Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo CHMIELNIK

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo CHMIELNIK >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

SA.234.1.2017.PS4                                                                          Chmielnik, dn. 30  .10.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

1.    Nazwa (firma) oraz adres Sprzedającego:

Skarp Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Chmielnik

ul. Leśna 72

26-020 Chmielnik

 

2.    Tryb sprzedaży

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego (zbieranie ofert).

 

3.    Opis przedmiotu sprzedaży

Samochód osobowy SUBARU FORESTER 2.0. DPF MR`09E5, nr rej. TKI SV80, nr inwentarzowy 741/29; rok produkcji 2011; nadwozie SUV 5-drzwiowe; pojemność silnika: 1998 ccm; silnik diesel; moc silnika – 108 kW (147 KM); liczba cylindrów 4/ bokser 16.; przebieg 190 950 km; kolor zielony metalizowany; liczba miejsc 4; opony zimowe oraz letnie (dwa komplety); rodzaj napędu AWD (4x4).

Pojazd sprawny.

 

4.    Cena wywoławcza

Cena za ruchomość za ruchomość wraz ze wszystkimi akcesoriami wynosi 30 700,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy). Cena zawiera podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

5.    Pisemna oferta składana przede oferentów musi zawierać:

a)    imię i nazwisko, adres i numer telefonu, gdy oferentem jest firma – nazwę i adres firmy;

b)    datę sporządzenia oferty;

c)     oferowaną cenę nabycie (cyfrowo i słownie);

d)    oświadczenie kupującego, że dokonał oględzin pojazdu i zapoznał się z jego stanem faktycznym, do którego nie wnosi zastrzeżeń;

e)    numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium;

f)      czytelny podpis składającego ofertę;

g)    dowód wpłaty wadium.

 

6.    Data i miejsce składania ofert

Ofertę w zaklejonej kopercie należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Chmielnik, ul. Leśna 72, 26-020 Chmielnik, pocztą lub osobiście w Sekretariacie – pokój nr 9, do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 9.00 z opisem „Przetarg na samochód” oraz nazwą i adresem oferenta.

7.    Otwarcie ofert

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 9.15 w siedzibie Nadleśnictwa Chmielnik w Sali konferencyjnej – pokój nr 5.

 

 

8.    Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 070,00 zł  (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Chmielnik w banku PKO BP nr rachunku: 66 1020 2645 0000 5902 0014 5284 z dopiskiem: „Wadium na zakup samochodu”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaliczone na rachunku bankowym Nadleśnictwa Chmielnik nie później niż do 14 listopada 2017 r. do godz. 9.00.

Wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa Chmielnik, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa Chmielnik, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

9.    Wybór ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi najwyższa zaoferowana cena za pojazd. W przypadku otrzymania kilku ofert z taką samą ceną, Nadleśnictwu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub ewentualnie przeprowadzenie dodatkowej licytacji.

10.  Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 20 dni od dnia składania ofert.

11.  Nabycie samochodu

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia oferenta o przyjęciu jego oferty. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Nadleśnictwa Chmielnik. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w ww. terminie, traci prawa wynikające z wyboru ofert oraz złożone wadium.

12.  Informacje dodatkowe

Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Chmielnik, ul. Leśna 72,                 26-020 Chmielnik w dni pracujące w godzinach 800 – 1500, po wcześniejszym zasygnalizowaniu (minimum 1 dzień wcześniej) chęci oglądania pojazdu w siedzibie Nadleśnictwa. Informacji w przedmiotowym postępowaniu udziela pod telefonem (0-41) 354 30 47 lub 501 293 540 Sekretarz Nadleśnictwa Chmielnik Zbigniew Pająk.

 

 

Nadleśnictwo Chmielnik nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanego pojazdu.

Nadleśnictwo Chmielnik zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Roman Wróblewski    

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chmielnik

 

 

 

 

 

Chmielnik 27.09.2016r.        

