerwca 2014r. o godzinie 10.00.                                    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o sporządzeniu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Turek  na okres od 01.01.2014 do 31.12.2023r.

Istnieje możliwość zapoznania z ww. projektem , który jest wyłożony do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10 oraz w siedzibie Nadleśnictwa Turek w miejscowości Turek ul. Chopina 70, 62-600 Turek w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http;//bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu  .

W okresie od  dnia 5 do 31maja 2014r. można składać na piśmie w sekretariatach RDLP i Nadleśnictwa swoje uwagi i wnioski dotyczące projektu planu. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej a decyzję  o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.

Komisja Projektu Planu odbędzie się siedzibie RDLP w Poznaniu w sali narad w dniu 25 czerwca 2014r. o godzinie 10.00.                                    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o sporządzeniu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kościan na okres od 01.01.2014 do 31.12.2023r.

Istnieje możliwość zapoznania z ww. projektem , który jest wyłożony do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10 oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kościan w miejscowości Kurzagóra ul. Gostyńska 89, 64-000 Kościan w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http;//bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu  .

W okresie od  dnia 5 do 31maja 2014r. można składać na piśmie w sekretariatach RDLP i Nadleśnictwa swoje uwagi i wnioski dotyczące projektu planu. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej a decyzję  o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.

Komisja Projektu Planu odbędzie się siedzibie RDLP w Poznaniu w sali narad w dniu 26 czerwca 2014r. o godzinie 10.00.                                     

 

Narada Techniczno-Gospodarcza dla Nadleśnictwa Antonin.

 

Zgodnie z § 125 ustęp 2 pkt 5 Instrukcji Urządzania Lasu (Warszawa 2011r.) oraz załącznikiem do Zarządzenia nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012r.,  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu zwołuje Naradę Techniczno-Gospodarczą w sprawie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Antonin na lata 2014-2023.

Narada odbędzie się w dniu 18 marca 2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Antonin w miejscowości Antonin  ul. Wrocławska 11, 63-421 Przygodzice. Zadaniem NTG  jest dokonanie oceny gospodarki leśnej za okres poprzedniego planu urządzenia lasu, ustalenie końcowych wytycznych w sprawie organizacji prac urządzeniowych, sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu”  oraz akceptacja Prognozy Oddziaływania na Środowisko i Obszary Natura 2000. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby. 

Narada Techniczno-Gospodarcza dla Nadleśnictwa Kościan.

 Zgodnie z § 125 ustęp 2 pkt 5 Instrukcji Urządzania Lasu (Warszawa 2011r.) oraz załącznikiem do Zarządzenia nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012r.,  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu zwołuje Naradę Techniczno-Gospodarczą w sprawie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kościan na lata 2014-2023.

Narada odbędzie się w dniu 28 marca 2014r. o godz. 9.00 w siedzibie Nadleśnictwa Kościan w miejscowości Kurzagóra ul. Gostyńska 89, 64-000 Kościan. Zadaniem NTG jest dokonanie oceny gospodarki leśnej za okres poprzedniego planu urządzenia lasu, ustalenie końcowych wytycznych w sprawie organizacji prac urządzeniowych, sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja Prognozy Oddziaływania na Środowisko i Obszary Natura 2000. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby.

Narada Techniczno-Gospodarcza dla Nadleśnictwa Turek.

Zgodnie z § 125 ustęp 2 pkt 5 Instrukcji Urządzania Lasu (Warszawa 2011r.) oraz załącznikiem do Zarządzenia nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012r.,  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu zwołuje Naradę Techniczno-Gospodarczą w sprawie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Turek na lata 2014-2023.

Narada odbędzie się w dniu 25 marca 2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Turek w mieście Turek  ul. Chopina 70, 62-600 Turek. Zadaniem NTG jest dokonanie oceny gospodarki leśnej za okres poprzedniego planu urządzenia lasu, ustalenie końcowych wytycznych w sprawie organizacji prac urządzeniowych, sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu”  oraz akceptacja Prognozy Oddziaływania na Środowisko i Obszary Natura 2000. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby.

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

10 kwietnia 2013 r. w Poznaniu zostało zawarte porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowywch i Autostrad - Oddział w Poznaniu i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu.

Tekst porozumienia, z przyczyn technicznych, znajduje się w dwóch plikach na dole strony.

 

CERTYFIKAT FSC

W związku z trwającym procesem odnowienia certyfikatu RDLP w Poznaniu informuje, że prawdopodobnie w marcu i kwietniu 2013 nie będzie posiadała ważnego certyfikatu FSC.

 


                                                          

Pliki do pobrania:
      Obwieszczenie RDLP w Łodzi pobierz
      Porozumienie GDDKiA i RDLP (1) pobierz
      Porozumienie GDDKiA i RDLP (2) pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Markiewicz
Data modyfikacji: 2017/07/05 10:05:03
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: Małgorzata Brzostowska