Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Babki

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Babki >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 TREŚĆ ZARZĄDZEŃ I DECYZJI NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA BABKI MOŻLIWA JEST DO UZYSKANIA PO ZŁOŻENIU WNIOSKU.

 

 

Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki wydane w 2017 roku.

 

Numer zarządzenia
Data  wydania
Przedmiot zarządzenia
1/2017 2 stycznia 2017 r. W sprawie grodzeń upraw leśnych. Zn. spr.: ZG.0210.1.2017
2/2017 25 stycznia 2017 r. W sprawie przekazania składników majątku i dokumentów Szkółki Odrzykożuch. Zn. spr.: N.2210.1.2017
3/2017 1 lutego 2017 r. W sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych, limitu kilometrów na pojazd służbowy Straży Leśnej, jazd lokalnych oraz zasad ich rozliczania. N.4001.1.2017
Aneks nr 1 1 lutego 2017 r.
Do zarządzenia nr 3/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych, limitu kilometrów na pojazd służbowy Straży Leśnej, jazd lokalnych oraz zasad ich rozliczania. N.4001.1.2017
 4/2017 1 lutego 2017 r.
W sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: S.270.2.2017
 5/2017 22 lutego 2017 r.
W sprawie przeprowadzania inwentaryzacji zwierzyny. Zn. spr.: ZG.7310.1.2017
 6/2017 8 marca 2017 r. W sprawie Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Łęknie. Zn. spr.: NK.0210.1.2017
7/2017 8 marca 2017 r. W sprawie przekazania składników majątkowych i dokumentów Szkółki Odrzykożuch. Zn. spr.: N2.2201.1.2017
1/4/2017 7 kwietnia 2017 r. W sprawie wprowadzenia regulaminu przydziału nagród w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: NK.100.1.17
2/4/2017 10 kwietnia 2017 r. W sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji drewna. Zn. spr.: N.371.1.2017
3/4/2017 11 kwietnia 2017 r. W sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: S.270.6.2017
4/4/2017 14 kwietnia 2017 r. W sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: S.270.6.2017
5/4/2017 14 kwietnia 2017 r. W sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Babki. Zn. spr.: N.012.1.2017
Aneks nr 2/4/2017 14 kwietnia 2017 r. W sprawie zasad wykorzystania samochodów prywatnych w celach służbowych. Zn. spr.: N.4001.1.2017
6/4/2017 14 kwietnia 2017 r. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy w Nadleśnictwie Babki
7/4/2017 18 kwietnia 2017 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych Nadleśnictwa Babki. Zn. spr.: ZG.0210.01.2017
8/4/2017 18 kwietnia 2017 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych Nadleśnictwa Babki. Zn. spr.: ZG.0210.02.2017
9/4/2017 20 kwietnia 2017 r. W sprawie powołania komisji rozpatrywania reklamacji surowca drzewnego w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: ZG.814.15.2017
10/4/2017 20 kwietnia 2017 r. W sprawie pozyskania i wywozu drewna z lasu w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: ZG.7600.5.2017
11/4/2017 20 kwietnia 2017 r. Wprowadzające regulamin sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.:ZG.801.1.2017
12/4/2017 24 kwietnia 2017 r.

W sprawie szczegółowej kontroli planów gospodarczych sporządzanych w Nadleśnictwie Babki z uwzględnieniem stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, powierzchni referencyjnych oraz stanowisk gatunków chronionych. Zn. spr.: ZG.7211.6.2017