SA.411.2.2016.RK                                         
 
                                            OGŁOSZENIE 
 
                  Nadleśnictwo Chmielnik ul. Leśna 72 , 26-020 Chmielnik działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993rw sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż zbędnych środków trwałych. Wykaz środków przeznaczonych do sprzedaży oraz ceny wywoławcze znajdują się w załączniku do ogłoszenia. Sprzęt można obejrzeć lub zapoznać się z protokołem wyceny sporządzonym przez rzeczoznawcę , po uprzednim umówieniu się na dogodny termin z odpowiedzialnym za sprawę pracownikiem Nadleśnictwa Chmielnik do terminu składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2016roku o godz.10:00.
Miejsce składania ofert: sekretariat w siedzibie Nadleśnictwa Chmielnik ul. Leśna 72.
Oferty powinny być złożone w zaklejonych kopertach z napisem: ”Oferta na zakup środków trwałych w Nadleśnictwie Chmielnik „ oraz wyraźnie napisaną nazwą i adresem oferenta.
Publiczne otwarcie i odczytanie ofert odbędzie się siedzibie Nadleśnictwa Chmielnik w dniu 12.10.2016 roku w Sali konferencyjnej (parter) o godzinie 10:30.
Oferta winna zawierać:
●Imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz adres składającego ofertę,
●Nr PESEL
●Nr NIP  (w przypadku firmy)
●Numer inwentarzowy i nazwę środka trwałego na który składana jest oferta
●oferowaną cenę zakupu netto oraz obowiązującą stawkę podatku VAT i cenę brutto (nie niższą niż cena wywoławcza), na kupowany sprzęt.
●Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze stanem technicznym kupowanego środka trwałego i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
Nadleśnictwo wymaga wniesienia wadium zgodnie z załącznikiem nr 1 , które należy wpłacić na konto Nadleśnictwa Chmielnik  66 1020 2645 0000 5902 0014 5284 PKO   lub w kasie Nadleśnictwa do dnia 12.10.2016 roku do godz. 9:30.
Brak jednego z wymaganych elementów oferty może spowodować jej odrzucenie lub żądanie uzupełnienia w określonym terminie, a po niespełnieniu warunku odrzucona.
Najniższą ceną jest cena wywoławcza. Oferta z ceną niższą od ceny wywoławczej zostanie odrzucona a wpłacone wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa Chmielnik.  Dany środek trwały zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę brutto. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena brutto.

 W przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu takiej samej ceny na środek trwały Nadleśnictwo ma prawo swobodnego wyboru oferty lub zorganizowania negocjacji cenowych. Zainteresowani mogą składać tylko jedną ofertę na dany środek trwały . Dopuszcza się złożenie w jednej ofercie propozycji zakupu na kilka środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od wyboru oferty. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę jaką zaoferował za dany środek trwały  niezwłocznie po wybraniu oferty w terminie związania ofertą. Forma zapłaty: przelew na rachunek bankowy Nadleśnictwa Chmielnik 66 1020 2645 0000 5902 0014 5284 PKO  lub gotówką w kasie Nadleśnictwa. Za dzień wpłaty uważa się dzień uznania środków na rachunku Nadleśnictwa Chmielnik. Nabywca który nie uiści wpłaty  w terminie związania ofertą traci prawa do nabycia środka trwałego wynikające z treści złożonej oferty. W przypadku rezygnacji z zakupu przez oferenta , o którym mowa powyżej prawo do zakupu środka trwałego przechodzi na następnego w kolejności oferenta.    Bliższe informacje na temat przetargu oraz oferowanych środków trwałych można uzyskać w Nadleśnictwie Chmielnik 26-020 Chmielnik ul. Leśna 72   tel. 41 3543047, w godzinach pracy biura. Osoba do kontaktu –Zbigniew Pająk tel. 501293540, lub Ryszard Kwiatkowski tel. 501293241.    Nadleśnictwo Chmielnik zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży. 

 

 

Załącznik do ogłoszenia:

Lp

Nazwa sprzętu

Nr inw.

Jedn. miary

Ilość

Rok produkcji

Cena wywoławcza w zł brutto

Kwota wadium w zł brutto

1

Głębosz 3 elementowy

590/15

szt.

1

2001

1200,00

120,00

2

Naorywacz wałków

590/4

szt

1

1994

250,00

50,00

3

Wyorywacz klamrowy

594/6

szt.

1

1995

50,00

20,00

4

Waga dziesiętna

B28/852

szt.

1

1997

100,00

20,00

5

Pogłębiacz leśny PL-50

B34/31

szt.

1

1996

50,00

20,00

6

Wyorywacz

B34/562

szt.

1

1997

75,00

25,00

7

Wyorywacz sadzonek

B34/600

szt.

1

2003

100,00

25,00

8

Podcinacz korzeni

B34/560

szt.

1

1997

66,00

25,00

9

Pogłębiacz

B34/563

szt.

1

1997

85,00

25,00

10

Walec drogowy „Nicoll”

582/13

szt.

1

1978

3249,00

200,00

11

Pług leśny LPZ-75

590/7

szt.

1

1994

270,00

30,00

12

Pług leśny LP75

B34/339

szt.

1

1997

375,00

30,00

13

Brona talerzowa

B34/33

szt.

1

1995

210,00

30,00

14

Gilotyna

B10/432

szt.

1

1997

25,00

5,00

 

 

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Chmielnik mgr inż. Roman Wróblewski
Data modyfikacji: 2017/10/30 14:09:02
Redaktor zatwierdzający: Wanda Lubera
Wprowadzający: Barbara Jarzębak