Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Grójec

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Grójec >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu gospodarki leśnej oraz w sprawach cywilnoprawnych następuje z chwilą złożenia do Nadleśnictwa podania, wniosku lub z urzędu.

 Podania (wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą faxu, lub pocztą elektroniczną.

Podania składać można osobiście w sekretariacie Biura Nadleśnictwa Grójec w pokoju nr 1, pocztą na adres: Podole 91, 05-600 Grójec, pocztą elektroniczną na adres: grojec@radom.lasy.gov.pl lub faksem na numer 48 66126 62.

Podanie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, treść żądania powinna być  zgodna z wymaganiami ustalonym w przepisach szczególnych oraz winno być podpisane.

Termin załatwiania sprawy biegnie od dnia złożenia (wpływu) podania (wniosku) do Nadleśnictwa, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, a także przepisów szczególnych regulujących sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udzielenie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Grójec mgr inż. Piotr Kutera

Data modyfikacji: 2016/04/29 11:18:47
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Atłowski
Wprowadzający: Marcin Ukleja