13/4/2017 24 kwietnia 2017 r. W sprawie powołania stałych komisji działających w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: N.012.1.2017
Aneks nr 1/4/2017 26 kwietnia 2017 r. Do zarządzenia nr 7/4/2017 w spawie ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych Nadleśnictwa Babki. Zn. spr.: ZG.0210.01.2017
Aneks nr 2/4/2017 26 kwietnia 2017 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych Nadleśnictwa Babki. Zn. spr.: ZG.0210.02.2017  
Aneks nr 1/5/2017 1 maja 2017 r. W sprawie czasu pracy obowiązującego w 2017 roku w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: NK.151.5.2016  
14/5/2017 10 maja 2017 r. W sprawie likwidacji składnicy drewna w Gądkach. Zn. spr.: S.0210.1.2017  
15/5/2017 10 maja 2017 r. W sprawie zwrotów kosztów służbowych rozmów telefonicznych. Zn. spr.: S.0210.2.2017  
16/5/2017 22 maja 2017 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych Nadleśnictwa Babki. Zn. spr.: ZG.0210.03.2017    
17/5/2017 23 maja 2017 r. W sprawie wydania rozliczenia posiłków profilaktycznych i napojów. Zn. spr.:ZG.0210.04.2017    
18/5/2017 24 maja 2017 r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w związku z likwidacją składnicy drewna w Gądkach. Zn. spr.: N.2201.2.2017    
19/5/2017 26 maja 2017 r. W sprawie Regulaminu Użytkowania Konta Pocztowego w Lasach Państwowych. Zn. spr.: K.0413.1.2017    
20/5/2017 26 maja 2017 r. W sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Babki na rok 2017. Zn. spr. K.0300.1.2017    
21/6/2017 1 czerwca 2017 r. W sprawie cen sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych na rynku drewna detalicznego. Zn. spr.: ZG.805.9.2017    
22/6/2017 1 czerwca 2017 r. W sprawie anulowania zarządzenia nr 16/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie zastępstw w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: K.012.2.2016    
23/6/2017 21 czerwca 2017 r. W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych. Zn. spr.: K.371.1.2017    
24/07/2017 1 lipca 2017 r. W sprawie sporządzania i obiegu karty urlopowej pracownika. Zn. spr.: NK.152.1.2017    
25/07/2017 1 lipca 2017 r. W sprawie cen sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych na rynku drewna detalicznego. Zn. spr.: ZG.805.11.2017    
26/07/2017 3 lipca 2017 r. W sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nadleśnictwa Babki. Zn. spr.:N.362.1.2017    
27/07/2017 25 lipca 2017 r. W sprawie zasad udostępniania gruntów leśnych w zarządzie Nadleśnictwa Babki na cele sportu i zorganizowanej rekreacji. Zn. spr. NN.2217.38.2017    
28/07/2017 25 lipca 2017 r. W sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w leśnictwach Kobylepole i Mechowo. Zn. spr.: N.371.2.2017    
29/07/2017 26 lipca 2017 r. W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w leśnictwach Kobylepole i Mechowo. Zn. spr.: N.371.2.2017    
30/08/2017 1 sierpnia 2017 r. W sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych, limitu kilometrów na pojazd służbowy Straży Leśnej, jazd lokalnych oraz zasad ich rozliczania. Zn. spr.: N.4001.1.2017    
31/08/2017 11 sierpnia 2017 r. W sprawie powołania komisji do ustalenia nabycia uprawnień przez pracowników Nadleśnictwa Babki do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych protokołem dodatkowym nr 26 do PUZP z dnia 20 marca 2017 r. Zn. spr.: N.012.3.2017    
32/08/2017 11 sierpnia 2017 r. W sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.    
33/08/2017 25 sierpnia 2017 r. W sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki 139/2 obrębu Gądki, gm. Kórnik w trybie przepisów art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Zn. spr.: ZG.2217.54.2017    
34/08/2017 25 sierpnia 2017 r. W sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników Nadleśnictwa. Zn. spr.: ZG.0210.04.2017    
35/08/2017 25 sierpnia 2017 r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przekazywania i przyjmowania powierzonego majątku i dokumentów w leśnictwach. Zn. spr.: NN.2201.1.2016    
36/09/2017 18 września 2017 r. W sprawie zasad pozyskania drewna i innych produktów drzewnych w drodze samowyrobu. Zn. spr.: ZG.7615.6.2017    
37/09/2017 18 września 2017 r. W sprawie sporządzania wypłat z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania oraz zrywki drewna. Zn. spr.: K.0210.1.2017    
38/09/2017 21 września 2017 r. W sprawie odbioru robót stanowiących zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14000 €. Zn. spr.: S.270.5.2017    
39/09/2017 21 września 2017 r. W sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji drewna. Zn. spr.: N.371.3.2017    
40/09/2017 21 września 2017 r.      
41/09/2017 21 września 2017 r. W sprawie przekazywania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów w leśnictwach. Zn.spr.: N.012.4.2017    
42/09/2017 28 września 2017 r. W sprawie wprowadzenia modułu "Delegacje i absencje". Zn. spr.: NK.152.2.2017    
43/09/2017 28 września 2017 r.      
44/09/2017 29 września 2017 r. W sprawie organizacji przyjmowania interesantów i rozpatrywania skarg i wniosków. Zn. spr.: N.012.3.2017    
45/10/2017 5 października 2017 r. W sprawie przeprowadzenia terminu egzaminu stażowego w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: NK.1125.4.2017    

 

 

Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki wydane w 2017 roku.

 

Numer decyzji
Data wydania
Przedmiot decyzji
1/2017 11 stycznia 2017 r. W sprawie cen sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych na rynku drewna detalicznego i rynku drewna niepełnowartościowego. Zn. spr.: ZG.805.1.2017
2/2017 12 stycznia 2017 r. W sprawie kontroli wykonanych w 2016 roku prac inwestycyjnych i remontów w zakresie budowy i utrzymania dróg leśnych. Zn. spr.: N.092.1.2017
3/2017 20 stycznia 2017 r. W sprawie waloryzacji stawek czynszu w 2017 roku. Zn. spr.: SA.2110.1.2017AS
4/2017 23 stycznia 2017 r. W sprawie ustalenia stawki za 1 kWh. Zn. spr.: SA.210.2.2017AS
5/2017 25 stycznia 2017 r. W sprawie deputatu opałowego. Zn. spr.: K.338.1.2017
6/2017 26 stycznia 2017 r. W sprawie ustalenia miesięcznego ekwiwalentu na dostarczanie energii elektrycznej z prywatnego licznika do kancelarii leśnictwa. Zn. spr.: SA.2110.3.2017AS
7/2017 30 stycznia 2017 r. W sprawie cen drewna wykorzystywanego na potrzeby własne nadleśnictwa. Zn. spr.: ZG.805.2.2017
8/2017 3 lutego 2017 r. W sprawie przeznaczenia pozostałości drzewnych na rynek drewna energetycznego dedykowanego przedsiębiorcom na rok 2017. Zn. spr.: ZG.802.22.2017
9/2017 17 lutego 2017 r. W sprawie ustalenia cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno. Zn. spr.: ZG.805.4.2017
10/2017 1 marca 2017 r. W sprawie cen drewna poreklamacyjnego S2AP. Zn. spr.: 805.5.2017
11/2017 16 marca 2017 r. W sprawie cen sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych na rynku drewna detalicznego. Zn. spr.: ZG.805.7.2017
12/2017 17 marca 2017 r. W sprawie ustalenia stawki czynszu lokali mieszkalnych i gospodarczych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Babki. Zn. spr.: S.2130.4.20117
13/2017 28 marca 2017 r. W sprawie ustalenia cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno. Zn. spr.: ZG.805.6.2017
1/4/2017 24 kwietnia 2017 r. W sprawie opłat za korzystanie z leśnych obiektów edukacyjnych i turystycznych. Zn. spr.: K.804.1.2017
2/4/2017 8 maja 2017 r. W sprawie organizacji pracy w Leśnictwie Drapałka. Zn. spr.: K.012.1.2017
3/5/2017 22 maja 2017 r. W sprawie powołania komisji do negocjacji stawki dzierżawy części obiektu budynku magazynowego położonego na terenie Lizawki. Zn. spr.: N.012.2.2017
4/6/2017 1 czerwca 2017 r. W sprawie przekazania majątku po zlikwidowanej składnicy drewna w Gądkach. Zn. spr.: K.0210.1.2017
5/6/2017 1 czerwca 2017 r. W sprawie cen sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych na rynku drewna detalicznego. Zn. spr.: ZG.805.9.2017
6/6/2017 1 czerwca 2017 r. W sprawie ustalenia ceny na usługę przygotowania drewna do sprzedaży w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: ZG.805.10.2017
7/6/2017 12 czerwca 2017 r. W sprawie organizacji pracy Posterunku Straży Leśnej przy Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: K.310.2.2017
8/6/2017 12 czerwca 2017 r. W sprawie ustalenia cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno. Zn. spr.: ZG.805.8.2017
9/6/2017 12 czerwca 2017 r. W sprawie powołania leśniczego rewirowego Nadleśnictwa Babki. Zn. spr.: ZG.804.6.2017
10/7/2017 28 lipca 2017 r. W sprawie postawienia środków trwałych w stan likwidacji. Zn. spr.: NN.234.2.2017
11/8/2017 3 sierpnia 2017 r. W sprawie postawienia środków trwałych w stan likwidacji. Zn. spr.: ZG.234.3.2017
12/8/2017 10 sierpnia 2017 r.  
13/8/2017 23 sierpnia 2017 r. W sprawie ustalenia cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno. Zn. spr.: ZG.805.12.2017
 14/8/2017  23 sierpnia 2017 r. W sprawie przeznaczenia pozostałości drzewnych na rynek drewna energetycznego dedykowanego przedsiębiorcom na rok 2017/ Zn. spr.: ZG.802.88.2017
15/9/2017 6 września 2017 r. W sprawie postawienia środków trwałych w stan likwidacji. Zn. spr.: ZG.234.4.2017
16/9/2017 12 września 2017 r. Dotyczy XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę w dniu 16 września 2017 r.
17/9/2017 18 września 2017 r. W sprawie meldowania o szacunkowym zaawansowaniu wywozu surowca drzewnego objętego protokołem przekazania (PP). Zn. spr.: ZG.804.10.2017
18/9/2017 18 września 2017 r. W sprawie wycofania środka trwałego ze stanu likwidacji, który został postawiony Decyzją nr 16/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z  dnia 30 grudnia 2016 r.
19/9/2017 18 września 2017 r. W sprawie wycofania środków trwałych ze stanu likwidacji, które zostały postawione Decyzją nr 16/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Decyzją nr 10/07/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku. Zn. spr.: NN.234.2.2017

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_wydane_przez_nadlesniczego_nadlesnictwa_babki_wydane_w_2015_roku.doc pobierz
      zarzadzenia_nadlesniczego_nadlesnictwa_babki_wydane_w_2014_roku.doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_wydane_przez_nadlesniczego_nadlesnictwa_babki_w_2013roku.doc pobierz
      Zarzadzenia Nadlesniczego Nadleśnictwa Babki wydane w 2007 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje wydane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki w 2008 roku pobierz
      Zarzadzenia i decyzje wydane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki w 2009roku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Robert Okińczyc
Data modyfikacji: 2017/10/13 13:45:30
Redaktor zatwierdzający: Agnieszka Stachowska
Wprowadzający: Paulina Malicka